Tag Archives: هوش هیجانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعارضات سازمانی

هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی

چكيده:هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی مي‌باشد كه به اين منظور از مدل هوش هیجانی بار- ان استفاده شده است. اين پژوهش از حيث هدف يك پژوهش كاربردي است و از جهت روش اجرا توصيفي (همبستگي) است و فرضيه اصلي عبارت است از: بين هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه،‌ جامعه آماري کارکنان آموزش و پرورش …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان

هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی

چکیده:هدف از این پژوهش، «بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۹۳-۹۴» است.این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. به منظور ارزیابی فرضیه اصلی از جهت اعتبار و پایایی از پنج فرضیه فرعی استفاده شده است. جامعه آماری شامل ۱۷۳ نفر از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد (۱۷۳=N) در سال ۹۴-۹۳ هستند. گروه نمونه (۱۲۰=n) با استفاده ازروش تصادفی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

هوش عاطفی و رفتار شهروندی

چکیده:این پژوهش با هدف “بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدايي شهرستان تربت جام” آغاز شده است. از لحاظ ماهیت توصیفی _همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه ما شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت جام که بر طبق جدول مورگان حجم نمونه آماری آن ۲۸۰ نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و از …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هيجانی و رضايت شغلی مديران

رضایت شغلی مدیران

چکیده: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه هوش هيجانی ورضايت شغلی مديران دبيرستان های شهرستان نيشابوردرسال تحصيلی ۸۹-۱۳۸۸انجام شد.روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی بود.ودرجامعه ی آماری ۱۱۰نفری مدیران دبیرستانهای شهرستان نیشابور درسال تحصیلی ۸۹- ۸۸ وبا حجم نمونه۸۶نفری که با استفاده از جدول کرجسی مورگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند اجراشد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ی استاندارد هوش هیجانی بار-اون وپرسشنامه رضایت شغلی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و قدرت تفکر استراتژيک مديران

هوش هیجانی

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و قدرت تفکر استراتژيک مديران اداره مرکزي مخابرات خراسان رضوي در سال ۱۳۸۸ انجام پذيرفت. جامعه آماری مورد مطالعه کليه مديران ارشد و ميانی مرد و زن اداره مرکزي مخابرات خراسان رضوي به حجم ۶۳ نفر بوده که بر اساس جدول کجرسی مورگان، حجم نمونه ۵۱ نفر با روش تصادفي ساده به منظور انجام تحقيق انتخاب شده و از طريق پاسخگويي به …

ادامه مطلب..