دانلود پایان نامه بررسی رضایتمندی معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد آموزش و پرورش

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””] نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳۲۰کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۶| قیمت : ۱۵۰۰۰تومان[/box]

چکیده:هدف از این تحقیق ، بررسی رضایتمندی معلمان از نظام ارزشیابی عملکرد در شهرستان سبزوار در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بوده که  سئوال اصلی تحقیق عبارت است از : آیا معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد رضایت دارند؟به همین منظور شیوه ارزشیابی به عنوان متغیر مستقل قلمداد می گردد و رضایت معلمان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی محسوب می شود.روش انجام پژوهش ، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ۲۶ سئوالی  محقق ساخته و مصاحبه بوده وروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان با ۳۷۸ نفر از جامعه آماری معلمان سبزوار انتخاب گردیده است.برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی وکتابخانه ای و اعتبار و روایی توسط پرسشنامه و نظر کارشناسان متخصص مورد تایید وبرای تحلیل داده ها و آزمون سئوالات اطلاعات آماری از توصیف آماری واستنباطی استفاده شده ونتیجه زیر بدست آمده است. یافته های یژوهش نشان می دهد که معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد رضایت ندارند.محتوا شامل: تعاریف ارزشیابی عملکرد، روش های ارزشیابی، فواید ارزشیابی، رضایت کارکنان می باشد. چند پیشنهاد برای افزایش رضایتمندی از ارزشیابی عملکرد بیان شده که عبارتند از : برقراری نظام ارزشیابی ساختارمند و ساده اثر بخش و جلوگیری از سوء گیری ها ، کیفی بودن معیارها و دادن بازخورد به معلمان و آگاهی از روش های ارزشیابی در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رضایتمندی معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد آموزش و پرورش ارائه شده است .

۱-۱ ) مقدمه

با توجه به جایگاه و اهمیت والای انسان به عنوان بزرگترین سرمایه ی ممکن در جهان و نقش اساسی وی در تحقق آرمان ها و اهداف سازمان ها، ضرورت ایجاب می کند که کسانی که عهده دار کار یا مسئول دیگرانند بدانند که چه عاملی انسان را به حرکت وا می دارد، اگرمدیریت یا رهبری سازمان به این مهم توجه داشته باشد، قاعدتاً بایستی در تدوین اهداف، استراتژی ها و سیاست های سازمانی خود موضوع توسعه منابع انسانی را مورد توجه قرار دهد.برای هرچه بالنده تر ساختن منابع انسانی و سرمایه گذاری موثر در آن و همچنین آگاهی از ظرفیت ها، توانمندی ها، قوت ها و ضعف ها، داشتن نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی ضروری و امری مهم به حساب می آید.  نظام ارزشیابی عملکرد در سازمان ها به مدیریت یاری می رساند تا براساس اطلاعات موثق و مطمئن به توسعه و به سازی منابع انسانی بپردازد. بهبود عملکرد کارکنان موجب بهبود عملکرد سازمانی و افزایش بهره وری سازمان می گردد. از این رو وجود یک نظام ارزشیابی منسجم و متأثر از فرهنگ، چشم انداز، استراتژی ها و سیاست ها و اهداف سازمانی برای سازمان ها ضروری است.(جزایری،۴:۱۳۸۵) ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی یک جزء مهم از مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان است. اکثر سازمان ها و شرکت ها از نظام های مختلف ارزشیابی به صورت رسمی استفاده می کنند. این سازمان ها مداوم در پی یافتن روش هایی هستند که بتوانند ارزشیابی عملکرد را هر چه بهتر انجام دهند. چون سرمایه ی نیروی انسانی، سهم عمده ای در تشکیل سرمایه سازمان ها و شرکت ها دارد. برای نظارت هر چه بهتر بر این سرمایه عظیم، باید نظام ارزشیابی عملکرد، هر چه بهتر انجام شود. بی شک ارزشیابی صحیح از عملکرد کارکنان، برای هدایت آن ها به سوی پرورش مهارت ها و قابلیت های فردی آنان ضروری است.امروزه در بین دست اندرکاران تعلیم و تربیت کمتر کسی یافت می شود که به ضرورت اجرای ارزشیابی از کار معلم در آموزش و پرورش ایمان نداشته باشد. به همین دلایل آموزش و پرورش می بایست برای تحقق اهدافش، تدوین و اجرای مناسب سیستم ارزشیابی عملکرد معلم را در سرلوحه ی برنامه هایش قرار دهد.(کرامتی،۸:۱۳۷۶)آن چه در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبانی دینی و قانونی ارزشیابی، فلسفه و اهمیت، فواید و کاربرد و ضرورت ارزشیابی در سازمان ها، روش های ارزشیابی و معایب و مزایای هر کدام از آن هاست. تاریخ چه ی ارزشیابی و فرایند طراحی، توسعه و اجرای نظام ارزشیابی و هم چنین ارزشیابی از نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان نیز به تفضیل بحث خواهد شد.

۱-۲ ) بیان مسئله ی پژوهش

ارزشیابی عبارت است از سنجش میزان تلاش و حدود موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار ( طرح ارزشیابی کارکنان دولت ، ۱۳۷۵: ۱۷ )   ارزشیابی در آموزش و پرورش کاری ظریف، حساس، دشوار و در عین حال مهم است، و چنان چه به خوبی انجام نشود، بهتر است که به کلی انجام نشود؛ زیرا اجرای نامناسب آن بسیار مخرب است. دلسردی و تضعیف شدن روحیه معلم، پایین آمدن کیفیت کار معلم، جایگزین شدن روابط غیر منطقی به جای ضوابط علمی، بی تفاوتی و عدم احساس مسئولیت در قبال شاگران و هدف های تعلیم و تربیت، نفاق، دورویی ، گلایه ، شکایت ، بی نظمی و اغتشاش ، عمده ترین آثار منفی اجرای سیستم نامناسب ارزشیابی معلم هستند. در صورتی که معلمان احساس کنند عملکردشان براساس ضوابط علمی ( که خود آن ها نیز در تعیین این ضوابط نقش داشته اند ) ارزشیابی می شود و نتایج این ارزشیابی در رشد حرفه ای و شخصی آن ها تاثیر می گذارد ، نه تنها از اجرای آن نگران نمی شوند بلکه از آن استقبال خواهند کرد  وقتی صحبت از رضایت از ارزشیابی مطرح می شود، عده ای عقیده دارند که کارکنان از ارزشیابی عملکرد ناراضی هستند و نیاز به پژوهش نیست و قبل از این که پژوهش انجام شود. نتیجه از قبل مشخص است. اما مسئله ی عمده این است که اگر علم به یقین است که ارزشیابی موجب عدم رضایت کارکنان می شود ، چرا با چنین هزینه های سنگین ، ارزشیابی صورت می گیرد؟ قابل ذکر است که هر نظام ارزشیابی مشکلات و مسائلی به همراه دارد و خاص نظام موجود ارزشیابی عملکرد نیست. اما اگر بطور کلی نتوان نارضایتی افراد را از ارزشیابی از بین برد ، حداقل از میزان آن کاستن، کار بزرگی است . اگر فرض بر این است که کارکنان از نظام ارزشیابی رضایت ندارند ، باید مشخص شود از کدام عوامل ارزشیابی ناراضی هستند. آیا کلاً و اصولاً معتقدند که ارزشیابی انجام نگیرد؟ آیا معتقدند با ارزشیابی نمی شود کار آن ها را سنجید؟ آیا معتقدند ارزشیابان، شایستگی ارزشیابی از کار آنان را ندارند ؟ شاید نظام ارزشیابی خوب بوده و به دلیل عدم آموزش ارزیابان ، اجرای نظام ارزشیابی دچار مشکل می شود. و شاید ملاک ها و معیارهای موجود ارزشیابی نامناسب هستند.

نهایتاً اینکه این مسئله مطرح می شود که آیا معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد رضایت دارند؟

 

رضایتمندی معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رضایتمندی معلمان از نظام فعلی ارزشیابی عملکرد آموزش و پرورش 

چکیده۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۳

۱-۲ بیان مسأله پژوهش۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت مسأله ۵

۱-۴ اهداف تحقیق ۶

۱-۴-۱ هدف اصلی ۶

۱-۴-۲ اهداف فرعی ۶

۱-۵ سئوالات یا فرضیه های تحقیق ۷

۱-۵-۱ سئوال اصلی تحقیق ۷

۱-۵-۲ سئوالات فرعی تحقیق ۷

۱-۶ متغیرهای تحقیقپ ۷

۱-۷ تعاریف اصطلاحات تحقیق ۷

۱-۷-۱ تعاریف نظری ۷

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق

 

۲-تعریف ارزشیابی ۱۰

۲-۱-۱ تاریخچه ی ارزشیابی در دنیا ۱۱

۲-۱-۲ تاریخچه ی ارزشیابی در ایران ۱۲

۲-۱-۳ مفهوم ارزشیابی عملکرد۱۳

۲-۱-۴ فلسفه ارزشیابی ۱۳

۲-۱-۵مبانی ارزشیابی ۱۴

۲-۱-۶ اصول ارزشیابی در اسلام ۱۵

۲ -۱-۷ فواید ارزشیابی عملکرد۱۶

۲-۲ هدف از ارزشیابی عملکرد۱۶

۲- ۳ویژگی یک برنامه ی پویای ارزشیابی ۱۷

۲-۴ کاربردهای ارزشیابی عملکرد۱۸

۲-۵ انواع روش های ارزشیابی۱۸

۲-۵-۱ روش های اصلی ارزشیابی ۱۹

۲-۵-۲ روش رتبه بندی ترسیمی۱۹

۲-۵-۳ روش رتبه بندی ترتیبی ۱۹

۲-۵-۴روش های مقایسه های زوجی ۱۹

۲-۵-۵ روش رتبه بندی مستقیم ۲۰

۲-۵-۶رتبه بندی متناوب ۲۱

۲-۵-۷روش توزیع اجباری ۲۱

۲-۵-۸روش انتخاب اجباری ۲۳

۲-۵-۹ روش چک لیست ۲۴

۲-۵-۱۰روش وقایع حساس ۲۵

۲-۵-۱۱ توصیه هایی برای وقایع حساس۲۶

۲-۵-۱۲ ارزشیابی مبتنی بر رفتار ۲۷

۲-۵-۱۳ روش مدیریت بر مبنای هدف ۲۹

۲-۵-۱۴ روش ارزشیابی مقیاس مشاهده رفتار ۳۲

۲-۵-۱۵روش گزارش آزاد ۳۵

۲-۵-۱۶روش گزارش کنترل شده ۳۵

۲-۵-۱۷ارزشیابی روانی ۳۵

۲-۵-۱۸ترکیبی از روش ها ۳۶

۲-۵-۱۹ارزشیابی از طریق رایانه ۳۷

۲-۶ خطاها یا سوء گیری های ارزشیابی ۳۸

۲-۶-۱  خطای هاله ای۳۸

۲-۶-۲ خطای ارزشیاب۳۸

۲-۶-۳ خطای سخت گیری  ۳۹

۲-۶-۴ خطای مقابله ۳۹

۲-۶-۵ خطای  گرایش به حد وسط ۳۹

۲-۶-۶خطای گرایش به ارفاق۴۰

۲-۶-۷ خطای استاندارد مبهم ۴۰

۲-۶-۸ اثر رویدادها  ۴۰

۲-۶-۹ اثر ارزشیابی گذشته ۴۱

۲-۶-۱۰ ادراک وانتظار۴۱

۲-۷سوء گیری در رابطه با سن، نژاد، جنسیت ۴۱

۲-۷-۱سوء گیری وضع ظاهر ۴۲

۲-۷-۲نگرش ها و ارزش ها ۴۲

۲-۷-۳ سوء گیری در رابطه با گروه خودی و غیرخودی ۴۲

۲-۷-۴سوء گیری تمایل شخصی یا عدم تمایل شخصی ۴۳

۲-۷-۵ سیاست بازی ۴۳

۲-۷-۶خودشیرینی ۴۳

۲-۷-۷ سوء گیری شهرت به ناحق ۴۴

۴۴ ۲-۷-۸  احتیاط به خرج دادن ۴۴

۲-۷-۹ لگد زدن به کندوی عسل ۴۴

۲-۸ چراباید عملکردها را ارزیابی نمود۴۴

۲-۹تعیین ارزشیاب( چه کسی باید ارزشیابی کند؟) ۴۵

۲-۹-۱سرپرست بلافصل ۴۵

۲-۹-۲ سرپرستان رده بالا ۴۵

۲- ۹-۳ سرپرستان متعدد ۴۶

۲-۹-۴ همکاران ۴۶

۲-۹-۵ زیردستان ۴۷

۲-۹-۶ خودارزشیابی ۴۷

۲-۹-۷ ارزشیابی توسط مراکز مشاوره ۴۷

۲-۹-۸  ترکیبی از روش های فوق ۴۸

۲-۹-۹ تعداد و زمان ارزشیابی ۴۸

۲-۹-۱۰ ارزشیابی به کمک رایانه ۴۹

۲-۱۰ مصاحبه ۴۹

۲-۱۰ -۱ چگونگی انجام مصاحبه ۵۰

۲-۱۱ اجرای برنامه های آموزشی ۵۲

۲-۱۲ اجرای نظام ارزشیابی ۵۲

۲-۱۲-۱ آموزش ۵۳

۲-۱۲-۲ هماهنگی با سیستم اطلاعاتی ۵۳

۲-۱۲-۳ آزمایش و ارزشیابی نظام ۵۳

۲-۱۳ روش های اصلی ارزشیابی ۵۳

۲- ۱۴نظریات ارزشیابی ۵۴

۲-۱۵ پیشینه تحقیقات داخل کشور ۵۵

۲-۱۶ پیشینه تحقیقات خارج از کشور ۵۶

۲-۱۷خلاصه فصل دوم و نتیجه گیری ۵۸

۲-۱۸چهارچوب نظری ( تئوریک) ۵۹

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱ روش تحقیق ۶۲

۳-۲ جامعه آماری۶۲

۳-۳  نمونه آماری۶۲

۳-۴ روش نمونه گیری ۶۲

۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات ۶۲

۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات ۶۴

۳-۷ روایی و اعتبار ۶۴

۳-۸ روش های آماری ۶۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

۴-۱ مقدمه ۶۸

۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۶۸

۴-۲-۱ وضعیت جنسیت ۶۸

۴-۲-۲ سن ۶۹

۴-۲-۳ سابفه کار ۷۰

۴-۲-۴ مقاطع تحصیلی تدریس ۷۱

۴-۲-۵ مدرک تحصیلی ۷۲

۴-۳ آمار استنباطی تحقیق(آزمون فرضیه ها) ۷۳

۴-۳-۱ تجزیه و تحلیل سئوال اول ۷۳

۴-۳-۲ تجزیه و تحلیل سئوال دوم ۷۴

۴-۳-۳ تجزیه و تحلیل سئوال سوم۷۵

۴-۳-۴تجزیه و تحلیل سئوال چهارم۷۶

۴-۳-۵ تجزیه و تحلیل سئوال پنجم ۷۷

۴-۳-۶ تجزیه و تحلیل سئوال ششم ۷۸

۴-۳-۷ تجزیه و تحلیل سئوال هفتم ۷۸

۴-۳-۸ تجزیه و تحلیل سئوال هشتم ۷۹

۴-۳-۹ تجزیه و تحلیل سئوال نهم ۸۰

۴-۳-۱۰ تجزیه و تحلیل سئوال دهم ۸۰

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱  نگاه اجمالی به سیر تحقبق۸۳

۵-۲  نتایج بر اساس یافته های تحقیق ۸۳

۵-۲-۱ بحث و تفسیر سئوال اصلی ۸۴ ۵-۲-۲ بحث و تفسیر سئوال فرعی ۸۴

۵-۲-۳ بحث و تفسیر سئوال سوم ۸۵

۵-۲-۴بحث و تفسیر سئوال چهارم۸۶

۵-۲-۵ بحث و تفسیر سئوال پنجم۸۶

۵-۲-۶بحث و تفسیر سئوال ششم۸۷

۵-۳ نتیجه گیری کلی ۸۷

۵-۴ محدودیت های پژوهش ۸۸

۵-۵ پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق ۸۸

۵-۶  پیشنهاد به محققین بعدی۸۹

فصل ششم: پیوست

فرم ارزشیابی عملکرد معلمان ۹۰

پرسشنامه ۹۰

منابع فارسی۹۲

منابع خارج۹۴

Abstract  ۹۵

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۹۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۵۰۰۰تومان[/box]

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب
رضايتمندي معلمان از نظام فعلي ارزشيابي عملكرد

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *