Tag Archives: یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی وتوانمندسازی

توانمندسازی و یادگیری

چکیده :هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسي رابطه ی يادگيري سازماني و توانمندسازي كاركنان دانشگاه فرهنگیان پردیس های خراسان شمالی بود.به منظور غلبه بر شرايط نامطمئن، پيچيده و پويا تنها ر اهي كه پيش روي مديران قرار دارد،داشتن نيروي انساني توا نمند و كارآمد كه بنياد ثروت و دارا يي هاي حياتي سازمان به حساب مي آيند، منافع بسيار زيادي براي كليه مؤسسات و سازمان ها،خواهدداشت.روش پژوهش حاضر،توصيفي ازنوع همبستگی وجامعه آماری …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین جو سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان بنياد شهيد خراسان شمالي می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان بنیاد شهید خراسان شمالی به تعداد ۱۱۰ نفرتشکیل داده اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، ۸۶ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی بر اساس عوامل وضعی ( ساختار سازمانی- محیط سازمانی – تکنولوژی – فرهنگ سازمانی و رهبری ) و رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی بود. سؤالات پژوهش با در نظر گرفتن عوامل وضعی سازمان یادگیرنده و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهایی چون میزان تحصیلات، سنوات خدمتی و سن مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. روش …

ادامه مطلب..