خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسي و تحليل موانع رشد فكري، اخلاقي و مهارتي دانش آموزان دبيرستان ها

دانلود پایان نامه بررسي و تحليل موانع رشد فكري، اخلاقي و مهارتي دانش آموزان دبيرستان ها

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳,۳۴۵کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۱| قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

چكيده:اين پژوهش با هدف بررسي و تحليل موانع رشد دانش آموزان دوره متوسطه نواحي هفتگانه مشهد از منظر مديران آنها در سال تحصيلي ۹۴-۹۳ انجام گرديد. روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي بود. جامعه آماري شامل كليه مديران دبيرستان هاي دولتي شهر مشهد به تعداد ۱۵۰ نفر است. تعداد ۹۰ نفر از سه طبقه­ي برخوردار (نواحي ۳،۶)، نيمه برخوردار (نواحي ۴،۷) و كمتر برخوردار (نواحي ۱،۲،۵) تقسيم به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده يك پرسشنامه محقق ساخته است كه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ پايايي سوالات مربوط به عوامل آموزشگاهي، ۹۶ درصد، پايايي سوالات مربوط به عوامل خانوادگي، ۹۰ درصد و پايايي سوالات مربوط به عوامل فردي، ۹۴ درصد، به دست آمده، که ضرایب قابل قبولی می­باشند و نشان می­دهند که پرسشنامه از اعتبار بالايي برخوردار است. براي روايي، نظر متخصصان و اساتيد متعددي ملاك قرار گرفته و روايي به تاييد اساتيد روانشناسي و مديريت رسيده است. داده­هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمونهاي مقايسه ميانگين، آزمون t استيودنت يكطرفه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد كه بين عوامل آموزشگاهي، خانوادگي و فردي و موانع رشد (فكري، اخلاقي، مهارتي) دانش آموزان رابطه معنا داري وجود دارد. به نظر مديران محترم عوامل فردي بيشترين و عوامل آموزشگاهي كمترين اثر را در رشد و تعالي دانش آموزان دارند. مهمترين عوامل فردي كه مي توانند مانع رشد دانش آموز گردد، عبارت بودند از : انگيزه پايين دانش آموز، اعتياد دانش آموزان به اينترنت، بازي هاي رايانه اي و ماهواره، عدم مشاركت فعال دانش آموز در فرايند ياددهي و يادگيري، پايين بودن اعتماد به نفس دانش آموز، استفاده از گوشي هاي هوشمند (و شبكه هاي اجتماعي) توسط دانش آموز.در نهايت و باتوجه به نتايج تحقيق، راهكارهايي براي رفع موانع رشد و تقويت توان فكري، رشد اخلاقي و مهارتي دانش آموزان، منطبق با سند تحول بينادين آموزش و پرورش، ارائه شده است.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسي و تحليل موانع رشد فكري، اخلاقي و مهارتي دانش آموزان دبيرستان ها ارائه شده است .

۱-۱- مقدمه

در اهميت تعليم و تربيت همين بس كه تحقق گوهر آدمي منوط به آن است؛ و مراقبتهايي كه تحتِ عنوان تعليم و تربيت به آدميزاده ارزاني داشته مي شود، شرط لازم نيل آدمي به مرحلة كمال انساني است. نوزاد آدمي هر چند آدميزاده است، آدم نيست. بشر با تعليم و تربيت آدم تواند شد. چنانچه مشمول تربيت صحيح واقع شود، فرشته خوي گردد؛ و اگر از بركات آن بي بهره ماند، نه تنها استعدادهاي بالقوه اش به هدر مي رود، بلكه به قهقرا مي رود و به مرتبه بهايم بلكه فروتر از آن تنزل مي يابد. (شكوهي، ۱۳۸۵،ص۴۲)تعليم يعني اتخاذ تدابير لازم براي انتقال دانش ها، ارزش ها، مهارت ها و باورهايي است كه درستي و كارايي آنها ضمن تجارب گذشته آدميان به اثبات رسيده است. تعليم چيزي جز بررسي دوباره و ارزيابي مجدد اين يافته ها و ارائه آنها به نحوي كه براي دانش آموز در مراحل مختلف رشد وي قابل هضم باشد، نيست(همان، ص ۴۸). تربيت و عمل تربيتي نيز به اعلا درجه واجد خصوصيات هر عمل اخلاقي (عدالت، ايثار، احترام و … ) است. به عبارت ديگر وسيله نيل به هدفهايي است كه با فطرت آدمي مطابقت دارد و اصالتش را خدشه دار نمي كند. (همان، ص۱۰۲)بنابراين معلوم مي شود كه هدف تعليم و تربيت چيزي جز كمك به آدمي براي حركت اصولي در مسير رسيدن به هدف خلقتش نيست؛ و اين يعني رشد؛ و رشد يافته، كسي است كه به طرز صحيحي مورد تعليم و تربيت قرار گرفته و در زمينه هاي مختلف فكري، اخلاقي، مهارتي و … به بلوغ رسيده است.امروزه پسران و دختران در اوايل نوجواني بالغ مي شوند و هر يک از مراحل ثابت و غير قابل کنترل بلوغ را پشت سر مي گذارند. بلوغ عاطفي، هيجاني، اخلاقي و اقتصادي از مسائل مهم دوران نوجواني محسوب مي شود. طبق نظر كارشناسان، مراحل (حوزه هاي) رشد نوجوان در دوران بلوغ شامل هفت مورد مي باشد كه عبارتنداز :

  • استقلال و رهايي از وابستگي به خانواده.
  • رشد عاطفي (واکنشهاي منطقي و عاقلانه به جاي رفتارهاي خام و كودكانه و از حقيقت فرارنكردن)
  • رشد اجتماعي (همزيستي با دوستان، همسايگان و همکاران و پذيرفتن تفاوتهاي فردي انسانها).
  • استقلال مالي (آماده شدن براي انتخاب کاري متناسب با توانايي و ظرفيت خود و تأمين نيازهاي مالي).
  • رشد فکري (نپذيرفتن مسائل را بدون انديشيدن و لزوم فكر كردن در مورد هر مسئله اي).
  • استفاده از اوقات فراغت (مديريت كردن زمانهاي فراغت خود با استفاده از كتب مفيد و فعاليتهاي اجتماعي).
  • فلسفه زندگي (به دنبال نگرش سازنده و مثبت بودن و معيارهاي اخلاقي و اصول منطقي را برگزيدن)

متأسفانه عدم تناسب توانایی ها و مهارتهای دانش آموزان پس از فارغ التحصيلي با نیازها و انتظارات جامعه، عدم انتقال مهارتهای زندگی به دانش آموزان در طول زمان یادگیری- یاددهی، عدم مجال برای اندیشیدن (تفكر) و پرسشگری آنان، عدم پرورش قويِ اصول و معيارهاي اخلاقي، اشاعه شیوه آموزشی حافظه مدارانه برنامه درسی و … – خصوصاً در دوره آموزش متوسطه و پیش دانشگاهی- از واقعیت های تلخ امروز آموزش و پرورش است. (نادري، ۱۳۹۲)

۱-۲- بیان مساله پژوهش

قصه رشد انسان تصوير شور انگيزي از حيات در فرآيند شدن است. اين قصه از تولد تا مرگ، برگ برگ ورق مي خورد تا پيچيدگي روزافزون موجودي به نام انسان را هويدا سازد. رشد انسان شاخه اي از روانشناسي است كه به مطالعه تغييرات پيشرونده روانشناختي انسان در گذر عمر مي پردازد. ديدگاه هاي نظري بسياري كوشيده اند تا به سوالات كليدي متعددي در حوزه رشد پاسخ داده و آنها را توجيه كنند كه از جمله آنها مي توان موارد زير را نام برد :نظریه طبیعت­گرایی روسو[۱]، نظريه مرحله­اي پياژه[۲]، بافتارگرايي اجتماعي ويگوتسكي[۳]، نظام هاي اكولوژيك يوري بران فن برنر[۴]، چارچوب نظري پردازش اطلاعات، نظريه هشت مرحله اي رشد رواني اجتماعي اريكسون[۵]،‌ مكتب رفتار گرايي واتسون[۶]، نظريه رشد اخلاقي كوهلبرگ[۷] و غيره. (فليپ رايس، ۱۳۸۷)نظريه هاي رشد به ما كمك مي كنند كه درباره چگونگي رشد و تكامل و چگونگي رفتار پيش بيني هايي بكنيم. روشن است كه نظريه رشد و تكامل روي تغيير ساختار و رفتار در گذشت زمان متمركز است و معمولا سه كار زير را انجام مي دهد :

  • توصيف تغييرات در درون يك يا چند حوزه رفتار .
  • توصيف تغييرات در روابط ميان چند زمينه يا جنبه رفتار.
  • توجيه و تبيين دوره و مسير رشد و تكامل توصيف شده.

با توجه به كار سوم مي توان گفت؛ كه «نظريه رشد» مجموعه اي از اصول يا قوانين و قواعد تغيير را نشان مي دهد. اين اصول، مقدمات ضروري و كافي براي تغيير را مشخص مي كنند و متغيرهايي را كه در ميزان يا ماهيت هر تغيير اثر مي گذارند و يا آن را تعديل و تنظيم مي نمايند، تعيين مي كنند. (شعاري نژاد، علي اكبر، ‌۱۳۸۱)«رشد» کلمه ای است که هم از قرآن مجید گرفته شده (سوره نساء ۶، هود ۹۷، كهف ۶۶ ) و هم در فقه و سنت اسلامی مورد توجه فراوان است و بيان مي گردد كه در هر كاري علاوه بر بلوغ و علاوه بر عقل، رشد هم لازم است و عقل غیر از رشد است. رشد در دو زمینه اصلی مدیریت فرد توسط خود (نسبت به سرمایه های مختلف مادی و معنوی) و همچنین مدیریت یک فرد نسبت به افراد دیگر؛ نظیر مدیریت انسان ها توسط پیامبران و رهبران، مطرح و سنجیده می شود. بنابراین مفهوم رشد به تبع تنوع نعمت ها و سرمایه ها، دارای انواع متعددی؛ چون، رشد جسمی، اخلاقي، فکری، معنوی، مهارتي و… است.(شهيد مطهري، ۱۳۷۲)اگر بخواهیم کلمه «رشد» را به مفهوم عامّ خودش که شامل همه انواع رشدها در همه موارد بشود تعریف کنیم؛ باید بگوییم: «رشد یعنی اینکه انسان شایستگی و لیاقت اداره و نگهداری و بهره برداری یکی از سرمایه ها و امکانات مادی و یا معنوی که به او سپرده می شود را داشته باشد.» یعنی اگر انسان در هر ناحیه از نواحی زندگی که حکم یک شأن و وسیله ای را دارد، شایستگی اداره و نگهداری و بهره برداری از آن را داشته باشد، چنین شخصی در آن کار و در آن شأن، «رشید» است؛ حال آن چیز هر چه می خواهد باشد، همه آن چیزها و اشیائی که وسائل و سرمایه های زندگی هستند. با توجه به اين تعريف مي توان گفت: «رشد يعني قدرت مديريت» (شهيد مطهري، ۱۳۷۲)در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مدرسه محلي مناسب براي عرضة بايدها و نبايدهاي نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي براي دانش آموزان و مبتني بر ارزشهاي اسلامي و ملي محسوب مي شود. این ارزشها ملهم از آموزه هاي قرآن کريم و نیز برگرفته از نقش معنوي، اسوه اي، هدايتي و تربيتي پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) به ويژه آموزه هاي بنيادين مهدويت و انتظار (جامعه مهدوي) و ميراث نظري و عملي حضرت امام خميني (ره) ، قانون اساسي و ولايت فقيه است.طبق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، مدرسه، در افق چشم انداز ۱۴۰۴، جلوه‌ای است از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیتی، زمینه‌ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش‌آموزان و تکوین و تعالی پیوسته هویت آنان براساس نظام معیار اسلامی و نقطه اتكاي دولت و ملت، در رشد و پيشرفت كشور و كانون تربيت قلمداد شده است. (سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، ۱۳۹۱)يعني مدرسه مركز اصلي و تكيه گاه دولت و حكومت در تربيت انسان ِ موثر، مؤمن، آشنا و متعهد به مسئولیت‌ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت مي باشد.در بخش راهبردهاي كلان اين سند مهم، موضوع متناسب سازی مقولات و موضوعات تربیتی و اخلاقی با مراحل رشد و ویژگی‌های دانش‌آموزان مطرح گرديده و انجام آنرا ضروري مي نماياند.دغدغه اي كه باعث شد اين موضوع انتخاب شود، اين است: حال كه هر دانش آموزي ۱۲ سال (حدوداً ۱۶۰۰۰ ساعت مفيد ) از بهترين اوقات عمر با ارزش خود را در مدرسه مي گذراند؛ آيا او پس فارغ التحصيلي توانايي اداره كردن امورات زندگي شخصي ، اجتماعي و كاري خود را دارا مي باشد ؟ آيا از لحاظ فكري آن قدر رشد كرده كه بتواند خيلي از مسائل مبتلابه در حوزه هاي مختلف را به درستي تحليل كند؟ تا چه اندازه دانش آموختگان آموزش و پرورش ما متخلّق به اخلاق ناب اسلامي هستند؟ سوالاتي كه جواب آنها كمي قابل تأمل است!با توجه به اينكه يکي از  وظايف  مديريت مدرسه، سرپرستي امور دانش آموزان بوده و  وظيفه شناسايي  توانايي ها ، علايق  و نيازها  و پرورش  آنها را عهده دار مي باشد، و در يك كلام فرايند رشد علمي- تربيتي دانش آموز را رهبري مي كند. در نظر است در اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه استاندارد و نظر مديران محترم مدارس متوسطه شهر مشهد به اين سوال پاسخ داده شود كه «موانع اساسي رشد و تعالي دانش آموزان مقطع متوسطه مشهد چيست و راهكارهاي رفع آنها چه مي باشد؟» .

تحليل موانع رشد فكري، اخلاقي و مهارتي

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي و تحليل موانع رشد فكري، اخلاقي و مهارتي دانش آموزان دبيرستان ها

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بيان مسأله ۵
۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش ۸
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۲
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۱۲
۱-۶- چارچوب نظري پ‍ژوهش ۱۲
۱-۷- روش پژوهش ۱۳
۱-۸- دامنه پژوهش ۱۳
۱-۹- امکانات و محدودیت های پژوهشگر ۱۴
۱-۱۰- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۴
۱-۱۱- وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها ۱۵
۱-۱۲- ملاحظات اخلاقی۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۹
۲-۲- بررسی متون، نظریه ها و مباني نظري ۱۹
۲-۳- پیشینه پژوهش۲۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۳۷
۳-۲- نوع پژوهش ۳۷
۳-۳- محیط پژوهش ۳۷
۳-۴- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۳۷
۳-۵- متغیرهای پژوهش ۳۷
۳-۶- ابزار گردآوری داده های پژوهش ۳۸
۳-۷- روش گردآوری داده ها و مراحل انجام پژوهش ۳۹
۳-۸- روش تحلیل داده ها۳۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها

۴- ۱- مقدمه ۴۲
۴- ۲ – بررسی توصیفی مشاهدات ۴۲
۴- ۳ – بررسی فرضیه های پژوهش ۵۲
۴- ۴- یافته های جانبی ۵۶
۴- ۵- خلاصه فصل و نتیجه گیری۵۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵- ۱- مقدمه ۶۰
۵- ۲- تحلیل یافته های پژوهش ۶۰
۵- ۳- نتیجه گیری براساس يافته هاي پژوهش ۷۵
۵- ۴- راهكارهايي براي تقويت رشدفكري، اخلاقي و مهارتي دانش آموزان ۷۶
۵ -۵- پیشنهادات پژوهشگر براساس يافته هاي پژوهش ۱۰۳
۵- ۶- پیشنهادات برای پژوهشگران آتی ۱۰۴
ضمائم ۱۰۵
منابع فارسی ۱۴۴
منابع انگلیسی ۱۵۰
چكيده انگليسي ۱۵۱

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۵۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

 

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان

چکیده:این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی به مرحله …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 10 =