دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فن آوری های نوین بر کسب مزیت رقابتی استراتژیک

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۲۶کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۷| قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

چکیده:از دیر باز در زندگی روزمره انسان ها ارتباطات و روابط عمومی نقش استراتژیک داشته است. امروزه شاهد انقلابی در زمینه اطلاع رسانی و ارتباطات در فضای واقعی و مجازی هستیم ، مفهوم دهکده جهانی به ذهنیت جهانی تغییر هویت داده است . در خصوص سازمان های خدماتی به ویژه شرکت های بیمه بازرگانی ، روابط عمومی می تواند در راستای کسب مزیت رقابتی از طریق بازاریابی استراتژیک به عنوان حلقه اتصال دهنده شرکت های بیمه به بیمه گزاران و همچنین بعنوان مهمترین عامل در شناسایی نیازهای واقعی بیمه گزاران عمل نمایدهدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فن آوری های نوین بر کسب مزیت رقابتی استراتژیک در شرکت سهامی بیمه آسیا می باشدجامعه آماری تحقیق حاضرکلیه مدیران، کارکنان و نمایندگان شرکت سهامی بیمه آسیا در استان تهران می باشدتعداد ۱۹۶ پرسشنامه بین مدیران، کارکنان و نمایندگان توزیع شد. برای آزمون فرضیات پژوهش ازآزمون‌ همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد، همچنین در راستای اهداف جانبی تحقیق از آزمون های tگروه های مستقل، تحلیل واریانس و آزمون فریدمن استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که روابط عمومی الکترونیک در شرکت سهامی بیمه آسیا می تواند نقش موثری در بازاریابی استراتژیک یا حفظ بیمه گزاران قبل و جذب بیمه گزاران جدید براساس راهبردهای رهبری هزینه، تمایز محصول، تمرکز بر محصول، ایفای مسئولیت اجتماعی داشته باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فن آوری های نوین بر کسب مزیت رقابتی استراتژیک ارائه شده است.

 کلید واژه ها: روابط عمومی الکترونیک ،رهبری هزینه، تمایز محصول، تمرکز بر محصول، ایفای مسئولیت اجتماعی

۱-۱مقدمه

از دیر باز در زندگی روزمره انسان ها ارتباطات و روابط عمومی نقش استراتژیک داشته است. امروزه شاهد انقلابی در زمینه اطلاع رسانی و ارتباطات در فضای واقعی و مجازی هستیم ، مفهوم دهکده جهانی به ذهنیت جهانی تغییر هویت داده است . روابط عمومی که به مشابه حلقه واسط و اتصال دهنده نهادها و سازمان ها در جامعه است می بایست در ایجاد ارتباط بیشتر و پیشرفته تر نقشی حیاتی ایفا نماید. جهانی فکر کردن و جهانی شدن حاصل پیشرفت فن آوری های شگرف انسانی است. روابط عمومی الکترونیک با استفاده از فن آوری ارقامی به خصوص کاربردهای مبتنی بر وب سایت های اینترنتی جهت افزایش دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات ارتباطی به کاربران ، سازمان ها و نهادها و دریافت اطلاعات از طریق آن ها به عنوان یکی از دستاوردهای نوین دنیای کنونی محسوب می شود. یکی از نکات بسیار حساس در تعامل با مردم نقش شاخه های تبلیغات و بازاریابی در روابط عمومی است و برخی عقیده دارند که این سرشاخه از یکدیگر مجزا است. در صورتی که با ساده انگاری و کوچک شمردن نقش کلیدی روابط عمومی به بیراهه خواهیم رفت و به صورت مستمر اصرار بر جداکردن آن دارند و معلوم نیست هدف از این جزئی نگری چیست. یکی از ابزار های ارتباط با مردم و تعامل با مخاطبان در روابط عمومی ها، بازاریابی است .کارشناس روابط عمومی با شناخت کامل مشتری می تواند انگیزه جذب را افزایش دهد. روابط عمومی به عنوان یک تکنیک حمایت از بازار، به خوبی شناخته شده است. بازاریابی در موسسه های بازاریابی بزرگ جهان در کشور های صنعتی به عنوان روند پیش بینی رفتار های مشتری و راضی نمودن­اوتعریف­شده­است.در سال های اخیر شرکت های بزرگ صنعتی با گرایش به بازاریابی قوی تمام نیروی روابط عمومی خود را برای حمایت و حفظ نشان تجاری خود بسیج کرده اند تا بتوانند نشان تجاری خود را حفظ کنند و به نحوی به این درک رسیده اند که روابط عمومی می تواند با تبلیغ نام تجاری ،بازاریابی مناسبی داشته باشد ودرجهت ­حمایت­ از­نام ­و­ نشان ­تجاری ­خود­هستند.

 ۱-۲بیان مسئله پژوهش

در دنیای پر تغییر و رقابتی امروز که همه ی جوانب آن در گذر زمان به سرعت رنگ کهنگی به خود می گیرد صرفا جوامع و سازمان هایی بقا دارند و در فعالیت های خود موفق خواهند شد که نیت به انتشار همگانی دانش و تبدیل آن به ارزش افزوده در قالب نظام های اطلاع رسانی زنده مثل اینترنت و اینترانت داشته و با سازمان های همگن و شبکه های تولید و توزیع اطلاعات روابط فعالی برقرار کرده و مشتریان خود را همانگونه که بصورت لحظه ای  درمعرض اطلاعات و تبلیغات رقبا هستند ، تغذیه اطلاعاتی نمایند و همچنین موضوع مشتری مداری که محور اصلی تبلیغات اکثر نهادها وسازمان ها را شامل می شود به طور کامل و عملی اجرا نمایند، طبیعی است که در این ارتباط ، نهاد مسئول و متولی تخصصی سامان دهی این امر در سازمان ها ((روابط عمومی)) است. نهادی حساس و کلیدی در قلب سازمان ها که می بایست به سوی دانایی محوری سوق داده شود. در خصوص سازمان های خدماتی به ویژه شرکت های بیمه بازرگانی ، روابط عمومی می تواند در راستای کسب مزیت رقابتی از طریق بازاریابی استراتژیک به عنوان حلقه اتصال دهنده شرکت های بیمه به بیمه گزاران و همچنین بعنوان مهمترین عامل در شناسایی نیازهای واقعی بیمه گزاران عمل نماید. روابط عمومی الکترونیک به عنوان یک ضرورت و نیاز غیر قابل انکار در شرایط جدید مطرح می شود. جوامع امروز شرایط را طوری تنظیم کرده که لازم است شرکت های بیمه نگاه سنتی خود را تغییر داده و برای بقا در بازار رقابتی ، تمام تلاش خود را جهت استقرار روابط عمومی الکترونیک در درون فرایند مدیریت سازمانی به کار گیرد. با چنین نگرشی ، جایگاه روابط عمومی الکترونیک به گونه ایست که تمامی اطلاعات ورودی و خروجی شرکت های بیمه با پیام های ارسالی به بیمه گزاران و پردازش اطلاعات ، همگی به نوعی ارتباط پیدا می کند. فرایند جذب بیمه گزاران جدید و حفظ بیمه گزاران فعلی که لازمه بازاریابی استراتژیک است بدون وجود روابط عمومی الکترونیک به اهداف خود نخواهد رسید،لذا با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تاثیر روابط عمومی الکترونیک در کسب مزیت رقابتی استراتژیک  درشرکت های بیمه آسیا می پردازیم.

فن آوری های نوین بر کسب مزیت رقابتی استراتژیک

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فن آوری های نوین بر کسب مزیت رقابتی استراتژیک

فصل اول کلیات تحقیق. ۱

۱-۱مقدمه. ۲

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش… ۳

۱-۴  اهداف تحقیق: ۴

۱-۴-۱ اهداف اصلی: ۴

۱-۴-۲ اهداف فرعی: ۴

۱-۵  چارچوب نظری تحقیق. ۴

۱-۶ فرضیات پژوهش… ۷

۱ – ۷  قلمرو تحقیق. ۸

۱-۷-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. ۸

۱-۷-۲) قلمرو مکانی تحقیق. ۸

۱-۷-۳) قلمرو زمانی تحقیق. ۸

۱-۸ جامعه آماری.. ۸

۱-۹تعاریف اصطلاحات و متغیر های تحقیق. ۹

فصل دوم ادبیات  نظری تحقیق. ۱۰

مقدمه. ۱۱

۲-۱بخش اول: روابط عمومی و روابط عموی الکترونیک… ۱۱

۲-۱-۱مقدمه. ۱۱

۲-۱-۲تعاریف و مفاهیم. ۱۲

۲-۱-۳روابط عمومی خوب به عوامل زیر بستگی مستقیم دارد. ۱۳

۲-۱-۴روابط عمومی بین المللی.. ۱۵

۲-۱-۵ نظریه‌های روابط عمومی الکترونیک… ۱۶

۲-۱-۶رویکردهای ارتباطی به روابط عمومی.. ۱۷

۲-۱-۶-۱نظریه‌های سیستماتیک… ۱۷

۲-۱-۷ اخلاق حرفه‌ای روابط عمومی.. ۲۰

۲-۱-۸ تجربه روابط عمومی در کشورهای مختلف… ۲۰

۲-۱-۹ جایگاه روابط عمومی در هویت بخشی و موفقیت سازمان و نهادها ۲۳

۲-۱-۱۰ کاربردهای فراگیر روابط عمومی در جهان دو فضایی شده ۲۴

۲-۱-۱۱ روابط فردی هدفمند بجای روابط عمومی توده وار. ۲۴

۲-۱-۱۲توسعه‌ ارتباطات واقعی ـ مجازی چند رسانه‌ای روابط عمومی.. ۲۵

۲-۱-۱۳روابط عمومی و نظام جدید الکترونیکی.. ۲۸

۲-۱-۱۳-۱تفاوت دیجیتال و آنالوگ.. ۲۸

۲-۱-۱۴ نظریه ارتباطات و روابط عمومی الکترونیک… ۲۹

۲-۱-۱۵ بازاریابی.. ۳۱

۲-۱-۱۶ تعاریف و مفاهیم. ۳۳

۲-۱-۱۷ ابعاد گوناگون بازاریابی.. ۳۶

ادامه جدول۲-۱ ابعاد گوناگون بازاریابی(کاتلر،۱۳۷۹) ۳۸

۲-۱-۱۸ بررسی و تحلیل سیستم بازار. ۳۹

۲-۱-۱۹ محیط شناسی در بازاریابی.. ۴۱

۲-۱-۱۹-۱عناصرمحیط بازاریابی.. ۴۱

۲-۱-۲۰ برنامه های ورود به فعالیتهای جدید و توسعه. ۴۳

۲-۱-۲۰-۱موقعیتهای رشد داخلی.. ۴۴

۲-۱-۲۰-۲    موقعیتهای رشد خارجی همگون. ۴۵

۲-۱-۲۰-۳    موقعیتهای رشد خارجی ناهمگون. ۴۵

۲-۱-۲۱ استراتژیهای کلی و تبیین خط و مشی کلی بازاریابی: ۴۵

۲-۲   بخش دوم : مزیت رقابتی پایدار. ۴۹

۲-۲-۱  انواع مزیت رقابتی.. ۵۰

۲-۲-۱-۱  مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا) : ۵۰

۲-۲-۱-۲  مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس: ۵۰

۲-۲-۱-۳  مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود: ۵۱

۲-۲-۱-۴  مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب : ۵۱

۲-۲-۱-۵  مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار: ۵۱

۲-۲-۲  تعاریف و مفاهیم. ۵۲

۲-۲-۳  منابع مزیت رقابتی پایدار. ۵۴

۲-۲-۳-۱   نگرش مبتنی بر منابع : ۵۵

۲-۲-۳- ۲    نگرش رقابت بر مبنای شایستگی : ۵۶

۲-۲-۳- ۳   نگرش قابلیتهای پویا ۵۸

۲-۲-۳-۴   دیدگاه برخی دیگر از محققان در مورد کسب و توسعه مزیت رقابتی.. ۵۸

۲-۲-۴     مدل پنج نیروی رقابتی پورتر. ۶۱

۲-۲-۵     موضع یابی و راهبردهای عام پورتر. ۶۲

۲-۲-۶  مدل الماس مزیت رقابتی پورتر. ۶۴

۲-۲-۶-۱ شرایط عوامل تولید. ۶۷

۲-۲-۷ مدل وی.آر.آی.او. ۶۹

۲ -۲-۸    مدل مبتنی بر منابع و کارکرد راهبرد. ۷۱

۲-۲-۹ ارتباط روابط عمومی الکترونیک و بازاریابی استراتژیک… ۷۲

۲-۲-۱۰  ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ.. ۷۴

۲-۳  بخش سوم : تاریخچه بیمه. ۷۵

۲-۳-۱ تاریخچه و نحوه پیدایش بیمه در جهان. ۷۵

۲-۳-۲ آغاز حرفه بیمه گری.. ۷۵

۲-۳-۳ تاریخچه بیمه در ایران. ۷۵

۲-۳-۴ جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب.. ۷۸

۲-۳-۵ تقسیم بندی انواع بیمه. ۷۹

۲-۳-۵-۱ بیمه های اجتماعی (اجباری) ۷۹

۲-۳-۵-۲ بیمه های بازرگانی (اختیاری) ۷۹

۲-۳-۵-۳ بیمه های اشیاء. ۸۰

۲-۳-۵-۴ بیمه مسؤولیت مدنی.. ۸۰

۲-۳-۵-۵ بیمه زیان پولی.. ۸۱

۲-۳-۵-۶ بیمه اشخاص… ۸۲

۲-۳-۵-۷ بیمه اتکایی.. ۸۲

۲-۳-۶ معرفی شرکت بیمه آسیا ۸۳

۲-۳   بخش سوم : پیشینه تحقیق. ۸۴

۲-۳-۱ سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی و خارجی: ۸۴

فصل سوم روش تحقیق. ۸۶

۳ –۱ ) مقدمه. ۸۷

۳ –  ۲ ) روش تحقیق. ۸۸

(۱ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر هدف.. ۸۸

(۲ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر گردآوری دادهها ۸۸

(۳ – ۳روشهای جمع آوری اطلاعات.. ۸۸

۳ – ۴ ) تدوین پرسشنامه. ۸۸

۳ – ۵ ) روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۹

۳ – ۵ – ۱ ) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۸۹

۳ – ۵ – ۲ ) تعیین روایی (اعتبار)  پرسشنامه. ۹۰

۳ – ۶ ) قلمرو تحقیق. ۹۱

۳ – ۶ – ۱ ) قلمرو مکانی تحقیق. ۹۱

۳ – ۶ – ۲ ) قلمرو زمانی تحقیق. ۹۱

۳ – ۷ ) جامعه و نمونه آماری.. ۹۱

۳ – ۷ – ۱ ) جامعه آماری.. ۹۱

۳ – ۷ – ۲ ) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. ۹۱

۳ – ۷ – ۳ ) روش نمونه گیری.. ۹۲

۳ – ۸ ) متغیرهای تحقیق. ۹۳

۳ – ۹ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۹۳

۳ –  ۹ – ۱ ) همبستگی.. ۹۴

۳ –  ۹ – ۲ ) رگرسیون خطی.. ۹۴

۳ –  ۹ – ۲ – ۱ ) تعیین فرضیات آزمون. ۹۴

۳ –  ۹ – ۲ – ۲ ) محاسبه آماره آزمون. ۹۵

۳ –  ۹ – ۲ – ۳ ) تعیین مقادیر بحرانی.. ۹۵

۳ –  ۹ – ۲ – ۴ ) تصمیم گیری.. ۹۶

۳ –  ۹ – ۳ ) آزمون فریدمن.. ۹۶

۳-۹-۴) خلاصه فصل. ۹۶

فصل چهارم تجزیه وتحیل   آماری.. ۹۷

۴ –  ۱ ) مقدمه. ۹۸

۴ –  ۲ ) تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق. ۹۹

۴ –  ۲ – ۱ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسیت.. ۹۹

۴ –  ۲ – ۲ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات.. ۱۰۰

۴ –  ۲ – ۳ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کاری.. ۱۰۱

۴ –  ۲ – ۴ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر شغل. ۱۰۲

۴ –  ۲ – ۵ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن.. ۱۰۳

۴-۳) بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش… ۱۰۴

۴-۴) بررسی نرمال بودن داده ها با توجه به شاخص های مورد نظر. ۱۰۵

۴-۵)آمار استنباطی (آزمون فرضیه های تحقیق) ۱۰۶

۴-۵-۱) فرضیه ی اول. ۱۰۷

۴-۵-۲) فرضیه ی دوم. ۱۰۸

۴-۵-۳) فرضیه ی سوم. ۱۰۹

۴-۵-۴) فرضیه ی چهارم. ۱۱۰

۴-۵-۵) فرضیه ی پنجم. ۱۱۱

۴-۵-۶) فرضیه ی ششم. ۱۱۲

۴-۵-۷- جنسیت پاسخگویان بر نگرش به بازاریابی استراتژیک بر اساس راهبردهای پژوهش موثر است. ۱۱۳

۴-۵-۸- تحصیلات پاسخگویان بر نگرش به بازاریابی استراتژیک بر اساس راهبردهای پژوهش موثر است. ۱۱۴

۴-۵-۹- سابقه خدمت پاسخگویان بر نگرش به بازاریابی استراتژیک بر اساس راهبردهای پژوهش موثر است. ۱۱۵

۴-۵-۱۰- سن پاسخگویان بر نگرش به بازاریابی استراتژیک بر اساس راهبردهای پژوهش موثر است. ۱۱۶

۴-۵-۱۱- محل خدمت پاسخگویان بر نگرش به بازاریابی استراتژیک بر اساس راهبردهای پژوهش موثر است. ۱۱۷

۴-۵-۱۲- رتبه بندی راهبردهای پژوهش در بازاریابی استراتژیک با آزمون فریدمن.. ۱۱۸

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۱۹

۵ –  ۱ ) مقدمه. ۱۲۰

۵ –  ۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج.. ۱۲۰

۵ –  ۲ – ۱ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه اول. ۱۲۰

۵ – ۲–۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه دوم. ۱۲۱

۵ –  ۲ –۳ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم. ۱۲۱

۵ –  ۲ – ۴ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه چهارم. ۱۲۲

۵ –  ۲ – ۵ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه پنجم. ۱۲۲

۵ –  ۲ – ۶ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ششم. ۱۲۳

۵ –  ۳ ) پیشنهادات تحقیق. ۱۲۳

۵ –  ۳ – ۱ ) پیشنهادهای آتی پژوهشی.. ۱۲۶

۵ –  ۴ ) مشکلات حین اجرای تحقیق. ۱۲۶

منابع. ۱۲۷

 

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۳۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت :۲۶۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *