دانلود پایان نامه الگوی اقتصاد رفتاری مصرف‌کنندگان در انتخاب نام و نشان تجاری

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۴۹۸کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۷۳| قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

چکیده:اقتصاد رفتاری  به عنوان یکی از شاخه های نسبتا جدید در دانش اقتصادی که با هدف ارتقاء دانش اقتصادی و نزدیک کردن مدلهای اقتصادی با واقعیت های بیرونی شکل گرفته است، طی چند دهه گذشته از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی اقتصاد رفتاری مصرف کنندگان در انتخاب نام و نشان تجاری فروشگاه هایپر استار می باشد.روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان فروشگاه هایپر استار می باشد.طرح نمونه‌گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آنالیز رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. و تحلیل داده‌های مربوط به ۳۸۴ نفر که به سوالات تحقیق پاسخ دادند که یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که کشش قیمتی، مطلوبیت مورد انتظار، ادراکات ذهنی و ترجیحات مصرف کنندگان بر روی انتخاب برند توسط مصرف کنندگان تاثیر گذار بوده است .در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه الگوی اقتصاد رفتاری مصرف‌کنندگان در انتخاب نام و نشان تجاری ارائه شده است.

واژگان کلیدی : اقتصاد رفتاری، نام و نشان تجاری، مصرف کننده، هایپر استار

۱-۱    مقدمه

درواقع تا نیمه قرن بیستم نیز اقتصاددانان به پایه‌های روانشناسانِ نظر داشتند؛ ‌ایروینگ فیشر و ویلفرد‌و پارتو در مورد‌ اینکه مردم چگونه احساس و فکر می‌کنند به بحث پرداختند و بعدها کینز نظریه مصرف خود را با فصولی از روانشناسی توجیه کرد. اما پس از ‌این بود که مباحث روانشناسانِ از آثار اقتصادی ناپدید شد و بسیاری از سرفصل‌های اقتصاد چون مطلوبیت تنزیل‌شده با نرخ ثابت، انتخاب بین دوره‌ای، مدل‌های مرتبط با فضای نا اطمینانی و‌… به‌عنوان نُرم‌های علمی ‌و فارغ از آزمون روانشناسانِ از سوی اقتصاددانان پذیرفته شد. با این وصف، اقتصاد رفتاری وارد حوزه‌ای می‌شود که از منظر اقتصاددانان داده‌شده (Given) و چه‌بسا بدیهی[۱]است، اما از دید اقتصاد رفتاری اصولاً فروض بدیهی وجود ندارد مگر آنکه شواهدی دال بر آن وجود داشته باشد. البته ‌این بدان معنا نیست که اقتصاد رفتاری به دام آنارشیسم علمی‌ بیفتد. درواقع اگرچه اقتصاد رفتاری پایبندی به فروض و آکسیوم ندارد و همواره بر آن است تا فروض را آزمون کند، اما آنجا که قادر به چنین آزمونی نیست، از فروض بهره می‌برد. به همین علت است که در هر مقاله اقتصاد رفتاری، یک یا دو فرض نوکلاسیکی تغییر می‌کند و تحلیلی ارائه می‌شود. بدین شکل اقتصاد رفتاری روش اقتصاد نوکلاسیکی را می‌پذیرد و تنها با تغییر فروضی که بر مبنای شواهد گردآوری‌شده ساخته، تئوری ارائه می‌دهد. تئوری‌ای که مانند تئوری‌های نوکلاسیکی جنبه علمی ‌بودن خود را از ابطال‌پذیری پوپری عاریه می‌گیرد. این بدان معناست که اقتصاد رفتاری روش نوکلاسیکی را که مبتنی بر فردگرایی، بیشینه‌سازی مطلوبیت، تعادل، کارایی و… است، می‌پذیرد (سنجابی،۱۳۸۰).

۱-۲بیان مسئله پژوهش

یکی از مهم‌ترین مباحث در نظریه‌پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگی‌های رفتاری اوست. اقتصاد به‌مثابه علمی انسانی، برای مدل‌سازی، پیش‌بینی، سیاست‌گذاری و تمام کارکردهای خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به‌ویژه اقتصاد نوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثر سازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسی‌های انسان شناسانه را نادیده گرفته است. عده‌ای از اقتصاددانان این فروض انعطاف‌ناپذیر را علت برخی ناکامی‌های اقتصاد درزمینهٔ های عملی دانسته‌اند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روش مای گوناگون پوشش دهد (خرمشاهی ۱۳۸۰). امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روش مای پژوهش در علم روان‌شناسی پیشرفت کرده است. اقتصاد رفتاری به‌عنوان یکی از شاخه مای نسبتاً جدید در دانش اقتصادی که باهدف ارتقاء دانش اقتصادی و نزدیک کردن مدل‌های اقتصادی با واقعیت‌های بیرونی شکل‌گرفته است، طی چند دهه گذشته از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار شده است. هسته اصلی تئوری‌های اقتصاد رفتاری بر مبنای نگاه روانشناسان است و از پیوند علم اقتصاد و روانشناسی حاصل گردیده است. اما باید اشاره داشت که برخی از طرفداران مکتب اقتصاد رفتاری، جرئتی بیش از استفاده از نظریه‌های روانشناسی را به خود داده و برای توضیح دینامیسم اقتصادی، نظریه‌های علوم جامع شناسی و انسان نشناسی را نیز به کار می­گیرند و تحولی چند در این دیدگاه به وجود آورد ه اند. جامعه آماری این پژوهش مشتریان فروشگاه‌های هایپر استار استان تهران می‌باشد، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که الگوی اقتصاد رفتاری مناسب چگونه بر روی انتخاب مصرف‌کنندگان در خرید نام و نشان تجاری مؤثر واقع می‌شود؟

الگوی اقتصاد رفتاری مصرف‌کنندگان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه الگوی اقتصاد رفتاری مصرف‌کنندگان در انتخاب نام و نشان تجاری

فصل اول کلیات تحقیق۱

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ اهمیت وضرورت پژوهش ۳
۱-۴ اهداف تحقیق ۴
۱-۵ فرضیه های پژوهش ۴
۱-۶ چهارچوب نظری تحقیق : ۵
۱-۶-۱مدل تحقیق: ۷
۱-۷ روش تحقیق : ۷
۱-۸جامعه آماری: ۸
۱-۸-۱ روش نمونه گیری : ۸
۱-۱۰روش گرد آوری داده ها و اطلاعات: ۸
۱-۱۱ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۹
۱-۱۲ تعاریف متغیرها و واژه مای کلیدی پژوهش :۹

فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق۱۲

مقدمه ۱۳
۲-۱ بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۱۳
۱-۲-۱ اقتصاد کلاسیک ۱۳
۲-۱-۲ الگوهای اقتصاد کلاسیک ۱۴
۲-۱-۳ مکتبهای اقتصاد سیاسی کلاسیک ۳۲
۲-۱-۳-۱ مکتب منچستر ۳۳
۲-۱-۳-۲ مکتب لیبرال فرانسوی ۳۸
۲-۱-۳-۳ نمایندگان مکتب لیبرال فرانسوی: ۴۰
۲-۱-۳-۴ مکتب پول (در گردش) ۴۶
۲-۱-۳-۵ مکتب بانکداری ۵۱
۲-۱-۳-۷ مکتب اصالت فایده کلاسیک ۶۱
۲-۱-۴ اقتصاد رفتاری ۷۵
۲-۲ بخش دوم : نام و نشان تجاری(برند) ۸۱
۲-۲-۱ ارزش ویژه برند ۸۱
۲-۲-۲ مدل ایجاد ارزش برند ۸۲
۲-۲-۳ تعریف ارزش برند ۸۳
۲-۲-۴ فایده ارزش برند ۸۴
۲-۲-۵ ابعاد ارزش برند ۸۵
۲-۲-۵-۱کیفیت ادراک شده ۸۶
۲-۲-۵-۲ وفاداری برند ۸۷
۲-۲-۵-۳ آگاهی برند ۸۸
۲-۲-۵-۴ ارتباطات برند(تداعی برند) ۸۹
۲-۲-۶ روابط میان ابعاد ارزش برند ۹۰
۲-۲-۷ ارتباط اقتصاد رفتاری با انتخاب مصرف‌کنندگان ۹۰
۲-۲-۸ مدل مفهومی تحقیق ۹۹
۲-۳ بخش سوم: جامعه مورد بررسی (فروشگاه هایپراستار) ۱۰۰
۲-۳-۱ سیاست کلی هایپراستار ۱۰۰
۲-۳-۲ ارزشهای هایپراستار: ۱۰۱
۲-۳-۳ دلایلی که بر تصمیم‌گیری شما در انتخاب ما تاثیرگذار هستند: ۱۰۲
۲-۴بخش دوم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ۱۰۳
۲-۴-۱ پیشینه تحقیقات داخلی ۱۰۳
۲-۴-۲پیشینه تحقیقات خارجی:۱۰۶

فصل سوم  روش شناسی تحقیق۱۰۹

۳-۱ مقدمه ۱۱۰
۳-۲ روش پژوهش : ۱۱۰
۳- ۳متغیرهای پژوهش : ۱۱۱
۳-۳-۱روش گرد آوری داده ها و اطلاعات: ۱۱۱
۳-۴ جامعه و نمونه آماری ۱۱۲
۳-۵ روش نمونه گیری ۱۱۲
۳-۷ ابزارهای جمع آوری دادهها ۱۱۳
۳-۷-۱- انواع ابزارها ۱۱۳
۳-۸ مراحل طراحی پرسشنامه ۱۱۴
۳-۸-۲- مقیاس اندازه گیری پرسشنامه ۱۱۴
۳ – ۹ ) روایی(اعتبار) و پایایی (اعتبار پذیرش )پرسشنامه ۱۱۵
۳-۹-۱ تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ۱۱۵
۳ – ۹ – ۲ ) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۱۱۶
۳-۱۲ روشهای تجزیه و تحلیل دادهها ۱۱۷
۳-۱۲-۱- تحلیل توصیفی ۱۱۷
۳-۱۲-۲- تحلیل استنباطی۱۱۷

فصل چهارم  تجزیه و تحلیل داده ها۱۱۹

۴ – ۱ ) مقدمه ۱۲۰
۴ – ۲ ) ویژگی‌های جمعیت شناختی ۱۲۱
۴ – ۲ – ۱ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ۱۲۱
۴ – ۲ – ۲ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسیت ۱۲۲
۴ – ۲ – ۳ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل ۱۲۳
۴ – ۲ – ۴ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات ۱۲۴
۴ – ۳ ) آزمون فرضیه های تحقیق ۱۲۵
۴ – ۳ – ۱ ) بررسی فراوانی گزینهها ۱۲۶
۴ – ۳ – ۲ ) بررسی شاخص های مرکزی و پراکندگی ۱۲۷
۴ – ۳ – ۳ ) بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ۱۲۹
۴ – ۳ – ۴ ) بررسی فرضیه اول تحقیق ۱۳۰
۴ – ۳ – ۴ – ۱ ) بررسی فرضیه اول ۱۳۰
۴ – ۳ – ۴ – ۲ ) بررسی قطعیت تاثیر دو متغیر فرضیه اول ۱۳۱
۴ – ۳ – ۵ ) بررسی فرضیه دوم تحقیق ۱۳۴
۴ – ۳ – ۵-۱ ) بررسی فرضیه دوم ۱۳۴
۴ – ۳ – ۵ – ۲ ) بررسی قطعیت تاثیر دو متغیر فرضیه دوم ۱۳۵
۴ – ۳ – ۶-۱ ) بررسی فرضیه سوم ۱۳۸
۴ – ۳ – ۶ – ۲ )بررسی قطعیت تاثیر دو متغیر فرضیه سوم ۱۳۹
۴ – ۳ – ۷ ) بررسی فرضیه چهارم تحقیق ۱۴۲
۴ – ۳ – ۷-۱ ) بررسی فرضیه چهارم ۱۴۲
۴ – ۳ – ۷ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه چهارم ۱۴۳
۴-۳-۶ آزمون دوجمله ای یا نسبت :(Binomial Test) 146
۴-۳-۷)رتبه بندی شاخص های زیرمجموعه متغیرهای تحقیق ۱۵۰
۴ – ۳ – ۷-۱ ) رتبه بندی شاخص ها۱۵۰

فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادها۱۵۲

۵ – ۱ ) مقدمه ۱۵۳
۵-۲- یافتههای پژوهش و تحلیل نتایج ۱۵۳
۵-۲-۱- نتایج ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۱۵۳
۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۱۵۵
۵ – ۲– ۱ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه اول ۱۵۵
۵ – ۲ –۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه دوم ۱۵۵
۵ – ۲ –۳ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم ۱۵۶
۵ – ۲ – ۴) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه چهارم ۱۵۶
۵-۲-۹)رتبه بندی شاخصهای زیرمجموعه متغیرهای تحقیق ۱۵۷
۵ – ۳ ) پیشنهادها براساس نتایج با فرضیه های پژوهش ۱۵۷
۵ – ۳ – ۱ ) پیشنهادهای آتی پژوهشی ۱۶۱
۵ – ۴ ) محدودیت های حین اجرای تحقیق ۱۶۱
فهرست منابع ۱۶۳
پیوست ۱۶۹

 

نوع فایل: ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۷۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *