دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد شخصیت برند بر پاسخ مشتریان

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل : پی دی اف(pdf) | حجم فایل : ۳.۶ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۹| قیمت :۱۲۰۰۰ تومان[/box]

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد شخصیت برند بر پاسخ مشتریان می باشد. بعد از بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل، تاثیر گذارترین متغیر برون زا در تاثیر شخصیت برند بر پاسخ مشتریان محصولات شرکت اپل شناسایی می شود تا در آینده، شرکت های فعال در این صنعت بتوانند با سرمایه گذاری روی این عامل، ارزش برند خود را، که مهمترین دارایی نامشهودشان است، افزایش دهند.برای گردآوری داده ها در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است. برای بررسی روابط علی بین ابعاد ارزش ویژه برند، مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عامل تاییدی مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون مدل طراحی شده، یک نمونه ۱۷۰نفری با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین مراجعین به فروشگاه های بزرگ محصول شرکت اپل در شهر مشهد انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل مورد استفاده در این تحقیق ، ترکیبی از دو مدل ارزش ویژه برند آکر و پاسخ مشتری ریو می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که بر اساس ماتریس کوواریانس تحلیل می شود، روش نمونه برداری در این تحقیق، از نوع تصادفی ساده می باشد. شروع فعالیت این تحقیق از اواخر تابستان ۱۳۹۳بوده و تا اواسط زمستان ۱۳۹۳ادامه داشته است. داده های گرد آوری شده در مورد تحقیق در یک دوره زمانی از اواسط پاییز تا پایان پاییز ۱۳۹۳از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel 8.53 و ۲۲ Spss صورت گرفته است.نتایج تحلیل نشان می دهد که، ابعاد شخصیت برند تاثیر مستقیم و مثبتی بر برخی از عوامل پاسخ مشتری دارند.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد شخصیت برند بر پاسخ مشتریان ارائه شده است.

۱-۱مقدمه
طی دهه های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران بازاریابی به این موضوع جلب شده است که افراد برای توصیف ایده آل های شخصیتی خود به چه نحوی به انتخاب از بین برندهای گوناگون می پردازند. این امر سبب تعریف مفهوم جدیدی تحت عنوان شخصیت برند گشته است. اهمیت برند و تاثیر آن در فروش کالاها و خدمات به طور فزاینده ای در حال افزایش بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن برای همه ی موسسات حائز اهمیت است و توجه بسیاری از مدیران را به خود معطوف ساخته است. نام تجاری، مجموعهای از برداشتهایی است، که در ذهن مصرف کننده تداعی می شود. نامهای تجاری در ذهن افراد شکل می گیرند، همانگونه که پرندگان از تکه های کوچک چوب برای خود لانه میسازند، ما هم از کوچکترین تعاملات و خاطراتمان از یک نام تجاری، تصویری از آن در ذهن خود میسازیم (به آبادی،۱۳۸۸). تداعی برند یا همان برداشتهای ذهنی از نام تجاری اصولی برای تصمیم گیریهای خرید جهت وفاداری به نام تجاری را نشان میدهند و همچنین برای شرکت و مشتریان ارزش ایجاد میکنند. میتوان گفت یکی از ابعاد برداشتهای ذهنی از نام تجاری، معانی نمادینی است که در ذهن مصرف کننده تداعی گشته است. برای انتخاب و تصمیم خرید یک محصول یا نام تجاری، علاوه بر امکانات و ویژگیهای آن، معانی نمادین آنرا نیز در نظر میگیرند. این معانی نمادین در دو جهت بیرونی و درونی عمل میکنند. جهت درونی و ساخت هویت فردی، یعنی خودنمایی، و جهت بیرونی و ساخت هویت یا دنیای اجتماعی، یعنی نماد اجتماعی. امروزه، شخصیت برند به عنوان یک موضوع مهم و برجسته مورد بحث قرار گرفته است و تمامی فعالیت های بازاریابی شرکت ها با هدف داشتن مشتریانی که به شخصیت برند باور داشته باشند و آن را از بین رقبا تشخیص و ترجیح دهند و همچنین تقویت ارتباطات میان برند و مشتریان، به منظور افزایش واکنش مثبت به برند انجام پذیرفته است . علایم تجاری نقش راهبردی و مهمی در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت راهبردی شرکت ها دارند . این که مشتریان به نام و نشان های تجاری واکنشی مناسب نشان دهند، معیار مناسبی برای ارزیابی اثرات بلندمدت تصمیمات بازاریابی خواهد بود . شرکت ها برای رشد وگسترش حضور در بازار باید به نقش نام و نشان های تجاری خود در ایجاد واکنش های مثبت و مناسب مشتریان آگاهی داشته باشند.

 

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه  بررسی تاثیر ابعاد شخصیت برند بر پاسخ مشتریان

فصل اول: کلیات

– ۱ ۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسأله
– ۱ ۳ اهمیت موضوع
– ۱ ۴ اهداف و سوالات تحقیق
– ۱ ۵ مدل آزمون فرضیه
– ۱ ۶ بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی
– ۱ ۷ تعریف واژه های کلیدی
– ۱ ۸ خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه
۲-۲ نام تجاری
– ۲ ۳ تاریخچه ی نام تجاری
– ۲ ۴ مفهوم نام تجاری
– ۲ ۵ تصویر نام تجاری
– ۲ ۶ آگاهی از نام تجاری
– ۲ ۷ شخصیت نام تجاری
۲ ۸ نام تجاری به عنوان یک شخصیت
– ۲ ۹ منابع شخصیت نام تجاری
– ۲ ۱۱ شخصیت نام تجاری و جنسیت
– ۲ ۱۱ شخصیت نام تجاری و رنگ
– ۲ ۱۲ ویژگی های شخصیتی در نام حجاری
– ۲ ۱۳ اطمینان به نام تجاری
– ۲ ۱۴ تمایز نام تجاری
– ۲ ۱۵ طبقه بندی برند
– ۲ ۱۶ ارزش ویژه برند
– ۲ ۱۷ عناصر سازنده ارزش ویژه برند
– ۲ ۱۸ چارچوب شناسایی ارزش نشان تجاری
– ۲ ۱۹ مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند
– ۲ ۲۱ مدل های مبتنی بر مشتری
– ۲ ۲۱ پاسخ مشتری
– ۲ ۲۲ اپل
– ۲ ۲۳ پیشینه داخلی
– ۲ ۲۴ پیشینه خارجی
– ۲ ۲۵ خلاصه فصل

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

– ۱ ۳ مقدمه
– ۳ ۲ روش تحقیق
– ۳ ۳ قلمرو تحقیق
– ۳ ۴ روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
– ۳ ۵ روش تعیین حجم نمونه
– ۶ ۳ روش جمع آوری اطلاعات
– ۳ ۷ بررسی مدارک و اسناد
– ۳ ۸ ابزار جمع آوری اطلاعات
– ۳ ۹ روایی و پایایی تحقیق
– ۳ ۱۱ روایی ابزار سنجش
– ۳ ۱۱ اعتبار محتوا
– ۳ ۱۲ پایایی )قابلیت اعتماد
– ۳ ۱۳ روش آلفای کرونباخ
– ۳ ۱۴ متغیرهای تحقیق
– ۳ ۱۵ روش تجزیه و تحلیل و داده ها
– ۳ ۱۶ تحلیل عاملی
– ۳ ۱۷ تحلیل ماتریس کوواریانس
– ۳ ۱۸ مدل معادلات ساختاری
– ۳ ۱۹ شاخص های برازندگی مدل
– ۳ ۲۱ مجذور کا
– ۳ ۲۱ نسبت کا به درجه آزادی
– ۳ ۲۲ ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
– ۳ ۲۳ ریشه مجذور میانگین باقی مانده
– ۳ ۲۴ شاخص نکویی برازش
– ۳ ۲۵ شاخص تعدیل یافته نیکویی برازش
– ۳ ۲۶ شاخص برازندگی تطبیقی
– ۳ ۲۷ شاخص صرفه جویی برازندگی
– ۳ ۲۸ روش حداقل مربعات جزئی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

– ۴ ۱ مقدمه
– ۴ ۲ توصیف داده ها
– ۴ ۳ ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه
– ۴ ۴ تجزیه و حقلیل دادها
– – – ۴ ۵ آزمون بارتلت و کایز میر اوکین
– ۴ ۶ قابلیت اعتماد )پایایی
– ۴ ۷ روش آلفای کرونباخ
– ۴ ۸ بررسی شاخص های نکویی برازش
– ۴ ۹ ماتریس همبستگی متغیرها
– ۴ ۱۱ نمودار ضریب مسیر
– ۴ ۱۱ نمودار مقادیر آماره
– ۴ ۱۲ برآوردها یا ضرایب مدل اندازه گیری
– ۴ ۱۳ بررسی فرضیات تحقیق
– ۴ ۱۴ نتیجه گیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

– ۵ ۱ مقدمه
– ۵ ۲ نتایج حاصل از بررسی عوامل و سوالات تحقیق
– ۵ ۳ نتیجه گیری
– ۵ ۴ مهمترین یافته های تحقیق
– ۵ ۵ محدودیت ها
– ۵ ۶ پیشنهادهای کاربردی
– ۵ ۷ پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی
فهرست منابع و ماخذ
پیوست

 

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : پی دی اف(pdf)

حجم فایل : ۳.۶۱۶ کیلو بایت (rar)

تعداد صفحات : ۱۴۹

قیمت :۱۲۰۰۰ تومان[/box]

امتیاز دادن به مطلب
دانلود پایان نامه  بررسی تاثیر ابعاد شخصیت برند بر پاسخ مشتریان

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *