خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه الگوی اقتصاد رفتاری مصرف‌کنندگان در انتخاب نام و نشان تجاری

دانلود پایان نامه الگوی اقتصاد رفتاری مصرف‌کنندگان در انتخاب نام و نشان تجاری

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۴۹۸کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۷۳| قیمت : ۲۳۰۰۰تومان

چکیده:اقتصاد رفتاري  به عنوان يکي از شاخه هاي نسبتا جديد در دانش اقتصادي که با هدف ارتقاء دانش اقتصادي و نزديک کردن مدلهاي اقتصادي با واقعيت هاي بيروني شکل گرفته است، طی چند دهه گذشته از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی اقتصاد رفتاری مصرف کنندگان در انتخاب نام و نشان تجاری فروشگاه هایپر استار می باشد.روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي و از نوع كاربردي است. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه استفاده گرديده و روايي و پايايي آن با استفاده از روايي محتوايي و سازه و همچنين آلفاي كرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. جامعة آماري در اين تحقيق كلية مشتریان فروشگاه هایپر استار می باشد.طرح نمونه‌گيري احتمالي بوده و از نوع نمونه‌گيري تصادفی ساده استفاده گرديده است. براي آزمون فرضیه‌های تحقیق از آنالیز رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. و تحليل داده‌هاي مربوط به ۳۸۴ نفر كه به سوالات تحقيق پاسخ دادند که یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که کشش قیمتی، مطلوبیت مورد انتظار، ادراکات ذهنی و ترجیحات مصرف کنندگان بر روی انتخاب برند توسط مصرف کنندگان تاثیر گذار بوده است .در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه الگوی اقتصاد رفتاری مصرف‌کنندگان در انتخاب نام و نشان تجاری ارائه شده است.

واژگان کلیدی : اقتصاد رفتاری، نام و نشان تجاری، مصرف کننده، هایپر استار

۱-۱    مقدمه

درواقع تا نیمه قرن بیستم نیز اقتصاددانان به پایه‌های روانشناسانِ نظر داشتند؛ ‌ايروینگ فیشر و ویلفرد‌و پارتو در مورد‌ اينکه مردم چگونه احساس و فکر مي‌کنند به بحث پرداختند و بعدها کینز نظریه مصرف خود را با فصولی از روانشناسی توجیه کرد. اما پس از ‌اين بود که مباحث روانشناسانِ از آثار اقتصادی ناپدید شد و بسیاری از سرفصل‌های اقتصاد چون مطلوبیت تنزیل‌شده با نرخ ثابت، انتخاب بین دوره‌ای، مدل‌های مرتبط با فضای نا اطمینانی و‌… به‌عنوان نُرم‌های علمي ‌و فارغ از آزمون روانشناسانِ از سوی اقتصاددانان پذیرفته شد. با این وصف، اقتصاد رفتاری وارد حوزه‌اي مي‌شود که از منظر اقتصاددانان داده‌شده (Given) و چه‌بسا بدیهی[۱]است، اما از دید اقتصاد رفتاری اصولاً فروض بدیهی وجود ندارد مگر آنکه شواهدی دال بر آن وجود داشته باشد. البته ‌اين بدان معنا نیست که اقتصاد رفتاری به دام آنارشیسم علمي‌ بیفتد. درواقع اگرچه اقتصاد رفتاری پایبندی به فروض و آکسیوم ندارد و همواره بر آن است تا فروض را آزمون کند، اما آنجا که قادر به چنین آزمونی نیست، از فروض بهره مي‌برد. به همین علت است که در هر مقاله اقتصاد رفتاری، یک یا دو فرض نوکلاسیکی تغییر مي‌کند و تحلیلی ارائه مي‌شود. بدین شکل اقتصاد رفتاری روش اقتصاد نوکلاسیکی را مي‌پذیرد و تنها با تغییر فروضی که بر مبنای شواهد گردآوری‌شده ساخته، تئوری ارائه مي‌دهد. تئوری‌ای که مانند تئوری‌های نوکلاسیکی جنبه علمي ‌بودن خود را از ابطال‌پذیری پوپری عاریه مي‌گیرد. اين بدان معناست که اقتصاد رفتاری روش نوکلاسیکی را که مبتنی بر فردگرایی، بیشینه‌سازی مطلوبیت، تعادل، کارایی و… است، مي‌پذیرد (سنجابی،۱۳۸۰).

۱-۲بیان مسئله پژوهش

يكي از مهم‌ترین مباحث در نظریه‌پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگی‌های رفتاري اوست. اقتصاد به‌مثابه علمي انساني، براي مدل‌سازی، پیش‌بینی، سیاست‌گذاری و تمام کارکردهای خود نيازمند شناختي مناسب از انسان، بسان محور تصمیم‌گیری‌های اقتصادي است. جريان اصلي اقتصاد و به‌ویژه اقتصاد نوکلاسیکی، بعد از جان استوارت ميل با قبول برخي اصول، مانند حداکثر سازی نفع شخصي و رفتار عقلايي، بررسی‌های انسان شناسانه را ناديده گرفته است. عده‌ای از اقتصاددانان اين فروض انعطاف‌ناپذیر را علت برخي ناکامی‌های اقتصاد درزمینهٔ های عملي دانسته‌اند. اقتصاد رفتاري بر آن است تا اين خلأ را با روش مای گوناگون پوشش دهد (خرمشاهی ۱۳۸۰). امروزه اقتصاد رفتاري با كمك دانش و روش مای پژوهش در علم روان‌شناسی پيشرفت كرده است. اقتصاد رفتاري به‌عنوان يکي از شاخه مای نسبتاً جديد در دانش اقتصادي که باهدف ارتقاء دانش اقتصادي و نزديک کردن مدل‌های اقتصادي با واقعیت‌های بيروني شکل‌گرفته است، طی چند دهه گذشته از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار شده است. هسته اصلي تئوری‌های اقتصاد رفتاري بر مبناي نگاه روانشناسان است و از پیوند علم اقتصاد و روانشناسی حاصل گردیده است. اما باید اشاره داشت که برخی از طرفداران مکتب اقتصاد رفتاری، جرئتی بیش از استفاده از نظریه‌های روانشناسی را به خود داده و برای توضیح دینامیسم اقتصادی، نظریه‌های علوم جامع شناسی و انسان نشناسی را نیز به کار می­گیرند و تحولی چند در این دیدگاه به وجود آورد ه اند. جامعه آماری این پژوهش مشتریان فروشگاه‌های هایپر استار استان تهران می‌باشد، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که الگوی اقتصاد رفتاری مناسب چگونه بر روی انتخاب مصرف‌کنندگان در خرید نام و نشان تجاری مؤثر واقع می‌شود؟

الگوی اقتصاد رفتاری مصرف‌کنندگان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه الگوی اقتصاد رفتاری مصرف‌کنندگان در انتخاب نام و نشان تجاری

فصل اول کلیات تحقیق۱

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ اهمیت وضرورت پژوهش ۳
۱-۴ اهداف تحقیق ۴
۱-۵ فرضیه های پژوهش ۴
۱-۶ چهارچوب نظری تحقيق : ۵
۱-۶-۱مدل تحقیق: ۷
۱-۷ روش تحقیق : ۷
۱-۸جامعه آماری: ۸
۱-۸-۱ روش نمونه گیری : ۸
۱-۱۰روش گرد آوري داده ها و اطلاعات: ۸
۱-۱۱ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۹
۱-۱۲ تعاریف متغیرها و واژه مای كليدي پژوهش :۹

فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق۱۲

مقدمه ۱۳
۲-۱ بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۱۳
۱-۲-۱ اقتصاد كلاسيك ۱۳
۲-۱-۲ الگوهای اقتصاد كلاسيك ۱۴
۲-۱-۳ مكتبهاي اقتصاد سیاسی كلاسيك ۳۲
۲-۱-۳-۱ مكتب منچستر ۳۳
۲-۱-۳-۲ مكتب ليبرال فرانسوی ۳۸
۲-۱-۳-۳ نمایندگان مکتب لیبرال فرانسوی: ۴۰
۲-۱-۳-۴ مكتب پول (در گردش) ۴۶
۲-۱-۳-۵ مكتب بانكداري ۵۱
۲-۱-۳-۷ مكتب اصالت فايده كلاسيك ۶۱
۲-۱-۴ اقتصاد رفتاری ۷۵
۲-۲ بخش دوم : نام و نشان تجاری(برند) ۸۱
۲-۲-۱ ارزش ویژه برند ۸۱
۲-۲-۲ مدل ایجاد ارزش برند ۸۲
۲-۲-۳ تعریف ارزش برند ۸۳
۲-۲-۴ فایده ارزش برند ۸۴
۲-۲-۵ ابعاد ارزش برند ۸۵
۲-۲-۵-۱کیفیت ادراک شده ۸۶
۲-۲-۵-۲ وفاداری برند ۸۷
۲-۲-۵-۳ آگاهی برند ۸۸
۲-۲-۵-۴ ارتباطات برند(تداعی برند) ۸۹
۲-۲-۶ روابط میان ابعاد ارزش برند ۹۰
۲-۲-۷ ارتباط اقتصاد رفتاری با انتخاب مصرف‌کنندگان ۹۰
۲-۲-۸ مدل مفهومی تحقیق ۹۹
۲-۳ بخش سوم: جامعه مورد بررسی (فروشگاه هایپراستار) ۱۰۰
۲-۳-۱ سياست كلي هایپراستار ۱۰۰
۲-۳-۲ ارزشهای هایپراستار: ۱۰۱
۲-۳-۳ دلایلی كه بر تصمیم‌گیری شما در انتخاب ما تاثیرگذار هستند: ۱۰۲
۲-۴بخش دوم: پیشینه تحقيقات داخلي و خارجي ۱۰۳
۲-۴-۱ پیشینه تحقیقات داخلی ۱۰۳
۲-۴-۲پیشینه تحقیقات خارجی:۱۰۶

فصل سوم  روش شناسی تحقیق۱۰۹

۳-۱ مقدمه ۱۱۰
۳-۲ روش پژوهش : ۱۱۰
۳- ۳متغيرهاي پژوهش : ۱۱۱
۳-۳-۱روش گرد آوري داده ها و اطلاعات: ۱۱۱
۳-۴ جامعه و نمونه آماري ۱۱۲
۳-۵ روش نمونه گيري ۱۱۲
۳-۷ ابزارهاي جمع آوري دادهها ۱۱۳
۳-۷-۱- انواع ابزارها ۱۱۳
۳-۸ مراحل طراحي پرسشنامه ۱۱۴
۳-۸-۲- مقياس اندازه گيري پرسشنامه ۱۱۴
۳ – ۹ ) روايي(اعتبار) و پايايي (اعتبار پذیرش )پرسشنامه ۱۱۵
۳-۹-۱ تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه ۱۱۵
۳ – ۹ – ۲ ) تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه ۱۱۶
۳-۱۲ روشهاي تجزيه و تحليل دادهها ۱۱۷
۳-۱۲-۱- تحليل توصيفي ۱۱۷
۳-۱۲-۲- تحليل استنباطي۱۱۷

فصل چهارم  تجزیه و تحلیل داده ها۱۱۹

۴ – ۱ ) مقدمه ۱۲۰
۴ – ۲ ) ویژگی‌های جمعیت شناختی ۱۲۱
۴ – ۲ – ۱ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ۱۲۱
۴ – ۲ – ۲ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسيت ۱۲۲
۴ – ۲ – ۳ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل ۱۲۳
۴ – ۲ – ۴ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات ۱۲۴
۴ – ۳ ) آزمون فرضیه های تحقیق ۱۲۵
۴ – ۳ – ۱ ) بررسی فراوانی گزینهها ۱۲۶
۴ – ۳ – ۲ ) بررسی شاخص های مرکزی و پراکندگی ۱۲۷
۴ – ۳ – ۳ ) بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ۱۲۹
۴ – ۳ – ۴ ) بررسی فرضیه اول تحقیق ۱۳۰
۴ – ۳ – ۴ – ۱ ) بررسی فرضیه اول ۱۳۰
۴ – ۳ – ۴ – ۲ ) بررسی قطعیت تاثیر دو متغیر فرضیه اول ۱۳۱
۴ – ۳ – ۵ ) بررسی فرضیه دوم تحقیق ۱۳۴
۴ – ۳ – ۵-۱ ) بررسی فرضیه دوم ۱۳۴
۴ – ۳ – ۵ – ۲ ) بررسی قطعیت تاثیر دو متغیر فرضیه دوم ۱۳۵
۴ – ۳ – ۶-۱ ) بررسی فرضیه سوم ۱۳۸
۴ – ۳ – ۶ – ۲ )بررسی قطعیت تاثیر دو متغیر فرضیه سوم ۱۳۹
۴ – ۳ – ۷ ) بررسی فرضیه چهارم تحقیق ۱۴۲
۴ – ۳ – ۷-۱ ) بررسی فرضیه چهارم ۱۴۲
۴ – ۳ – ۷ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه چهارم ۱۴۳
۴-۳-۶ آزمون دوجمله اي يا نسبت :(Binomial Test) 146
۴-۳-۷)رتبه بندی شاخص های زیرمجموعه متغیرهای تحقیق ۱۵۰
۴ – ۳ – ۷-۱ ) رتبه بندی شاخص ها۱۵۰

فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادها۱۵۲

۵ – ۱ ) مقدمه ۱۵۳
۵-۲- يافتههاي پژوهش و تحليل نتايج ۱۵۳
۵-۲-۱- نتایج ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۱۵۳
۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۱۵۵
۵ – ۲– ۱ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه اول ۱۵۵
۵ – ۲ –۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه دوم ۱۵۵
۵ – ۲ –۳ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم ۱۵۶
۵ – ۲ – ۴) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه چهارم ۱۵۶
۵-۲-۹)رتبه بندی شاخصهای زیرمجموعه متغیرهای تحقیق ۱۵۷
۵ – ۳ ) پیشنهادها براساس نتایج با فرضیه های پژوهش ۱۵۷
۵ – ۳ – ۱ ) پيشنهادهاي آتي پژوهشي ۱۶۱
۵ – ۴ ) محدودیت های حين اجراي تحقيق ۱۶۱
فهرست منابع ۱۶۳
پیوست ۱۶۹

 

نوع فایل: ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۷۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۳۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

دانلود مقاله بررسی تأثیر مذهب،ایدئولوژی‌های اخلاقی و گروه همسالان بر باورهای اخلاقی مصرف کننده

دانلود مقاله بررسی تأثیر مذهب،ایدئولوژی‌های اخلاقی و گروه همسالان بر باورهای اخلاقی مصرف کننده

چکیده:هدف اصلی این هدف اصلی بررسی تأثیر مذهب، ایدئولوژی‌های اخلاقی و گروه همسالان بر باورهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 × 1 =