دانلود پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۵۳۴کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۳| قیمت : ۱۰۰۰تومان

چکیده: مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افقهای زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت بازده سهامعملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای۱۳۸۰ – ۱۳۸۷ رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری ۲۴ ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل ۶ماهه ارتباط معناداری وجود دارد.درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های ۶ ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های ۱۲ و۲۴ ماهه تشکیل ونگهداری معنی دار نمی باشد،ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری ۲۴ ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل ونگهداری ۶ و ۱۲ ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه
در بازار کارای سرمایه جریان ورود اطلاعات با حجم بالا به طور مرتب تداوم داشته است و سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. واکنش منطقی سرمایه گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزش های واقعی (ذاتی) می شود. دست اندرکاران بازار نمی توانند به اتکای اطلاعات گذشته و یا مهارت شخصی خود، بازدهی بیشتر از بازار کسب کنند و چون اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود؛ پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار حتی در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. از این رو سرمایه گذاران با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص از قبیل راهبردهای سرمایه گذاری قدرت نسبی «مومنتوم» و«معکوس» نمی توانند بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهند، در چنین بازاری به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص برای شناسایی سرمایه گذاری های سودآور با شکست مواجه می شوند. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر بسیاری از مفروضات نظریه نوین مالی را به چالش کشیده اند، یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و سرمایه گذاران انفرادی می توانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب، بازدهی بیش از بازدهی بازار بدست بیاورند. در اکثر بورس های دنیا محققین پیرامون کارایی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گسترده ای انجام داده اند، در حال حاضر در بازارهای سرمایه دنیا دو استراتژی معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و نیز در تحقیقات متعددی سودمندی آنها در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است استراتژی مومنتوم و معکوس می باشند. این استراتژی ها در مقابل فرضیه بازار کارا قرار میگیرند، بنابراین تأیید سودمندی این استراتژی ها و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در توضیح این استراتژی ها میتواند چالش اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.

۳-۱. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
هرسرمایه گذاری دربدو ورود به بازار سرمایه به دنبال پیدا کردن راهها وتدوین و به کارگیری استراتژی هایی است که بتواند بر بازار پیروز شود و بازدهی اضافی کسب نماید. در حال حاضر در بازار سرمایه دنیا استراتژی های معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد٬ استراتژی های مومنتوم و معکوس است و درتحقیقات متعددی در دنیا واز جمله در ایران سودمندی آن در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است ( صادقی وفدایی نژاد ٬ ۸۵).مومنتوم مفهومی در علم فیزیک می باشد که بیان می دارد که یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود(قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد. این استراتژی شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته در دوره مشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. در مقابل استراتژی معکوس اعتقاد دارد که عوام و اکثریت بازار اشتباه می کنند و روندهای اخیر قیمت ها بر می گردند، بنابراین برای دستیابی به بازدهی اضافی می باید صبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار عمل کرد. در مجموع این استراتژی ها به دنبال شناسایی روندها با استفاده از معیارهای مختلف و بهره گیری از آنها هستند. جذابیت دیگر بررسی این استراتژی ها این است که در تقابل مستقیم با دکترین پذیرفته شده کارایی بازار قرار می گیرند. فرضیه بازار کارآ ادعا می کند روند و الگوی خاصی در بازدهی و قیمت های اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی می باشد. مطابق فرضیه کارایی بازار عملکرد پرتفوی مستقل از عملکرد گذشته آن می باشد. بنابراین تایید سودمندی این استراتژی ها می تواند چالشی اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.استراتژی های مومنتوم و معکوس که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. مومنتوم در یک انتهای پیوستار قرار می گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها در میان مدت حکایت می کند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی می باشد.(جاگادیش و تیتمن ، ۱۹۹۳ )اوراق بهاداری که عملکرد خوبی(بدی)را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب(بد)را در آینده نیز ادامه دهند. به عبارت بهتر مومنتوم اعتقاد به استمرار بازدهی میان مدت تاریخی در افق میان مدت آتی دارد.مومنتوم خود شامل انواع مختلفی می باشد. یکی از آنها مومنتوم سود است که استدلال می کند سهامی که اخیرا شگفتی در سود داشته اند در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی که تعدیل مثبت داشته اند در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، مومنتوم صنعت می باشد که ادعا می کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی (بدی) داشته اند در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد. نوع دیگر آن مومنتوم قیمت است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که با این رویکرد بازدهی اضافی نسبت به بازار بدست می آید. در انتهای دیگر پیوستار استراتژی معکوس قرار می گیرد که بر مبنای همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهادار استوار می باشد. در این استراتژی ادعا می شود که می بایستی برای غلبه بر بازار سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید. تمپلتون اعتقاد دارد که این خیلی صبر و حوصله می خواهد که وقتی همه می خرند بفروشی و وقتی که تب فروش بالاست بخری. به هر حال این استراتژی اعتقاد به برگشت روندها دارد و اینکه اکثریت بازار اشتباه می کنند (وقتی که غالب بازار به یک شکل فکر و عمل می کنند، به احتمال زیاد اکثر آنها اشتباه می کنند)، بنابراین باید به جایی رفت که جمعیت وجود ندارد (فدایی نژاد و صادقی، ۱۳۸۵، ص ۲).درحالیکه سودمندی استراتژی مومنتوم و معکوس درایجاد سود در بازار سهام کشورهای مختلف اثبات شده است لیکن نتایج تحقیقات نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار بر سودهای مومنتوم ومعکوس متنوع می باشند و توافق آشکاری را نمی توان استخراج نمود (مکنایت و هو ، ۲۰۰۶، ص ۲۲۸).در این پژوهش هدف ما این است که با استفاده از روش ترکیبی استراتژی دوره های تشکیل و نگهداری(۶/۶),(۱۲/۱۲),(۲۴/۲۴) ماهه را در رابطه با سود های مومنتوم و معکوس را با توجه به متغیرهایی نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات شرکت بسنجیم و نتایج به دست آمده از هریک از این استراتژی ها را مورد مقایسه قرار دهیم.

اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

چکیده: ۱
مقدمه:۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱. تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق ۱۰
۴-۱. چارچوب نظری تحقیق ۱۲
۵-۱. فرضیات تحقیق ۱۳
۶-۱. اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳
۷-۱. اهداف تحقیق ۱۴
۸-۱. حدود مطالعاتی ۱۴
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۴
۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۱۴
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۵
۹-۱. تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی۱۵

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۸
۲-۲. تئوری پرتفوی ۱۹
۳-۲. تئوری مالی استاندارد ۲۱
۱-۳-۲. فرضیه بازار کارا ۲۲
۲-۳-۲. نظریه بازار کارای سرمایه ۲۲
۳-۳-۲. مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) 23
۴-۳-۲. مدل سه عاملی فاما – فرنچ ۲۴
۴-۲. استثناهای مالی ۲۵
۱-۴-۲. اعلامیه های سود ۲۵
۲-۴-۲. برگشت بلند مدت ۲۶
۳-۴-۲. روندهای کوتاه مدت ۲۶
۴-۴-۲. اثر اندازه ۲۶
۵-۴-۲. قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی ۲۷
۶-۴-۲. قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها ۲۷
۷-۴-۲. فرض منطقی بودن سرمایه گذاران ۲۸
۸-۴-۲. واکنش به اطلاعات غیر اساسی ۲۸
۹-۴-۲. اثر ژانویه ۲۹
۱۰-۴-۲.-اثر روزهای هفته ۲۹
۵-۲. مالی رفتاری ۲۹
۱-۵-۲. محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار ۳۱
۱-۱-۵-۲. زیان گریزی ۳۴
۲-۱-۵-۲. حسابداری ذهنی ۳۴
۳-۱-۵-۲. کنترل شخصی ۳۴
۴-۱-۵-۲. پشیمان گریزی ۳۴
۲-۵-۲. روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری ۳۵
۱-۲-۵-۲. نمایندگی ۳۶
۲-۲-۵-۲.اطمینان بیش از حد ۳۶
۳-۲-۵-۲.لنگر اندازی ۳۷
۴-۲-۵-۲. سفسطه سفته بازان ۳۷
۵-۲-۵-۲. تورش در دسترس بودن ۳۷
۶-۲. مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا ۳۸
۷-۲. استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس ۳۹
۱-۷-۲. تعاریف و ادبیات موضوعی ۳۹
۱-۱-۷-۲. استراتژی معکوس ۴۰
۲-۱-۷-۲. استراتژی مومنتوم ۴۱
۲-۷-۲. تجزیه بازده ۴۲
۳-۷-۲. منابع سودهای مومنتوم و معکوس ۴۴
۱-۳-۷-۲. توضیحات رفتاری ۴۴
۱-۱-۳-۷-۲. استراتژی معکوس ۴۸
۲-۱-۳-۷-۲. استراتژی مومنتوم ۵۰
۱-۲-۱-۳-۷-۲. مومنتوم سود ۵۰
۲-۲-۱-۳-۷-۲. مومنتوم صنعت ۵۱
۳-۲-۱-۳-۷-۲. مومنتوم قیمت ۵۲
۴-۲-۱-۳-۷-۲. پوشش تحلیل گر ۵۲
۵-۲-۱-۳-۷-۲. اندازه ۵۳
۶-۲-۱-۳-۷-۲. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ۵۴
۷-۲-۱-۳-۷-۲. حجم معاملات ۵۵
۲-۳-۷-۲. توضیحات مبتنی بر ریسک ۵۶
۱-۲-۳-۷-۲. استراتژی معکوس ۵۶
۱-۱-۲-۳-۷-۲. تورش های ریز ساختار ۵۷
۲-۲-۳-۷-۲.استراتژی مومنتوم ۵۹
۸-۲. تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق ۶۰
۹-۲. خلاصه فصل دوم۶۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۶۵
۲-۳ سوال و فرضیه های تحقیق ۶۵
۱-۲-۳ فرضیه های تحقیق ۶۷
۳-۳. روش تحقیق ۶۷
۱-۳-۳. تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی ۶۸
۴-۳. جامعه و نمونه آماری ۶۹
۵-۳. روش گردآوری اطلاعات ۷۰
۶-۳. مدل اجرای تحقیق ۷۱
۷-۳. نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق: ۷۱
۱-۷-۳. اندازه شرکت ۷۱
۲-۷-۳. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) 72
۳-۷-۳. حجم معاملات بازار سهام (TV) 72
۴-۷-۳. سود مومنتوم ۷۳
۵-۷-۳.سود معکوس ۷۳
۸-۳. روش تحقیق ۷۳
۱-۸-۳. نرخ بازده سهام : ۷۳
۲-۸-۳. دوره تشکیل – دوره نگهداری ۷۶
۳-۸-۳. طبقه بندی براساس اندازه ۷۹
۴-۸-۳. طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) 80
۵-۸-۳ طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME 80
۹-۳. روش آزمون فرضیات تحقیق ۸۱
۱-۹-۳. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t 81
۲-۹-۳. آزمون رگرسیون ۸۲
۳-۹-۳. آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F) 82
۴-۹-۳. ضریب تعیین ۸۳
۵-۹-۳. ضریب تعیین تعدیل شده ۸۳
۶-۹-۳. آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی ۸۴
۱۰-۳. خلاصه فصل سوم۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۸۷
۲-۴. یافته های تحقیق ۸۷
۱-۲-۴.آمارتوصیفی ۸۷
۲-۲-۴.آمار استنباطی ۸۹
۱-۲-۲-۴.نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۸۹
۲-۲-۲-۴.نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۱
۳-۲-۲-۴. نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۴
۳-۴-۲-۴. نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۶
۴-۲-۲-۴. نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۹۸
۵-۲-۲-۴. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری ۶، ۱۲ و۲۴ ماهه ۱۰۱
۳-۴. خلاصه فصل چهارم۱۰۳

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۰۵
۲-۵. خلاصه موضوع و روش تحقیق ۱۰۶
۳-۵. خلاصه یافته های تحقیق ۱۰۷
۱-۳-۵. نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق ۱۰۷
۲-۳-۵. نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق ۱۰۷
۳-۳-۵ .نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق ۱۰۸
۴-۳-۵ نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق ۱۰۸
۵-۳-۵ نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق ۱۰۸
۶-۳-۵. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق ۱۰۹
۴-۵. نتیجه گیری ۱۰۹
۵-۵. بررسی تطبیقی یافته ها ۱۱۰
۶-۵. پیشنهادها ۱۱۲
۱-۶-۵. ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق ۱۱۲
۱-۱-۶-۵. برای سرمایه گذاران ۱۱۲
۲-۱-۶-۵. برای مسئولین ۱۱۲
۲-۶-۵. ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی ۱۱۳
۷-۵. محدودیت های تحقیق ۱۱۳
۸-۵ خلاصه فصل ۱۱۴
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۴۷
منابع لاتین: ۱۴۸
چکیده لاتین ۱۵۲

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۵۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *