دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۴۳۰ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۷ | قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان
چکیده :این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران اداره مرکزی مخابرات در سال ۱۳۸۸ انجام پذیرفت. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه مدیران ارشد و میانی مرد و زن اداره مرکزی مخابرات  به حجم ۶۳ نفر بوده که بر اساس جدول کجرسی مورگان، حجم نمونه ۵۱ نفر با روش تصادفی ساده به منظور انجام تحقیق انتخاب شده و از طریق پاسخگویی به پرسشنامه هوش هیجانی وی سینگر و پرسشنامه قدرت تفکر استراتژیک مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روایی یا اعتبار پرسشنامه ها از بررسی نظر کارشناسان و متخصصان، اعتبار محتوا و استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد برای طراحی سئوالهای پرسشنامه حاصل شده است. پایایی پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی شده است که با توجه به مناسب بودن مقادیر آلفای کرونباخ اعتبار درونی ابزار مورد تائید قرار گرفته است. در ارتباط با جامعه مورد مطالعه یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح شد که با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه ها و آزمون های آماری و نرم‌افزار آماری  Spss/pc مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق نشان می دهد که در فرضیه اصلی تحقیق بین هوش هیجانی و قدرت تفکر استراتژیک در مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نتایج حاصل از بررسی فرضیات فرعی نشان می دهد که بین متغیرهای مورد مطالعه در تمامی فرضیات فرعی تحقیق یعنی مولفه های هوش هیجانی (خودآگاهی، خودنظمی، خودانگیزشی، همدلی و مهارت¬های اجتماعی) و قدرت تفکر استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میانگین نمرات قدرت تفکر استراتژیک پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسی ۶۸/۶۴ به دست آمد که نشان می دهد مدیران مورد مطالعه از قدرت تفکر استراتژیک در سطح متوسط رو به بالا برخوردارند و همچنین میانگین نمرات هوش هیجانی پاسخ دهندگان در گروه مورد مطالعه ۷۷/۲۱ به دست آمد که نشان دهنده هوش هیجانی بالا می باشد و نیز در گروه مورد مطالعه برای عامل خودنظمی، ضریب همبستگی ۰/۵۰۵ و سطح معنی داری ۰/۰۰۰۱ به دست آمد که نشان می دهد از میان مولفه¬های هوش هیجانی، مولفه خودنظمی با قدرت تفکر استراتژیک دارای رابطه مثبت نیرومندتری می باشد.در ادامه مقدمه و فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه
محیط کسب و کار امروز با ویژگی هایی همچون تغییرات پیچیده و غیر خطی، تحولات ناپیوسته و جهشی، تغییرات پی درپی و رقابت بدون حیطه بندی قابل تعریف است (غفاریان و علی احمدی،۱۳۸۲ :۳۳ ). کلید دستیابی به موفقیت در این عصر قطع دلبستگی از مسیر موجود و جستجوی پایان ناپذیر برای کشف مسیرهای برتر است. نگرشی که سبب تفاوت جایگاه انسان ها، شرکت ها و ملت ها از یکدیگر می شود.سازمان ها برای اینکه بتوانند درمحیط پرتلاطم و رقابتی امروز باقی بمانند، باید خود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند و به طور مستمر خود را بهبود بخشند. مدیریت این گونه سازمان ها که دستخوش تغییرند، بسیار حساس و پیچیده است و نیازمند کارکنان و مدیرانی است که انطباق پذیر بوده و با تغییرها سازگار باشند. یان ترنر استاد دانشگـاه برونل دراین خصوص می گوید: «قابلیت ما در پیش بینی آینده محدود است، زیرا حتی یک تغییر کوچک در پدیده های به ظاهر بی ارتباط، می تواند به تغییرات عمده ای در کل سیستم منجر شود (ایزنهارت و براون ، ۱۹۹۸: ۷۸۸). بررسی ها نیز نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند و تعامل اجتماعی که شیوه ای شایسته و ثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی درمدیریت سازمانی است را به کار برند. از این رو تلفیق دانش و تفکر مدیریتی همراه با توانایی های هیجانی در مدیریت می تواند در سوق دادن سازمان به سوی دستیابی به اهداف متعالی، کارساز و مفید باشد.مدیریت یک سازمان برای انطباق پذیری با تغییرها و به منظور بقا و رشد در محیط های جدید کسب و کار، ویژگی های خاصی را می طلبد. در این زمینه هوش هیجانی یکی از مهمترین مولفه های شخصیتی است که می تواند به رهبران و مدیران کمک کند. به نظر گلمن نیز این قابلیت شرط حتمی و اجتناب ناپذیر درسازمان به حساب می آید (گلمن، ۱۹۹۸). درک و اداره هوش¬هیجانی به شکل مؤثر نه تنها بینش¬های جدیدی درباره برانگیختن افراد ارائه می¬کند بلکه این امکان را می¬دهد که درباره احساسات و اداره آنها به شکل سازنده عمل شود (خائف الهی و دوستار، ۱۳۸۲: ۵۴). از طرفی وجود عدم قطعیت های محیطی در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمان‌ها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات‌، عوامل جدید مؤثر بر تصمیم‌گیری و آینده گریز ناپذیری که پیش روست، بسیاری از شایستگی ها، توانمندی های غرور آفرین و موفقیت های سازمانی را در هم خواهد شکست. اکنون سازمان ها دریافته اند منابع سرشار مالی، فن آوری پیشرفته، امکانات مدرن و گذشته پرافتخار برای پیروزی در آینده تکیه گاه های محکمی به شمار نمی آیند. آنها دریافته اند برای رویایی با مشکلات حقیقی کسب و کار در دنیای پر از مبارزه و رقابت، هیچ ابزاری به اندازه وجود یک طرح هوشمندانه موثر نخواهد بود. توانایی تفکر استراتژیک مهارتی است که به کمک آن می توان از منبع ارزشمند و کلیدی تفکر سازمانی برای مدیریت چالش های محیطی و نیل به اهداف سازمانی به خوبی استفاده کرد. توان رقابت تجاری، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقا و حضور در بازار جهانی است.(اینگرند ، ۲۰۰۵: ۳۳۶) تحقق اهداف سازمانی و رقابت موفق در محیط به شدت متغیر تجاری، نیازمند تدوین استراتژی های مناسب و دقیق است. تدوین این استراتژی ها نیز در سازمان به واسطه تفکر استراتژیک حاکم می شود. داشتن تفکر استراتژیک به معنای درک پویایی های محیط و حساسیت نسبت به متغیرهای محیطی و وضعیت و موقعیت رقباست. آنچه باعث می-شود مدیر سازمان به کنش های محیطی بهترین واکنش را نشان دهد، توانایی درک الگوهای حاکم بر محیط حاضر و کشف پارادایم ها و الگوهای آینده است. مدیر خلاق با توجه به امکانات موجود خود همواره بهترین راه حل را برای برون رفت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب، پیش می گیرد. از این رو سازمان ها باید مدیران متفکر برجسته استراتژیک داشته باشند یعنی افرادی که شایستگی های راهبری دارند، سازمان ها را اداره کنند (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۴: ۴). زیرا فقدان تفکر استراتژیک در مدیران عالی به عنوان یک کمبود اساسی در سازمان‌ها، به شمار می‌رود (آقازاده، ۱۳۸۳: ۱۸).

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران

فصل اول کلیات

۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسأله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴ اهداف پژوهش ۱۰
۱-۴-۱ هدف اصلی ۱۰
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۱۰
۱-۵ فرضیات پژوهش ۱۰
۱-۵-۲ فرضیات فرعی ۱۰
۱-۶ متغیرهای پژوهش ۱۱
۱-۶-۱ متغیر مستقل ۱۱
۱-۶-۲ متغیر وابسته ۱۱
۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی ۱۲
۱-۷-۱ تعاریف نظری ۱۲
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی ۱۳

فصل دوم- پیشینه تحقیق

۲-۱ بخش اول: هوش هیجانی ۱۶
۲-۱-۱ مفهوم هوش ۱۶
۲-۱-۲ مفهوم هیجان ۱۷
۲-۱-۲-۱ مؤلفه های هیجان ۱۸
۲-۱-۲-۲ طبقه بندی هیجان ها ۱۸
۲-۱-۲-۳ نقش هیجان ها در هوش ۱۹
۲-۱-۳ تاریخچه هوش هیجانی ۱۹
۲-۱-۴ مفهوم هوش هیجانی ۲۰
۲-۱-۵ مهارت های بنیادی درشکل گیری هوش هیجانی ۲۱
۲-۱-۶ مدل های هوش هیجانی ۲۲
۲-۱-۶-۱ مدل هوش هیجانی گلمن ۲۳
۲-۱-۶-۲ مدل هوش هیجانی مایر و سالووی ۲۵
۲-۱-۶-۳ مدل هوش هیجانی بار- آن ۲۵
۲-۱-۶-۴ مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس ۲۷
۲-۱-۷ تفاوت هوش هیجانی (EI ) با هوش شناختی (IQ ) 28
۲-۱-۸ خصوصیات افراد دارای هوش هیجانی بالا ۲۹
۲-۱-۹ هوش هیجانی بین زنان ومردان ۳۰
۲-۱-۱۰ نقش یادگیری در مهارت های هوش هیجانی ۳۱
۲-۱-۱۱ ابزارهای سنجش هوش هیجانی ۳۲
۲-۱-۱۲ هوش هیجانی و رهبری ۳۴
۲-۱-۱۲-۱ نقش رهبری در توسعه مهارت های هوش هیجانی ۳۵
۲-۱-۱۲-۲ ویژگی های رهبری با شعور هیجانی بالا ۳۶
۲-۱-۱۳ هوش هیجانی در کار ۳۸
۲-۱-۱۳-۱ نمودهای هوش هیجانی در محیط کاری ۳۸
۲-۱-۱۴ هوش هیجانی و مدیریت بازار ۳۹
۲-۱-۱۵ هوش هیجانی در سازمان ۴۰
۲-۱-۱۵-۱ آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان ۴۱
۲-۱-۱۵-۲ اجرای برنامه های هوش هیجانی در سازمان ۴۲
۲-۲ بخش دوم: تفکر استراتژیک ۴۳
۲-۲-۱ استراتژی، محصول تفکر استراتژیک ۴۳
۲-۲-۱-۱ مفهوم استراتژی ۴۳
۲-۲-۲ استراتژی اثربخش ۴۵
۲-۲-۲-۱ استراتژی اثربخش درسازمان ۴۶
۲-۲-۳ تفکر استراتژیک از منظر اندیشمندان ۴۷
۲-۲-۴ شناخت تفکر استراتژیک ۴۹
۲-۲-۴-۱ تفکر استراتژیک از دیدگاه ماهوی ۴۹
۲-۲-۴-۲ تفکر استراتژیک و دو خصوصیت کلیدی ۵۰
۲-۲-۴-۳ کارکرد های تفکر استراتژیک ۵۰
۲-۲-۵ عناصر تفکر استراتژیک ۵۲
۲-۲-۵-۱ تفکر سیستمی ۵۲
۲-۲-۵-۲ خلاقیت ۵۲
۲-۲-۵-۳ چشم انداز ۵۲
۲-۲-۶ دیدگاه های چند بعدی درباره تفکر استراتژیک ۵۳
۲-۲-۶-۱ تفکر استراتژیک در سطح فردی ۵۴
۲-۲-۶-۲ تفکر استراتژیک در سطح گروهی ۵۵
۲-۲-۶-۳ تفکر استراتژیک در سطح سازمان ۵۶
۲-۲-۷ ویژگی های تفکر استراتژیک ۵۷
۲-۲-۸ تفکراستراتژیک یا برنامه ریزی استراتژیک ؟ ۵۸
۲-۲-۹ مدیریت و تفکراستراتژیک ۶۰
۲-۲-۹-۱ ویژگی های مدیران متفکر استراتژیک ۶۰
۲-۲-۹-۲ وظایف مدیران متفکر استراتژیک ۶۱
۲-۲-۹-۳ مزایای مدیریت مبتنی بر تفکر استراتژیک ۶۲
۲-۲-۱۰ تفکر استراتژیک و مدیریت بازار ۶۲
۲-۲-۱۱ الگوهای تفکر استراتژیک ۶۳
۲-۲-۱۱-۱ الگوی عناصر تفکر استراتژیک جین‌لیدکا ۶۳
۲-۲-۱۱-۲ الگوی نوآوری استراتژی گری هامل ۶۴
۲-۲-۱۱-۳ الگوی گزینه‌های آینده پیتر ویلیامسون ۶۵
۲-۲-۱۲ توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک ۶۶
۲-۲-۱۲-۱ هفت اصل کلیدی در توسعه تفکر استراتژیک ۶۸
۲-۲-۱۲-۲ یازده مهارت اساسی در توسعه تفکر استراتژیک ۷۰
۲-۳ پیشینه پژوهش های انجام شده ۷۱
۲-۳-۱ مروری بر تحقیقات انجام شده درباره هوش هیجانی در داخل کشور ۷۱
۲-۳-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده درباره هوش هیجانی در خارج کشور ۷۳
۲-۳-۳ مروری بر تحقیقات انجام شده درباره تفکر استراتژیک در داخل کشور ۷۵
۲-۳-۴ مروری بر تحقیقات انجام شده درباره تفکر استراتژیک در خارج کشور ۷۵
۲-۳-۵ جمع بندی پژوهش های انجام شده ۷۷
۲-۴ مدل نظری پژوهش ۷۷

فصل سوم- روش شناسی

۳-۱ مقدمه ۷۹
۳-۲ روش تحقیق ۷۹
۳-۳ جامعه آماری ۷۹
۳-۴ نمونه آماری و تعیین حجم آن ۷۹
۳-۵ متغیرهای تحقیق ۸۱
۳-۶ ابزار جمع آوری داده ها ۸۲
۳-۷ روایی پرسشنامه‌ها ۸۴
۳-۸ پایایی ۸۴
۳-۹ روش‌های آماری ۸۵

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ۸۷
۴-۲ بررسی دموگرافی اعضاء نمونه ۸۸
۴-۳ توصیف وضعیت جنسیت افراد نمونه آماری ۸۹
۴-۴ توصیف وضعیت تاهل افراد نمونه آماری ۹۰
۴-۵ توصیف وضعیت مدرک تحصیلی افراد نمونه آماری ۹۱
۴-۶ توصیف وضعیت رشته تحصیلی افراد نمونه آماری ۹۲
۴-۷ توصیف وضعیت نوع استخدام افراد نمونه آماری ۹۳
۴-۸ توصیف وضعیت سابقه خدمت افراد نمونه آماری ۹۴
۴-۹ توصیف وضعیت قدرت تفکر استراتژیک افراد نمونه آماری ۹۵
۴-۱۰ توصیف وضعیت هوش هیجانی افراد نمونه آماری ۹۶
۴-۱۱ یافته های توصیفی متغیر های تحقیق ۹۹
۴-۱۲ آزمون فرضیه ها ۱۰۵
۴-۱۲-۱ فرضیه اصلی ۱۰۵
۴-۱۲-۲ فرضیه فرعی اول ۱۰۶
۴-۱۲-۳ فرضیه فرعی دوم ۱۰۷
۴-۱۲-۴ فرضیه فرعی سوم ۱۰۷
۴-۱۲-۵ فرضیه فرعی چهارم ۱۰۸
۴-۱۲-۶ فرضیه فرعی پنجم ۱۰۹

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

۵-۱ نگاهی اجمالی به سیر تحقیق ۱۱۱
۵-۲ بحث و نتیجه گیری و تفسیر هر یک از نتایج ۱۱۲
۵-۲-۱ نتایج براساس فرضیه اصلی تحقیق ۱۱۲
۵-۲-۲ نتایج براساس فرضیات فرعی تحقیق ۱۱۳
۵-۲-۲-۱ نتیجه فرضیه اول ۱۱۳
۵-۲-۲-۲ نتیجه فرضیه دوم ۱۱۴
۵-۲-۲-۳ نتیجه فرضیه سوم ۱۱۶
۵-۲-۲-۴ نتیجه فرضیه چهارم ۱۱۷
۵-۲-۲-۵ نتیجه فرضیه پنجم ۱۱۸
۵-۳ نتیجه گیری ۱۲۰
۵-۴ محدودیت ها و مشکلات اجرای پژوهش ۱۲۱
۵-۵ پیشنهادات پژوهش ۱۲۱
۵-۵-۱ پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش ۱۲۱
۵-۵-۲ پیشنهادات برای پژوهش های آینده۱۲۲
پیوست ها و پرسشنامه ۱۵۳

 

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۴۳۰ کیلوبایت (rar)

سال تحصیلی: ۱۳۸۸

تعداد صفحات : ۱۶۷

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

امتیاز دادن به مطلب
وش هيجاني و قدرت تفکر استراتژيک

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *