دانلود پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳,۰۷۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۸| قیمت : ۷۰۰۰تومان

چکیده :هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت وبازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد  ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین  و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. ضرایب قیمت مورد استفاده دراین تحقیق EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E می باشد در روش ضرایب، با مقایسه ضریب قیمت سهام با ضریب قیمت توجیه شده، نسبت به ارزانی و یا گرانی سهام، تصمیم گیری می کنیم، بدین صورت که اگر ضریب قیمت یک سهم خاص نیست به ضریب قیمت توجیه شده کمتر با شد آن سهم ارزان است. تحقیق در بازه زمانی هفت ساله ۸۳ تا۸۹ اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای و پس رویدادی است  که با استفاده از آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و استفاده از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه پانلی، مدلها برآورد شده و فرضیات آزمون گشته اند. نتایج حاصله در مورد آزمون فرضیات اول تا پنجم بیانگر این است که بازده سهام با متغیرهای EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E رابطه معنادار و معکوس و یا متغیر P/CFO رابطه معنا دار ندارد و در مورد فرضیه ششم متغیرهای EV/EBITDA, P/B,P/E به ترتیب دارای بیشترین اثر در تعیین بازده سهام صنعت سیمان می باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده ارائه شده است.

۱-۱مقدمه

جهان در قرن بیست و یکم در دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است. بنابراین شرط توفیق در این عرصه، بهره گیری از فرصتها و رویارویی با چالش های پیش روست و اینها همه ایجاب می کند که فرآیند توسعه اقتصادی با رویکردی راهبردی نسبت به تشخیص شرایط جدید بین المللی و با نگرش به مهمترین مسائل و تنگناهای اقتصاد ملی، مسیر انجام تحولات ساختاری و پاسخگوئی به الزامات رشد پایدار و با ثبات اقتصاد کشور را هموار سازد (سهمانی اصل ، ۱۳۸۵).یکی از محورهای مورد توجه در چشم انداز بلند مدت اقتصاد ایران رشد سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و در بلند مدت برپایی اعتمادی توانمند، پویا و بالنده می باشد. در همین راستا، یکی از مهم ترین و حساس ترین مراکز اقتصادی مورد توجه، بازار اوراق بهادار است. هر چند که بازار سرمایه ایران هنوز به بلوغ کامل نرسیده و در حال گذراندن مسیر تکاملی تدریجی می باشد ولی به مرور توجه مقامات و مسئولین ارشد سیاسی به سمت آن جلب شده و عامه مردم گرایش  بیشتری نسبت به خرید دارایی های مالی پیدا کرده و اهمیت آن بیشتر می گردد. در بازار اوراق بهادار گروه های مختلفی مشارکت دارند. از جمله فعالان این بازار، می توان به سهامداران، معامله گران، کارگزاران، بازارگردانان، کارشناسان و تحلیل گران مالی و …..اشاره نمود. آنها پیوسته در حال ارزیابی ارزش سهام،و مقایسه سهام شرکتهای مختلف، شناسایی سهام ارزان قیمت به منظور خرید و سهام بالاتر از قیمت واقعی جهت فروش، خرید و فروش سهام و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری می باشند (دوانی، ۱۳۸۷).سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان در بازار اوراق بهادار به منظور تصمیم سازی نیازها، ابزارها، معیارها و اطلاعات متنوع و متعددی می باشند.. ارزش گذاری بر اساس ضرایب قیمت جزء روشهای نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند.اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهم به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. (بخشیانی وراعی،۱۳۸۷) آشنایی و شناخت کافی نسبت به ضرایب قیمت و دامنه کاربرد آن، می تواند برای سرمایه گذاران در تصمیم گیری های  اقتصادی مفید و سودمند باشد. اختلاف و تفاوت ضرایب قیمت در کشورها، صنایع، بخش ها و شرکتهای مختلف و در طی زمان های متفاوت بیانگر این واقعیت است که ضرایب قیمت تحت تاثیر عوامل و متغیرهای مختافی می باشد. در تحقیقات انجام شده در این خصوص، پژوهش گران عمدتاً دو گروه متغیرهای اقتصادی و حسابداری را به عنوان عوامل اثر گذارو تعیین کننده ضریب P/E مورد آزمون و بررسی قرار داده اند.  نتایج این تحقیقات نشان داده است که تفاوت و انحراف در ضرایب P/E توان تبیین متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بهره ونرخ مالیات بردرآمد و متغیرهای حسابداری مانند: سود هر سهم سال آتی، درصد اندوخته نمودن سود، نرخ ریسک شرکت و نرخ رشد سود مورد انتظار را دارد.

۱-۲- تعریف و بیان مساله

سرمایه گذاران سرمایه از مدلهای مختلفی برای ارزشگذاران سهام استفاده می کنند. کاربرد این مدلها به تناسب صنعت و رشته فعالیت شرکتها با یکدیگر تفاوت دارد. دسته ای از روشهای ارزش گذاری به روشهای نسبی معروف هستند که بر اساس آنها ارزش هر شرکت نسبت به ارزش سایر شرکتهای هم گروه تعیین میگردد. ارزش گذاری بر اساس ضرایب قیمت جزء روشهای نسبی برای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند.(بخشیانی وراعی،۱۳۸۷)در پی تجزیه و تحلیل بیشتر مسئله بدنبال تشریح ماهیت، ارتباط و بسط موضوع به سایر متغیرها و مفاهیم مربوط به بازار اوراق بهادار و همچنین نحوه کاربرد آن در تصمیمات سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار خواهیم بود.نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم تابعی از سه متغیر می باشد؛ نرخ رشد سود مورد انتظار، نسبت سود تقسیمی برای هر سهم و بازده مورد انتظار(هزینه سهام).همانند سایر بنگاهها، موسساتی که نرخ رشد سود مورد انتظار بالایی دارند، نسبت سود تقسیمی پایین و نرخ مورد انتظار سهامداران نیز بالاست. لذا بر این است تا نسبت قیمت به سود آوری برای آنها بالاتر باشد. متغیرهای نرخ رشد بالاتر در سود آوری، نسبت سود تقسیمی، هزینه سهام و بازده حقوق صاحبان سهام مشخص کننده نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم می باشند. برای مثال نرخ رشد بالاتر در سود آوری، نسبت های سود تقسیمی بالاتر، هزینه های سهام پایین تر و بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر باید همه در نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالاتر خود را نشان دهند. از این چهار متغیر، بازده حقوق صاحبانسهام بیشترین تاثیر را روی نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارد و از این رو یکی از متغیرهای تعیین کننده نسبت فوق می باشد. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم با حاشیه سود و نرخ رشد رابطه مستقیم و بازده مورد انتظار(هزینه سهام) رابطه معکوس دارد. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم با نرخ رشد جریان نقدی رابطه مستقیم و با نرخ بازده مورد انتظار رابطه معکوس دارد. (بخشیانی وراعی،۱۳۸۷).متغیرهای نرخ رشد در سودآوری، هزینه سرمایه، کیفیت سرمایه گذاری و نرخ مالیات مشخص کننده نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک می باشند. برای مثال نرخ رشد بالاتر در سود آوری، هزینه سرمایه پایین تر ، کیفیت بیشتر سرمایه گذاری ( بازده بالاتر) و نرخ مالیات کمتر همه خود را در نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک بیشتر نشان می دهند، همچنین کاربرد این ضرایب بر اساس مبانی در یک صنعت بیشترین اثر بخشی را دارند.با توجه به آنچه بیان شد در این تحقیق درصد بررسی این موضوع هستیم: – آیا بین ضرایب P/E،P/B،P/S،P/CFO و EV/EBITDA با بازده سهام در صنعت رابطه وجود دارد؟- تفاوت ضرایب موثر در بازده سهام صنعت چگونه است؟

قیمت معاملاتی با بازده سهام

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۱
۱-۲تعریف و بیان مساله۴
۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴اهداف۸
۱-۵فرضیه ها۹
۱-۶روش انجام تحقیق۱۰
۱-۷جامعه ونمونه آماری۱۰
۱-۸متغیرهای تحقیق۱۱
۱-۹ قلمرو تحقیق۱۲
۱-۹-۱ قلمرو تحقیق۱۲
۱-۹-۲ قلمرو زمانی۱۲
۱-۹-۳- قلمرو مکانی۱۲
۱-۱۰ تعریف واژه های کلیدی تحقیق۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱مقدمه۱۷
۲-۲ فرایندارزش گذاری۱۹
۲-۳ کاربردهای ارزش گذاری سهام۲۰
۲-۳-۱ مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی ۲۰
۲-۴پیش بینی عملکرد آتی شرکت ۲۰
۲-۴-۱ پیش بینی اقتصادی ۲۰
۲-۴-۲ پیش بینی مالی ۲۱
۲-۵ انتخاب مدل ارزش گذاری ۲۱
۲-۵-۱ مدل های ارزش گذاری مطلق ۲۱
۲-۵-۲ مدل های نسبی ارزش گذاری ۲۳
۲-۶ انتخاب مدل ۲۳
۲-۷ نقش تحلیلگر مالی ۲۳
۲-۸ ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت۲۴
۲-۸-۱ محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده ۲۴
۲-۸-۲ ضرایب دنباله رو و پیشرو۲۵
۲-۸-۳ نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت ۲۶
۲-۹ ضریب قیمت به سود (P/E27
۲-۹-۱روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده ۲۹
۲-۹-۲-۱ مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی ۳۰
۲-۹-۲-۲ روش شرکتهای قابل مقایسه ۳۱
۲-۹-۲-۲-۱ مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه ۳۲
۲-۹-۲-۳ برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون ۳۳
۲-۹-۲-۳-۱ مشکلات روش رگرسیون ۳۳
۲-۱۰ ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B) 34
۲-۱۰-۱ روشش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده ۳۶
۲-۱۰-۱-۱ ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار ۳۷
۲-۱۰-۱-۲ ارزش گذاری به روش مقایسه ای ۳۷
۲-۱۱ ضریب قیمت به فروش (P/S) 38
۲-۱۱-۱ محاسبه فروش۳۹
۲-۱۱-۲ روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده۳۹
۲-۱۱-۲-۱ ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار۴۰
۲-۱۱-۲-۲ ارزش گذاری به روش مقایسه ای۴۱
۲-۱۲ ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO41
۲-۱۲-۱ روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده۴۳
۲-۱۲-۱-۱ ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار۴۳
۲-۱۲-۱-۲ ارزش گذاری به روش مقایسه ای۴۴
۲-۱۳ ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک EV/ EBITDA 44
۲-۱۳-۱ روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده۴۶
۲-۱۳-۱-۱ ارزش گذاری به روش مقایسه ای۴۶
۲-۱۳-۱-۲ روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار۴۶
۲-۱۴ بازده سهام۴۷
۲-۱۴-۱ تفاوت قیمت۴۸
۲-۱۴-۲ سود نقدی هر سهم۴۸
۲-۱۴-۳ مزایای ناشی از حق تقدم۴۸
-۱۴-۴ مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه۴۹
۲-۱۵ مروری بر تحقیقات انجام شده( داخلی وخارجی) درباره ضرایب قیمت۴۹
۲-۱۵-۱ تحقیقات داخلی۴۹
۲-۱۵-۲ تحقیقات خارجی۵۶

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱- مقدمه۶۲
۳-۲ روش تحقیق۶۲
۳-۳ فرضیه ها۶۳
۳-۴ متغیرهای تحقیق۶۶
۳-۴-۱ متغیر وابسته تحقیق ونحوه محاسبه آن۶۶
۳-۴-۲ متغیرهای مستقل تحقیق ونحوه محاسبه آن۶۷
۳-۵ جامعه و نمونه۶۸
۳-۶ نحوه جمع آوری اطلاعات۶۸
۳-۷ روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها۶۸
۳-۸ روش آزمون۶۹
۳-۸-۱ آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف۷۰
۳-۸-۲ آزمون معنی دار بودن۷۰
۳-۸-۳ آزمون t71
۳-۸-۴ همبستگی۷۱
۳-۸-۵ ضریب تعیین۷۲
۳-۸-۶ آزمون خود همبستگی۷۳
۳-۸-۷- مدل رگرسیون۷۴
۳-۹ نرم افزارهای مورد استفاده۷۵

فصل چهارم :یافته های پژوهش

۴-۱مقدمه۷۷
۴-۲ آمار توصیفی ۷۸
۴-۳ آزمون نرمال بودن۷۹
۴-۴ بررسی اعتبار مدل۸۱
۴-۵ بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها۸۱
۴-۶ خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش۸۲
۴-۷ تحلیل پانلی مدل به روش اینتر۸۵
۴-۸ رگرسیون چندگانه۹۶

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱مقدمه۱۰۲
۵-۲خلاصه، اهداف ویافته های تحقیق
۱۰۲
۵-۳ پیشنهادها۱۰۶
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی۱۰۶
۵-۳-۲ پیشنهاد برای تحقیقات آتی۱۰۶
پیوست ها۱۰۷
منابع وماخذ۱۲۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۲۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی

دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی

چکیده:امروزه صنعت توسعه گردشگری شهری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *