خانه > پایان نامه > دانلود روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

پايه هر عملي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار مي‌رود. از جمله ويژگي‌هاي مطالعه علمي که هدفش حقيقت‌يابي است، استفاده از يک روش تحيقي مناسب است اکنون تحقيق در علوم انساني روش علمي است که به بسياري از مسائل و رويدادها به ديده ترديد مي‌نگرد و آن‌ها را با روش‌هاي مخصوص و از ابعاد و جنبه‌هاي گوناگون بررسي مي‌کند تا به علت آن‌ها پي‌ببرد و راهکار يا الگوي جديد جهت بهبود شرايط ارائه نمايد. انتخاب روش تحقيق مناسب به اهداف، ماهيت و موضوع مويد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد. روش تحقيق بعنوان يک فرايند نظامند براي يافتن پاسخ يک پرسش يا حل يک مسئله مي‌باشد در اين‌باره آمده است: روش تحقيق مجموعه‌اي از قواعد، ابزارها و راه‌هاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيت‌ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است. در اين بخش به تشريح دانلود روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده پژوهش مي‌پردازيم.

۳-۲ مراحل انجام تحقیق:

تحقیق حاضر در ۶ مرحله اصلی انجام گرفته است:
مرحله اول: استفاده از مکاتبات کتابخانه‌ای شامل مقالات، کتاب و منابع دست دوم
مرحله دوم: طراحی پرسشنامه
مرحله سوم: توزیع و گردآوری پرسشنامه
مرحله چهارم: محاسبه پایایی و روایی پرسشنامه
مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده به روش مدل یابی معادلات ساختاری
مرحله ششم: نتیجه¬گیری فرضیات

۳-۳- جهت گيري پژوهش :

به طور کلي روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي‌توان با توجه به دو ملاک:
الف- هدف تحقيق، ب- نحوه گردآوري داده‌ها تقسيم نمود. (سرمد و ديگران)
الف- دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف
تحقيقات علمي بر اساس هدف تحقيق به چهار دسته تقسيم مي‌شوند: بنيادي، نظري، کاربردي، عملي.
تحقيق بنيادي : هدف اصلي اين تحقيقات آزمون نظريه‌ها، تبيين روابط بين پديده‌ها و افزون به مجموعه دانش موجود در يک زمينه خاص است. با تبيين روابط ميان پديده‌ها، تحقيق بنيادي به کشف قوانين و اصول علمي مي‌پردازد. در واقع هدف عمده انجام اين پژوهش، ايجاد دانش بيشتر و درک بهتر پديده‌ها از طريق بررسي نظريه‌هاي مختلف و سپس تأیید، تعديل و رد آن‌ها است. به گونه‌اي که براساس نتايج تحقيق، تئوري‌هاي جديد بنا شوند.
تحقيق نظري: تحقيقي است که در حقيقت بنيادي بوده و از روش‌هاي استدلال و تحليل عقلاني استفاده نموده و بر پايه مطالعات کتابخانه‌اي انجام مي‌شود.
تحقيق کاربردي : هدف تحقيقات کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد علمي دانش هدايت مي‌شوند.
تحقيق عملي: تحقيقي است که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل ومشکلات جوامع انساني انجام مي‌پذيرد.
از اينرو با توجه به مطالب گفته شده، اين تحقيق از نوع تحقيقات علمي و کاربردي مي‌باشد.
ب- دسته بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده‌ها
تحقيقات علمي را بر اساس چگونگي به دست آوردن داده‌هاي مورد نياز مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد: تحقيق توصيفي (غير آزمايشي)، تحقيق آزمايشي
تحقيق توصيفي:
شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آن‌ها توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بهتر و بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري باشد. تحقيق توصيفي را مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد:
 تحقيق پيمايشي ·
 تحقيق همبستگي ·
 اقدام پژوهشي ·
 بررسي موردي
 تحقيق پس رويدادي (علي – مقايسه‌اي).

۳-۴- متغيرهاي پژوهش:

متغير به عنوان يکي از عناصر اصلي تحقيق، به شکل‌هاي مختلف و معيارهاي متفاوت دسته بندي مي‌شود که با توجه به اهداف اين پايان نامه به برخي از آن‌ها در ادامه اشاره مي‌شود.
متغير مستقل: يک ويژگي از محيط فيزيکي يا اجتماعي است که بعد از انتخاب، دخالت يا دستکاري شدن توسط محقق مقاديري را مي‌پذيرد تا تاثيرش بر روي متغير ديگر (متغير وابسته) مشاهده شود.
متغير وابسته: متغيري است که تغييرات آن تحت تأثیر متغير مستقل قرار مي‌گيرد. یا به عبارتی از متغیر مستقل تأثیر می‌پذیرد.
در این پژوهش متغیرهای متغيرهاي جمعيت شناختي ،دسترسي، کيفيت نتيجه، کيفيت محيط فيزيکي،کيفيت تعامل،کيفيت تجربي به عنوان متغیرهای مستقل، متغیرهای بازاريابى تجربى، کيفيت ،ارزش هاي تجربي،هزينه جستجوي اطلاعات و عزت نفس مشتري به عنوان هم متغیر مستقل و هم وابسته و نيات رفتاري مشتری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

۳-۵- جامعه و نمونه آماري

جامعه آماري عبارتست از کليه عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي مشخص داراي يک يا چند صفت مشترک باشند. هرچه جامعه آماري کوچکتر باشد مي‌توان آن‌را دقيق‌تر از يک جامعه آماري بزرگتر مطالعه نمود.
چنانچه جامعه آماري بزرگ باشد؛ محقق با توجه به محدوديت امکانات ناچار است از بين افراد جامعه تعداد مشخصي را به عنوان نمونه برگزيند و با مطالعه اين جمع محدود، ويژگي‌ها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخص‌ها و اندازه‌هاي آماري آن را محاسبه کند. به اين جامعه محدود، نمونه مي‌گويند.
نمونه عبارتست از تعدادي از افراد جامعه که صفات آن‌ها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشند.
گروه نمونه، يك مجموعه فرعي از جامعه آماري است كه با مطالعة آن محقق قادر است نتيجه را به كل جامعة آماري تعميم دهد، يا به عبارت ديگر، تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري كه بيان كننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشد را نمونه گويند (آذر، مؤمني، ۱۳۸۳). در اين تحقيق از آنجايي که جامعه مورد نظر، گروه‌های مختلــف مشتریان شعب بانک اقتصاد نوین در شهر تهران هســتند که در این بانک حســاب داشته و از خـدمات بانکـی بانـک اقتصاد نوین استفاده کرده‌اند. اما با توجه به نامحدود بودن این جامعه آماری، برای جمع‌آوری داده‌ها انتخاب نمونه‌های آماری از جامعه نیز موردنظر قــرار گرفت. با توجه به اینکه تعیین دقیق تعداد کل مشتریان بانک اقتصاد نوین به‌راحتی مقدور نبود، نمونه آماری مناسب برای این پژوهش بر اساس فرمول نمونه‌گیری که برای تعیین حجم نمونه در جوامع نامحدود است، استفاده شد. با استفاده از فرمول حجم نمونه مطلوب حداکثر ۳۸۴ به دست آمد.

۳-۶- روش نمونه گيري

روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری غیراحتمالی از نوع ساده و آسان است.

۳-۷- حجم نمونه

براي اينکه حجم نمونه‌ي مناسب در رابطه با انجام تحقيق را بدست آوريم، از فرمول زير استفاده مي‌کنيم

با استفاده از فرمول حجم نمونه مطلوب حداکثر ۳۸۴ به دست آمد.

۳-۸- روش‌های گردآوری اطلاعات

براي جمع‌آوري داده‌ها به ابزارهاي گوناگوني نياز هست. نوع اين ابزارها تابع عوامل گوناگوني از جمله ماهيت و روش تحقيق است. هر يک از ابزارهاي گوناگون جمع‌آوري داده‌ها معايب و مزايايي دارند که هنگام بکارگيري آن‌ها بايد به اين مزايا و معايب و تأثیر آن‌ها در هدف تحقيق توجه کرد و با رعايت نکات لازم، زمينه‌هاي افزايش اعتبار تحقيق را فراهم آورد.
۱٫ روش مطالعات کتابخانه‌ای
۲٫ روش میدانی: در روس میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده می‌شود.

۳-۸-۱- انواع ابزارها

به طور معمول، چهار ابزار عمده براي جمع‌آوري داده‌ها وجود دارد هر يک از اين ابزارها، خود انواعي دارند که کاربردهاي ويژه‌اي براي تحقيقات خاص دارند اين ابزارها عبارتند از:
الف) بررسي مدارک و اسناد
ب) مشاهده .
ج) مصاحبه .
د) پرسشنامه.
به منظور تحليل کمي اطلاعات و رفع محدوديت‌هاي مربوط به تعميم نتايج و همچنين دستيابي دقيق‌تر به اطلاعاتي در مورد تائيد چارچوب پيشنهادي، از پرسشنامه استفاده شده است که بين افراد که با توجه به شاخص‌هاي تعيين شده، انتخاب شده بودند در بین مشتریان بانک اقتصاد نوین توزيع، جمع آوري و نهايتاً تحليل خواهد گرديد. داده‌هاي بدست آمده از اين طريق از نوع اوليه مي‌باشند.

۳-۹- مراحل طراحي پرسشنامه

پرسشنامه به عنوان يکي از متداول‌ترین ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي، عبارت است از مجموعه‌اي از پرسش‌هاي هدفمند که با بهره گيري مقياس‌هاي گوناگون، ديدگاه، نظر و بينش يک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي‌دهد. لذا در طراحي پرسشنامه اين پايان نامه به ترتيب مراحل زير انجام گرفته شده است:
در ابتدا با مطالعه کتابخانه‌اي و اينترنتي، همچنين بررسي اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با کارشناسان خبره، شاخص‌های متغیرهای پژوهش شناخته شد و سؤالات مرتبط با موضوع پايان‌نامه استخراج گرديد که ليست طولاني را شامل گشت. پس از بررسي، عوامل به صورت مناسب جمله‌بندي و ادغام گرديد و سعي گرديد دسته‌بندي اوليه از سؤالات انجام گردد.
ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر پرسشنامه می‌باشد، مشتمل بر ۴۱ سؤال بوده است، که به تفکیک متغیرهای تحقیق به شرح جدول ذیل می‌باشد و سؤالات مرتبط با هر یک از متغیرهای پرسشنامه مذکور از منابع معتبر استخراج گردیده است.

۳-۹-۱- محتواي پرسشنامه

علاوه بر سؤالات مربوط به ويژگي‌هاي افراد پاسخگو، دو پرسشنامه براي انجام پژوهش در نظر گرفته شد، شامل: سؤالات مربوط به و يژگي‌هاي فردي مخاطب و يا به اصطلاح جمعيت شناختي که تعداد آنها ۴ سؤال است، به توصيف جامعه آماري مورد پرسش مي‌پردازد، سؤالات اصلي مربوط به متغیرهای تحقیق تنظيم شده است. پرسشنامه مورد نظر مشتمل بر ۴۱ سؤال می‌باشد که به تفکیک متغیر به شرح جدول ذیل است.

 

 

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 × 1 =