دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۳۴۷ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۰| قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

چکیده:این پژوهش با هدف “بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان تربت جام” آغاز شده است. از لحاظ ماهیت توصیفی _همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه ما شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت جام که بر طبق جدول مورگان حجم نمونه آماری آن ۲۸۰ نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و از دو پرسشنامه استاندارد شامل؛ پرسشنامه هوش هیجانی استاندارد شده بار- اون و برای اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه(OCD) استاندارد شده اورگان استفاده شده و در تربت جام مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت ارزیابی و بررسی فرضیه های تحقیق که شامل یک فرضیه اصلی وچهار فرضیه فرعی است، در آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصدها، میانگینها و انحراف معیارها و در آمار استنباطی از آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس یک طرفه رگرسیون و همچنین آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضهای تحقیق استفاده شد. ضمناً برای انجام محاسبات از بسته نرم افزاری Ver16.0 SPSS /pc  استفاده  شده است. نتایج به دست آمده گویای آن است که بین هوش عاطفی با چهار مؤلفه (خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباطات) و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان تربت جام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه
نه تحصیلات ، نه تجربه ، نه معلومات و نه هوش ، هیچ یک نمی تواند تعیین کند که چرا یک نفر موفق می شود و یک نفر دیگر موفق نمی شود . چیزی دیگری وجود دارد که ظاهراً جامعه برای آن هیچ توضیحی ندارد. ما نمونه های این موضوع را هر روز در محیط کار ، خانه ، مدرسه و در محله خود می بینیم . ما مردم باهوش و تحصیلکرده را می بینیم که موفق نیستند ، در حالیکه عده کمی بدون مهارتها یا خصوصیات بارز بسیار موفق هستند . ما از خودمان می پرسیم چرا ؟ پاسخ این سئوال تقریباً همیشه به مفهومی به نام هوش هیجانی بر می گردد . با اینکه شناسایی و اندازه گیری هوش هیجانی از هوش شناختی یا تجربه فرد بسیار دشوارتر است ، و نیز نمی توان آن را در سابقه کاری قید کرد ، نمی توان قدرت آن را انکار کرد . مدت هاست که هوش هیجانی یک راز نیست . مدت هاست مردم درباره هوش هیجانی حرف می زنند اما قادر نبوده اند آن را کنترل و از آن استفاده کنند . ما بیشترین قسمت از انرژی خود برای خود – بهبودی را کسب معلومات ، تجربه ، هوش شناختی و تحصیلات اختصاص می دهیم . این کار زمانی عالی می شود که بتوانیم هیجان های خود ، هیجان های دیگران و تاثیر عمیقی را که بر زندگی روزمره ما دارند ، به طور کامل درک کنیم ( برادبری ، ۱۳۸۴: ۹۲-۸۹).امرزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند ، هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت های مختلف قلمداد می کنند . به طوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا کند . کارکردها و عملکردهای افراد به دلیل داشتن درجه هوش عاطفی متفاوت بوده و کل زندگی آنها را تحت الشعاع خود قرار می دهد . واژه هوش عاطفی یک واژه مرکب و متضاد است که به دو واژه احساس و هوش و یا به عبارت دیگر ، احساس و منطق تقسیم می شود . ارسطو اولین کسی بود که واژه احساس و منطق را در کنار هم قرار داد . او مثال می زند : عصبانی شدن آسان است، اما عصبانی شدن نسبت به فردی به صورت درست ،تا حد معقول و درست در زمان درست و به دلیل درست ، کاری ساده نیست .

۱-۲ بیان مسأله
دنیای کنونی با شتاب فزاینده ای در حال صنعتی شدن است . این امر ضرورت نوآوری ، انعطاف پذیری، بهره وری و پاسخگویی را برای بقا و موفقیت سازمانها بیشتر می کند . از این رو استانداردهای جدیدی باید برای سازمان ها تدوین گردد تا پاسخگویی چالشها جهانی بوده و زمینه مناسبی را برای کارکنان فراهم کند تا بتوانند از مناسب ترین مهارتها برخوردار باشند از این رو ، روانشناسان تاکید دارند کارکنان سازمان ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند . با توجه به تعامل فراوان و رودررو با مشتری و همچنین ماهیت خدمات این مفهوم در بخش های خدماتی اهمیت بیشتری دارد (جرج ، ۲۰۰۶).یکی از مهارت هایی که می تواند به کارکنان در این راه کمک کند ، «رفتار شهروندی سازمانی» است . این مقوله به رفتارهای فردی اشاره دارد که برخاسته از بصیرت افراد بوده و علاوه بر اینکه کار

ایی و اثر بخشی عملکرد سازمان را افزایش می دهند ، مستقیم و به صورت صریح ، از طریق سیستم رسمی پاداش تشویق نمی شوند (اورگان ، ۱۹۸۸: ۱۲ ). برنز و همکار ۲۰۰۸رفتار شهروندی سازمانی ، حرکت کردن به ورای حداقل عملکرد مورد انتظار است(موران ۲۰۰۳, : ۱۷۹-۱۵۷) .از سوی دیگر ، تحقیقات دانشمندان گوناگون مانند «گلمن» ، «بویاتزیس و همکارانش» و … نشان می دهد ، یکی از عواملی که نقش بسیار مهمی در انجام موفق وظایف شغلی دارد ، «هوش هیجانی» است (گلمن , ۱۹۹۸: ۸۵). بویتزیال ، (۲۰۰۰) و گلمن، (۱۹۹۵) افراد دارای هوش هیجانی بالا ، هنر تعامل و مهارت کنترل و اداره احساسات دیگران را دارا هستند . این مهارت ها محبوبیت ، قوه رهبری و نفوذ شخصی را تقویت می کند و فرد را در هرگونه فعالیت اجتماعی و ارتباط صمیمانه با دیگران موفق می نماید . چنین افرادی با شناخت و بصیرت درونی که نسبت به تمایلات عاطفی خود و دیگران دارند . بهترین عملکرد را در موقعیت های مختلف زندگی بروز می دهند (عیوضی ، ۱۳۸۵: ۹) . هوش هیجانی یا هوش احساسی تحول بزرگی را در حوزه نظریه های سازمان ایجاد نموده . این هوش ، از مهمترین مفاهیم تلفیق دهنده جنبه های شناختی مانند تفکر و غیر شناختی مانند هیجان است (قمرانی و همکاران ، ۱۳۸۲: ۱۰۸). به عقیده ثرندایک ، هوش هیجانی توانایی مهم مدیریت انسانها برای عمل به شیوه ای خردمندانه در روابط انسانی است . (ثرندایک ،۱۹۲۰) «سالووی و مایر » (۱۹۹۰) نخستین افرادی بودند که هوش هیجانی را زیر مجموعه ای از هوش اجتماعی تعریف کردند که شامل توانایی کنترل احساسها و هیجان های خویش و دیگران ، تشخیص احساسها و هیجانها در خود و دیگران و استفاده از این اطلاعات برای هدایت ، تفکر و اقدام های خود فرد است . (سالووی و مایر،:۱۹۹۰: ۲۱۱-۱۸۵)«گلمن » در تعریف هوش هیجانی ، آن را نوع دیگری از هوش می داند که حاکی از شناخت احساسات خویشتن است و از آن برای تصمیم گیریهای مناسب در زندگی استفاده می شود . هوش هیجانی ، توانایی اداره مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تراکنشها و عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف ، در شخص انگیزه و امید ایجاد می کند . این نوع هوش ، حاکی از همدلی ، یعنی آگاهی یافتن از احساسهای افراد پیرامون ما ، نیز هست (تهامی منفرد و همکاران ، ۱۳۸۱: ۱۷).هوش هیجانی آگاهی از احساس و استفاده از آن برای تصمیم گیریهای مناسب در زندگی و توانایی ضربه های روحی و مهار آشفتگی های روانی است و اعتماد به نفس و کنترل درونی افراد را افزایش می دهد (عیوضی ، ۱۳۸۵: ۸). هوش هیجانی به توانایی درک درست محیط ، خود انگیزی شناخت و کنترل احساسات خود و دیگران اشاره می کند . (بواتکزیس ،۲۰۰۲) . به بیان دیگر ، منظور از هوش هیجانی توانایی مهار کردن تمایلات عاطفی و هیجانی خود ، درک خصوصی ترین احساسات دیگران ، رفتار آدم و سنجیده در روابط انسانی با دیگران ، خویشتنداری ، شور و اشتیاق و پشتکار است (همان منبع). نتایج تحقیقات نشان می دهد که نه تنها هوش هیجانی یکی از نیازهای انسان برای مقابله با مشکلات و رفع فشارهای ناشی از آنهاست ، بلکه بر سلامت حافظه و نیروی عقل ، ادراک ، معنابخشی تجربه ها ، داوری صحیح ، تصمیم گیری مناسب و رشد روانی اجتماعی فرد ، تاثیر چشمگیر می گذارد (تهامی منفرد و همکاران ، ۱۳۸۱: ۱۸).کاسچوب در سال ۲۰۰۲ اذعان می کند؛ پژوهشهای مختلف همچنین نشان می دهد افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند، قدرت بیشتری برای سازگاری با مسائل جدید و روزانه ، رشد شغلی و حرفه ای و رهبری دارند . همچنین هوش هیجانی بالا با برون گرایی ، انعطاف پذیری دلپذیر بودن و توانایی هماهنگ نمودن احساسهای مختلف ، شناسایی این احساسها و عمل آنها بر مغز و رفتار ، همبستگی دارد . (همان منبع).در مقابل ، هوش هیجانی پایین ، با رفتارهای مسئله ساز درونی ، سطوح پایین همدلی ، ناتوانی در تنظیم خلق و خو افسرده خویی ، افسردگی ، روان رنجور خویی ، بدنی و استرس و نیز رفتارهای مسئله ساز بیرونی شده ، تنزل پیشرفت تحصیلی ، مصرف الکل و مواد مخدر ، انحراف جنسی ، تخریب دارایی ، دزدی و پرخاشگری ، همراه است (کیوبمن ، ۲۰۰۲).کاسچوب در سال۲۰۰۲ ؛ امروزه هوش عاطفی بخش عمده ای از انتشارات در زمینه مباحث نوین مدیریت را به خود اختصاص داده است ، همچنین ، این مفهوم در ادبیات تحقیق مدیریت نیز به عنوان یک عامل پراهمیت و تاثیر گذار بر مباحثی همچون عملکرد شغلی ، خلاقیت شغلی ، تعهد حرفه ای و سایر مباحث شناخته و معرفی شده است . به همین دلیل ، مطالعات مختلفی در زمینه سنجش و بهبود سطح هوش هیجانی کارکنان انجام شده است . (شفیعی رود پشتی و همکار ، ۱۳۸۷: ۲۸-۲۷). همه آنچه بدان اشاره شد ، به خوبی گواه این مهم است که هوش هیجانی می تواند به عنوان یکی از پیش نیازهای توفیق کارکنان در بروز رفتار شهروندی سازمانی ، قلمداد شود . بر اساس این فرضیه ، این پژوهش درصدد است تا ارتباط و همبستگی بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی را در حرفه معلمی که از تاثیرگذارترین حرفه های جامعه از حیث خدمت رسانی است و معلمان باید از رفتار شهروندی سازمانی در سطح عالی برخوردار باشند ، بررسی نماید . این پژوهش بر آن است که به این سؤال اساسی پاسخ گوید که آیا بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان تربت جام رابطه معنا داری و جود دارد؟

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

 

چکیده ۱

فصل اول: کلیّات پژوهش

۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسأله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴ اهداف پژوهش ۷
۱-۴-۱ هدف اصلی ۷
۱-۴-۲- اهداف فرعی: ۷
۱-۵- فرضیات پژوهش ۸
۱-۵-۱ فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۱ فرضیات فرعی ۸
۱-۶ متغیرهای پژوهش ۸
۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم ۹
۱-۷-۱ تعاریف نظری هوش عاطفی ۹
۱-۸ تعاریف رفتار شهروندی سازمانی ۹
۱-۹ تعاریف عملیاتی ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ تاریخچه مطالعات مربوط به هوش و هوش هیجانی ۱۲
۲-۳ عوامل موثر بر هوش ۱۴
۲-۴ طبقات هوش ۱۴
۲-۴-۱ بهره هوشی ۱۴
۲-۴-۲ هوش عقلی چیست ؟ ۱۵
۲-۴-۳ هوش هیجانی، چه جور هوشی است ؟ ۱۵
۲- ۵ هیجان: ۱۶
۲-۶ نقش هیجان ها در هوش: ۱۷
۲-۷ هوش عاطفی و هوش علمی یا (IR) 18
۲-۸ ضرورت های شناخت هوش هیجانی: ۱۸
۲-۹ هوش هیجانی ، چه فرقی با هوش منطقی دارد ؟ ۲۰
۲-۱۰ نمودار مؤلفه های هوش هیجانی در الگوی بار_ اون ۲۱
۲-۱۱ نقش هوش عقلی و هیجانی در توفیق انسان چیست؟ ۲۵
۲-۱۲ نقش هوش هیجانی در آموزش و پرورش: ۲۶
۲-۱۳ نقش هوش عاطفی در محیط کار: ۲۶
۲-۱۴ هوش هیجانی و دو نظریه: ۲۷
۲-۱۵ الگوهای هوش هیجانی: ۲۸
۲-۱۵-۱ الف. الگوی سالووی- مایر ۲۹
۲-۱۵-۲ ب: الگوی گلمن ۳۰
۲-۱۵-۳ ج) الگوی بار- اون ۳۲
۲-۱۶ رویکرد های هوش هیجانی: ۳۳
۲-۱۶-۱ رویکرد آمیخته: ۳۴
۲-۱۶-۲ تفاوت رویکرد خالص و آمیخته: ۳۴
۲-۱۷ حیطه های کاربرد هوش هیجانی: ۳۵
۲-۱۷-۱ هوش هیجانی و ارتباطات: ۳۵
۲-۱۷-۲ هوش هیجانی و سلامت: ۳۵
۲-۱۸ دوره ابتدایی و هوش هیجانی: ۳۶
۲-۱۹ هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: ۳۷
۲-۲۰ پیامدهای هوش عاطفی: ۳۷
۲-۲۱ تجلی هوش هیجانی در ارتباطات: ۳۸
۲-۲۲ کاربرد هوش هیجانی در آموزش پرورش: ۳۹
۲-۲۳هوش هیجانی و ضرورت آن در فرزند پروری: ۳۹
۲-۲۴ چگونه هوش هیجانی فرزندان را افزایش دهیم؟ ۴۰
۲-۲۵ تاریخچه شکل گیری واژه شهروند: ۴۱
۲-۲۶ رفتار شهروندی سازمانی: ۴۲
۲-۲۷ تعاریف رفتار شهروندی سازمانی: ۴۲
۲-۲۸ اهمیت مطالعه رفتار شهروندی: ۴۳
۲-۲۹ انواع رفتار شهروندی در سازمان: ۴۳
۲-۳۰ رویکردهای رفتار شهروندی: ۴۴
۲-۳۱ عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی: ۴۵
۲-۳۲ ارزیابی عملکرد و جبران خدمت: ۴۷
۲-۳۳ دلایل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثر بخشی سازمان: ۴۷
۲-۳۴ نقش آموزش شهروندی در جامعه: ۴۸
۲-۳۵ مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی: ۴۸
۲-۳۶ نقش آموزش شهروندی در آموزش: ۴۸
۲-۳۷ مطالعات انجام شده در خصوص رفتار شهروندی سازمانی: ۴۹
۲-۳۸ عواملی که باعث ارتقاء رفتار شهروندی کارکنان می شود ۵۲
۲-۳۹ رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کار آفرینی: ۵۳
۲-۴۰ رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی: ۵۴
۲-۴۱ رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی: ۵۵
۲-۴۲ آموزش شهروندی : ۵۶
۲-۴۳ رفتار سازمانی اجباری: ۵۸
۲-۴۴ مفهوم سازی اولیه از رفتار شهروندی سازمانی: ۵۹
۲-۴۵ مدل رفتار شهروندی پاد ساکوف: ۵۹
۲-۴۶ پژوهش های انجام شده: ۶۰
۲-۴۷ نتیجه گیری از مطالعات پیشین: ۶۲
۲-۴۸ پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی و رفتار شهروندی ۶۳
۲-۴۸-۱ پرسشنامه هوش هیجانی: ۶۳
۲-۴۸-۲ پرسشنامه رفتار شهروندی ۶۳
۲-۴۹ نتیجه گیری ۶۴

فصل سوّم: روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق: ۶۷
۳-۲ جامعه آماری: ۶۷
۳-۳ نمونه و روش تعیین حجم نمونه: ۶۷
۳-۴ ابزار گرد آوری داده ها ۶۸
۳-۵ روایی ابزار پژوهش ۶۹
۳-۶ پایایی ابزار پژوهش ۶۹
۳-۶-۱ همسانی درونی: ۶۹
۳-۶-۲ پایایی آزمون: ۶۹
۳-۶-۳ پایایی آزمون به روش زوج و فرد: ۷۰
۳-۷ روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها: ۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ روش تجزیه وتحلیل ۷۳
۴-۲ یافته های توصیفی مربوط به آزمودنی ها ۷۳
۴-۳ آزمون فرضیه ها ۷۷
۴-۳-۱ فرضیه اصلی). بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی در معلمان رابطه وجود دارد. ۷۸
۴-۳-۲ فرضیه های فرعی ۷۸
۴-۴ آزمون رگرسیون ۸۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری بر اساس یافته های تحقیق: ۹۲
۵-۲- نتیجه گیری کلی ۹۴
۵-۳- محدودیت های تحقیق: ۹۴
۵-۴- پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق: ۹۴
۵-۵- پیشنهاد به سایر محققیق: ۹۵
پیوست ها و پرسشنامه ها ۹۶
منابع فارسی ۱۰۲
منابع انگلیسی ۱۰۵
چکیده انگلیسی ۱۰۶

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۲۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

امتیاز دادن به مطلب
Emotional-intelligence-1

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *