دانلود پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲۵۶کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۸۸| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چکیده:سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود،همچنین اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت(مالکیت سهام مدیریت) را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود راکاهش دهد و در نتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد.بنابر این هدف این تحقیق ارزیابی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی میباشد.باتوجه به فرضیه های مطرح شده در این تحقیق،مشخص گردید که اقلام تعهدی در مقایسه بااقلام نقدی از ثبات کمتری برخوردار می باشند و اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر ازثبات کمتری برخوردارندهمچنین ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی(غیرمستقیم) می باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق،  جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود.

۳-۱. بیان مسئله

بورس اوراق بهادار تهران، مکانی برای تجهیز پس اندازها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری مولد و مفید محسوب می شود. بنابراین این، مطالعه پیرامون موضوع های مرتبط با این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است(خدابنده ودستگیر، ۱۳۸۱،۱۰). سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. این قلم از صورتهای مالی (سود) را می توان از جنبه های مختلفی از جمله طبقه بندی های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمروغیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد. زیرا امکان تکرار پذیری سود دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از عواملی که قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می باشد.سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شودو شرکتهای دارای سود هموارتر(هموارسازی سود)[۱] دارای ریسک کمتری می باشند. بنابراین شرکتهایی که از سود ثابتی برخوردارند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.در زمینه اجزاء نقدی و تعهدی سود تحقیقات وسیعی در داخل و خارج کشور شده است. اسلوان (۲۰۰۴)  بیان می کند: اقلامی از تعهدات که دارای قابلیت اتکاء[۲] کمی هستند منجر به استمرار کمتر سود می شوند و درحالیکه بطور کلی سرمایه گذاران انتظار استمرار کمتر سود را ندارند.مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد  استهلاک، روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روشها یکی را انتخاب کند. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی کند به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تأمین کند.(فدنبرگ، ۱۹۹۵،۵۴)[۳] .اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات کمتر اقلام تعهدی نمی باشند.اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینکه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتکای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینکه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند. حاکمیت شرکتی[۴] با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. این دیدگاه، حاکمیت شرکتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی[۵] می داند. از این رو یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود را کاهش دهدودرنتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد (گیلن، ۲۰۰۶،۸۴)[۶].تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص کرد:

  1. آیا اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، ازثبات کمتری برخوردارند؟
  2. آیااقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ازثبات کمتری برخوردارند؟
  3. آیا ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد؟

   انجام تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران، دیدگاههای مربوط به اقلام تعهدی حسابداری و ثبات سود را بیان می کند، همچنین احتمالاًبا افزایش سطح مالکیت سهام مدیریت انگیزه مدیریت فرصت طلبانه سود، کاهش می یابد.

 اثرمالکیت سهام مدیرانه

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

چکیده: ۱

مقدمه:۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۴

۳-۱. بیان مسئله ۶

۴_۱.چهارچوب نظری تحقیق : ۹

۵-۱. فرضیه های تحقیق: ۱۰

۶-۱. اهداف تحقیق. ۱۰

۷- ۱.  حدود مطالعاتی. ۱۱

۸-۱. تعریف واژه ها و اصطلاحات..۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۴

۲-۲. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی. ۱۶

۳-۲. سیستمهای حاکمیت شرکتی. ۱۸

۴-۲. مالکیت سهام مدیریت.. ۲۱

۱-۴-۲ تعریف مالکیت سهام مدیریت: ۲۱

۲-۴-۲. مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع: ۲۱

۳-۴- ۲. مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر: ۲۲

۵-۲ سهامداران عمده ۲۲

۶-۲. پایداری سود(ثبات سود) ۲۴

۷-۲. هموارسازی سود و کیفیت اقلام تعهدی. ۲۶

۸-۲. اقلام تعهدی و شیوه اندازه گیری آن ها ۲۹

۱-۸-۲. دارایی ها و شیوه ی اندازه گیری آنها ۳۱

۲-۸-۲. بدهی ها و شیوه اندازه گیری آن ها ۳۵

۹-۲ پیشینه تحقیق. ۳۶

۱-۹-۲ تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون موضوع تحقیق. ۳۶

۲-۹-۲ تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون موضوع تحقیق.۴۱

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴۶

۲-۳. روش تحقیق. ۴۶

۳-۳.  فرضیههای تحقیق. ۴۷

۴-۳ مدل تحقیق: ۴۹

۵-۳. جامعه و نمونه آماری تحقیق. ۴۹

۶-۳ . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. ۵۰

۱-۶-۳. متغیر وابسته : ۵۰

۲-۶-۳. متغیرهای مستقل: ۵۰

۳-۶-۳. متغیرهای کنترلی: ۵۲

۷-۳. روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۵۳

۸-۳. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۵۸

۲-۴. آمار توصیفی. ۵۹

۳-۴. آزمون نرمال بودن. ۶۱

۴-۴. بررسی اعتبار مدل. ۶۲

۵-۴. آزمون فرضیه های تحقیق.۶۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۶۸

۲-۵. خلاصه  تحقیق. ۶۸

۳-۵. ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۷۰

۴-۵. پیشنهادات کاربردی. ۷۱

۵-۵. پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۷۲

۶-۵. محدودیت های تحقیق. ۷۳

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۷۷

منابع لاتین: ۸۰

چکیده انگلیسی: ۸۳

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۸۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

۵/۵ - (۱ امتیاز)
اثرمالكیت سهام مدیرانه

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *