دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۱۸۵کیلوبایت(rar) | تعداد صفحات : ۴۱| سال تحصیلی :۱۳۹۷

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن آنها بمنظور تحقق اهداف پژوهشها و تحقیقات کمک گرفته می‌شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل چهارم پایان نامه بعنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که بوسیله آن کلیه فعالیتهای تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند.به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌آوری شد.در این بخش نمونه دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel ارائه شده است.

جامعه آماری این تحقیق عبارتند از مدیران ارشد صنایع تولیدی واقع در شهرک صنعتی کاوه  که نمونه آماری تحقیق ، بخشی ازجامعه فوق می­باشد و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه محاسبه و تعیین می­شود. تعداد واحدهای تولیدی برابر ۴۹۲ واحد است و جامعه آماری ما ۱۲۰۰ نفر از مدیران ارشد این واحدها می باشد.حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری پس از محاسبه نمونه اولیه و محاسبه مقدار واریانس نمونه ۲۵۷ نفر از مدیران ارشد کارخانجات به دست آمده است.

برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری دانلود فصل چهارم پایان نامه شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل سمت پاسخگویان، جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه کار مدیران ارشد صنایع تولیدی در شهرک صنعتی کاوه  می‌پردازد؛ مورد بررسی قرار می گیرد. سپس آمار تحلیلی مطرح می‌گردد. سپس از طریق آزمون تی استیودنت ، فریدمن و آزمون همبستگی و رگرسیون به برسی و آزمون فرضیات می پردازیم.

 روشهای تجزیه و تحلیل دادهای تحقیق

  • همچنین آمار توصیفی برای تک­تک متغیرهای فرعی و اصلی تحقیق ارائه خواهد شد (جداول و آمارهای توصیفی و نمودارهای ستونی)
  • از فرمول آلفای کرونباخ برای آزمون پایایی پرسشنامه استفاده خواهد شد.
  • ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می­گردد.
  • برای رتبه ­بندی از آزمون واریانس ” فریدمن” به منظور رتبه بندی ابعاد متغیرهای تحقیق برای شناسایی نقاط قوت و ضعف استفاده خواهد شد.
  • از آزمون میانگین یک جامعه آماری برای شناسایی وضعیت متغیرهای تحقیق از حیث مناسب بودن یا نبودن استفاده خواهد شد.
  • آزمون کو لمو گروف – اسمیرنف  برای تعیین نوع توزیع داده ها
  • آزمون تحلیل واریانس
  • از آزمون رگرسیون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاد می شود.
  • از مدل ساختاری(تحلیل مسیر) برای بررسی روابط علّی بین متغیرها استفاده می شود.

۴-۲ بخش اول : تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی به کمک آمار توصیفی

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت، میزان تحصیلات و میزان سابقه مدیران ارشد صنایع تولیدی در شهرک صنعتی کاوه  پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

۴-۱ مقدمه ۳
۴-۲ بخش اول : تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی به کمک آمار توصیفی ۳
۴-۳ بخش دوم : تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی ۸
۴-۳-۱ آزمون میانگین یک جامعه آماری (آزمون تی استیودنت) ۸
۴-۳-۲ آزمون همبستگی ۱۰
۴-۳-۳ آزمون کو لمو گروف – اسمیرنف ۱۵
۴-۳-۴ آزمون فرضیات(تحلیل رگرسیون) ۱۵
۴-۴ بخش سوم :آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی) ۲۸
۴-۵ بررسی مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل ساختاری(لیزرل) ۳۱

پرسشنامه ها ۳۶

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۴۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۷

قیمت : ۳۰۰۰۰تومان

۵/۵ - (۱۲ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

گردشگری در عصر کرونا

دانلود ادبیات نظری گردشگری در عصر کرونا(کووید-۱۹)

در دسامبر سال ۲۰۱۹ ،چندین مرکز بهداشتی و درمانی در شهر ووهان در چین (استان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *