Tag Archives: کارکنان آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعارضات سازمانی

هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی

چكيده:هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی مي‌باشد كه به اين منظور از مدل هوش هیجانی بار- ان استفاده شده است. اين پژوهش از حيث هدف يك پژوهش كاربردي است و از جهت روش اجرا توصيفي (همبستگي) است و فرضيه اصلي عبارت است از: بين هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه،‌ جامعه آماري کارکنان آموزش و پرورش …

ادامه مطلب..