خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۳۴۷ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۰| قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

چکیده:این پژوهش با هدف “بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدايي شهرستان تربت جام” آغاز شده است. از لحاظ ماهیت توصیفی _همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه ما شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت جام که بر طبق جدول مورگان حجم نمونه آماری آن ۲۸۰ نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و از دو پرسشنامه استاندارد شامل؛ پرسشنامه هوش هیجانی استاندارد شده بار- اون و برای اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه(OCD) استاندارد شده اورگان استفاده شده و در تربت جام مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت ارزيابي و بررسي فرضيه های تحقیق که شامل یک فرضیه اصلی وچهار فرضیه فرعی است، در آمار توصيفي از جداول فراواني و درصدها، ميانگينها و انحراف معيارها و در آمار استنباطي از آزمون رگرسيون و تحليل واریانس یک طرفه رگرسیون و همچنين آزمون همبستگي پيرسون براي آزمون فرضهاي تحقيق استفاده شد. ضمناً براي انجام محاسبات از بسته نرم افزاري Ver16.0 SPSS /pc  استفاده  شده است. نتایج به دست آمده گویای آن است که بین هوش عاطفی با چهار مؤلفه (خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباطات) و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدايي شهرستان تربت جام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه
نه تحصيلات ، نه تجربه ، نه معلومات و نه هوش ، هيچ يك نمي تواند تعيين كند كه چرا يك نفر موفق مي شود و يك نفر ديگر موفق نمي شود . چيزي ديگري وجود دارد كه ظاهراً جامعه براي آن هيچ توضيحي ندارد. ما نمونه هاي اين موضوع را هر روز در محيط كار ، خانه ، مدرسه و در محله خود مي بينيم . ما مردم باهوش و تحصيلكرده را مي بينيم كه موفق نيستند ، در حاليكه عده كمي بدون مهارتها يا خصوصيات بارز بسيار موفق هستند . ما از خودمان مي پرسيم چرا ؟ پاسخ اين سئوال تقريباً هميشه به مفهومي به نام هوش هيجاني بر مي گردد . با اينكه شناسايي و اندازه گيري هوش هيجاني از هوش شناختي يا تجربه فرد بسيار دشوارتر است ، و نيز نمي توان آن را در سابقه كاري قيد كرد ، نمي توان قدرت آن را انكار كرد . مدت هاست كه هوش هيجاني يك راز نيست . مدت هاست مردم درباره هوش هيجاني حرف مي زنند اما قادر نبوده اند آن را كنترل و از آن استفاده كنند . ما بيشترين قسمت از انرژي خود براي خود – بهبودي را كسب معلومات ، تجربه ، هوش شناختي و تحصيلات اختصاص مي دهيم . اين كار زماني عالي مي شود كه بتوانيم هيجان هاي خود ، هيجان هاي ديگران و تاثير عميقي را كه بر زندگي روزمره ما دارند ، به طور كامل درك كنيم ( برادبري ، ۱۳۸۴: ۹۲-۸۹).امرزه روانشناسان علاوه بر توجهي كه به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمي دارند ، هوش عاطفي را نيز به عنوان يك تفاوت عمده بين شخصيت هاي مختلف قلمداد مي كنند . به طوري كه افراد مختلف ممكن است از لحاظ ميزان بهره هوشي عاطفي متفاوت از يكديگر باشند و اين تفاوت به شيوه هاي گوناگون در زندگي آنها نمود پيدا كند . كاركردها و عملكردهاي افراد به دليل داشتن درجه هوش عاطفي متفاوت بوده و كل زندگي آنها را تحت الشعاع خود قرار مي دهد . واژه هوش عاطفي يك واژه مركب و متضاد است كه به دو واژه احساس و هوش و يا به عبارت ديگر ، احساس و منطق تقسيم مي شود . ارسطو اولين كسي بود كه واژه احساس و منطق را در كنار هم قرار داد . او مثال مي زند : عصباني شدن آسان است، اما عصباني شدن نسبت به فردي به صورت درست ،تا حد معقول و درست در زمان درست و به دليل درست ، كاري ساده نيست .

۱-۲ بيان مسأله
دنياي كنوني با شتاب فزاينده اي در حال صنعتي شدن است . اين امر ضرورت نوآوري ، انعطاف پذيري، بهره وري و پاسخگويي را براي بقا و موفقيت سازمانها بيشتر مي كند . از اين رو استانداردهاي جديدي بايد براي سازمان ها تدوين گردد تا پاسخگويي چالشها جهاني بوده و زمينه مناسبي را براي كاركنان فراهم كند تا بتوانند از مناسب ترين مهارتها برخوردار باشند از اين رو ، روانشناسان تاكيد دارند كاركنان سازمان ها بايد فراتر از وظايف رسمي خود عمل كنند . با توجه به تعامل فراوان و رودررو با مشتري و همچنين ماهيت خدمات اين مفهوم در بخش هاي خدماتي اهميت بيشتري دارد (جرج ، ۲۰۰۶).يكي از مهارت هايي كه مي تواند به كاركنان در اين راه كمك كند ، «رفتار شهروندي سازماني» است . اين مقوله به رفتارهاي فردي اشاره دارد كه برخاسته از بصيرت افراد بوده و علاوه بر اينكه كار

ايي و اثر بخشي عملكرد سازمان را افزايش مي دهند ، مستقيم و به صورت صريح ، از طريق سيستم رسمي پاداش تشويق نمي شوند (اورگان ، ۱۹۸۸: ۱۲ ). برنز و همکار ۲۰۰۸رفتار شهروندي سازماني ، حركت كردن به وراي حداقل عملكرد مورد انتظار است(موران ۲۰۰۳, : ۱۷۹-۱۵۷) .از سوي ديگر ، تحقيقات دانشمندان گوناگون مانند «گلمن» ، «بوياتزيس و همكارانش» و … نشان مي دهد ، يكي از عواملي كه نقش بسيار مهمي در انجام موفق وظايف شغلي دارد ، «هوش هيجاني» است (گلمن , ۱۹۹۸: ۸۵). بویتزیال ، (۲۰۰۰) و گلمن، (۱۹۹۵) افراد داراي هوش هيجاني بالا ، هنر تعامل و مهارت كنترل و اداره احساسات ديگران را دارا هستند . اين مهارت ها محبوبيت ، قوه رهبري و نفوذ شخصي را تقويت مي كند و فرد را در هرگونه فعاليت اجتماعي و ارتباط صميمانه با ديگران موفق مي نمايد . چنين افرادي با شناخت و بصيرت دروني كه نسبت به تمايلات عاطفي خود و ديگران دارند . بهترين عملكرد را در موقعيت هاي مختلف زندگي بروز مي دهند (عيوضي ، ۱۳۸۵: ۹) . هوش هيجاني يا هوش احساسي تحول بزرگي را در حوزه نظريه هاي سازمان ايجاد نموده . اين هوش ، از مهمترين مفاهيم تلفيق دهنده جنبه هاي شناختي مانند تفكر و غير شناختي مانند هيجان است (قمراني و همکاران ، ۱۳۸۲: ۱۰۸). به عقيده ثرندايك ، هوش هيجاني توانايي مهم مديريت انسانها براي عمل به شيوه اي خردمندانه در روابط انساني است . (ثرندایک ،۱۹۲۰) «سالووي و ماير » (۱۹۹۰) نخستين افرادي بودند كه هوش هيجاني را زير مجموعه اي از هوش اجتماعي تعريف كردند كه شامل توانايي كنترل احساسها و هيجان هاي خويش و ديگران ، تشخيص احساسها و هيجانها در خود و ديگران و استفاده از اين اطلاعات براي هدايت ، تفكر و اقدام هاي خود فرد است . (سالووی و مایر،:۱۹۹۰: ۲۱۱-۱۸۵)«گلمن » در تعريف هوش هيجاني ، آن را نوع ديگري از هوش مي داند كه حاكي از شناخت احساسات خويشتن است و از آن براي تصميم گيريهاي مناسب در زندگي استفاده مي شود . هوش هيجاني ، توانايي اداره مطلوب خلق و خوي و وضع رواني و كنترل تراكنشها و عاملي است كه به هنگام شكست ناشي از دست نيافتن به هدف ، در شخص انگيزه و اميد ايجاد مي كند . اين نوع هوش ، حاكي از همدلي ، يعني آگاهي يافتن از احساسهاي افراد پيرامون ما ، نيز هست (تهامي منفرد و همكاران ، ۱۳۸۱: ۱۷).هوش هيجاني آگاهي از احساس و استفاده از آن براي تصميم گيريهاي مناسب در زندگي و توانايي ضربه هاي روحي و مهار آشفتگي هاي رواني است و اعتماد به نفس و كنترل دروني افراد را افزايش مي دهد (عيوضي ، ۱۳۸۵: ۸). هوش هيجاني به توانايي درك درست محيط ، خود انگيزي شناخت و كنترل احساسات خود و ديگران اشاره مي كند . (بواتکزیس ،۲۰۰۲) . به بيان ديگر ، منظور از هوش هيجاني توانايي مهار كردن تمايلات عاطفي و هيجاني خود ، درك خصوصي ترين احساسات ديگران ، رفتار آدم و سنجيده در روابط انساني با ديگران ، خويشتنداري ، شور و اشتياق و پشتكار است (همان منبع). نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه نه تنها هوش هيجاني يكي از نيازهاي انسان براي مقابله با مشكلات و رفع فشارهاي ناشي از آنهاست ، بلكه بر سلامت حافظه و نيروي عقل ، ادراك ، معنابخشي تجربه ها ، داوري صحيح ، تصميم گيري مناسب و رشد رواني اجتماعي فرد ، تاثير چشمگير مي گذارد (تهامي منفرد و همكاران ، ۱۳۸۱: ۱۸).کاسچوب در سال ۲۰۰۲ اذعان می کند؛ پژوهشهاي مختلف همچنين نشان مي دهد افرادي كه هوش هيجاني بالايي دارند، قدرت بيشتري براي سازگاري با مسائل جديد و روزانه ، رشد شغلي و حرفه اي و رهبري دارند . همچنين هوش هيجاني بالا با برون گرايي ، انعطاف پذيري دلپذير بودن و توانايي هماهنگ نمودن احساسهاي مختلف ، شناسايي اين احساسها و عمل آنها بر مغز و رفتار ، همبستگي دارد . (همان منبع).در مقابل ، هوش هيجاني پايين ، با رفتارهاي مسئله ساز دروني ، سطوح پايين همدلي ، ناتواني در تنظيم خلق و خو افسرده خويي ، افسردگي ، روان رنجور خويي ، بدني و استرس و نيز رفتارهاي مسئله ساز بيروني شده ، تنزل پيشرفت تحصيلي ، مصرف الكل و مواد مخدر ، انحراف جنسي ، تخريب دارايي ، دزدي و پرخاشگري ، همراه است (کیوبمن ، ۲۰۰۲).کاسچوب در سال۲۰۰۲ ؛ امروزه هوش عاطفي بخش عمده اي از انتشارات در زمينه مباحث نوين مديريت را به خود اختصاص داده است ، همچنين ، اين مفهوم در ادبيات تحقيق مديريت نيز به عنوان يك عامل پراهميت و تاثير گذار بر مباحثي همچون عملكرد شغلي ، خلاقيت شغلي ، تعهد حرفه اي و ساير مباحث شناخته و معرفي شده است . به همين دليل ، مطالعات مختلفي در زمينه سنجش و بهبود سطح هوش هيجاني كاركنان انجام شده است . (شفيعي رود پشتي و همکار ، ۱۳۸۷: ۲۸-۲۷). همه آنچه بدان اشاره شد ، به خوبي گواه اين مهم است كه هوش هيجاني مي تواند به عنوان يكي از پيش نيازهاي توفيق كاركنان در بروز رفتار شهروندي سازماني ، قلمداد شود . بر اساس اين فرضيه ، اين پژوهش درصدد است تا ارتباط و همبستگي بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني را در حرفه معلمي كه از تاثيرگذارترين حرفه هاي جامعه از حيث خدمت رساني است و معلمان بايد از رفتار شهروندي سازماني در سطح عالي برخوردار باشند ، بررسي نمايد . این پژوهش بر آن است که به این سؤال اساسی پاسخ گوید که آیا بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان تربت جام رابطه معنا داری و جود دارد؟

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

 

چکیده ۱

فصل اول: کلیّات پژوهش

۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بيان مسأله ۴
۱-۳ اهميت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴ اهداف پژوهش ۷
۱-۴-۱ هدف اصلي ۷
۱-۴-۲- اهداف فرعی: ۷
۱-۵- فرضیات پژوهش ۸
۱-۵-۱ فرضيه اصلي ۸
۱-۵-۱ فرضيات فرعي ۸
۱-۶ متغيرهاي پژوهش ۸
۱-۷ تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم ۹
۱-۷-۱ تعاريف نظري هوش عاطفي ۹
۱-۸ تعاريف رفتار شهروندي سازماني ۹
۱-۹ تعاريف عملياتي ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ تاريخچه مطالعات مربوط به هوش و هوش هیجانی ۱۲
۲-۳ عوامل موثر بر هوش ۱۴
۲-۴ طبقات هوش ۱۴
۲-۴-۱ بهره هوشي ۱۴
۲-۴-۲ هوش عقلي چيست ؟ ۱۵
۲-۴-۳ هوش هيجاني، چه جور هوشي است ؟ ۱۵
۲- ۵ هیجان: ۱۶
۲-۶ نقش هیجان ها در هوش: ۱۷
۲-۷ هوش عاطفي و هوش علمي يا (IR) 18
۲-۸ ضرورت های شناخت هوش هیجانی: ۱۸
۲-۹ هوش هيجاني ، چه فرقي با هوش منطقي دارد ؟ ۲۰
۲-۱۰ نمودار مؤلفه های هوش هیجانی در الگوی بار_ اون ۲۱
۲-۱۱ نقش هوش عقلی و هیجانی در توفیق انسان چیست؟ ۲۵
۲-۱۲ نقش هوش هیجانی در آموزش و پرورش: ۲۶
۲-۱۳ نقش هوش عاطفی در محیط کار: ۲۶
۲-۱۴ هوش هیجانی و دو نظریه: ۲۷
۲-۱۵ الگوهای هوش هیجانی: ۲۸
۲-۱۵-۱ الف. الگوی سالووی- مایر ۲۹
۲-۱۵-۲ ب: الگوی گلمن ۳۰
۲-۱۵-۳ ج) الگوی بار- اون ۳۲
۲-۱۶ رویکرد های هوش هیجانی: ۳۳
۲-۱۶-۱ رویکرد آمیخته: ۳۴
۲-۱۶-۲ تفاوت رویکرد خالص و آمیخته: ۳۴
۲-۱۷ حیطه های کاربرد هوش هیجانی: ۳۵
۲-۱۷-۱ هوش هیجانی و ارتباطات: ۳۵
۲-۱۷-۲ هوش هیجانی و سلامت: ۳۵
۲-۱۸ دوره ابتدایی و هوش هیجانی: ۳۶
۲-۱۹ هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: ۳۷
۲-۲۰ پیامدهای هوش عاطفی: ۳۷
۲-۲۱ تجلی هوش هیجانی در ارتباطات: ۳۸
۲-۲۲ کاربرد هوش هیجانی در آموزش پرورش: ۳۹
۲-۲۳هوش هیجانی و ضرورت آن در فرزند پروری: ۳۹
۲-۲۴ چگونه هوش هیجانی فرزندان را افزایش دهیم؟ ۴۰
۲-۲۵ تاریخچه شکل گیری واژه شهروند: ۴۱
۲-۲۶ رفتار شهروندی سازمانی: ۴۲
۲-۲۷ تعاریف رفتار شهروندی سازمانی: ۴۲
۲-۲۸ اهمیت مطالعه رفتار شهروندی: ۴۳
۲-۲۹ انواع رفتار شهروندی در سازمان: ۴۳
۲-۳۰ رویکردهای رفتار شهروندی: ۴۴
۲-۳۱ عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی: ۴۵
۲-۳۲ ارزیابی عملکرد و جبران خدمت: ۴۷
۲-۳۳ دلایل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثر بخشی سازمان: ۴۷
۲-۳۴ نقش آموزش شهروندی در جامعه: ۴۸
۲-۳۵ مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی: ۴۸
۲-۳۶ نقش آموزش شهروندی در آموزش: ۴۸
۲-۳۷ مطالعات انجام شده در خصوص رفتار شهروندی سازمانی: ۴۹
۲-۳۸ عواملی که باعث ارتقاء رفتار شهروندی کارکنان می شود ۵۲
۲-۳۹ رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کار آفرینی: ۵۳
۲-۴۰ رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی: ۵۴
۲-۴۱ رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی: ۵۵
۲-۴۲ آموزش شهروندی : ۵۶
۲-۴۳ رفتار سازمانی اجباری: ۵۸
۲-۴۴ مفهوم سازی اولیه از رفتار شهروندی سازمانی: ۵۹
۲-۴۵ مدل رفتار شهروندی پاد ساکوف: ۵۹
۲-۴۶ پژوهش های انجام شده: ۶۰
۲-۴۷ نتیجه گیری از مطالعات پیشین: ۶۲
۲-۴۸ پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی و رفتار شهروندی ۶۳
۲-۴۸-۱ پرسشنامه هوش هیجانی: ۶۳
۲-۴۸-۲ پرسشنامه رفتار شهروندی ۶۳
۲-۴۹ نتیجه گیری ۶۴

فصل سوّم: روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق: ۶۷
۳-۲ جامعه آماری: ۶۷
۳-۳ نمونه و روش تعیین حجم نمونه: ۶۷
۳-۴ ابزار گرد آوری داده ها ۶۸
۳-۵ روایی ابزار پژوهش ۶۹
۳-۶ پایایی ابزار پژوهش ۶۹
۳-۶-۱ همسانی درونی: ۶۹
۳-۶-۲ پایایی آزمون: ۶۹
۳-۶-۳ پایایی آزمون به روش زوج و فرد: ۷۰
۳-۷ روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها: ۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ روش تجزیه وتحلیل ۷۳
۴-۲ یافته های توصیفی مربوط به آزمودنی ها ۷۳
۴-۳ آزمون فرضیه ها ۷۷
۴-۳-۱ فرضیه اصلی). بین هوش عاطفی و رفتار شهروندي در معلمان رابطه وجود دارد. ۷۸
۴-۳-۲ فرضیه های فرعی ۷۸
۴-۴ آزمون رگرسیون ۸۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری بر اساس یافته های تحقیق: ۹۲
۵-۲- نتیجه گیری کلی ۹۴
۵-۳- محدودیت های تحقیق: ۹۴
۵-۴- پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق: ۹۴
۵-۵- پیشنهاد به سایر محققیق: ۹۵
پیوست ها و پرسشنامه ها ۹۶
منابع فارسی ۱۰۲
منابع انگلیسی ۱۰۵
چکیده انگلیسی ۱۰۶

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۲۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 41 = 45