خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی بین دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی بین دانشجویان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۹۱۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۷| قیمت : ۲۳۰۰۰تومان

چکیده:پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ دانش ­آفرینی در بین دانشجویان داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی می­ باشد، جامعه آماري پژوهش شامل كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي دوره کارشناسی ارشد و دکتری کلیه­ ی رشته ­ها شامل رشته گروه های علوم­ انسانی،علوم پایه، علوم تجربی و کشاورزی به تعداد ۱۴۷۲ نفر که در سال تحصيلي۹۴-۹۳ در دانشگاه آزاد بجنورد مشغول به تحصیل بوده ­اند می­باشد. حجم نمونه آماری در مجموع۳۴۶ نفر برآورد گردید.و از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای متناسب با حجم در دو مقطع ارشد و دکتری تعیین گرديد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سواد اطلاعاتی و دانش آفرینی بوده است، که آلفای آنها به ترتیب ۹۳/۰و ۹۳/۰برآورد گردید.براي آزمون فرضيه­ هاي پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف- اسميرنف نرمال بودن متغيرهاي پژوهش را بررسي كرده و با تأييد نرمال بودن، براي تجزيه و تحليل فرضيه ­هاي پژوهش به منظور افزايش توان آزمون از ضریب همبستگي پيرسون، رگرسیون، با کمک نرم افزار۱۶ SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.نتايج حاصل بيانگر آن است که بين سواد اطلاعاتی دانشجویان و دانش ­آفرینی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میزان معنی­داری تمامی متغیرها بجز توانايي تعيين وسعت و ماهيت اطلاعات کوچکتر از عدد استاندارد ۰٫۰۵ بدست آمده که این نشان­دهنده این است که تمامی مولفه­ ها به غیر از متغیر توانايي تعيين وسعت و ماهيت اطلاعات بر متغیر دانش آفرینی سازمانی اثر گذار هستند.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی بین دانشجویان ارائه شده است .

۱-۱-مقدمه

ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﺮﻋﺖ و داﻣﻨﻪ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ، ﺗﺤﻮﻻت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﺑﺪاﻋﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮي ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ رخ داده اﺳﺖ. رﺷﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري، اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻧﻮﯾﻦ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ­ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺒﮑﻪ­ﻫﺎي ﺧﺒﺮي و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﻧﻔﻮذ اﻧﻮاع ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﻨﺎوري از ﻗﺒﯿﻞ رادﯾﻮ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ­اي­ﻫﺎ، آﻧﺘﻦ­ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره­اي، راﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدي ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ­ﺷﻮد(برزگر و همکاران ،۱۱:۱۳۸۶).در عصر حاضر توجه به سواد اطلاعاتي[۱]و مهارت­هاي اطلاع­ يابي امري اجتناب ناپذير است. امروزه نقش كتابخانه­ ها و مراكز آموزشی نظیر مدارس، به عنوان يكي از زيرساخت­هاي اساسی جامعه اطلاعاتي و سيستم خودآموزي سواد اطلاعاتي پررنگ­تر از پیش نمود یافته و دستيابي به جامعه اطلاعاتي فعال و موثر، بدون توجه به كتابخانه­ها و سایر مراكز آموزشی عملاً میسر نخواهد بود. مطالعه نيازهاي اطلاعاتي كاربران كه محور فعاليت طراحان نظام اطلاع‌رساني و كتابداران تجربي است، تركيبي از نظريه‌ها و مفاهيم در ارتباط با افرادي است كه نيازمند اطلاعات هستند، اطلاعاتی كه هرروز در قالب و محملی نوین ظهور یافته و دستیابی مراجعان را بیش از پیش مشكل می سازد. ﺷﺮط ﺑﻘﺎء در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎره­اي ﺗﻮانمندﯾﻬﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻫﺎست، و ﺳـﻮاد ﺧـﺎص ﺧـﻮد را ﻃﻠـﺐ می­کند ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرز ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ اﺳﺖ(صیامیان ،۴۲۹:۱۳۸۳). دانشجویان، ‌از ‌اقشاری ‌هستند ‌که‌ برای ‌رفع‌ نیازهای ‌علمی ‌و ‌پژوهشی‌ خود‌ در ‌طول ‌مدت‌ تحصیل‌ به ‌اطلاعات ‌نیازمند ‌هستند. آنها‌ برای ‌اینکه ‌بتوانند ‌به ‌اطلاعات‌ مورد ‌نیازشان، دست‌ یابند باید ‌بتوانند‌ نیاز ‌اطلاعاتی ‌خود ‌را ‌شناسایی‌کنند. ‌به ‌اطلاعات‌ مورد ‌نیازشان‌‌ دسترسی ‌پیدا کنند، ‌با‌ استفاده ‌از‌ مهارت‌ تفکر ‌تحلیلی ‌و ‌انتقادی‌ آنها ‌را ‌ارزیابی ‌کرده ‌و ‌از‌ اطلاعات ‌به ‌دست‌ آمده ‌برای ‌رسیدن ‌به ‌اهداف ‌خود ‌استفاده ‌کنند ‌و ‌در ‌عین ‌حال ‌موارد‌ حقوقی ‌و ‌اقتصادی ‌مربوط ‌به ‌دسترسی ‌و ‌استفاده ‌از ‌اطلاعات‌ را ‌درک ‌کنند. سواد ‌اطلاعاتی ‌به ‌معنای ‌توانایی ‌تشخیص‌ نیاز ‌اطلاعاتی، ‌جایابی، ‌ارزیابی ‌و ‌استفاده‌ موثر ‌و‌ اخلاقی‌ از ‌اطلاعات‌ است‌ که ‌داشتن ‌مهارت ‌تفکر ‌انتقادی ‌و ‌تحلیلی ‌به ‌عنوان ‌زیر بنای‌ سواد‌ اطلاعاتی، نقش ‌اساسی ‌در ‌دستیابی ‌به ‌آن ‌دارد. ‌افراد ‌باسواد‌ اطلاعاتی ‌کسانی ‌هستند ‌که آموخته‌اند‌ چگونه ‌بیاموزند(پیمان خواه و همکاران ،۱۳۸۶). ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺩﺍﻧﺶﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﮐـﻪ ﺍﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻣﺨـﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ، ﺗﺌﻮري­ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ داﻧﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي ﺗﺌـﻮري ﭘﻮﻳﺎي داﻧﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، داﻧـﺶ از ﺗﺒـﺎدل ﺑـﻴﻦ اﺑﻌـﺎد ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻠـﻖ ﻣـﻲﺷـﻮد؛ اﻳـﻦ ﺗﺒـﺎدل ﻛـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺒﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ داﻧﺶ از داﻧﺶ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪﭘـﺬﻳﺮي، از داﻧﺶ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﺎزي، از داﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﻳـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ و از داﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻳﺎ دروﻧﻲ ﺳﺎزي را ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲآورد. در اﻳـﻦ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪسازی مناسب است(وان ﻛـﺮاق[۲] و ﻫﻤﻜـﺎران،۲۰۰۰) ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺶ از ۵۰ ﺳﺎل از ﭘﺪﯾﺪه راﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي زﯾﺎدي در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻤﺘﺮ زﻣﯿﻨﻪ­اي از زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺪان راه ﻧﺒﺮده باشد(دلوچی و همکاران به نقل ازدیویس۱،۱۳۷۷).عملکردهایی در سازمان­ها وجود دارد که باعث افزایش رقابت می­شوند، از جمله این عملکردها، عملکرد دانش آفرینی است که برای سازمانها و دانشگاه­ها مزیت رقابتی به وجود می آورد. رسیدن به دانش آفرینی یکی از ضرورت­های هر سازمانی است. ازجمله در نظام آموزش عالی که در این نظام بر اساس نقش آن در فرایند خلق و انتقال دانش تعریف می شود. دانشگاه­ها به طور سنتی برای تحصیل مهارت آموزی عمل می کنند و در مرحله اکتساب اطلاعات و ذخیره آن هستند. دانشگاه­ها مکان­های ایده­الی برای دانش آفرینی هستند. آنها از لحاظ رسالت ساختار وسعت و اندازه برای توانمند­سازی سرمایه­ های هوشی حرفه­ای هستند. بنابراین آنها نیز به جای اینکه دانش را اداره کنند درصدد فعال سازی و توانمندسازی زمینه برای دانش آفرینی باشند(صبحی و همکاران، ۱۳۸۵)در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ سواد اطلاعاتی در دانش­آفرینی و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ­ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ و ﺿﺮورت ﯾﺎدﮔﯿﺮي و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ­ي اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازد. در این راستا در فصل حاضر به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، بیان اهداف و فرضیات و در نهایت متغیرهای و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش و ارتباط بین آنها پرداخته می‌شود.

۱-۲- بيان مساله

 در گذشته مهارت­های خواندن و نوشتن به عنوان معیار سواد تلقی می­شد. افراد می­توانستند با داشتن چنین سوادی، امور محول شده را انجام دهند. اما در عصر حاضر که امور اطلاعات محور و دانش محور در حال توسعه است؛ اطلاعات و فناوری اطلاعات در تار و پود جامعه ریشه دوانده، افراد به سطح متفاوتی از سواد نیاز دارند تا بتوانند از عهده انجام وظایف خود برآیند، از این مهارت­ها و توانایی­ها به سواد اطلاعاتی تعبیر می شود(حسن زاده،۱:۱۳۸۳). امروزه در جوامع اطلاعاتی، سواد اطلاعاتی به عنوان یکی از ملزومات دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، اهمیت خاصی یافته و در سیاست­های کلان این جوامع از جایگاه والایی برخوردارشده است. در مقابل توجه به این مقوله نزد سیاست­گزاران کشورهای در حال توسعه، مورد توجه جدی قرار نگرفته، و چندان بر نقش و اهمیت سواد اطلاعاتی در توسعه واقف نیستند (نوروزی، ۵:۱۳۸۳). همچنین اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺳﻮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻮاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﺑﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺳﻮاد ﺷﺒﮑﻪ اي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه است. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزي ﺷﺒﮑﻪ اي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ(ﻋﺼﺎره، ۲۱۷:۱۳۸۳-۲۱۸). كلمه سواد[۳] مفهومي است كه طيف متنوعي از معاني را در برمي­گيرد و قدمتي طولانی دارد. در حال حاضر توانمندي­هايي با عنوان سواد، متناسب با نيازهاي روز از سوي صاحب نظران مطرح شده­اند که طرح انواع سواد و قابليت­ هاي مختلف از طرف متخصصان مويد اين مطلب است كه رمز بقا در هر ويژگي شرايطي مستلزم سواد و دانش خاص آن شرايط است(نظري، ۷:۱۳۸۵). ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ­اي از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻫﻢ­ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از آﻧﻬﺎ، وﺳﯿﻠﻪ و اﺑﺰاري اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر و ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ   ﻣﻬﺎرت­هاي ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮاد ﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮاﺳﺖ (ﭘﺮﯾﺮخ، ۱۱:۱۳۸۶). این حقیقت که سواد اطلاعاتی بخشی از استانداردها و بروندادهای مورد انتظار در بین    انجمن­های معتبر می باشد، درک آنها را از آموزش سواد اطلاعاتی، به عنوان تقویت کننده(کریچفیلر[۴]،۲۰۰۵) استانداردها به عنوان مقیاسی برای کیفیت آموزش عالی، نشان می­دهد طراحی، اجرا، و ارزیابی مهارت­های سواد اطلاعاتی و رسیدن به هدف مورد نظر كسب سواد اطلاعاتی در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی می­توانند مورد استفاده قرار گیرند و افراد و سازمانها را در دستیابی به این مهم یاری رسانند. در مجموع، در زمینه سواد اطلاعاتی و مهارت­های مربوط به آن، استاندارد­هایی برای موقعیت­های گوناگون، از سوی سازمان­های مختلف مطرح شده است (نظری،۴۵:۱۳۸۸- ۴۴). استانداردهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی، تدوین یكی از جدیدترین معیارهای مدون برای تعریف، برنامه­ریزی، اجرا، و ارزیابی فعالیت­های آموزش سواد اطلاعاتی است (پریرخ، ۱۳۸۶ :۳۷ ). ما در عصری زندگی می کنیم که با عبارت­هایی: همچون جامعه اطلاعاتی و جامعه دانش محور تعریف می شود. این جامعه ویژگی­های متنوعی دارد که یکی از جنبه­های مهم و حیاتی آن وجود شهروندانی با سواد اطلاعاتی است(نظری،۱۴:۱۳۸۵). تغيير نگرش از آموزش به سوي يادگيري از جمله خوديادگيري و يادگيري مادام العمر، افزايش نياز به منابع اطلاعاتي معتبرتر و روزآمدتر، افزايش حجم اطلاعات، تنوع و پيچيدگي نظام­ها و منابع اطلاعاتي، و افزايش دشواري جستوجو و بازيابي اطلاعات را سبب شده است. تسلط بر سواد اطلاعاتي مي­تواند بستر لازم براي توانمندسازي دانشجویان در فرايند علمي و توليد دانش جديد را فراهم آورد. مديريت دانش واژه نام آشنا براى سازمان­هاى پيشرو است كه ازدهه۱۹۹۰ تاكنون مطرح  شده است. دانش به عنوان يك منبع ارزشمند در كنار منابعى كه قبلاً در اقتصاد موردتوجه بوده­اند(زمين، كار، سرمايه) به عنوان يك دارايى پرمايه مطرح مى­باشد (افرازه،۲:۱۳۸۴). هدف غایی هر برنامه سواد اطلاعاتی، نه تنها آموزش، بلکه تبدیل آموزش گیرنده به یک یادگیرنده فعال و تقویت مهارت یادگیری مادام العمر در اوست. به عبارت دیگر، این رهنمودها برتوانمندی فرد در شناسایی نیاز اطلاعاتی، شناسایی منابع ،ابزارهایی که بتواند به نیاز و اطلاعاتی پاسخ  می­دهد و در دسترسی به، اطلاعات کمک کند، چگونگی جست وجوی اطلاعات و منابع اطلاعاتی، و بهره­ گیری از آنها در ضمن رعایت اصول اخلاقی تاکید دارند. استانداردها و رهنمودهای سواد اطلاعاتی، ویژگی­های لازم را درباره دانش و مهارت­های مورد نیازبرای کشف حقایق با هدف حل مشکلات و مسائل فردی در اختیار قرار می­دهد(پریرخ و دیگران، ۱۳۹۰). اما دانش واقعاً زمانى منشأقدرت است كه به طور اثر بخش مديريت شود، در عصرى كه تنها مزيت پايدار سازمان ها عبارت است از آن چه مى دانند و اين كه باچه سرعتى دانسته­هايشان را به كار مى­گيرند(كوهن[۵] و دیگران،۱۹۹۸). نیل به دانش آفرینی یکی از ضرورت­های هر سازمانی است از جمله در نظام آموزش عالی که در این نظام بر اساس نقش آن در فرایند خلق وانتقال دانش تعریف می­شود. دانشگاهها بطور سنتی برای تحصیل ومهارت آموزی عمل می­کنند و در مرحله اکتساب اطلاعات و ذخیره آن هستند. دانشگاهها مکان ایده­آلی برای دانش­آفرینی هستند، آنها از لحاظ رسالت ساختار وسعت واندازه برای توانمندسازی سرمایه­های هوشی حرفه ای هستند بنابراین آنها نیز به جای اینکه دانش را اداره کنند درصدد فعال سازی وتوانمندسازی زمینه برای دانش­آفرینی باشند(عدلی،۱۳۸۵).  آموزش عالى و دانشگاه­ها از جمله سازمان هايى هستند كه پيوند اجتناب ناپذير با علم و دانش، ايجاد و اشاعه آن دارد. امروزه در عصر جهانى شدن، براى سياست گذاران، مديران و حتى شهروندان عادى، يادگيرى جمعى، تسهيم دانش و ايجاد شبكه­هاى نهادينه فراتر از مرز سرزمين­ها، به موضوعى بسيار با اهميت تبديل شده است(اسمیت[۶]،۲۰۰۰). ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ­ﺗﺮﻳﻦ رسالت­های داﻧﺸﮕﺎه­ها در ﻋﺼﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ داﻧﺶ­آﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ اﺳﺖ. ﺿﺮورت داﻧﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و درونی (ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش، ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه­ها و، اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ و…) قابل از دو ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ (ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل مفهوﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، عوامل مؤثر بر فرایند داﻧﺶ­آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻣﻲﺗﻮان به ﻋﻮاﻣﻞ راﻫﺒﺮدي داﻧﺶ­آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد. جاری بودن تمایل به دانش و یادگیری در نفس بشر موجب شده است که حتی در قرون ابتدایی نیز از آموختن چیزهایی که برایش مفید بوده دریغ نکند. اما با گذشت زمان شاهد افزایش روز افزون اهمیت دانش و یادگیری در سیستم­های اجتماعی هستیم. اما در دنیای کنونی که   سازمان­ها با سرعت بی­ سابقه­ای داده و اطلاعات تولید می‌کنند، و به حق عصر اطلاعات نامیده شده است، هجوم انبوه اطلاعات و داده‌های گوناگون راه سختی را برای بهره­وری و استفاده درست از آنها پیش پای بشر گذاشته است. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دانشجویان و ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت­هاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ با دانش آفرینی ﻣﯽﺗﻮانند ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ­ﭼﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. داﺷﺘﻦ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﻬﺎرت­های آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎي شایانی در زﻣﯿﻨﻪ­ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ­ﻫﺎي ﺗﻮأﻣﺎن در ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دانشجویان، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺮﺣﺠﻢ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد. امروزه بقا و حیات سازمان­ها در جامعه دانش مدار کنونی مستلزم دانش آفرینی در تمام فرایندهای سازمانی است. دانشگاه­ها هم به عنوان سازمان­های آموزشی باید نقش پیش­گامانه این را در این زمینه ایفاء کنند. چون اساسا وظیفه اصلی دانشگاه­ها دانش­آفرینی است. ایجاد نگرش مثبت به خلق دانش و نظام­مند کردن آن از رویکرد­های موثر در دانشگاه­ها جهت ایجاد و پایداری دانش­آفرینی است. اگر دانشگاه­ها سریعا خود را باسرعت رشد و توسعه سریع دانش هماهنگ نسازند و دست به خلق دانش نزنند پایان حیات آنها فرا خواهد رسید لذا نیاز به خلق دانش در دانشگاه­ ها یک امر ضروری است. و براین اساس این پژوهش درصدد است  بر اساس يافته­ هاي تحقيق، به پاسخ سوال زير دست یابد: که آیا بین سواد اطلاعاتی با دانش­آفرینی سازمان­ها در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بجنورد ارتباط وجود دارد؟

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی بین دانشجویان

چکیده ۳

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله پژوهش ۵
۱-۳- ضرورت و اهمیت مسئله ی پژوهش ۸
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۱
۱-۴-۱- هدف کلی ۱۱
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۱۱
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۱۱
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۱۱
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۱۱
۱-۶- متغیرهای تحقیق ۱۲
۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق ۱۲
۱-۷-۱- تعاریف نظری ۱۲
۱- ۷-۲- تعاریف عملیاتی ۱۳
۱-۸- قلمروتحقیق ۱۵
۱-۸-۱- قلمروموضوعی ۱۵
۱-۸-۲- قلمرومکانی ۱۵
۱-۸-۳- قلمروزمانی۱۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۷
۲-۲- ادبیات نظری سواد اطلاعاتی ۱۷
۲-۲-۱- تعاریف سواد وسواد اطلاعاتی ۱۷
۲-۲-۲- تعاریف سواد وسواد اطلاعاتی ۱۸
۲-۳- تاریخچه سواد اطلاعاتی ۲۰
۲-۴- سواد اطلاعاتی از دیدگاه نظریه پردازان ۲۰
۲-۴-۱- سواداطلاعاتی از دیدگاه انجمن کتابداری آمریکا ۲۰
۲-۴-۲- سواد اطلاعاتی از دیدگاه پل زورکوسکی ۲۱
۲-۴-۳- سواد اطلاعاتی از دیدگاه فورد ۲۱
۲-۴-۴- سواد اطلاعاتی از دیدگاه لورد بورجینال ۲۱
۲-۴-۵- سواد اطلاعاتی از دیدگاه کیس هالمینگ ۲۲
۲-۴-۶- سواد اطلاعاتی از دیدگاه ویلیام دمو ۲۲
۲-۴-۷- سواد اطلاعاتی از دیدگاه وبر وجانسون ۲۲
۲-۵- مزایای سواد اطلاعاتی ۲۳
۲-۶- مهمترین عوامل براهمیت سواد اطلاعاتی ۲۳
۲-۷-استانداردهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی ۲۴
۲-۷-۱- استاندارد اول: تشخیص نیاز اطلاعاتی ۲۴
۲-۷-۲- استاندارد دوم: دسترسی موثر به اطلاعات مورد نیاز ۲۴
۲-۷-۳-استاندارد سوم: معیارهای بررسی وارزیابی منابع اطلاعات ۲۵
۲-۷-۴- استاندارد چهارم: استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی ۲۵
۲-۷-۵-استاندارد پنجم: رعایت مبانی قانونی، اخلاقی و اجتماعی استفاده از اطلاعات ۲۵
۲-۸- سواد اطلاعاتی،مبنای یادگیری مادام العمر ۲۶
۲-۹- سواد اطلاعاتی وفناوری اطلاعات ۲۷
۲-۱۰-استفاده از چارچوب سواد اطلاعاتی در دانشگاه¬ها ۲۹
۲-۱۱- اقدامات کشورهای مختلف برسواد اطلاعاتی ۳۱
۲-۱۱-۱- آفریقای جنوبی ۳۱
۲-۱۱-۲- چین ۳۲
۲-۱۱-۳- سنگاپور ۳۴
۲-۱۱- ۴-استرالیا ۳۴
۲-۱۱-۵- نیوزیلند ۳۵
۲-۱۱-۶- اتحادیه اروپایی ۳۶
۲-۱۱-۷-کانادا ۳۶
۲-۱۲- بخش دوم: دانش¬آفرینی ۳۸
۲-۱۲-۱- مفهوم شناسی دانش¬آفرینی ۳۸
۲-۱۲-۲-تعاریف دانش¬آفرینی ۳۸
۲-۱۲-۳- دانش¬آفرینی ۳۹
۲-۱۳- استراتژی های مدیریت دانش شخصی وسازمانی ۴۰
۲-۱۴- دانش شخصی در مقابل دانش سازمانی ۴۲
۲-۱۵- نقش سازمان¬ها درایجاد دانش سازمانی ۴۳
۲-۱۶- رویکردی به دانش¬آفرینی ۴۴
۲-۱۷- تئوری¬های دانش¬آفرینی ۴۵
۲-۱۸- مراحل تبدیل دانش از نظر نوناکا وتاکه اوچی ۴۷
۲-۱۹- الگوی پنج مرحله¬ای فرایند دانش¬آفرینی ۴۷
۲-۲۰- دانش¬آفرینی وآموزش عالی ۴۹
۲-۲۱- جایگاه سواد اطلاعاتی در دانش¬آفرینی ۵۲
۲-۲۱-۱ – انواع سواد اطلاعاتی در سازمان¬ها ۵۲
۲-۲۲- پیشینه نظری تحقیق ۵۴
۲-۲۳- چارچوب نظری (تئوریک) ۵۹
۲-۲۴-جمع بندی فصل دوم۶۰

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه ۶۲
۳-۲- روش تحقیق ۶۲
۳-۳- جامعه آماری ۶۳
۳-۴- شیوه نمونه¬گیری وحجم نمونه ۶۳
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات ۶۴
۳-۶- ابزارگردآوری اطلاعات ۶۴
۳-۶-۱- پرسشنامه ۶۴
۳-۶-۲- پرسشنامه سود اطلاعاتی ۶۵
۳-۶-۳- پرسشنامه دانش¬آفرینی ۶۵
۳-۶-۴- روایی پرسشنامه ۶۶
۳-۶-۵- پایایی ۶۷
۳-۷- روش های آماری ۶۸
۳-۷-۱-آزمون همبستگی ۶۹
۳-۷-۲- آزمون ضریب همبستگی پیرسون ۶۹
۳-۷-۳- آزمون تحلیل رگرسیون ۶۹
۳-۷-۴- آمار توصیفی ۷۰
۳-۷-۵-آماراستنباطی ۷۰
۳-۸- ملاحظات اخلاقی۷۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده¬ها

۴-۱- مقدمه ۷۲
۴-۲-آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق(بررسی توصیفی و ویژگیهای جمعیت شناختی) ۷۲
۴-۲-۱-جنسیت ۷۲
۴-۲-۲- سن ۷۳
۴-۲-۳- تحصیلات ۷۴
۴-۳-تحلیل استنباطی داده¬ها ۷۵
۴-۳-۱-بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۷۶
۴-۴-آزمون فرضیات پژوهش ۷۷
۴-۴-۱-ضریب همبستگی پیرسون ۷۷
۴-۴-۲- فرضیه اصلی پژوهش ۷۷
۴-۴-۳- فرضیه فرعی اول ۷۸
۴-۴-۴- فرضیه فرعی دوم ۷۹
۴-۴-۵- فرضیه فرعی سوم ۸۰
۴-۴-۶- فرضیه فرعی چهارم ۸۱
۴-۴-۷- فرضیه فرعی پنجم ۸۲
۴-۵- پیش¬بینی تغییرات سواد اطلاعاتی بر دانش آفرینی سازمانی۸۲

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ۸۶
۵-۱-۱- توصیف جمعیت شناختی نمونه ها ۸۶
۵-۱-۲- آزمون کالموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمالیته نظریات ۸۶
۵-۲- نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق ۸۷
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۸۷
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول ۸۸
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم ۸۹
۵-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۰
۵-۲-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم ۹۲
۵-۲-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم ۹۳
۵-۳- نتیجه گیری نهایی ۹۴
۵-۴- پیشنهادات تحقیقی ۹۶
۵-۴- ۱-پیشنهادات کاربردی ۹۶
۵-۴-۲- پیشنهاد به تحقیقات بعدی ۹۸
۵-۵- محدودیت¬های تحقیق ۹۸
پیوست¬ها ۱۰۰
منابع فارسی ۱۱۴
منابع انگلیسی ۱۲۰
چکیده انگلیسی ۱۲۴
عنوان انگلیسی ۱۲۵

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۲۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۳۰۰۰تومان

 

 

مطالب پیشنهادی

انتخات موضوع تحقیق

انتخات موضوع تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. معمولاً از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

24 − = 15