دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی با سبک تصمیم گیری مدیران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۱.۶l’hبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۲۲| قیمت : ۲۹۰۰۰تومان

چکیده :این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی با سبک تصمیم گیری مدیران انجام شده است ، روش تحقیق این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد ، جامعه آماری پژوهش ، شامل کلیه مدیران و معاونین زن و مرد در مدارس سه مقطع ناحیه ۷ مشهد در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ می باشد (۴۰۰N=) لذا ۱۱۷ نفر از جامعه براساس جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد سبک تصمیم گیری اسکات و بروس و ذهنیت فلسفی اسمیت استفاده شده است پایایی پرسشنامه سبک تصمیم گیری و ذهنیت فلسفی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده و به ترتیب ۷۰ /۰ و ۷۶۴/۰  به دست آمده است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون و کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد و درنهایت با مورد آزمون قراردادن مولفه های ذهنیت فلسفی مدیران با سبک تصمیم گیری آنها مشخص شد که بین ذهنیت فلسفی مدیران و سبک تصمیم گیری آنها رابطه معناداری وجود دارد و بین متغیرهای سبک تصمیم گیری عقلانی و بعد جامعیت ، سبک تصمیم گیری اجتنابی و بعد جامعیت و متغیرهای سبک تصمیم گیری عقلانی و بعد انعطاف پذیری رابطه معنی داری وجود دارد همچنین این نتایج بدست آمد که انعطاف پذیری در سه سبک عقلانی، شهودی، وابستگی نسبت به تعمق و تعمق در دو سبک آنی و اجتنابی نسبت به انعطاف پذیری، نقش بیشتری دارد و جامعیت به غیر از سبک وابستگی در بقیه سبکها نقش بیشتری نسبت به تعمق دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی با سبک تصمیم گیری مدیران ارائه شده است.

کلید واژگان: ذهنیت فلسفی، جامعیت، تعمق، انعطاف­ پذیری، سبک تصمیم­گیری، مدل اسکات و بروس، مدیران.

۱-۱ مقدمه  

انسان همواره با چالش­ها، موقعیت­ها و شرایط مختلفی مواجه می­شود که هر لحظه نیاز به تصمیم­گیری به موقع و سنجیده دارد. لزوم مواجهه درست و اصولی با این مسائل، برخورداری از تفکر خلاق و پویاست. آرنولد گریز[۱] (۲۰۰۲) معتقد است که فلسفه بر درک وسیعتر و ارتباطی کلی­تر تاکید دارد. اسمیت[۲]، ذهنیت فلسفی را توانایی­ها و ویژگی­های ذهن می­داند که فرد را در تفکر صحیح کمک می­نماید و او را به قضاوتهای صحیح داشتن عادت می­دهد میرکمالی (۱۳۸۱) معتقد است که ذهن فلسفی، فرد را آماده می­کند که با تفکر درست و منطقی پدیده­ها را شناسایی نماید، ذهنیت در سطح بالای فلسفی شانس مدیر را در دیدن مسائل بطور عینی و ویژه خود براساس هدفهای دراز مدت، تعمیم خلاق ، عقاید اصولی و طیف وسیع انتخابهای رویاروی مدیر در تصمیم گیری­های مدیریتی افزایش می­دهد (اسمیت، ۱۳۷۰، به نقل از بیک زاد و دادخواه، ۱۳۹۱).  تصمیم گیری، یک رفتار یا فعالیت است که از مساله یابی آغاز شده، به اتخاذ تصمیم یا اقدام می­انجامد. یعنی به رفتاری منجر می­شود که هدفمند است. این رفتار هدفمند برخاسته از نگرش و ادراک فرد تصمیم گیرنده است و نگرش و ادراک او نیز بر پایه مفروضاتی شکل می­گیرد که در ذهن نشانده است (بهرامی و همکاران، ۱۳۹۱: ۷۲).با توجه به اهمیت سبک تصمیم گیری مدیران و نقش آن در ذهنیت فلسفی آنها و اهمیت آن در ارتقای بهره وری سازمانها، ذهنیت فلسفی می تواند شرایط و بستر مناسبی را برای سبک تصمیم گیری فراهم نماید.

۱-۲ بیان مسئله

بشر به منظور رفع مشکلات و تصریح وضع موجود و استفاده مطلوب از فرصتها و جلوگیری از مخاطرات و تهدیدهای آینده ناچار به اتخاذ تدابیر و جستجوی راه حل هایی است؛ به عبارت دیگر ناگزیر به تصمیم گیری است، تصمیم گیری به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف مدیریت هر سازمان همیشه مد نظر بوده است تا جایی که پیتر دراکر[۳] از صاحبنظران علم مدیریت ، تصمیم گیری را «جوهره مدیریت» می­داند. عموما اهمیت تصمیم گیری در هنگام مواجهه با «مشکل» بروز می­کند. توانایی تصمیم گیری و مهارت مدیران در حل مساله، به برخورداری آنان از «بینش علمی» بستگی دارد. در حقیقت بینش علمی، فعالیت­های فکری است که میل شدید به فهم و درک حقیقت و علل رویدادها را در افراد به وجود می­آورد و آنان را به کوشش برای شناخت حقیقت، سعی در مشاهده دقیق و منظم امور، بررسی و تنظیم یافته­ های دیگران و اندیشیدن درباره روابط میان پدیده­ها تشویق می­کند. به هر حال مطالعات مختلف در زمینه­ی مهارت­های مدیران در حل مسئله نشان می­دهد که کیفیت تصمیم گیری، اساسا با توانایی آنان در کشف ابعاد مختلف مسئله و در نظر گرفتن دامنه وسیعی از راه حل­های ممکن ارتباط دارد (رضازاده، ۱۳۷۸: ۱۲۰).بطور کلی تجزیه و تحلیل علم مدیریت می تواند شامل رشته های بسیاری از جمله مهندسی، علوم طبیعی، اقتصاد، حسابداری، روان شناسی، جامعه شناسی و ریاضیات بشود و باید گفت که دانش مدیریت که به صورت مجموعه ای از نظریه های مربوط به شناخت سازمان، برنامه ریزی، نوآوری، سازماندهی، نظارت و غیره جلوه گر می شود، در عمل به شکل تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. در این مرحله است که دانش مدیریت به صورت فن ظاهر می شود. به عبارت دیگر، تمام وظایف مدیریت در قالب نوعی از تصمیم برای حل مشکل از قوه به فعل در می آید (طالقانی، ۱۳۷۲: ۵ – ۶).همواره در پس هر عملکردی، تصمیم یا تصمیماتی وجود دارد که نوع عملکرد را مستقیما تحت تاثیر قرار می­دهد. شناخت سبک­ها و فرایند تصمیم­گیری و عوامل موثر بر بهبود تصمیماتی که توسط مدیران اتخاذ می­شود، می­تواند منجر به بهبود عملکرد شود. مدیر باید بتواند هر مسئله­ای را در سازمان خود به وضوح و با دقت در ذهن خود مجسم نماید تا اینکه تصمیم اثربخش اتخاذ کند، برای اینکه مدیر بتواند از عهده تصمیمات و وظایف مدیریت برآید و فعالیتهای جمعی را در جهت اهداف از پیش تعیین شده سوق دهد، باید دارای مهارتهایی باشد که در انجام این مهم توفیق یابد، یکی از مهارتهای مورد نیاز مدیران مهارت­های ادراکی است. مهارتهای ادراکی عبارتست از توانایی داشتن تصویر ذهنی از کلیت امور همراه با جزئیات تشکیل دهنده آن در داخل موقعیت مربوطه (زکی، ۱۳۷۷: ۱۴۹).ذهنیت فلسفی ابزاری است برای کمک به مدیر در تفکر خود، تا تفکری جامع، عمیق و انعطاف­پذیر داشته باشد. این گونه تفکرات آنان را قادر می­سازد تا در تصمیم گیری­های مربوط به کل مولفه­های سازمان کمترین خطا را مرتکب شوند و ارتباط معقولی بین جامعه و سازمان ایجاد نمایند. مدیری که دارای این ویژگی است در اعمال خود بایستی رفتاری مناسب نسبت به مدیری که این ویژگی­ها را ندارد داشته باشد . تنها تسلط مدیریتی باعث موفقیت او نمی­شود. آنچه مدیران را موفق می­کند تسلط بر وظایف مدیریت و مهم­تر از همه داشتن فلسفه­ای برای اعمال نقش مدیریت است. به طور کلی، فرد دارای ذهنیت فلسفی تمام اعمال و رفتار و  قضاوت های خود را با نشانه­های ذهنیت فلسفی محک می­زند (هاشمی، ۱۳۷۴؛ به نقل از بهاری، ۱۳۸۵).کیخانژاد (۱۳۸۷) معتقد است کسی که ذهن فلسفی دارد، تمایل شدیدی به دانستن دارد و این تمایل را با احتیاط زیاد در مورد باورهایش ترکیب می کند . او ذهنی منطقی داشته و عادت به درست فکر کردن دارد. عادت به تفکر و قضاوت صحیح و ارزش گذاری و توانایی کاربرد آن در زندگی را می توان ذهنیت فلسفی  نامید. ذهنیت فلسفی ساختن منش است که عبارتند از شکل دادن عادات، نگرشها و ارزشهایی که تفکر و قضاوت صحیح بر آن حاکم باشد. ذهن فلسفی عبارت از کاوشگری تجربه انسان برای رسیدن به فهم در زمینه  معرفت به حقیقت، روابط، افکار و قضاوتهای ارزشی است. اسمیت معتقد است ذهنیت فلسفی کیفیاتی است که عبارتند از جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف. به طور کلی در زندگی اجتماعی برخورداری از تفکر پویا، انتخاب گر، کل نگر و سیستمی لازم است تا بدین طریق با فعالیت هوشمندانه و تصمیم گیری­های مبتنی بر اصول و درک واقعیات مهم نتایج مطلوب بدست آید. اگر اعضای هر سازمان بویژه مدیریت آن در برنامه ریزی ها و تعیین اهداف،  بتوانند اطلاعات مفید و موثر را انتخاب نمایند و از غوطه ور شدن در انبوه اطلاعات پرهیز کنند؛ می توانند از سردرگمی نجات یابند. از طرف دیگر مدیر باید علاوه بر جامع نگری با تعمق به موضوعات و اهداف سازمان بیاندیشد که نشانه تعمق، پرهیز از عادات و تجارب گذشته و تقلید کورکورانه از دیگران است.با توجه به مطالب بالا و نیاز روزمره مدیران به تصمیم گیری و متفاوت بودن سطح کیفی مدارس نسبت به یکدیگر، می توان مشکلات بین ذهنیت فلسفی و سبک تصمیم گیری مدیران را مسئله ای مهم و قابل بررسی در مدارس ذکر نمود. همچنین هر اندازه به سمت راس هرم سازمانی پیش رویم نیاز به ذهنیت فلسفی برای تصمیم گیری مدیران افزایش می باشد، از این رو این پژوهش به دنبال ترسیم تصویری از تعیین ارتباط بین ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک تصمیم­گیری مدیران در افزایش بهره ­وری و کیفیت تصمیمات ستادی در آموزش و پرورش ناحیه ۷ مشهد می­باشد.

بنابراین سبک تصمیم­گیری صحیح مدیران برخوردار از ذهنیت فلسفی می­تواند موجب افزایش کارایی و اثربخشی در سازمانهای آموزشی شود و بر این اساس سوال اصلی این تحقیق این است که آیا بین ابعاد ذهنیت فلسفی و سبک تصمیم­گیری مدیران رابطه وجود دارد؟

ذهنیت فلسفی با سبک تصمیم گیری

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد ذهنیت فلسفی با سبک تصمیم گیری مدیران 

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴- اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱- هدف اصلی ۸
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۸
۱-۵- فرضیات پژوهش ۸
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۸
۱-۶- متغیرهای پژوهش ۸
۱-۷- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق ۹
۱-۷-۱- تعاریف نظری ۹
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی ۱۰

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- مبانی نظری تحقیق ۱۲
۲-۲-۱- تعاریف تفکر ۱۴
۲-۲-۲- ویژگی¬های تفکر ۱۶
۲-۲-۳- انواع تفکر ۱۶
۲-۲-۴- ابعاد تفکر ۱۸
۲-۲-۵- الگوی تفکر از دیدگاه اسمیت ۱۸
۲-۲-۶- الگوی تفکر از دیدگاه شریعتمداری ۱۸
۲-۳- فلسفه چیست؟ ۲۰
۲-۴- مفهوم ذهنیت فلسفی ۲۱
۲-۴-۱- ابعاد ذهنیت فلسفی ۲۲
۲-۵- تصمیم گیری ۲۳
۲-۶- ماهیت تصمیم گیری ۲۴
۲-۷- اهمیت تصمیم گیری در مدیریت ۲۵
۲-۸- فرایند تصمیم گیری ۲۶
۲-۹- نگرش و تصمیم گیری ۲۸
۲-۱۰- عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری ۳۰
۲-۱۱- شرایط تصمیم گیری ۳۱
۲-۱۲- سطوح تصمیم گیری ۳۱
۲-۱۳ مدل و نظریه¬های تصمیم گیری ۳۳
۲-۱۳-۱ مدل انسان اقتصادی تصمیم گیرنده (رهیافت عقلانی) ۳۳
۲-۱۳-۲ نظریه عقلایی محض، اقتصادی یا کلاسیک تصمیم گیری ۳۵
۲-۱۳-۳ الگوی عقلایی محدود یا نظریه تصمیم گیری رضایت بخش ۳۷
۲-۱۳-۴ مدل سازمانی تصمیم گیری ۳۸
۲-۱۳-۵ مدل تصمیم گیری تدریجی یا رویشی ۴۰
۲-۱۳-۶ مدل سیاسی تصمیم¬ گیری ۴۱
۲-۱۳-۷ مدل فرایندی تصمیم گیری ۴۲
۲-۱۳-۸ مدل اداری تصمیم گیرنده ۴۳
۲-۱۳-۹ تصمیم¬گیری شهودی (مرتبط با مدل اداری) ۴۴
۲-۱۳-۱۰ مدل اسکات و بروس ۴۵
۲-۱۴ سبکهای تصمیم گیری ۴۷
۲-۱۴-۱ سبک¬های تصمیم گیری از نظر هرسی و بلانچارد ۴۸
۲-۱۵ عوامل موثر بر سبک تصمیم گیری ۴۹
۲-۱۶ متغیرهای اثرگذار بر تصمیم گیری ۵۰
۲-۱۷ مهارت تصمیم گیری از نگاه قرآن و ائمه (ع) ۵۰
۲-۱۸ ارتباط بین ذهنیت فلسفی و سبک تصمیم گیری ۵۱
۲-۱۹ پیشینه تحقیق ۵۲
۲-۱۹-۱ تحقیقات داخلی ۵۲
۲-۱۹-۲ تحقیقات خارجی ۵۹
۲-۲۰ جمع بندی ۶۲
۲-۲۱ الگوی مفهومی ۶۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۵
۳-۲- روش پژوهش ۶۵
۳-۳- جامعه آماری ۶۵
۳-۴- روش تعیین حجم نمونه ۶۵
۳-۵- روش نمونه¬گیری ۶۵
۳-۶- روش گردآوری داده ها ۶۶
۳-۷ ابزار گردآوری اطلاعات ۶۷
۳-۸- پایایی و روایی ابزار پژوهش ۶۸
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ۷۱
۴-۲- آمار توصیفی ۷۱
۴-۳- نحوه توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت ۷۱
۴-۴- نحوه توزیع پاسخ دهندگان از نظرسطح تحصیلات ۷۲
۴-۵- نحوه توزیع پاسخ دهندگان از نظر سنوات خدمت ۷۳
۴-۶- نحوه توزیع پاسخ دهندگان از نظر رشته تحصیلی ۷۴
۴-۷- آمار استنباطی ۷۵
۴-۸- بررسی توزیع متغیرها ۷۵
۴-۹- آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرها ۷۶
۴-۱۰- بررسی فرضیات ۷۶
۴-۱۰-۱- فرضیه یک ۷۷
۴-۱۰-۲- فرضیه دو ۷۷
۴-۱۰-۳- فرضیه سه ۷۸
۴-۱۰-۴- فرضیه چهار ۷۸
۴-۱۰-۵- فرضیه پنج ۸۱
۴-۱۰-۶- فرضیه اصلی ۸۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۸۶
۵-۲- نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق ۸۶
۵-۳- محدودیت های محقق ۹۲
۵-۴- پیشنهادها براساس یافته های تحقیق ۹۲
۵-۵- پیشنهاد به سایر پژوهشگران ۹۴
ضمائم ۹۵
منابع فارسی ۱۰۲
منابع انگلیسی ۱۰۶
چکیده انگلیسی ۱۰۸

 

نوع فایل: ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۲۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۹۰۰۰تومان

 

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان گرایش های ارزشی کارکنان و ادراک پاسخگویی آنان

چکیده:این پژوهش ، با هدف بررسی رابطه گرایش های ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *