دانلود روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

پایه هر عملی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود. از جمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحیقی مناسب است اکنون تحقیق در علوم انسانی روش علمی است که به بسیاری از مسائل و رویدادها به دیده تردید می‌نگرد و آن‌ها را با روش‌های مخصوص و از ابعاد و جنبه‌های گوناگون بررسی می‌کند تا به علت آن‌ها پی‌ببرد و راهکار یا الگوی جدید جهت بهبود شرایط ارائه نماید. انتخاب روش تحقیق مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع موید تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد. روش تحقیق بعنوان یک فرایند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا حل یک مسئله می‌باشد در این‌باره آمده است: روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. در این بخش به تشریح دانلود روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده پژوهش می‌پردازیم.

۳-۲ مراحل انجام تحقیق:

تحقیق حاضر در ۶ مرحله اصلی انجام گرفته است:
مرحله اول: استفاده از مکاتبات کتابخانه‌ای شامل مقالات، کتاب و منابع دست دوم
مرحله دوم: طراحی پرسشنامه
مرحله سوم: توزیع و گردآوری پرسشنامه
مرحله چهارم: محاسبه پایایی و روایی پرسشنامه
مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده به روش مدل یابی معادلات ساختاری
مرحله ششم: نتیجه¬گیری فرضیات

۳-۳- جهت گیری پژوهش :

به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک:
الف- هدف تحقیق، ب- نحوه گردآوری داده‌ها تقسیم نمود. (سرمد و دیگران)
الف- دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به چهار دسته تقسیم می‌شوند: بنیادی، نظری، کاربردی، عملی.
تحقیق بنیادی : هدف اصلی این تحقیقات آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزون به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. با تبیین روابط میان پدیده‌ها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می‌پردازد. در واقع هدف عمده انجام این پژوهش، ایجاد دانش بیشتر و درک بهتر پدیده‌ها از طریق بررسی نظریه‌های مختلف و سپس تأیید، تعدیل و رد آن‌ها است. به گونه‌ای که براساس نتایج تحقیق، تئوری‌های جدید بنا شوند.
تحقیق نظری: تحقیقی است که در حقیقت بنیادی بوده و از روش‌های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده نموده و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود.
تحقیق کاربردی : هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند.
تحقیق عملی: تحقیقی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل ومشکلات جوامع انسانی انجام می‌پذیرد.
از اینرو با توجه به مطالب گفته شده، این تحقیق از نوع تحقیقات علمی و کاربردی می‌باشد.
ب- دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد: تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)، تحقیق آزمایشی
تحقیق توصیفی:
شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بهتر و بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:
 تحقیق پیمایشی ·
 تحقیق همبستگی ·
 اقدام پژوهشی ·
 بررسی موردی
 تحقیق پس رویدادی (علی – مقایسه‌ای).

۳-۴- متغیرهای پژوهش:

متغیر به عنوان یکی از عناصر اصلی تحقیق، به شکل‌های مختلف و معیارهای متفاوت دسته بندی می‌شود که با توجه به اهداف این پایان نامه به برخی از آن‌ها در ادامه اشاره می‌شود.
متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.
متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد. یا به عبارتی از متغیر مستقل تأثیر می‌پذیرد.
در این پژوهش متغیرهای متغیرهای جمعیت شناختی ،دسترسی، کیفیت نتیجه، کیفیت محیط فیزیکی،کیفیت تعامل،کیفیت تجربی به عنوان متغیرهای مستقل، متغیرهای بازاریابى تجربى، کیفیت ،ارزش های تجربی،هزینه جستجوی اطلاعات و عزت نفس مشتری به عنوان هم متغیر مستقل و هم وابسته و نیات رفتاری مشتری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

۳-۵- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد می‌توان آن‌را دقیق‌تر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود.
چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد؛ محقق با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگی‌ها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخص‌ها و اندازه‌های آماری آن را محاسبه کند. به این جامعه محدود، نمونه می‌گویند.
نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آن‌ها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند.
گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد، یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد را نمونه گویند (آذر، مؤمنی، ۱۳۸۳). در این تحقیق از آنجایی که جامعه مورد نظر، گروه‌های مختلــف مشتریان شعب بانک اقتصاد نوین در شهر تهران هســتند که در این بانک حســاب داشته و از خـدمات بانکـی بانـک اقتصاد نوین استفاده کرده‌اند. اما با توجه به نامحدود بودن این جامعه آماری، برای جمع‌آوری داده‌ها انتخاب نمونه‌های آماری از جامعه نیز موردنظر قــرار گرفت. با توجه به اینکه تعیین دقیق تعداد کل مشتریان بانک اقتصاد نوین به‌راحتی مقدور نبود، نمونه آماری مناسب برای این پژوهش بر اساس فرمول نمونه‌گیری که برای تعیین حجم نمونه در جوامع نامحدود است، استفاده شد. با استفاده از فرمول حجم نمونه مطلوب حداکثر ۳۸۴ به دست آمد.

۳-۶- روش نمونه گیری

روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری غیراحتمالی از نوع ساده و آسان است.

۳-۷- حجم نمونه

برای اینکه حجم نمونه‌ی مناسب در رابطه با انجام تحقیق را بدست آوریم، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم

با استفاده از فرمول حجم نمونه مطلوب حداکثر ۳۸۴ به دست آمد.

۳-۸- روش‌های گردآوری اطلاعات

برای جمع‌آوری داده‌ها به ابزارهای گوناگونی نیاز هست. نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است. هر یک از ابزارهای گوناگون جمع‌آوری داده‌ها معایب و مزایایی دارند که هنگام بکارگیری آن‌ها باید به این مزایا و معایب و تأثیر آن‌ها در هدف تحقیق توجه کرد و با رعایت نکات لازم، زمینه‌های افزایش اعتبار تحقیق را فراهم آورد.
۱. روش مطالعات کتابخانه‌ای
۲. روش میدانی: در روس میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده می‌شود.

۳-۸-۱- انواع ابزارها

به طور معمول، چهار ابزار عمده برای جمع‌آوری داده‌ها وجود دارد هر یک از این ابزارها، خود انواعی دارند که کاربردهای ویژه‌ای برای تحقیقات خاص دارند این ابزارها عبارتند از:
الف) بررسی مدارک و اسناد
ب) مشاهده .
ج) مصاحبه .
د) پرسشنامه.
به منظور تحلیل کمی اطلاعات و رفع محدودیت‌های مربوط به تعمیم نتایج و همچنین دستیابی دقیق‌تر به اطلاعاتی در مورد تائید چارچوب پیشنهادی، از پرسشنامه استفاده شده است که بین افراد که با توجه به شاخص‌های تعیین شده، انتخاب شده بودند در بین مشتریان بانک اقتصاد نوین توزیع، جمع آوری و نهایتاً تحلیل خواهد گردید. داده‌های بدست آمده از این طریق از نوع اولیه می‌باشند.

۳-۹- مراحل طراحی پرسشنامه

پرسشنامه به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه‌ای از پرسش‌های هدفمند که با بهره گیری مقیاس‌های گوناگون، دیدگاه، نظر و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد. لذا در طراحی پرسشنامه این پایان نامه به ترتیب مراحل زیر انجام گرفته شده است:
در ابتدا با مطالعه کتابخانه‌ای و اینترنتی، همچنین بررسی اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با کارشناسان خبره، شاخص‌های متغیرهای پژوهش شناخته شد و سؤالات مرتبط با موضوع پایان‌نامه استخراج گردید که لیست طولانی را شامل گشت. پس از بررسی، عوامل به صورت مناسب جمله‌بندی و ادغام گردید و سعی گردید دسته‌بندی اولیه از سؤالات انجام گردد.
ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر پرسشنامه می‌باشد، مشتمل بر ۴۱ سؤال بوده است، که به تفکیک متغیرهای تحقیق به شرح جدول ذیل می‌باشد و سؤالات مرتبط با هر یک از متغیرهای پرسشنامه مذکور از منابع معتبر استخراج گردیده است.

۳-۹-۱- محتوای پرسشنامه

علاوه بر سؤالات مربوط به ویژگی‌های افراد پاسخگو، دو پرسشنامه برای انجام پژوهش در نظر گرفته شد، شامل: سؤالات مربوط به و یژگی‌های فردی مخاطب و یا به اصطلاح جمعیت شناختی که تعداد آنها ۴ سؤال است، به توصیف جامعه آماری مورد پرسش می‌پردازد، سؤالات اصلی مربوط به متغیرهای تحقیق تنظیم شده است. پرسشنامه مورد نظر مشتمل بر ۴۱ سؤال می‌باشد که به تفکیک متغیر به شرح جدول ذیل است.

 

 

۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *