دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل موانع رشد فکری، اخلاقی و مهارتی دانش آموزان دبیرستان ها

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳,۳۴۵کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۱| قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

چکیده:این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل موانع رشد دانش آموزان دوره متوسطه نواحی هفتگانه مشهد از منظر مدیران آنها در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ انجام گردید. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دبیرستان های دولتی شهر مشهد به تعداد ۱۵۰ نفر است. تعداد ۹۰ نفر از سه طبقه­ی برخوردار (نواحی ۳،۶)، نیمه برخوردار (نواحی ۴،۷) و کمتر برخوردار (نواحی ۱،۲،۵) تقسیم به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده یک پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی سوالات مربوط به عوامل آموزشگاهی، ۹۶ درصد، پایایی سوالات مربوط به عوامل خانوادگی، ۹۰ درصد و پایایی سوالات مربوط به عوامل فردی، ۹۴ درصد، به دست آمده، که ضرایب قابل قبولی می­باشند و نشان می­دهند که پرسشنامه از اعتبار بالایی برخوردار است. برای روایی، نظر متخصصان و اساتید متعددی ملاک قرار گرفته و روایی به تایید اساتید روانشناسی و مدیریت رسیده است. داده­های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای مقایسه میانگین، آزمون t استیودنت یکطرفه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل آموزشگاهی، خانوادگی و فردی و موانع رشد (فکری، اخلاقی، مهارتی) دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد. به نظر مدیران محترم عوامل فردی بیشترین و عوامل آموزشگاهی کمترین اثر را در رشد و تعالی دانش آموزان دارند. مهمترین عوامل فردی که می توانند مانع رشد دانش آموز گردد، عبارت بودند از : انگیزه پایین دانش آموز، اعتیاد دانش آموزان به اینترنت، بازی های رایانه ای و ماهواره، عدم مشارکت فعال دانش آموز در فرایند یاددهی و یادگیری، پایین بودن اعتماد به نفس دانش آموز، استفاده از گوشی های هوشمند (و شبکه های اجتماعی) توسط دانش آموز.در نهایت و باتوجه به نتایج تحقیق، راهکارهایی برای رفع موانع رشد و تقویت توان فکری، رشد اخلاقی و مهارتی دانش آموزان، منطبق با سند تحول بینادین آموزش و پرورش، ارائه شده است.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل موانع رشد فکری، اخلاقی و مهارتی دانش آموزان دبیرستان ها ارائه شده است .

۱-۱- مقدمه

در اهمیت تعلیم و تربیت همین بس که تحقق گوهر آدمی منوط به آن است؛ و مراقبتهایی که تحتِ عنوان تعلیم و تربیت به آدمیزاده ارزانی داشته می شود، شرط لازم نیل آدمی به مرحله کمال انسانی است. نوزاد آدمی هر چند آدمیزاده است، آدم نیست. بشر با تعلیم و تربیت آدم تواند شد. چنانچه مشمول تربیت صحیح واقع شود، فرشته خوی گردد؛ و اگر از برکات آن بی بهره ماند، نه تنها استعدادهای بالقوه اش به هدر می رود، بلکه به قهقرا می رود و به مرتبه بهایم بلکه فروتر از آن تنزل می یابد. (شکوهی، ۱۳۸۵،ص۴۲)تعلیم یعنی اتخاذ تدابیر لازم برای انتقال دانش ها، ارزش ها، مهارت ها و باورهایی است که درستی و کارایی آنها ضمن تجارب گذشته آدمیان به اثبات رسیده است. تعلیم چیزی جز بررسی دوباره و ارزیابی مجدد این یافته ها و ارائه آنها به نحوی که برای دانش آموز در مراحل مختلف رشد وی قابل هضم باشد، نیست(همان، ص ۴۸). تربیت و عمل تربیتی نیز به اعلا درجه واجد خصوصیات هر عمل اخلاقی (عدالت، ایثار، احترام و … ) است. به عبارت دیگر وسیله نیل به هدفهایی است که با فطرت آدمی مطابقت دارد و اصالتش را خدشه دار نمی کند. (همان، ص۱۰۲)بنابراین معلوم می شود که هدف تعلیم و تربیت چیزی جز کمک به آدمی برای حرکت اصولی در مسیر رسیدن به هدف خلقتش نیست؛ و این یعنی رشد؛ و رشد یافته، کسی است که به طرز صحیحی مورد تعلیم و تربیت قرار گرفته و در زمینه های مختلف فکری، اخلاقی، مهارتی و … به بلوغ رسیده است.امروزه پسران و دختران در اوایل نوجوانی بالغ می شوند و هر یک از مراحل ثابت و غیر قابل کنترل بلوغ را پشت سر می گذارند. بلوغ عاطفی، هیجانی، اخلاقی و اقتصادی از مسائل مهم دوران نوجوانی محسوب می شود. طبق نظر کارشناسان، مراحل (حوزه های) رشد نوجوان در دوران بلوغ شامل هفت مورد می باشد که عبارتنداز :

  • استقلال و رهایی از وابستگی به خانواده.
  • رشد عاطفی (واکنشهای منطقی و عاقلانه به جای رفتارهای خام و کودکانه و از حقیقت فرارنکردن)
  • رشد اجتماعی (همزیستی با دوستان، همسایگان و همکاران و پذیرفتن تفاوتهای فردی انسانها).
  • استقلال مالی (آماده شدن برای انتخاب کاری متناسب با توانایی و ظرفیت خود و تأمین نیازهای مالی).
  • رشد فکری (نپذیرفتن مسائل را بدون اندیشیدن و لزوم فکر کردن در مورد هر مسئله ای).
  • استفاده از اوقات فراغت (مدیریت کردن زمانهای فراغت خود با استفاده از کتب مفید و فعالیتهای اجتماعی).
  • فلسفه زندگی (به دنبال نگرش سازنده و مثبت بودن و معیارهای اخلاقی و اصول منطقی را برگزیدن)

متأسفانه عدم تناسب توانایی ها و مهارتهای دانش آموزان پس از فارغ التحصیلی با نیازها و انتظارات جامعه، عدم انتقال مهارتهای زندگی به دانش آموزان در طول زمان یادگیری- یاددهی، عدم مجال برای اندیشیدن (تفکر) و پرسشگری آنان، عدم پرورش قویِ اصول و معیارهای اخلاقی، اشاعه شیوه آموزشی حافظه مدارانه برنامه درسی و … – خصوصاً در دوره آموزش متوسطه و پیش دانشگاهی- از واقعیت های تلخ امروز آموزش و پرورش است. (نادری، ۱۳۹۲)

۱-۲- بیان مساله پژوهش

قصه رشد انسان تصویر شور انگیزی از حیات در فرآیند شدن است. این قصه از تولد تا مرگ، برگ برگ ورق می خورد تا پیچیدگی روزافزون موجودی به نام انسان را هویدا سازد. رشد انسان شاخه ای از روانشناسی است که به مطالعه تغییرات پیشرونده روانشناختی انسان در گذر عمر می پردازد. دیدگاه های نظری بسیاری کوشیده اند تا به سوالات کلیدی متعددی در حوزه رشد پاسخ داده و آنها را توجیه کنند که از جمله آنها می توان موارد زیر را نام برد :نظریه طبیعت­گرایی روسو[۱]، نظریه مرحله­ای پیاژه[۲]، بافتارگرایی اجتماعی ویگوتسکی[۳]، نظام های اکولوژیک یوری بران فن برنر[۴]، چارچوب نظری پردازش اطلاعات، نظریه هشت مرحله ای رشد روانی اجتماعی اریکسون[۵]،‌ مکتب رفتار گرایی واتسون[۶]، نظریه رشد اخلاقی کوهلبرگ[۷] و غیره. (فلیپ رایس، ۱۳۸۷)نظریه های رشد به ما کمک می کنند که درباره چگونگی رشد و تکامل و چگونگی رفتار پیش بینی هایی بکنیم. روشن است که نظریه رشد و تکامل روی تغییر ساختار و رفتار در گذشت زمان متمرکز است و معمولا سه کار زیر را انجام می دهد :

  • توصیف تغییرات در درون یک یا چند حوزه رفتار .
  • توصیف تغییرات در روابط میان چند زمینه یا جنبه رفتار.
  • توجیه و تبیین دوره و مسیر رشد و تکامل توصیف شده.

با توجه به کار سوم می توان گفت؛ که «نظریه رشد» مجموعه ای از اصول یا قوانین و قواعد تغییر را نشان می دهد. این اصول، مقدمات ضروری و کافی برای تغییر را مشخص می کنند و متغیرهایی را که در میزان یا ماهیت هر تغییر اثر می گذارند و یا آن را تعدیل و تنظیم می نمایند، تعیین می کنند. (شعاری نژاد، علی اکبر، ‌۱۳۸۱)«رشد» کلمه ای است که هم از قرآن مجید گرفته شده (سوره نساء ۶، هود ۹۷، کهف ۶۶ ) و هم در فقه و سنت اسلامی مورد توجه فراوان است و بیان می گردد که در هر کاری علاوه بر بلوغ و علاوه بر عقل، رشد هم لازم است و عقل غیر از رشد است. رشد در دو زمینه اصلی مدیریت فرد توسط خود (نسبت به سرمایه های مختلف مادی و معنوی) و همچنین مدیریت یک فرد نسبت به افراد دیگر؛ نظیر مدیریت انسان ها توسط پیامبران و رهبران، مطرح و سنجیده می شود. بنابراین مفهوم رشد به تبع تنوع نعمت ها و سرمایه ها، دارای انواع متعددی؛ چون، رشد جسمی، اخلاقی، فکری، معنوی، مهارتی و… است.(شهید مطهری، ۱۳۷۲)اگر بخواهیم کلمه «رشد» را به مفهوم عامّ خودش که شامل همه انواع رشدها در همه موارد بشود تعریف کنیم؛ باید بگوییم: «رشد یعنی اینکه انسان شایستگی و لیاقت اداره و نگهداری و بهره برداری یکی از سرمایه ها و امکانات مادی و یا معنوی که به او سپرده می شود را داشته باشد.» یعنی اگر انسان در هر ناحیه از نواحی زندگی که حکم یک شأن و وسیله ای را دارد، شایستگی اداره و نگهداری و بهره برداری از آن را داشته باشد، چنین شخصی در آن کار و در آن شأن، «رشید» است؛ حال آن چیز هر چه می خواهد باشد، همه آن چیزها و اشیائی که وسائل و سرمایه های زندگی هستند. با توجه به این تعریف می توان گفت: «رشد یعنی قدرت مدیریت» (شهید مطهری، ۱۳۷۲)در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مدرسه محلی مناسب برای عرضه بایدها و نبایدهای نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی برای دانش آموزان و مبتنی بر ارزشهای اسلامی و ملی محسوب می شود. این ارزشها ملهم از آموزه های قرآن کریم و نیز برگرفته از نقش معنوی، اسوه ای، هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) به ویژه آموزه های بنیادین مهدویت و انتظار (جامعه مهدوی) و میراث نظری و عملی حضرت امام خمینی (ره) ، قانون اساسی و ولایت فقیه است.طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مدرسه، در افق چشم انداز ۱۴۰۴، جلوه‌ای است از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیتی، زمینه‌ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش‌آموزان و تکوین و تعالی پیوسته هویت آنان براساس نظام معیار اسلامی و نقطه اتکای دولت و ملت، در رشد و پیشرفت کشور و کانون تربیت قلمداد شده است. (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ۱۳۹۱)یعنی مدرسه مرکز اصلی و تکیه گاه دولت و حکومت در تربیت انسان ِ موثر، مؤمن، آشنا و متعهد به مسئولیت‌ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت می باشد.در بخش راهبردهای کلان این سند مهم، موضوع متناسب سازی مقولات و موضوعات تربیتی و اخلاقی با مراحل رشد و ویژگی‌های دانش‌آموزان مطرح گردیده و انجام آنرا ضروری می نمایاند.دغدغه ای که باعث شد این موضوع انتخاب شود، این است: حال که هر دانش آموزی ۱۲ سال (حدوداً ۱۶۰۰۰ ساعت مفید ) از بهترین اوقات عمر با ارزش خود را در مدرسه می گذراند؛ آیا او پس فارغ التحصیلی توانایی اداره کردن امورات زندگی شخصی ، اجتماعی و کاری خود را دارا می باشد ؟ آیا از لحاظ فکری آن قدر رشد کرده که بتواند خیلی از مسائل مبتلابه در حوزه های مختلف را به درستی تحلیل کند؟ تا چه اندازه دانش آموختگان آموزش و پرورش ما متخلّق به اخلاق ناب اسلامی هستند؟ سوالاتی که جواب آنها کمی قابل تأمل است!با توجه به اینکه یکی از  وظایف  مدیریت مدرسه، سرپرستی امور دانش آموزان بوده و  وظیفه شناسایی  توانایی ها ، علایق  و نیازها  و پرورش  آنها را عهده دار می باشد، و در یک کلام فرایند رشد علمی- تربیتی دانش آموز را رهبری می کند. در نظر است در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد و نظر مدیران محترم مدارس متوسطه شهر مشهد به این سوال پاسخ داده شود که «موانع اساسی رشد و تعالی دانش آموزان مقطع متوسطه مشهد چیست و راهکارهای رفع آنها چه می باشد؟» .

تحلیل موانع رشد فکری، اخلاقی و مهارتی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل موانع رشد فکری، اخلاقی و مهارتی دانش آموزان دبیرستان ها

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۵
۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش ۸
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۲
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۱۲
۱-۶- چارچوب نظری پ‍ژوهش ۱۲
۱-۷- روش پژوهش ۱۳
۱-۸- دامنه پژوهش ۱۳
۱-۹- امکانات و محدودیت های پژوهشگر ۱۴
۱-۱۰- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۴
۱-۱۱- وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها ۱۵
۱-۱۲- ملاحظات اخلاقی۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۹
۲-۲- بررسی متون، نظریه ها و مبانی نظری ۱۹
۲-۳- پیشینه پژوهش۲۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۳۷
۳-۲- نوع پژوهش ۳۷
۳-۳- محیط پژوهش ۳۷
۳-۴- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۳۷
۳-۵- متغیرهای پژوهش ۳۷
۳-۶- ابزار گردآوری داده های پژوهش ۳۸
۳-۷- روش گردآوری داده ها و مراحل انجام پژوهش ۳۹
۳-۸- روش تحلیل داده ها۳۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها

۴- ۱- مقدمه ۴۲
۴- ۲ – بررسی توصیفی مشاهدات ۴۲
۴- ۳ – بررسی فرضیه های پژوهش ۵۲
۴- ۴- یافته های جانبی ۵۶
۴- ۵- خلاصه فصل و نتیجه گیری۵۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵- ۱- مقدمه ۶۰
۵- ۲- تحلیل یافته های پژوهش ۶۰
۵- ۳- نتیجه گیری براساس یافته های پژوهش ۷۵
۵- ۴- راهکارهایی برای تقویت رشدفکری، اخلاقی و مهارتی دانش آموزان ۷۶
۵ -۵- پیشنهادات پژوهشگر براساس یافته های پژوهش ۱۰۳
۵- ۶- پیشنهادات برای پژوهشگران آتی ۱۰۴
ضمائم ۱۰۵
منابع فارسی ۱۴۴
منابع انگلیسی ۱۵۰
چکیده انگلیسی ۱۵۱

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۵۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

 

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *