Tag Archives: کارآفرینی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و کارآفرینی فردی

هوش معنوی

چکیده :هدف این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و میزان کارآفرینی فردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت تحلیل توصیفی –همبستگی می باشد. در این تحقیق نمونه ای ۱۳۸ نفری از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند و جهت گردآوری داده ها از مقیاس « هوش معنوی » کینگ (۲۰۰۸) …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و میزان کارآفرینی کارکنان

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی کارکنان شهرستان شیروان می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق کاربردی و توصیفی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان ادارات دولتی شهرستان شیروان بوده اند. در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و در دسترس پرسشنامه های مذکور به تعداد ۲۷۶ نفر در سطح جامعه مورد نظر توزیع گردید. ابتدا پرسشنامه کارآفرینی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان

“کارآفرینی”از دید دانشمندان علوم اجتماعی، فرآیندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است. این روابط اجتماعی می تواند رابطه کارآفرین با منابع و فرصت ها را محدود یا تسهیل نماید. تا کنون تحقیقات صورت گرفته در مورد کارآفرینی سازمانی، از نوع تعیین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان بوده و توجه به شبکه روابط اجتماعی یا سرمایه اجتماعی نادیده گرفته شده است. درعین حال، امروزه نگاه جدی به …

ادامه مطلب..