دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و انگیزش کارکنان بین کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۲۹کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۸۷| قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

چکیده:این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مولفه های ساختار سازمانی (رسمیت ،تمرکز،پیچیدگی) و انگیزش کارکنان دانشگاه پیام نوربجنورد درسال ۹۳ انجام گرفته است. رویکرد پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است.جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه پیام نوربجنورد درسال ۹۳ به تعداد ۵۰ نفر بوده و برای نمونه گیری از روش تمام شماری استفاده شده است. ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر ساختار سازمانی، پرسشنامه محقق ساخته بوده است  و برای سنجش میزان انگیزش کارکنان نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که  قبلاً روایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان دانشگاهی قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های ساختار سازمانی و انگیزش کارکنان به ترتیب مقادیر۰.۸۲۷ و۰.۸۸۲ محاسبه گردید  که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود.داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق استفاده گردید. جهت سنجش میزان مولفه های ساختار سازمانی از آزمون سنجش واریانس (Anova) استفاده گردید و جهت بررسی تاثیر هر یک از مولفه های ساختار سازمانی بر روی انگیزش کارکنان، داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss نسخه ۱۸استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مولفه های ساختار سازمانی یعنی رسمیت ،تمرکز،پیچیدگی و انگیزش کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. بطوری که رسمیت و تمرکز با انگیزش رابطه معکوس و با پیچیدگی و انگیزش رابطه مستقیم دارند. بیشترین رابطه بین پیچیدگی و اانگیزش و کمترین ارتباط بین تمرکز وانگیزش وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و انگیزش کارکنان بین کارکنان ارائه شده است

۱-۱)مقدمه

ایجاد انگیزه کار و جهت‏دهی به انگیزه‏های سالم یکی از ابزارهای سازنده در کاربرد نیروی انسانی است. بنابراین آگاهی از نظریه‏های مختلف و ارتباط آن با مؤلفه‏های مختلف در سازمان بی‏فایده نخواهد بود.مطالعه رابطه علیت در رفتار انسانی و جستجوی انگیزه‏های متفاوت رفتاری از دیرباز توجه فیلسوفان و دانشمندان را جلب کرده و به صورت‏های مختلف تعریف و توصیف شده است ( حدادی اصل، ۱۳۸۸: ۱۱۱).انگیزش یکی از عواملی است که بر تعهد کارکنان در سازمان تأثیر دارد و تعهد شغلی کارکنان یک سازمان موجب افزایش سرمایه اجتماعی آن سازمان می شود. انگیزه میل به کوشش فراوان در جهت تأمین هدف های سازمان است ،به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود( رابینز، ۱۳۸۵: ۳۲۶).یکی از وظایف اولیه مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان است به گونه ای که عملکرد آنها به بالاترین سطح ممکن برسد. بدین معنی که سخت تر تلاش کنند به طور منظم در محل کار حاضر شود و برای عملی شدن هدف‏ها و تصمیم‏های سازمانی کوشش کنند( گریفین[۱]، ۱۳۸۵: ۱۱۵).برای رسیدن به انگیزه کافی در کارکنان عوامل بیرونی و درونی را می بایست در نظر گرفت . که در این مبحث به تاثیر گذاری عوامل بیرونی و مرتبط با ساختار سازمانی پرداخته می شود.به اعتقاد رضاییان (۱۳۸۶)،ساختار سازمانی، نظام روابطی است که به طور غیر رسمی شکل گرفته و به طور رسمی تصویب شده و حاکم بر فعالیت های افرادی است که برای کسب اهداف مشترک به هم وابسته اند.بسته به نوع این ساختار و میزان انعطاف پذیری آن، خلاقیت ،پویایی و انگیزه های متفاوتی از افراد به نمایش گذاشته می شود. مشکلی که امروزه مبتلا به بسیاری از سازمان هاست ساختار های دیوان سالارانه است که در دنیای پر رقابت و متلاطم امروزی جوابگو نیستند.ساختار سازمانی می بایست متناسب با اهداف سازمانی و توانمندی کارکنان طراحی گردد. کارمندان حرفه ای نباید در پیچ و خم دیوانسالاری چنان گرفتار شوند که نتوانند از خلاقیت خود استفاده کنند (نفری وامیدفر، ۱۳۸۹).در این راستا در فصل حاضر به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، بیان اهداف و فرضیات و در نهایت متغیرهای و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش و ارتباط بین آنها پرداخته می شود

۱-۲) بیان مساله

اهمیت نیروی انسانی برای نظریه پردازان مدیریت بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه در کشورهای توسعه یافته ازنیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود که خود گویای اهمیت آن است.برای آنکه سازمانی اثربخش باشد، باید مسایل انگیزشی را برای ترغیب ،هم در زمینه تصمیم گیری به مشارکت و هم تصمیم گیری برای تولید در کار مورد نظر جدی خود قرار دهد. (مارچ وسایمون[۲] ،۱۹۵۸).استفاده به جا و بهینه ازسرمایه انسانی و ایجاد انگیزش در آنان، دغدغه متفکران رشته های مدیریت وعلوم انسانی درتمام کشورهاست. انگیزش به عنوان یک مفهوم نماینده پدیده بسیار پیچیده ای است که بر عوامل بسیاری در محیط سازمان اثر میگذاردو از آنها متاثر می شود.فهم گسترده این موضوع که سازمان ها چگونه وظیفه خود را انجام می دهند دست کم مستلزم توجه به این پرسش است که چرا هر کس در کار خود به گونه ای خاص رفتار می­کند؟ (ستیرزوپورتر[۳]،۱۹۹۴: ۴). می­توان موفقیت هر سازمان را به دو عامل مهم ساختار سازمانی و نیروی انسانی متکی دانست. هرکجا که سازمان بوجود می آید، ابتدا ساختار (شکل) آن ایجاد شده و سپس نیروی انسانی آن تامین می‏شود و سازمان را به سمت اهداف از پیش تعیین شده رهنمون می‏نماید. سازمان عبارت است از سیستمی متشکل از اجزاء به هم پیوسته و مبتنی بر نظم و همکاری که برای رسیدن به هدفهای خاص تلاش می کند. مهمترین نتیجه فرایند سازمان،طراحی سازمان است. ساختار سازمانی باید به صورتی طراحی شود که مسئولیت‏ها و اختیارات فرد را مشخص کند. آنچه که سازمان ها را با رکود و ناکارآمدی مواجه می سازد بیش از همه مرتبط با عامل انسانی سازمان است ،عدم بازده مناسب در سازمان به طور مستقیم معلول بی انگیزگی کارکنان سازمان است که تلاشی در جهت ارتقا خود وسازمان انجام نمی دهندو با تکرار بی هدف و بدون خلاقیت وظایف در سازمان موجبات پسرفت یک سازمان را فراهم می سازند. درواقع موضوع انگیزش کارکنان هم می تواند به عنوان موضوعی که از یک فرد تا فرد دیگر در سازمان تغییر می کند بررسی شودوهم به عنوان پارامتری که درسازمان های مختلف ،متفاوت است و مستقیما معلول ساختار یک سازمان خاص می باشد. اینکه چطور سطح متوسط انگیزش افراد در برخی سازمان ها پایین است و میتواند معلول چه عواملی باشد. انگیزه معلول عوامل بسیاری است که از ان جمله می توان به نوع محیط کاری و روابط حاکم بر آن ها ،نحوه تقسیم وظایف و سلسله مراتب ،نوع تصمیم گیری مدیران و… اشاره کرد. (لاوسن[۴]، ۱۳۸۱: ۱۷۱). بنابراین بررسی عوامل سازمان که مستقیم و یا غیر مستقیم بر انگیزش افراد تاثیر گذار است ،حایز اهمیت می باشد. هر یک از ابعاد ساختار سازمان از جمله رسمیت، تمرکز و پیچیدگی بسته به اینکه تا چه میزان در راستای تحقق اهداف سازمان به کار گرفته شوند می توانند راهگشا و یا بازدارنده باشند .به عنوان مثال اگر سازمان به اقتضای  نوع فعالیت خودمجبور به اتخاذ تصمیم های آنی برای هماهنگ شدن با تغییرات محیطی در طول زمان ومکان باشددر این صورت تمرکز بالا که به معنای نقطه بالای تصمیم گیری است، می تواند مانعی در مقابل هماهنگی بهنگام و به موقع سازمان با  تغییرات محیطی محسوب شود. در این صورت سازمان ها از اهداف اولیه خود دور می­مانند و به تبع آن کارکنان نیز که در می یابند با وجودفعالیت و تلاش قادر به حل معضلات و نارسایی ها نیستند تدریجا دچار دلسردی و بی انگیزگی در سازمان می شوند.ویا در سازمان هایی که روابط وتعاملات انسانی مناسب جزو لاینفک خدمات محسوب می شود، رسمیت بالا و تعریف قوانین دست و پاگیر می تواند مختل کننده باشد و سازمان را از مسیر اصلی دور سازد. بنابراین به نظر می رسد مسطح بودن سازمان ها وهمین طور کاهش سلسله مراتب ،تمرکزو قوانین محدود کننده میتواند امکان بروز خلاقیت و پویایی را در سازمان ها افزایش دهدوباز نگری در ساختار سازمان در جهت اهداف سازمان و حفظ پویایی سازمان یک نیاز جدی است که می بایست مورد توجه مدیران قرارگیرد.باتوجه به موارد ذکر شده، در این پژوهش به این مساله پرداخته می شود که آیا بین  ابعادساختار سازمانی وانگیزش کارکنان رابطه ای وجوددارد؟

ساختار سازمانی و انگیزش کارکنان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و انگیزش کارکنان بین کارکنان

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه ۳
۱-۲)بیان مساله ۴
۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴)اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱)هدف اصلی تحقیق ۷
۱-۴-۲)اهداف فرعی ۷
۱-۵)فرضیات تحقیق ۷
۱-۵-۱)فرضیه اصلی ۷
۱-۵-۲)فرضیه فرعی ۷
۱-۶)متغیرهای پژوهش ۷
۱-۷)تعاریف متغیر ها ۸
۱-۷-۱)تعریف نظری مفاهیم ۸
۱-۷-۲)تعاریف عملیاتی ۹
۱-۸)قلمرو زمانی و مکانی تحقیق۱۰

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱)مقدمه ۱۲
۲-۲)ساختار سازمانی ۱۲
۲-۲-۱)تعریف ساختار سازمانی ۱۲
۲-۲-۲)سیر تکامل عوامل ساختار سازمانی ۱۳
۲-۲-۳)ساختارسازمانی ازنظر میتنزبرگ ۱۴
۲-۲-۴)ابعاد ساختار ۱۶
۲-۲-۴-۱) پیچیدگی ۱۷
۲-۲-۴-۲) رسمیت ۱۸
۲-۲-۴-۳) تمرکز ۱۸
۲-۳)انگیزش ۲۰
۲-۳-۱) تعریف انگیزش ۲۰
۲-۳-۲ )انگیزه ورفتارهای سازمانی مرتبط ۲۱
۲-۳-۳ )اهداف و انگیزش ۲۱
۲-۳-۴) مقایسه انگیزه ها و هدف ها ۲۲
۲-۳-۵ )سایقه ۲۳
۲-۳-۶) فرایند انگیزش ۲۳
۲-۳-۷) نظریه های انگیزش ۲۵
۲-۳-۸) نظریه های محتوایی ۲۵
۲-۳-۹) سلسله مراتب نیازهای مازلو ۲۶
۲-۳-۱۰) نظریه نیازهای اکتسابی ۲۶
۲-۳-۱۱ )نظریه دو عاملی ۲۷
۲-۳-۱۲ )نظریه های فراگردی ۲۸
۲-۳-۱۳) نظریه برابری ۲۸
۲-۳-۱۴ )نظریه انتظار ۲۹
۲-۴)روابط بین متغیرها ۳۰
۲-۵)پیشینه تحقیق ۳۱
۲-۵-۱)پیشینه تحقیقات داخلی ۳۱
۲-۵-۲) پیشینه تحقیقات خارجی ۳۳
۲-۶)مدل نظری تحقیق ۳۵
۲-۷)جمع بندی۳۶

فصل سوم روش پژوهش

۳-۱)مقدمه ۳۸
۳-۲)هدف تحقیق ۳۸
۳-۳)روش تحقیق ۳۹
۳-۴)جامعه آماری ۴۰
۳-۵)ابزار جمع آوری داده ها ۴۰
۳-۵-۱)مطالعات کتابخانه ای ۴۱
۳-۵-۲)پرسشنامه ۴۱
۳-۶)روایی پرسشنامه ۴۲
۳-۷)پایایی پرسشنامه ۴۳
۳-۸) فرضیات و متغیر های تحقیق ۴۴
۳-۹)تجزیه تحلیل اطلاعات و آزمون های آماری ۴۵
۳-۹-۱)آزمون توصیفی کلوموگروف ۴۶
۳-۹-۲)آزمون آنالیز واریانس ۴۸
۳-۹-۳)آزمون های استنباطی۴۹

فصل چهارم: یافته ها

۴-۱) مقدمه ۵۲
۴-۲)آمار توصیفی ۵۲
۴-۳)نحوه توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت ۶۸
۴-۴) نحوه توزیع پاسخ دهندگان از نظر تاهل ۶۸
۴-۵) نحوه توزیع پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات ۶۸
۴-۶)روایی و پایایی ۶۹
۴-۷)تشریح سؤالات پرسشنامه ۷۰
۴-۸)آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۷۳
۴-۹)همبستگی بین متغیرها ۷۴
۴-۱۰)بررسی فرضیات مساله ۷۶
۴-۱۰-۱)بررسی رابطه رسمیت و انگیزش ۷۷
۴-۱۰-۲)بررسی رابطه پیچیدگی و انگیزش ۷۸
۴-۱۰-۳)بررسی رابطه تمرکز و انگیزش ۷۸
۴-۱۱)توصیه ها ۷۹
۴-۱۲)نتایج۸۰

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱)مقدمه ۸۲
۵-۲)یافته های پژوهش ۸۳
۵-۳)آزمون فرضیه ۸۳
۵-۴)نتایج حاصل از تجزیه تحلیل آماری ۸۳
۵-۵)پبشنهادات تحقیق ۸۶
۵-۶)پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۷
۵-۷)محدودیت ها ۸۷
پیوست ها ۸۸
پرسشنامه ساختار ۹۰
پرسشنامه انگیزش ۹۱
منابع ۹۳
چکیده انگلیسی ۹۷

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۸۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *