Tag Archives: کارائی

دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين سبك مديريت مشاركتي و كارائي كاركنان

هدف از انجام این پژوهش، بررسي رابطه بين سبك مديريت مشاركتي و كارائي كاركنان بانك ملت خراسان شمالي می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی-استنباطی بوده که به روش پیمایشی اجرا گردیده است، جامعه آماری این پژوهش تعداد ۱۱۳ نفر از کارکنان شعب اعم از زن و مرد می باشند. که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای متغيرها انتخاب شدند.روایی هر دو …

ادامه مطلب..