دانلود مقاله بررسی تأثیر مذهب،ایدئولوژی‌های اخلاقی و گروه همسالان بر باورهای اخلاقی مصرف کننده

ورد (doc) | حجم فایل : ۱۳۵کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۳۰| قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

چکیده:هدف اصلی این هدف اصلی بررسی تأثیر مذهب، ایدئولوژی‌های اخلاقی و گروه همسالان بر باورهای اخلاقی مصرف کننده می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد کرج شکل می‌دهند. حجم نمونه در این تحقیق ۱۲۱ است. شایان ذکر است روش نمونه گیری در تحقیق حاضر به صورت تصادفی ساده است. داده‌های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است، پایایی پرسشنامه به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی محتوایی آن با تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفته است، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای تعصب مذهبی درونی به عنوان باورهای اخلاقی بر واکنش فعال و بی ضرر مصرف کنندگان تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد، همچنین تعصب مذهبی بیرونی به عنوان باورهای اخلاقی بر واکنش فعال تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. تعصب مذهبی اجتماعی درونی به عنوان باورهای اخلاقی بر واکنش منفعل و واکنش سؤال برانگیز مصرف کننده تأثیر ساختاری مثبت، مستقیم ومعناداری دارد، ایده آل گرایی به عنوان باورهای اخلاقی بر واکنش منفعل و واکنش بی ضرر مصرف کننده دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار می‌باشد. همچنین نسبیت گرایی به عنوان باورهای اخلاقی بر واکنش فعال مصرف کننده دارای اثر مثبت، مستقیم وغیر معناداری می‌باشد. در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود مقاله بررسی تأثیر مذهب،ایدئولوژی‌های اخلاقی و گروه همسالان بر باورهای اخلاقی مصرف کننده ارائه شده است.

۱٫مقدمه

باورهای دینی مجموعه اقدامات، رفتارها، باورها و نگرش‌هایی است که در ارتباط با اصول دین، فروع دین، و دیگر حیطه‌های مرتبط با مذهب عنوان می‌شود. مذهب به مجموعه‌ای از جهان بینی و ایدئولوژی اطلاق می‌شود که تلقین آن‌ها می‌تواند شیوه زندگی فرد را تعیین کند. باورهای دینی به معنای خاص که همیشه باورهای مشترک جماعت معینی هستند که از گروش خویش به آن باورها و عمل کردن به مناسک همراه با آنها به خود می‌بالد. این باورها نه اینکه به عنوان امری فردی توسط همه اعضای جماعت پذیرفته شده باشند، بلکه در حکم امری متعلق به تمامیت گروه تلقی می‌شوند و جزیی از وحدت گروه را تشکیل می‌دهند، (دورکیم، ۱۳۸۳) در این تحقیق منظور از دین نهادهای رسمی و غیر رسمی دین و سازمان روحانیت نیست، منظور، متون دینی جدای از تفاسیر فرهنگی آنها – حقیقت دین آنچنان که نازل شده است – نیز نمی‌باشند؛ بلکه دین به عنوان بخشی از فرهنگ هدف گیری شده است که باورهای دینی نیز سهم عمده‌ای را از آن به خود اختصاص داده است. از طرفی دیگر در میان لایه‌های مختلف فرهنگی جوامع سبک زندگی از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. بنابراین این دو به عنوان اجزاء یک فرهنگ قطعاً می‌توانند با همدیگر ارتباط داشته و بر یکدیگر تأثیر گذار باشند. سبک زندگی در حوزه علوم اجتماعی طی صدو اندی سال که از کاربرد آن می‌گذرد به صورتی فزاینده مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار گرفته است. به بیان دیگر سبک زندگی یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در علوم اجتماعی نوین است که در بررسیهای اجتماعی فرهنگی معاصر به تدریج همان جایگاهی را یافته که دهه‌های قبل مفاهیمی مانند «طبقه» و «منزلت اجتماعی» دارا بودند. اهمیت آن به لحاظ نقشی است که این اصطلاح با پدیده جهانی شدن دارد، جهانی شدن در حوزه مسائل اجتماعی – فرهنگی اغلب با این ایده همراه بوده است که شیوه زندگی انسان‌ها در تمام جوامع در نتیجه صدور کالاها، ایده‌های غربی و مدرن به سوی یکسان شدن یا همسان سازی فرهنگی پیش می‌رود. با اینحال هر چند در هیچ فرهنگی انتخاب در امور روزمره به طور کلی حذف نمی‌شود اما عرصه وجود زندگی در تجدد امروزی، تنوع غامضی از انتخاب‌های ممکن را پیش روی فرد قرار می‌دهد.

۲٫ بیان مسئله تحقیق

مذهب تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر ارزش، عادات، نگرش‌ها، رفتار و سبک زندگی مردم دارد (دلنر ۱۹۹۴، فریدمن ۲۰۰۱، پکرتی وآرلی ۲۰۱۵، ویتل و همکاران ۲۰۰۶). مطالعات پیوندهای آشکاری بین مذهب، ایدئولوژی‌های اخلاقی و اخلاقیات یافته‌اند (آلی و تجیپتونو ۲۰۱۴، بامستیگردو همکاران ۲۰۱۳، پاربوتیه و همکاران ۲۰۰۸، ویتل و همکاران ۲۰۰۵، ویور و اگل ۲۰۰۲، ویتل وهمکاران ۲۰۱۵). بااین وجود، بحث مداومی وجود دارد که آیا اخلاقیات باید از مذهب جداشود یا نه. یک استدلال این است که “مذهب کنونی که ارتباط محکمی با اخلاقیات دارد، انحرافی از زندگیهای اخلاقی ما در طول تاریخ است” (استدمن ۲۰۱۴). به طرز مشابهی، دیگران پیشنهاد می‌کنند که استفاده از خدا در بحث اخلاقی و معنوی گیج کننده است (اسپتین ۲۰۱۰، کسل ۲۰۰۱). درمقایسه، دیگرمحققان استدلال کردند که ایدئولوژیهای اخلاقی را نمی‌توان ازمذهب جدا کرد. به عنوان مثال، مذهب‌ها نقطه ارجاعی برای تصمیم گیری اخلاقی فراهم می‌کنند (فیتزجرالد ۱۹۹۸، اسپهن ۱۹۹۵، ویتل و همکاران ۲۰۱۵) و منبعی از معنی و هدف ایجاد می‌کند (چن و تانگ ۲۰۱۳، دلنر ۱۹۹۴). برای افزودن بحث، فرهنگ لغت وست میتنستر، اخلاقیات مسیحی (در چیلدرس و مکوئر ۱۹۸۶، صفحه ۴۰۰) بیان می‌کند که: برای بسیاری از مردم مذهبی، معنویات و مذهب یکی یا جدانشدنی هستند، برای آنها هم معنویات بخشی از مذهب است هم مذهبشان، معنویاتشان است. برای سایرین، مخصوصاً مردم غیرمذهبی، معنویات و مذهب مجزا وجداشدنی اند. مذهب شاید غیراخلاقی یا ناوابسته به اخلاق باشد و اخلاق (معنویات) شاید یا باید غیرمذهبی باشد. حتی برای بعضی از مردم مذهبی این دو متفاوت و جداشدنی‌اند. آن‌ها شاید اعتقاد داشته باشند که مذهب باید اخلاقی باشد و اخلاق باید باشد اما آنها موافقند که شاید هم آنها اینگونه نباشند. انسان‌ها گاه با وفاداری و تعلق به گروه‌ها و نهادهای کوچک همچون خانواده، طایفه، گروه همسالان، گروه هم شغلی‌ها و امثال آن‌ها از قوانین، روش‌ها، رسوم و عادات و سبک و شیوهٔ خاصی در رفتار برخوردارند و گاه سرزمین یک کشور، به افراد هویت مشترک می‌دهد و افراد جامعه به وسیلهٔ آن، سبک و شیوهٔ مشترک زندگی خود را برمی گزینند، به گونه‌ای که انسان‌ها با همزیستی بر اساس نژاد، زبان، قبیله، مذهب، جغرافیا، ملیت، نوع حکومت و دیگر عوامل زندگی جمعی، ناخودآگاه از سبک زندگی یکسان و مشترک برخوردار می‌شوند، به طوری که با بررسی جوامع گوناگون بر اساس عناصر پیشین، رفتارها و سبک زندگی مشترک میان تودهٔ مردم شکل می‌گیرد. گاهی به شیوه و سبک زندگی انسان‌ها در کشورها و جوامع متفاوت گویای این است که چگونه افراد در طول زمان در هر جامعه، شیوه یکسان رفتاری داشته‌اند و نسبت به دیگر جوامع متفاوت می‌شوند. به نظر می‌رسد عوامل مذکور تا حد زیادی در ایجاد هویت واحد و سبک زندگی یکسان مؤثر است و در دسته بندی و تفکیک جوامع به ما کمک می‌کند. افزون بر عوامل یادشده، حتی گذر زمان و ویژگی‌های هر دوره در به وجود آمدن سبک خاص زندگی نیز مؤثر است. بنابراین مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا ابعاد تعصب مذهبی (یعنی تعصب مذهبی درونی و تعصب مذهبی بیرونی)، ایدئولوژی‌های اخلاقی (یعنی ایده آل گرایی و نسبیت گرایی) و گروه همسالان بر اخلاق مصرف کننده تأثیر دارد؟

دانلود مقاله بررسی تأثیر مذهب،ایدئولوژی‌های اخلاقی و گروه همسالان بر باورهای اخلاقی مصرف کننده

فهرست مطالب دانلود مقاله بررسی تأثیر مذهب،ایدئولوژی‌های اخلاقی و گروه همسالان بر باورهای اخلاقی مصرف کننده

چکیده۱

مقدمه۲

بیان مسئله تحقیق۳

اهمیت وضرورت تحقیق۴

اهداف تحقیق ۵

چارچوب نظری تحقیق۷

اخلاق مصرف کننده۷

مذهب و اخلاق مصرف کننده ۸

ایدئولوژی‌های اخلاقی و اخلاق مصرف کننده ۹

گروه همسالان و اخلاق مصرف کننده ۱۰

مدل تحقیق ۱۱

فرضیه‌های تحقیق ۱۳

روش تحقیق ۱۵

تخمین مدل معادلات ساختاری ۱۶

نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۰

منابع ۲۴

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۳۰

مقطع: کارشناسی ارشد- پروژه تحقیق و تتبع نظری – سمینار

سال تحصیلی:۱۳۹۵

قیمت : ۱۵۰۰۰تومان

۵/۵ - (۱ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

مدیریت منابع انسانی سبز

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان با نقش تعدیلگر مدیریت زنجیره تامین داخلی مورد مطالعه شرکت پسماند شهرداری تهران

چکیده:مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای همکاری های زیست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *