خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و قدرت تفکر استراتژيک مديران

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و قدرت تفکر استراتژيک مديران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۴۳۰ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۷ | قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان
چکیده :اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و قدرت تفکر استراتژيک مديران اداره مرکزي مخابرات در سال ۱۳۸۸ انجام پذيرفت. جامعه آماری مورد مطالعه کليه مديران ارشد و ميانی مرد و زن اداره مرکزي مخابرات  به حجم ۶۳ نفر بوده که بر اساس جدول کجرسی مورگان، حجم نمونه ۵۱ نفر با روش تصادفي ساده به منظور انجام تحقيق انتخاب شده و از طريق پاسخگويي به پرسشنامه هوش هيجانی وي سينگر و پرسشنامه قدرت تفکر استراتژيک مورد بررسي قرار گرفتند. اين تحقيق از نوع همبستگي بوده و روايي يا اعتبار پرسشنامه ها از بررسي نظر کارشناسان و متخصصان، اعتبار محتوا و استفاده از پرسشنامه‌هاي استاندارد براي طراحي سئوالهاي پرسشنامه حاصل شده است. پايايی پرسشنامه های مورد استفاده در اين تحقيق به کمک آلفاي کرونباخ ارزيابي شده است که با توجه به مناسب بودن مقادير آلفاي کرونباخ اعتبار دروني ابزار مورد تائيد قرار گرفته است. در ارتباط با جامعه مورد مطالعه يک فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي مطرح شد که با استفاده از داده هاي به دست آمده از پرسشنامه ها و آزمون هاي آماري و نرم‌افزار آماري  Spss/pc مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق نشان مي دهد که در فرضيه اصلي تحقيق بين هوش هيجاني و قدرت تفکر استراتژيک در مديران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و نتايج حاصل از بررسي فرضيات فرعي نشان مي دهد که بين متغيرهاي مورد مطالعه در تمامي فرضيات فرعي تحقيق يعني مولفه هاي هوش هيجاني (خودآگاهي، خودنظمي، خودانگيزشي، همدلي و مهارت¬هاي اجتماعي) و قدرت تفکر استراتژيک مديران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. ميانگين نمرات قدرت تفکر استراتژيک پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسي ۶۸/۶۴ به دست آمد که نشان مي دهد مديران مورد مطالعه از قدرت تفکر استراتژيک در سطح متوسط رو به بالا برخوردارند و همچنين ميانگين نمرات هوش هيجاني پاسخ دهندگان در گروه مورد مطالعه ۷۷/۲۱ به دست آمد که نشان دهنده هوش هيجاني بالا مي باشد و نيز در گروه مورد مطالعه برای عامل خودنظمی، ضريب همبستگی ۰/۵۰۵ و سطح معنی داری ۰/۰۰۰۱ به دست آمد که نشان مي دهد از ميان مولفه¬های هوش هيجاني، مولفه خودنظمی با قدرت تفکر استراتژيک داراي رابطه مثبت نيرومندتري مي باشد.در ادامه مقدمه و فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و قدرت تفکر استراتژيک مديران ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه
محيط کسب و کار امروز با ويژگي هايي همچون تغييرات پيچيده و غير خطي، تحولات ناپيوسته و جهشي، تغييرات پي درپي و رقابت بدون حيطه بندي قابل تعريف است (غفاريان و علی احمدی،۱۳۸۲ :۳۳ ). کليد دستيابي به موفقيت در اين عصر قطع دلبستگي از مسير موجود و جستجوي پايان ناپذير براي کشف مسيرهاي برتر است. نگرشي که سبب تفاوت جايگاه انسان ها، شرکت ها و ملت ها از يکديگر مي شود.سازمان ها براي اينكه بتوانند درمحيط پرتلاطم و رقابتي امروز باقي بمانند، بايد خود را به تفكرهاي نوين كسب و كار مجهز سازند و به طور مستمر خود را بهبود بخشند. مديريت اين گونه سازمان ها که دستخوش تغييرند، بسيار حساس و پيچيده است و نيازمند کارکنان و مديراني است که انطباق پذير بوده و با تغييرها سازگار باشند. يان ترنر استاد دانشگـاه برونل دراين خصوص مي گويد: «قابليت ما در پيش بيني آينده محدود است، زيرا حتي يك تغيير كوچك در پديده هاي به ظاهر بي ارتباط، مي تواند به تغييرات عمده اي در كل سيستم منجر شود (ايزنهارت و براون ، ۱۹۹۸: ۷۸۸). بررسي ها نيز نشان داده است که گوي رقابت آينده را مديراني خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش با منابع انساني خود ارتباط برقرار کنند و تعامل اجتماعي که شيوه اي شايسته و ثمربخش براي بيشتر مديران و رهبران به عنوان عنصر کليدي درمديريت سازماني است را به کار برند. از اين رو تلفيق دانش و تفکر مديريتي همراه با توانايي هاي هيجاني در مديريت مي تواند در سوق دادن سازمان به سوي دستيابي به اهداف متعالي، كارساز و مفيد باشد.مديريت يك سازمان براي انطباق پذيري با تغييرها و به منظور بقا و رشد در محيط هاي جديد كسب و كار، ويژگي هاي خاصي را مي طلبد. در اين زمينه هوش هيجاني يكي از مهمترين مولفه هاي شخصيتي است كه مي تواند به رهبران و مديران كمك كند. به نظر گلمن نيز اين قابليت شرط حتمي و اجتناب ناپذير درسازمان به حساب مي آيد (گلمن، ۱۹۹۸). درك و اداره هوش¬هيجاني به شكل مؤثر نه تنها بينش¬هاي جديدي درباره برانگيختن افراد ارائه مي¬كند بلكه اين امكان را مي¬دهد كه درباره احساسات و اداره آنها به شكل سازنده عمل شود (خائف الهی و دوستار، ۱۳۸۲: ۵۴). از طرفي وجود عدم قطعيت هاي محيطي در مسايل سازماني به لحاظ مبهم بودن و طبيعت احتمالي رخدادهاي آتي و آمادگي سازمان‌ها جهت تغيير، برخوردي متفاوت با تغيير، نوع تصميمات‌، عوامل جديد مؤثر بر تصميم‌گيري و آينده گريز ناپذيري که پيش روست، بسياري از شايستگي ها، توانمندي هاي غرور آفرين و موفقيت هاي سازماني را در هم خواهد شکست. اکنون سازمان ها دريافته اند منابع سرشار مالي، فن آوري پيشرفته، امکانات مدرن و گذشته پرافتخار براي پيروزي در آينده تکيه گاه هاي محکمي به شمار نمي آيند. آنها دريافته اند براي رويايي با مشکلات حقيقي کسب و کار در دنياي پر از مبارزه و رقابت، هيچ ابزاري به اندازه وجود يک طرح هوشمندانه موثر نخواهد بود. توانايي تفکر استراتژيک مهارتي است که به کمک آن مي توان از منبع ارزشمند و کليدي تفکر سازماني براي مديريت چالش هاي محيطي و نيل به اهداف سازماني به خوبي استفاده کرد. توان رقابت تجاري، ديگر يک انتخاب نيست، بلکه شرط بقا و حضور در بازار جهاني است.(اينگرند ، ۲۰۰۵: ۳۳۶) تحقق اهداف سازماني و رقابت موفق در محيط به شدت متغير تجاري، نيازمند تدوين استراتژي هاي مناسب و دقيق است. تدوين اين استراتژي ها نيز در سازمان به واسطه تفکر استراتژيک حاکم مي شود. داشتن تفکر استراتژيک به معناي درک پويايي هاي محيط و حساسيت نسبت به متغيرهاي محيطي و وضعيت و موقعيت رقباست. آنچه باعث مي-شود مدير سازمان به کنش هاي محيطي بهترين واکنش را نشان دهد، توانايي درک الگوهاي حاکم بر محيط حاضر و کشف پارادايم ها و الگوهاي آينده است. مدير خلاق با توجه به امکانات موجود خود همواره بهترين راه حل را براي برون رفت از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب، پيش مي گيرد. از اين رو سازمان ها بايد مديران متفكر برجسته استراتژيك داشته باشند يعني افرادي كه شايستگي هاي راهبري دارند، سازمان ها را اداره كنند (غفاريان و کيانی، ۱۳۸۴: ۴). زيرا فقدان تفکر استراتژيک در مديران عالي به عنوان يک کمبود اساسي در سازمان‌ها، به شمار مي‌رود (آقازاده، ۱۳۸۳: ۱۸).

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و قدرت تفکر استراتژيک مديران

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و قدرت تفکر استراتژيک مديران

فصل اول کليات

۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بيان مسأله ۴
۱-۳ اهميت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴ اهداف پژوهش ۱۰
۱-۴-۱ هدف اصلي ۱۰
۱-۴-۲ اهداف فرعي ۱۰
۱-۵ فرضيات پژوهش ۱۰
۱-۵-۲ فرضيات فرعي ۱۰
۱-۶ متغيرهاي پژوهش ۱۱
۱-۶-۱ متغير مستقل ۱۱
۱-۶-۲ متغير وابسته ۱۱
۱-۷ تعاريف نظري و عملياتي ۱۲
۱-۷-۱ تعاريف نظري ۱۲
۱-۷-۲ تعاريف عملياتي ۱۳

فصل دوم- پيشينه تحقيق

۲-۱ بخش اول: هوش هيجاني ۱۶
۲-۱-۱ مفهوم هوش ۱۶
۲-۱-۲ مفهوم هيجان ۱۷
۲-۱-۲-۱ مؤلفه هاي هيجان ۱۸
۲-۱-۲-۲ طبقه بندي هيجان ها ۱۸
۲-۱-۲-۳ نقش هيجان ها در هوش ۱۹
۲-۱-۳ تاريخچه هوش هيجاني ۱۹
۲-۱-۴ مفهوم هوش هيجاني ۲۰
۲-۱-۵ مهارت هاي بنيادي درشکل گيري هوش هيجاني ۲۱
۲-۱-۶ مدل هاي هوش هيجاني ۲۲
۲-۱-۶-۱ مدل هوش هيجاني گلمن ۲۳
۲-۱-۶-۲ مدل هوش هيجاني ماير و سالووي ۲۵
۲-۱-۶-۳ مدل هوش هيجاني بار- آن ۲۵
۲-۱-۶-۴ مدل هوش هيجاني دولويکس و هيگس ۲۷
۲-۱-۷ تفاوت هوش هيجاني (EI ) با هوش شناختي (IQ ) 28
۲-۱-۸ خصوصيات افراد داراي هوش هيجاني بالا ۲۹
۲-۱-۹ هوش هيجاني بين زنان ومردان ۳۰
۲-۱-۱۰ نقش يادگيري در مهارت هاي هوش هيجاني ۳۱
۲-۱-۱۱ ابزارهاي سنجش هوش هيجاني ۳۲
۲-۱-۱۲ هوش هيجاني و رهبري ۳۴
۲-۱-۱۲-۱ نقش رهبري در توسعه مهارت هاي هوش هيجاني ۳۵
۲-۱-۱۲-۲ ويژگي هاي رهبري با شعور هيجاني بالا ۳۶
۲-۱-۱۳ هوش هيجاني در کار ۳۸
۲-۱-۱۳-۱ نمودهاي هوش هيجاني در محيط كاري ۳۸
۲-۱-۱۴ هوش هيجاني و مديريت بازار ۳۹
۲-۱-۱۵ هوش هيجاني در سازمان ۴۰
۲-۱-۱۵-۱ آموزش و يادگيري هوش هيجاني در سازمان ۴۱
۲-۱-۱۵-۲ اجراي برنامه هاي هوش هيجاني در سازمان ۴۲
۲-۲ بخش دوم: تفکر استراتژيک ۴۳
۲-۲-۱ استراتژي، محصول تفکر استراتژيک ۴۳
۲-۲-۱-۱ مفهوم استراتژي ۴۳
۲-۲-۲ استراتژی اثربخش ۴۵
۲-۲-۲-۱ استراتژي اثربخش درسازمان ۴۶
۲-۲-۳ تفکر استراتژيک از منظر انديشمندان ۴۷
۲-۲-۴ شناخت تفکر استراتژيک ۴۹
۲-۲-۴-۱ تفکر استراتژيک از ديدگاه ماهوي ۴۹
۲-۲-۴-۲ تفکر استراتژيک و دو خصوصيت کليدي ۵۰
۲-۲-۴-۳ کارکرد هاي تفکر استراتژيک ۵۰
۲-۲-۵ عناصر تفکر استراتژيک ۵۲
۲-۲-۵-۱ تفکر سيستمي ۵۲
۲-۲-۵-۲ خلاقيت ۵۲
۲-۲-۵-۳ چشم انداز ۵۲
۲-۲-۶ ديدگاه هاي چند بعدي درباره تفکر استراتژيک ۵۳
۲-۲-۶-۱ تفکر استراتژيک در سطح فردي ۵۴
۲-۲-۶-۲ تفکر استراتژيک در سطح گروهي ۵۵
۲-۲-۶-۳ تفکر استراتژيک در سطح سازمان ۵۶
۲-۲-۷ ويژگي هاي تفکر استراتژيک ۵۷
۲-۲-۸ تفکراستراتژيک يا برنامه ريزي استراتژيک ؟ ۵۸
۲-۲-۹ مديريت و تفکراستراتژيک ۶۰
۲-۲-۹-۱ ويژگي هاي مديران متفکر استراتژيک ۶۰
۲-۲-۹-۲ وظايف مديران متفکر استراتژيک ۶۱
۲-۲-۹-۳ مزاياي مديريت مبتني بر تفکر استراتژيک ۶۲
۲-۲-۱۰ تفکر استراتژيک و مديريت بازار ۶۲
۲-۲-۱۱ الگوهاي تفكر استراتژيك ۶۳
۲-۲-۱۱-۱ الگوي عناصر تفكر استراتژيك جين‌ليدكا ۶۳
۲-۲-۱۱-۲ الگوي نوآوري استراتژي گري هامل ۶۴
۲-۲-۱۱-۳ الگوي گزينه‌هاي آينده پيتر ويليامسون ۶۵
۲-۲-۱۲ توسعه ظرفيت تفکر استراتژيک ۶۶
۲-۲-۱۲-۱ هفت اصل کليدي در توسعه تفکر استراتژيک ۶۸
۲-۲-۱۲-۲ يازده مهارت اساسي در توسعه تفکر استراتژيک ۷۰
۲-۳ پيشينه پژوهش هاي انجام شده ۷۱
۲-۳-۱ مروري بر تحقيقات انجام شده درباره هوش هيجاني در داخل کشور ۷۱
۲-۳-۲ مروري بر تحقيقات انجام شده درباره هوش هيجاني در خارج کشور ۷۳
۲-۳-۳ مروري بر تحقيقات انجام شده درباره تفکر استراتژيک در داخل کشور ۷۵
۲-۳-۴ مروري بر تحقيقات انجام شده درباره تفکر استراتژيک در خارج کشور ۷۵
۲-۳-۵ جمع بندي پژوهش هاي انجام شده ۷۷
۲-۴ مدل نظری پژوهش ۷۷

فصل سوم- روش شناسی

۳-۱ مقدمه ۷۹
۳-۲ روش تحقيق ۷۹
۳-۳ جامعه آماري ۷۹
۳-۴ نمونه آماري و تعيين حجم آن ۷۹
۳-۵ متغيرهاي تحقيق ۸۱
۳-۶ ابزار جمع آوري داده ها ۸۲
۳-۷ روايي پرسشنامه‌ها ۸۴
۳-۸ پايايي ۸۴
۳-۹ روش‌هاي آماري ۸۵

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱ مقدمه ۸۷
۴-۲ بررسي دموگرافي اعضاء نمونه ۸۸
۴-۳ توصيف وضعيت جنسيت افراد نمونه آماري ۸۹
۴-۴ توصيف وضعيت تاهل افراد نمونه آماري ۹۰
۴-۵ توصيف وضعيت مدرک تحصيلي افراد نمونه آماري ۹۱
۴-۶ توصيف وضعيت رشته تحصيلي افراد نمونه آماري ۹۲
۴-۷ توصيف وضعيت نوع استخدام افراد نمونه آماري ۹۳
۴-۸ توصيف وضعيت سابقه خدمت افراد نمونه آماري ۹۴
۴-۹ توصيف وضعيت قدرت تفکر استراتژيک افراد نمونه آماري ۹۵
۴-۱۰ توصيف وضعيت هوش هيجاني افراد نمونه آماري ۹۶
۴-۱۱ يافته هاي توصيفي متغير هاي تحقيق ۹۹
۴-۱۲ آزمون فرضيه ها ۱۰۵
۴-۱۲-۱ فرضيه اصلي ۱۰۵
۴-۱۲-۲ فرضيه فرعي اول ۱۰۶
۴-۱۲-۳ فرضيه فرعي دوم ۱۰۷
۴-۱۲-۴ فرضيه فرعي سوم ۱۰۷
۴-۱۲-۵ فرضيه فرعي چهارم ۱۰۸
۴-۱۲-۶ فرضيه فرعي پنجم ۱۰۹

فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري

۵-۱ نگاهي اجمالي به سير تحقيق ۱۱۱
۵-۲ بحث و نتيجه گيري و تفسير هر يک از نتايج ۱۱۲
۵-۲-۱ نتايج براساس فرضيه اصلي تحقيق ۱۱۲
۵-۲-۲ نتايج براساس فرضيات فرعي تحقيق ۱۱۳
۵-۲-۲-۱ نتيجه فرضيه اول ۱۱۳
۵-۲-۲-۲ نتيجه فرضيه دوم ۱۱۴
۵-۲-۲-۳ نتيجه فرضيه سوم ۱۱۶
۵-۲-۲-۴ نتيجه فرضيه چهارم ۱۱۷
۵-۲-۲-۵ نتيجه فرضيه پنجم ۱۱۸
۵-۳ نتيجه گيري ۱۲۰
۵-۴ محدوديت ها و مشکلات اجراي پژوهش ۱۲۱
۵-۵ پيشنهادات پژوهش ۱۲۱
۵-۵-۱ پيشنهادات بر اساس يافته هاي پژوهش ۱۲۱
۵-۵-۲ پيشنهادات براي پژوهش هاي آينده۱۲۲
پیوست ها و پرسشنامه ۱۵۳

 

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۴۳۰ کیلوبایت (rar)

سال تحصیلی: ۱۳۸۸

تعداد صفحات : ۱۶۷

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري تحول گرا

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبري تحول گرا در بین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 × = 54