خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲۵۶کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۸۸| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چكيده:سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود،همچنين اقلام تعهدي آسانتر از جريانات نقدي دستخوش تغيير و دستكاري مي شوند، از اين رو مديريت مي تواند منجر به افزايش زمينه اشتباهات در اقلام تعهدي گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب هاي نظري مطرح شده درباره مكانيزم هاي درون و برون سازماني، مالكيت مديريت(مالكيت سهام مديريت) را به عنوان يكي از مولفه هاي نظارتي درون سازمان معرفي مي كند. يكي از راه حل هايي كه از طريق آن، حاكميت شركتي مي تواند اثر با اهميتي به ثبات سود و كيفيت اقلام تعهدي حسابداري داشته باشد، آن است كه مكانيزم هاي قوي حاكميت شركتي بايد انگيزه ها يا فرصت هاي مربوط به مديريت سود راكاهش دهد و در نتيجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدي و افزايش ثبات سود گردد.بنابر اين هدف اين تحقيق ارزيابي اثر مالكيت سهام مديرانه بر ارتباط بين ثبات سود و اقلام تعهدي ميباشد.باتوجه به فرضيه هاي مطرح شده در اين تحقيق،مشخص گرديد كه اقلام تعهدي در مقايسه بااقلام نقدي از ثبات كمتري برخوردار مي باشند و اقلام تعهدي با قابليت اتكاي كمتر درمقايسه با اقلام تعهدي با قابليت اتكاي بيشتر ازثبات كمتري برخوردارندهمچنين ارتباط بين مالكيت سهام مديریت و ثبات سود غير خطي(غيرمستقيم) مي باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

در اين فصل، به ارائه بيان مسئله، ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، روش تحقيق،  جامعه ونمونه آماري تحقيق، ابزارگردآوري داده ها، ابزار تجزيه و تحليل داده ها، قلمروتحقیق و تعاريف واژه ها و اصطلاحات پرداخته مي شود.

۳-۱٫ بيان مسئله

بورس اوراق بهادار تهران، مكاني براي تجهيز پس اندازها و هدايت آن به سمت سرمايه گذاري مولد و مفيد محسوب مي شود. بنابراين اين، مطالعه پيرامون موضوع هاي مرتبط با اين سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار است(خدابنده ودستگير، ۱۳۸۱،۱۰). سود به عنوان يكي از مهمترين اقلام تأثير گذار در تصميم گيري استفاده كنندگان از صورتهاي مالي است. اين قلم از صورتهاي مالي (سود) را مي توان از جنبه هاي مختلفي از جمله طبقه بندي هاي متفاوت در صورت سود و زيان از نظر عملياتي و غير عملياتي بودن، مستمروغير مستمر بودن و يا بررسي ميزان نقدي و تعهدي بودن سود مورد بررسي قرار داد. زيرا امكان تكرار پذيري سود ديدگاه سرمايه گذاران را نسبت به خريد يا فروش اوراق بهادار و يا نگهداري آن تحت تأثير قرار مي دهد. يكي از عواملي كه قابليت استمرار سود به آن بستگي دارد ميزان نقدي و تعهدي بودن سود مي باشد.سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود. تحليلگران مالي عموماً سود گزارش شده را به عنوان يك عامل برجسته در بررسي ها و قضاوتهاي خود مد نظر قرار مي دهند. سرمايه گذاران معتقدند كه سود ثابت در مقايسه با سود داراي نوسان، پرداخت سود تقسيمی بالاتري را تضمين مي كند. همچنين سود به عنوان يك معيار مهم از ريسك كلي شركت قلمداد مي شودو شركتهاي داراي سود هموارتر(هموارسازي سود)[۱] داراي ريسك كمتري مي باشند. بنابراين شركتهايي كه از سود ثابتي برخوردارند بيشتر مورد علاقه سرمايه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتري براي سرمايه گذاري محسوب مي شوند.در زمينه اجزاء نقدي و تعهدي سود تحقيقات وسيعي در داخل و خارج كشور شده است. اسلوان (۲۰۰۴)  بيان مي كند: اقلامي از تعهدات كه داراي قابليت اتكاء[۲] كمي هستند منجر به استمرار كمتر سود مي شوند و درحاليكه بطور كلي سرمايه گذاران انتظار استمرار كمتر سود را ندارند.مديريت در انتخاب بين روشهاي مختلف به حساب بردن وقايع مالي در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اختيارات قابل ملاحظه اي دارد. مثلاً در مورد  استهلاك، روش هاي مختلف پذيرفته شده اي وجود دارد و مديريت مي تواند بين اين روشها يكي را انتخاب كند. همچنين مديريت مي تواند فعاليتهاي مالي را زمانبندي كند به تأخير انداختن يك يا چند قلم از فروشها و يا انجام مخارج اختياري از جمله اين اختيارات است به علت اين انعطاف پذيري، مدير مي تواند به طور سيستماتيك روي سود گزارش شده از سالي به سالي ديگر تاثير گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازي سود يك هدف روشن دارد و آن ايجاد جريان رشد ثابت در سود است. وجود اين نوع دستكاري نيازمند آن است كه شركت سود زيادي داشته باشد تا بتواند ذخاير لازم را براي منظم كردن جريانها در هنگام نياز تأمين كند.(فدنبرگ، ۱۹۹۵،۵۴)[۳] .اقلام تعهدي آسانتر از جريانات نقدي دستخوش تغيير و دستكاري مي شوند، از اين رو مديريت مي تواند منجر به افزايش زمينه اشتباهات در اقلام تعهدي گردد. با اين حال، وجود مديريت سود به معناي وجود اشتباهات در اقلام تعهدي، و در نتيجه، ثبات كمتر اقلام تعهدي نمي باشند.اشتباه در اقلام تعهدي ناشي از دو موضوع مي باشد. اول اينكه، برخي از اشتباهات به اين دليل مي تواند رخ بدهد كه برخي از اقلام تعهدي، تحت نظر برخي از قواعد حسابداري، از قابليت اتكاي بسيار پاييني برخوردارند و دوم اينكه، برخي از اشتباهات به دليل برآورد از اثرات اقتصادي آتي رويدادهاي جاري وگذشته بوجود مي آيند. حاکمیت شرکتی[۴] با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب هاي نظري مطرح شده درباره مكانيزم هاي درون و برون سازماني، مالكيت مديريت را به عنوان يكي از مولفه هاي نظارتي درون سازمان معرفي مي كند. اين ديدگاه، حاكميت شركتي را به عنوان راه حلي براي بهبود مشکلات نمایندگی[۵] مي داند. از اين رو يكي از راه حل هايي كه از طريق آن، حاكميت شركتي مي تواند اثر با اهميتي به ثبات سود و كيفيت اقلام تعهدي حسابداري داشته باشد، آن است كه مكانيزم هاي قوي حاكميت شركتي بايد انگيزه ها يا فرصت هاي مربوط به مديريت سود را كاهش دهدودرنتيجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدي و افزايش ثبات سود گردد (گيلن، ۲۰۰۶،۸۴)[۶].تمامي مطالب ياد شده در بالارا مي توان در سوال هاي اصلي تحقيق به شرح زيرتلخيص كرد:

  1. آيا اقلام تعهدي در مقايسه با اقلام نقدي، ازثبات كمتري برخوردارند؟
  2. آيااقلام تعهدي با قابليت اتكاي كمتر درمقايسه با اقلام تعهدي با قابليت اتكاي بيشتر از ازثبات كمتري برخوردارند؟
  3. آيا ارتباط بين مالكيت سهام مديریت و ثبات سود غير خطي مي باشد؟

 انجام تحقيق حاضر در بازار سرمايه ايران، ديدگاههاي مربوط به اقلام تعهدي حسابداري و ثبات سود را بيان مي كند، همچنين احتمالاًبا افزايش سطح مالكيت سهام مديريت انگيزه مديريت فرصت طلبانه سود، كاهش مي يابد.

 اثرمالكیت سهام مدیرانه

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

چكيده: ۱

مقدمه:۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۴

۳-۱٫ بيان مسئله ۶

۴_۱٫چهارچوب نظری تحقیق : ۹

۵-۱٫ فرضيه هاي تحقيق: ۱۰

۶-۱٫ اهداف تحقيق. ۱۰

۷- ۱٫  حدود مطالعاتی. ۱۱

۸-۱٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات..۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۴

۲-۲٫ مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی. ۱۶

۳-۲٫ سیستمهای حاکمیت شرکتی. ۱۸

۴-۲٫ مالکیت سهام مدیريت.. ۲۱

۱-۴-۲ تعريف مالکیت سهام مدیريت: ۲۱

۲-۴-۲٫ مالکیت سهام مدیريت و همسویی منافع: ۲۱

۳-۴- ۲٫ مالکیت سهام مدیريت وقرارداد موثر: ۲۲

۵-۲ سهامداران عمده ۲۲

۶-۲٫ پايداري سود(ثبات سود) ۲۴

۷-۲٫ هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي. ۲۶

۸-۲٫ اقلام تعهدي و شيوه اندازه گيري آن ها ۲۹

۱-۸-۲٫ دارايي ها و شيوه ي اندازه گيري آنها ۳۱

۲-۸-۲٫ بدهي ها و شيوه اندازه گيري آن ها ۳۵

۹-۲ پیشینه تحقیق. ۳۶

۱-۹-۲ تحقيقات انجام شده در ساير كشورها پيرامون موضوع تحقيق. ۳۶

۲-۹-۲ تحقيقات انجام شده در ايران پيرامون موضوع تحقيق.۴۱

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴۶

۲-۳٫ روش تحقیق. ۴۶

۳-۳٫  فرضیههای تحقیق. ۴۷

۴-۳ مدل تحقيق: ۴۹

۵-۳٫ جامعه و نمونه آماری تحقیق. ۴۹

۶-۳ . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. ۵۰

۱-۶-۳٫ متغیر وابسته : ۵۰

۲-۶-۳٫ متغیرهاي مستقل: ۵۰

۳-۶-۳٫ متغیرهای کنترلي: ۵۲

۷-۳٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۵۳

۸-۳٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها۵۴

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۵۸

۲-۴٫ آمار توصيفي. ۵۹

۳-۴٫ آزمون نرمال بودن. ۶۱

۴-۴٫ بررسي اعتبار مدل. ۶۲

۵-۴٫ آزمون فرضیه های تحقیق.۶۲

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۶۸

۲-۵٫ خلاصه  تحقیق. ۶۸

۳-۵٫ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۷۰

۴-۵٫ پیشنهادات کاربردی. ۷۱

۵-۵٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۷۲

۶-۵٫ محدودیت های تحقيق. ۷۳

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسي: ۷۷

منابع لاتین: ۸۰

چکیده انگلیسی: ۸۳

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۸۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 × 1 =