Tag Archives: هوش معنوی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران

هوش معنوی و تعهد سازمانی

چکیده:هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران و معاونین  متوسطه اول و دوم در اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳می­باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردی، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه مدیران و معاونین متوسطه اول و دوم اداره آموزش و پرورش اسفراین به تعداد ۳۲۰ نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی با تاب آوری مدیران و معاونین مدارس

تاب آوری مدیران

چکیده:هدف از این تحقیق بررسي رابطه بین هوش معنوی و تاب آوری مدیران و معاونین متوسطه در اداره  آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ می باشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه مدیران و معاونین اداره آموزش و پرورش بجنورد به تعداد ۱۷۳ نفر تشکیل شده بود. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران ،۱۲۰ …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و کارآفرینی فردی

هوش معنوی

چکیده :هدف این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و میزان کارآفرینی فردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت تحلیل توصیفی –همبستگی می باشد. در این تحقیق نمونه ای ۱۳۸ نفری از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند و جهت گردآوری داده ها از مقیاس « هوش معنوی » کینگ (۲۰۰۸) …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲صورت پذیرفته است. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از بین ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی رابطه وجود دارد.روش پژوهش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه کارکنان رسمی ،آزمایشی ،پیمانی و قراردادی آموزش …

ادامه مطلب..