دانلود پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””] نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۹۰۶کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۶۷| قیمت : ۸۵۰۰تومان[/box]

چکیده:ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یکی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛که هزینه فرصت همۀ منابع به کار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به کار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت  و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملکرد مالی  مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر ۲۶۶/۰ می باشد و نشان می دهد که ۶/۲۶% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛  sig (سطح معنی داری) کمتر از ۰.۰۵ می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر ۱۶۹/۰می باشد و نشان می دهد که ۹/۱۶% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از ۰.۰۵ می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی ۳ : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،   بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد که به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش  افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام)  تایید می گردد.فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد  مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R۲ تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ  MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد که ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R۲ تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم که در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد مالی  نام برد.فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد.فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شرکتها بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیه فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شرکتها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، به کار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  ملبورن و همکاران[۱] (۱۹۹۷) مطابقت کاملی را نشان میدهد.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه :

توسعه بازارهای سرمایه با افزایش آگاهی سهامداران ،فشار روی شرکت ها برای عملکرد بهتر را ، افزایش داده است. مدیران شرکتها در حال حاضر دورانی را پیش روی دارند که آنها را ملزم میسازد، چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت های خود مستقر کنند، که ارزش و سود آوری را بهتر منعکس کند. سهام داران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند، با توجه به اینکه افزایش ثروت، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزش یابی واحد تجاری برای مالکان، دارای اهمیت فراوانی است. در ادبیات جدید مفهوم مدیریت ، یعنی کار با دیگران جایگزین کار توسط دیگران شده است .این امر بر پیچیدگی مدیریت افزوده و در آینده نیز خواهد  افزود.  بنابراین  پارادایم های جدید در این حوزه  آشکار شده است .از جمله این پارادایم ها ؛هدف ارزش آفرینی، در سر لوحه اهداف مدیریت قرار گرفته است. مدیریت ارزش آفرین می بایست از ساز و کارها و شیوه های مدیریتی موثر بر ارزش آفرینی بهره برده و در عمل بکار گیرد. توفیق در میزان ارزش آفرینی تا حدود زیادی به کیفیت سنجش عملکرد بستگی دارد. یعنی از شاخص های مبتنی بر ارزش به همراه شاخص های سنتی و یا جایگزین شاخص های سنتی استفاده شود.ارزش در کسب وکار اقتصادی، ما به ازای ایجاد شده ناشی از کار با وسایل (سخت افزار) و روشها (نرم افزار) تعریف می شود. کسب وکار، مبتنی برارزش آفرینی[۱] تلقی می گردد؛ به طوری که  فعالیت های اقتصادی بنگاه های کسب و کار،بدون اندیشه و عمل زایش ،استمرار و تداوم نخواهد داشت. سنجش عملکرد[۲] از وظایف مدیریتی است ،که مفهوم عینی به کسب و کار داده است. در ادبیات مدیریت، شاخص های متفاوتی برای سنجش عملکرد از منظرهای مختلف ارائه شده است؛ که منظر، مقاصد و اهداف ارزیابی را مشخص می نماید. ارزیابی عملکرد از منظر جامع ،یعنی نگاه همه جانبه به همه ابعاد؛ که در حقیقت نشانه های کارکردی مدیریت بنگاه را آشکار می سازد و بسیاری ضروری است .در شاخص های جامع سنجش عملکرد به ابعاد مالی و غیر مالی توجه  می شود.در ادبیات مالی نیز، با نگاهی جدید به سنجش عملکرد توجه شده است. کاربست روش های سنتی و تغییر آن به روش های نوین ،پارادایم جدید سنجش عملکرد تلقی گردیده است. به کار گیری تفکر سیستمی ،یعنی تفکیک ناپذیر بودن فرآیند مدیریت و سنجش عملکرد از یک طرف و پذیرش پارادایم جدید سنجش عملکرد ؛یعنی مبتنی بر ارزش آفرینی، از طرف دیگر بسیار ضروری و با اهمیت شده است. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

۲-۱بیان مسئله تحقیق

نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه بازار های رقابتی است، از یک سو و فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیار های سنجش دقیق و شفاف از سوی دیگر ،باعث شد شرکت ها سیستم های سنتی پاداش و ارزیابی عملکرد را مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند ؛که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیک های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند ، بر اساس تئوری های اقتصادی بنا شده اند.سرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی کشور ها محسوب می شود و به همین دلیل اقتصاد دانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راه های استفاده مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد،اعتبار رویه هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع و پس انداز های جامعه در فعالیت های کارا و پر بازده استفاده      می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. برای تعیین ارزش شرکت به طور کلی دو مدل وجود دارد ،یکی مدلهای حسابداری و دیگری مدل های اقتصادی.در اوایل دهه ۱۹۸۰″جانسون[۳]” ، ” ناتاراجان[۴]” (۱۹۸۲) و “راپاپورت[۵]” (۱۹۸۴)، از معیار های  سنتی حسابداری به عنوان محرکه ها یا شاخص های ارزش انتقاد نمودند. به اعتقاد آنها ، قضاوت درباره عملکرد یک شرکت  تنها  بر مبنای شاخصهای حسابداری گمراه کننده است؛ زیرا این معیارها شاخص های ضعیفی از عملکرد اقتصادی به شمار می روند (حجازی، ۱۳۸۶،ص۲۳۹)۴ .معیار های سنتی ارزیابی عملکرد،مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی ، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها   نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی ،ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده۵ می باشد،این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند . طرفداران این معیار ادعا می کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود؛ زیرا بعنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از بکارگیری روشهای متفاوت حسابداری را برطرف می کند(اویی و لی،۲۰۰۲،ص۲۰) ۶.عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد  (تئوری نمایندگی) ۷.این تحقیق در صدد است که با مطالعه معیار های ارزیابی عملکرد مالی سنتی و نوین، و بررسی رابطه این معیار ها با ارزش افزوده بازار۸ شرکتها ، معیار مناسب تری را انتخاب کند که در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح با استفاده از صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد، همسونمودن منافع مدیران با مالکان از طریق پیوند دادن منافع و پاداش آنها با ثروت سهامداران ،گامی موثر بردارد.

ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه

فهرست مطالب دانلود پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

چکیده:.. …۱

مقدمه:..۳

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۵

۲-۱بیان مسئله تحقیق. ۶

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۸

۴-۱ اهداف تحقیق. ۹

۵-۱ چارچوب نظری. ۱۰

۶-۱ مدل  تحقیق: ۱۳

۱-۶-۱ متغیر های مستقل. ۱۳

۱-۱-۶-۱معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر: ۱۳

۲-۱-۶-۱معیار های نوین سنجش عملکرد: ۱۵

۲-۶- ۱متغییر وابسته: ۱۸

۳-۶- ۱متغییر کنترل: ۱۸

۷-۱ فرضیه های تحقیق. ۱۹

۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:۲۰

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه: ۲۴

۲-۲ شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) ۲۵

۱-۲-۲ شاخص های غیر مالی. ۲۶

۲-۲-۲ شاخص های مالی. ۲۸

۳-۲ معیارهای مالی سنتی. ۲۸

۱-۳-۲ بازده سرمایه گذاری  (ROI) 28

۲-۳-۲ سود باقیمانده (RI) 29

۳-۳-۲ بازده فروش.. ۳۰

۵-۳-۲ قیمت به عایدی هر سهم ۳۱

۶-۳-۲ معیارهای ارزیابی شرکت.. ۳۲

۱-۶-۳-۲ معیار اول – سود ۳۲

۲-۶-۳-۲ معیار دوم– سود هر سهم ۳۳

۳-۶-۳-۲ معیار سوم– رشد سود ۳۴

۴-۶-۳-۲ معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری. ۳۴

۴-۲ دلایل مطرح شده EVA.. 35

۱-۴-۲ تفکر مبتنی بر ارزش.. ۳۶

۲-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی ۳۷

۴-۴-۲ محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی. ۳۹

۱-۴-۴-۲ حذف اثرات بدهی ها ۳۹

۲-۴-۴-۲ مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی. ۴۰

۳-۴-۴-۲ مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری. ۴۰

۴-۴-۴-۲ انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL. 41

۵-۴-۴-۲ ذخیره مالیات بر درآمد معوق. ۴۲

۶-۴-۴-۲ ذخیره LIFO.. 42

۷-۴-۴-۲ استهلاک انباشته سرقفلی. ۴۳

۸-۴-۴-۲ سرقفلی ثبت نشده ۴۳

۹-۴-۴-۲ دارائی های نامشهود ۴۴

۱۰-۴-۴-۲ تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل. ۴۴

۱۱-۴-۴-۲ سایر ذخایر معادل های سرمایه ۴۵

۵-۴-۲ محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی. ۴۵

۶-۴-۲ تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی. ۴۶

۷-۴-۲ تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمایه ۴۷

۸-۴-۲ استاندارد سازی EVA.. 48

۹-۴-۲ دگرگونی EVA.. 50

۱۰-۴-۲ تکامل EVA.. 50

۱۱-۴-۲ اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود ۵۲

۱۲-۴-۲ کاربرد های EVA.. 52

۱-۱۲-۴-۲ کاربردها داخلی EVA : 52

۲-۱۲-۴-۲ کاربردهای خارجی EVA.. 54

۱۳-۴-۲ کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات.. ۵۶

۱۴-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی. ۵۷

۱۵-۴-۲ معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA.. 58

۱۶-۴-۲ مفاهیم مرتبط با EVA.. 59

۱-۱۶-۴-۲  ارزش افزوده بازار. ۵۹

۲-۱۶-۴ -۲ ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA.. 60

۱۷-۴-۲ نقش EVA و MVA در سیستم پاداش.. ۶۰

۱۸-۴-۲ مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC.. 62

۱۹-۴-۲ هزینه سرمایه ۶۲

۲۰-۴-۲ نرخ هزینه سرمایه (C) 62

۲۱-۴-۲ اهمیت نرخ هزینه سرمایه ۶۳

۲۲-۴-۲ روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه ۶۳

۲۳-۴-۲ منابع تامین مالی شرکتها ۶۴

۱-۲۳-۴-۲ نرخ هزینه بدهی. ۶۴

۲-۲۳-۴-۲ نرخ هزینه سهام ممتاز ( ) ۶۴

۳-۲۳-۴-۲ هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) 65

۲۴-۴-۲ روش های محاسبه هزینه سود انباشته ۶۶

۱-۲۴-۴-۲ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. ۶۶

۲-۲۴-۴-۲ روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک… ۶۶

۳-۲۴-۴-۲ روش جریان نقدی تنزیل شده ۶۷

۴-۲۴-۴-۲ استفاده از ریاضیات مالی. ۶۸

۲۵-۴-۲ هزینه سهام عادی جدید (Ke) 68

۲۶-۴-۲ ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه ۶۸

۲۷-۴-۲ مزایای EVA.. 69

۲۸-۴-۲ راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه ۷۰

۲۹-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران. ۷۱

۱-۲۹-۴-۲ بازی سرمایه به کار گرفته ۷۱

۲-۲۹-۴-۲ بازی رشدهای آینده ۷۲

۳-۲۹-۴-۲ بازی انتقال ریسک… ۷۲

۳۰-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد ۷۳

۳۱-۴-۲ EVA  CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد ۷۳

۳۲-۴-۲ سودمندی شاخص های EVA  CVA,EP, 73

۳۳-۴-۲ نتایج استفاده از EVA  CVA,EP,  برای پاداش مدیران اجرایی. ۷۳

۳۴-۴-۲ بازده حقوق صاحبان سهام ۷۴

۳۵-۴-۲ محدودیت های استفاده از ROE. 76

۳۶-۴-۲ اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE. 77

۳۷-۴-۲ بازده سرمایه گذاری. ۷۸

۳۸-۴-۲ سیستم دو پونت.. ۷۸

۵-۲ نتیجه گیری. ۸۰

۶-۲ سابقه تحقیق. ۸۱

۱-۶-۲ تحقیقات خارجی. ۸۲

۲-۶-۲ نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران.۸۳

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه: ۸۶

۲-۳ روش تحقیق. ۸۶

۳-۳ جامعه مطالعاتی. ۸۷

۴-۳ قلمرو تحقیق. ۸۸

۱-۴-۳ قلمرو  مکانی تحقیق. ۸۸

۲-۴-۳ قلمرو زمانی تحقیق. ۸۸

۳-۴-۳ قلمرو موضوعی تحقیق. ۸۸

۵-۳ روش های جمع آوری اطلاعات.. ۸۸

۶-۳ روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. ۸۹

۱-۶-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: ۸۹

۸-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش..۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴-‏ مقدمه‏: ۹۸

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۹۸

۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. ۱۰۰

۴-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۱۰۱

۱-۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۱۰۲

۲-۴- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: ۱۰۳

۱-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: ۱۰۳

۲-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم ۱۰۶

۳-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم ۱۱۰

۴-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم ۱۳۷

۵-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم ۱۴۱

۶-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم۱۴۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۱۴۶

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۱۴۷

۱-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول. ۱۴۷

۲-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۱۴۷

۳-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم ۱۴۸

۱-۳-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی الف.. ۱۴۸

۲-۳-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی ب.. ۱۴۸

۳-۳-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی ج. ۱۴۹

۴-۳-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی د ۱۴۹

۵-۳-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی ه ۱۵۰

۶-۳-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی و. ۱۵۰

۷-۳-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی ز. ۱۵۰

۴-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی چهار. ۱۵۱

۵-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی پنجم ۱۵۱

۶-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی ششم ۱۵۲

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۱۵۲

۴-۵ پیشنهادها ۱۵۳

۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. ۱۵۴

۲-۴-۵ پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. ۱۵۴

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۵۵

پیوستها:

جدول  مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. ۱۵۷

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: ۱۶۲

منابع لاتین: ۱۶۵

فهرست منابع اینترنتی. ۱۶۸

چکیده انگلیسی ۱۶۹

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۶۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۸۵۰۰تومان[/box]

 

امتیاز دادن به مطلب
ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *