دانلود پایان نامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی بین دانشجویان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۹۱۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۷| قیمت : ۲۹۰۰۰تومان

چکیده:پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ دانش ­آفرینی در بین دانشجویان داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی می­ باشد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دوره کارشناسی ارشد و دکتری کلیه­ ی رشته ­ها شامل رشته گروه های علوم­ انسانی،علوم پایه، علوم تجربی و کشاورزی به تعداد ۱۴۷۲ نفر که در سال تحصیلی۹۴-۹۳ در دانشگاه آزاد بجنورد مشغول به تحصیل بوده ­اند می­باشد. حجم نمونه آماری در مجموع۳۴۶ نفر برآورد گردید.و از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای متناسب با حجم در دو مقطع ارشد و دکتری تعیین گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سواد اطلاعاتی و دانش آفرینی بوده است، که آلفای آنها به ترتیب ۹۳/۰و ۹۳/۰برآورد گردید.برای آزمون فرضیه­ های پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای پژوهش را بررسی کرده و با تأیید نرمال بودن، برای تجزیه و تحلیل فرضیه ­های پژوهش به منظور افزایش توان آزمون از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، با کمک نرم افزار۱۶ SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل بیانگر آن است که بین سواد اطلاعاتی دانشجویان و دانش ­آفرینی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میزان معنی­داری تمامی متغیرها بجز توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطلاعات کوچکتر از عدد استاندارد ۰.۰۵ بدست آمده که این نشان­دهنده این است که تمامی مولفه­ ها به غیر از متغیر توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطلاعات بر متغیر دانش آفرینی سازمانی اثر گذار هستند.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی بین دانشجویان ارائه شده است .

۱-۱-مقدمه

ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﺮﻋﺖ و داﻣﻨﻪ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ، ﺗﺤﻮﻻت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﺑﺪاﻋﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ رخ داده اﺳﺖ. رﺷﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻧﻮﯾﻦ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ­ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺒﮑﻪ­ﻫﺎی ﺧﺒﺮی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﻧﻔﻮذ اﻧﻮاع ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﻨﺎوری از ﻗﺒﯿﻞ رادﯾﻮ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ­ای­ﻫﺎ، آﻧﺘﻦ­ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره­ای، راﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ­ﺷﻮد(برزگر و همکاران ،۱۱:۱۳۸۶).در عصر حاضر توجه به سواد اطلاعاتی[۱]و مهارت­های اطلاع­ یابی امری اجتناب ناپذیر است. امروزه نقش کتابخانه­ ها و مراکز آموزشی نظیر مدارس، به عنوان یکی از زیرساخت­های اساسی جامعه اطلاعاتی و سیستم خودآموزی سواد اطلاعاتی پررنگ­تر از پیش نمود یافته و دستیابی به جامعه اطلاعاتی فعال و موثر، بدون توجه به کتابخانه­ها و سایر مراکز آموزشی عملاً میسر نخواهد بود. مطالعه نیازهای اطلاعاتی کاربران که محور فعالیت طراحان نظام اطلاع‌رسانی و کتابداران تجربی است، ترکیبی از نظریه‌ها و مفاهیم در ارتباط با افرادی است که نیازمند اطلاعات هستند، اطلاعاتی که هرروز در قالب و محملی نوین ظهور یافته و دستیابی مراجعان را بیش از پیش مشکل می سازد. ﺷﺮط ﺑﻘﺎء در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎره­ای ﺗﻮانمندﯾﻬﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻫﺎست، و ﺳـﻮاد ﺧـﺎص ﺧـﻮد را ﻃﻠـﺐ می­کند ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ اﺳﺖ(صیامیان ،۴۲۹:۱۳۸۳). دانشجویان، ‌از ‌اقشاری ‌هستند ‌که‌ برای ‌رفع‌ نیازهای ‌علمی ‌و ‌پژوهشی‌ خود‌ در ‌طول ‌مدت‌ تحصیل‌ به ‌اطلاعات ‌نیازمند ‌هستند. آنها‌ برای ‌اینکه ‌بتوانند ‌به ‌اطلاعات‌ مورد ‌نیازشان، دست‌ یابند باید ‌بتوانند‌ نیاز ‌اطلاعاتی ‌خود ‌را ‌شناسایی‌کنند. ‌به ‌اطلاعات‌ مورد ‌نیازشان‌‌ دسترسی ‌پیدا کنند، ‌با‌ استفاده ‌از‌ مهارت‌ تفکر ‌تحلیلی ‌و ‌انتقادی‌ آنها ‌را ‌ارزیابی ‌کرده ‌و ‌از‌ اطلاعات ‌به ‌دست‌ آمده ‌برای ‌رسیدن ‌به ‌اهداف ‌خود ‌استفاده ‌کنند ‌و ‌در ‌عین ‌حال ‌موارد‌ حقوقی ‌و ‌اقتصادی ‌مربوط ‌به ‌دسترسی ‌و ‌استفاده ‌از ‌اطلاعات‌ را ‌درک ‌کنند. سواد ‌اطلاعاتی ‌به ‌معنای ‌توانایی ‌تشخیص‌ نیاز ‌اطلاعاتی، ‌جایابی، ‌ارزیابی ‌و ‌استفاده‌ موثر ‌و‌ اخلاقی‌ از ‌اطلاعات‌ است‌ که ‌داشتن ‌مهارت ‌تفکر ‌انتقادی ‌و ‌تحلیلی ‌به ‌عنوان ‌زیر بنای‌ سواد‌ اطلاعاتی، نقش ‌اساسی ‌در ‌دستیابی ‌به ‌آن ‌دارد. ‌افراد ‌باسواد‌ اطلاعاتی ‌کسانی ‌هستند ‌که آموخته‌اند‌ چگونه ‌بیاموزند(پیمان خواه و همکاران ،۱۳۸۶). ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺩﺍﻧﺶﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﮐـﻪ ﺍﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻣﺨـﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ، ﺗﺌﻮری­ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ داﻧﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎی ﺗﺌـﻮری ﭘﻮﻳﺎی داﻧﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، داﻧـﺶ از ﺗﺒـﺎدل ﺑـﻴﻦ اﺑﻌـﺎد ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻠـﻖ ﻣـﻲﺷـﻮد؛ اﻳـﻦ ﺗﺒـﺎدل ﻛـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺒﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ داﻧﺶ از داﻧﺶ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪﭘـﺬﻳﺮی، از داﻧﺶ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﺎزی، از داﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﻳـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ و از داﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻳﺎ دروﻧﻲ ﺳﺎزی را ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲآورد. در اﻳـﻦ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪسازی مناسب است(وان ﻛـﺮاق[۲] و ﻫﻤﻜـﺎران،۲۰۰۰) ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺶ از ۵۰ ﺳﺎل از ﭘﺪﯾﺪه راﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻤﺘﺮ زﻣﯿﻨﻪ­ای از زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺪان راه ﻧﺒﺮده باشد(دلوچی و همکاران به نقل ازدیویس۱،۱۳۷۷).عملکردهایی در سازمان­ها وجود دارد که باعث افزایش رقابت می­شوند، از جمله این عملکردها، عملکرد دانش آفرینی است که برای سازمانها و دانشگاه­ها مزیت رقابتی به وجود می آورد. رسیدن به دانش آفرینی یکی از ضرورت­های هر سازمانی است. ازجمله در نظام آموزش عالی که در این نظام بر اساس نقش آن در فرایند خلق و انتقال دانش تعریف می شود. دانشگاه­ها به طور سنتی برای تحصیل مهارت آموزی عمل می کنند و در مرحله اکتساب اطلاعات و ذخیره آن هستند. دانشگاه­ها مکان­های ایده­الی برای دانش آفرینی هستند. آنها از لحاظ رسالت ساختار وسعت و اندازه برای توانمند­سازی سرمایه­ های هوشی حرفه­ای هستند. بنابراین آنها نیز به جای اینکه دانش را اداره کنند درصدد فعال سازی و توانمندسازی زمینه برای دانش آفرینی باشند(صبحی و همکاران، ۱۳۸۵)در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ سواد اطلاعاتی در دانش­آفرینی و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ­ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺿﺮورت ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ­ی اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازد. در این راستا در فصل حاضر به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، بیان اهداف و فرضیات و در نهایت متغیرهای و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش و ارتباط بین آنها پرداخته می‌شود.

۱-۲- بیان مساله

   در گذشته مهارت­های خواندن و نوشتن به عنوان معیار سواد تلقی می­شد. افراد می­توانستند با داشتن چنین سوادی، امور محول شده را انجام دهند. اما در عصر حاضر که امور اطلاعات محور و دانش محور در حال توسعه است؛ اطلاعات و فناوری اطلاعات در تار و پود جامعه ریشه دوانده، افراد به سطح متفاوتی از سواد نیاز دارند تا بتوانند از عهده انجام وظایف خود برآیند، از این مهارت­ها و توانایی­ها به سواد اطلاعاتی تعبیر می شود(حسن زاده،۱:۱۳۸۳). امروزه در جوامع اطلاعاتی، سواد اطلاعاتی به عنوان یکی از ملزومات دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، اهمیت خاصی یافته و در سیاست­های کلان این جوامع از جایگاه والایی برخوردارشده است. در مقابل توجه به این مقوله نزد سیاست­گزاران کشورهای در حال توسعه، مورد توجه جدی قرار نگرفته، و چندان بر نقش و اهمیت سواد اطلاعاتی در توسعه واقف نیستند (نوروزی، ۵:۱۳۸۳). همچنین اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺳﻮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻮاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﺑﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺳﻮاد ﺷﺒﮑﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه است. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزی ﺷﺒﮑﻪ ای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ(ﻋﺼﺎره، ۲۱۷:۱۳۸۳-۲۱۸). کلمه سواد[۳] مفهومی است که طیف متنوعی از معانی را در برمی­گیرد و قدمتی طولانی دارد. در حال حاضر توانمندی­هایی با عنوان سواد، متناسب با نیازهای روز از سوی صاحب نظران مطرح شده­اند که طرح انواع سواد و قابلیت­ های مختلف از طرف متخصصان موید این مطلب است که رمز بقا در هر ویژگی شرایطی مستلزم سواد و دانش خاص آن شرایط است(نظری، ۷:۱۳۸۵). ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ­ای از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻫﻢ­ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از آﻧﻬﺎ، وﺳﯿﻠﻪ و اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر و ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ   ﻣﻬﺎرت­های ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮاد ﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮاﺳﺖ (ﭘﺮﯾﺮخ، ۱۱:۱۳۸۶). این حقیقت که سواد اطلاعاتی بخشی از استانداردها و بروندادهای مورد انتظار در بین    انجمن­های معتبر می باشد، درک آنها را از آموزش سواد اطلاعاتی، به عنوان تقویت کننده(کریچفیلر[۴]،۲۰۰۵) استانداردها به عنوان مقیاسی برای کیفیت آموزش عالی، نشان می­دهد طراحی، اجرا، و ارزیابی مهارت­های سواد اطلاعاتی و رسیدن به هدف مورد نظر کسب سواد اطلاعاتی در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی می­توانند مورد استفاده قرار گیرند و افراد و سازمانها را در دستیابی به این مهم یاری رسانند. در مجموع، در زمینه سواد اطلاعاتی و مهارت­های مربوط به آن، استاندارد­هایی برای موقعیت­های گوناگون، از سوی سازمان­های مختلف مطرح شده است (نظری،۴۵:۱۳۸۸- ۴۴). استانداردهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی، تدوین یکی از جدیدترین معیارهای مدون برای تعریف، برنامه­ریزی، اجرا، و ارزیابی فعالیت­های آموزش سواد اطلاعاتی است (پریرخ، ۱۳۸۶ :۳۷ ). ما در عصری زندگی می کنیم که با عبارت­هایی: همچون جامعه اطلاعاتی و جامعه دانش محور تعریف می شود. این جامعه ویژگی­های متنوعی دارد که یکی از جنبه­های مهم و حیاتی آن وجود شهروندانی با سواد اطلاعاتی است(نظری،۱۴:۱۳۸۵). تغییر نگرش از آموزش به سوی یادگیری از جمله خودیادگیری و یادگیری مادام العمر، افزایش نیاز به منابع اطلاعاتی معتبرتر و روزآمدتر، افزایش حجم اطلاعات، تنوع و پیچیدگی نظام­ها و منابع اطلاعاتی، و افزایش دشواری جستوجو و بازیابی اطلاعات را سبب شده است. تسلط بر سواد اطلاعاتی می­تواند بستر لازم برای توانمندسازی دانشجویان در فرایند علمی و تولید دانش جدید را فراهم آورد. مدیریت دانش واژه نام آشنا براى سازمان­هاى پیشرو است که ازدهه۱۹۹۰ تاکنون مطرح  شده است. دانش به عنوان یک منبع ارزشمند در کنار منابعى که قبلاً در اقتصاد موردتوجه بوده­اند(زمین، کار، سرمایه) به عنوان یک دارایى پرمایه مطرح مى­باشد (افرازه،۲:۱۳۸۴). هدف غایی هر برنامه سواد اطلاعاتی، نه تنها آموزش، بلکه تبدیل آموزش گیرنده به یک یادگیرنده فعال و تقویت مهارت یادگیری مادام العمر در اوست. به عبارت دیگر، این رهنمودها برتوانمندی فرد در شناسایی نیاز اطلاعاتی، شناسایی منابع ،ابزارهایی که بتواند به نیاز و اطلاعاتی پاسخ  می­دهد و در دسترسی به، اطلاعات کمک کند، چگونگی جست وجوی اطلاعات و منابع اطلاعاتی، و بهره­ گیری از آنها در ضمن رعایت اصول اخلاقی تاکید دارند. استانداردها و رهنمودهای سواد اطلاعاتی، ویژگی­های لازم را درباره دانش و مهارت­های مورد نیازبرای کشف حقایق با هدف حل مشکلات و مسائل فردی در اختیار قرار می­دهد(پریرخ و دیگران، ۱۳۹۰). اما دانش واقعاً زمانى منشأقدرت است که به طور اثر بخش مدیریت شود، در عصرى که تنها مزیت پایدار سازمان ها عبارت است از آن چه مى دانند و این که باچه سرعتى دانسته­هایشان را به کار مى­گیرند(کوهن[۵] و دیگران،۱۹۹۸). نیل به دانش آفرینی یکی از ضرورت­های هر سازمانی است از جمله در نظام آموزش عالی که در این نظام بر اساس نقش آن در فرایند خلق وانتقال دانش تعریف می­شود. دانشگاهها بطور سنتی برای تحصیل ومهارت آموزی عمل می­کنند و در مرحله اکتساب اطلاعات و ذخیره آن هستند. دانشگاهها مکان ایده­آلی برای دانش­آفرینی هستند، آنها از لحاظ رسالت ساختار وسعت واندازه برای توانمندسازی سرمایه­های هوشی حرفه ای هستند بنابراین آنها نیز به جای اینکه دانش را اداره کنند درصدد فعال سازی وتوانمندسازی زمینه برای دانش­آفرینی باشند(عدلی،۱۳۸۵).  آموزش عالى و دانشگاه­ها از جمله سازمان هایى هستند که پیوند اجتناب ناپذیر با علم و دانش، ایجاد و اشاعه آن دارد. امروزه در عصر جهانى شدن، براى سیاست گذاران، مدیران و حتى شهروندان عادى، یادگیرى جمعى، تسهیم دانش و ایجاد شبکه­هاى نهادینه فراتر از مرز سرزمین­ها، به موضوعى بسیار با اهمیت تبدیل شده است(اسمیت[۶]،۲۰۰۰). ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ­ﺗﺮﻳﻦ رسالت­های داﻧﺸﮕﺎه­ها در ﻋﺼﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ داﻧﺶ­آﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ اﺳﺖ. ﺿﺮورت داﻧﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و درونی (ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش، ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه­ها و، اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ و…) قابل از دو ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ (ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل مفهوﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، عوامل مؤثر بر فرایند داﻧﺶ­آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻣﻲﺗﻮان به ﻋﻮاﻣﻞ راﻫﺒﺮدی داﻧﺶ­آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد. جاری بودن تمایل به دانش و یادگیری در نفس بشر موجب شده است که حتی در قرون ابتدایی نیز از آموختن چیزهایی که برایش مفید بوده دریغ نکند. اما با گذشت زمان شاهد افزایش روز افزون اهمیت دانش و یادگیری در سیستم­های اجتماعی هستیم. اما در دنیای کنونی که   سازمان­ها با سرعت بی­ سابقه­ای داده و اطلاعات تولید می‌کنند، و به حق عصر اطلاعات نامیده شده است، هجوم انبوه اطلاعات و داده‌های گوناگون راه سختی را برای بهره­وری و استفاده درست از آنها پیش پای بشر گذاشته است. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دانشجویان و ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت­های ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ با دانش آفرینی ﻣﯽﺗﻮانند ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ­ﭼﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. داﺷﺘﻦ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﻬﺎرت­های آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎی شایانی در زﻣﯿﻨﻪ­ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ­ﻫﺎی ﺗﻮأﻣﺎن در ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دانشجویان، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺮﺣﺠﻢ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد. امروزه بقا و حیات سازمان­ها در جامعه دانش مدار کنونی مستلزم دانش آفرینی در تمام فرایندهای سازمانی است. دانشگاه­ها هم به عنوان سازمان­های آموزشی باید نقش پیش­گامانه این را در این زمینه ایفاء کنند. چون اساسا وظیفه اصلی دانشگاه­ها دانش­آفرینی است. ایجاد نگرش مثبت به خلق دانش و نظام­مند کردن آن از رویکرد­های موثر در دانشگاه­ها جهت ایجاد و پایداری دانش­آفرینی است. اگر دانشگاه­ها سریعا خود را باسرعت رشد و توسعه سریع دانش هماهنگ نسازند و دست به خلق دانش نزنند پایان حیات آنها فرا خواهد رسید لذا نیاز به خلق دانش در دانشگاه­ ها یک امر ضروری است. و براین اساس این پژوهش درصدد است  بر اساس یافته­ های تحقیق، به پاسخ سوال زیر دست یابد: که آیا بین سواد اطلاعاتی با دانش­آفرینی سازمان­ها در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بجنورد ارتباط وجود دارد؟

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی بین دانشجویان

چکیده ۳

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله پژوهش ۵
۱-۳- ضرورت و اهمیت مسئله ی پژوهش ۸
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۱
۱-۴-۱- هدف کلی ۱۱
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۱۱
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۱۱
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۱۱
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۱۱
۱-۶- متغیرهای تحقیق ۱۲
۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق ۱۲
۱-۷-۱- تعاریف نظری ۱۲
۱- ۷-۲- تعاریف عملیاتی ۱۳
۱-۸- قلمروتحقیق ۱۵
۱-۸-۱- قلمروموضوعی ۱۵
۱-۸-۲- قلمرومکانی ۱۵
۱-۸-۳- قلمروزمانی۱۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۷
۲-۲- ادبیات نظری سواد اطلاعاتی ۱۷
۲-۲-۱- تعاریف سواد وسواد اطلاعاتی ۱۷
۲-۲-۲- تعاریف سواد وسواد اطلاعاتی ۱۸
۲-۳- تاریخچه سواد اطلاعاتی ۲۰
۲-۴- سواد اطلاعاتی از دیدگاه نظریه پردازان ۲۰
۲-۴-۱- سواداطلاعاتی از دیدگاه انجمن کتابداری آمریکا ۲۰
۲-۴-۲- سواد اطلاعاتی از دیدگاه پل زورکوسکی ۲۱
۲-۴-۳- سواد اطلاعاتی از دیدگاه فورد ۲۱
۲-۴-۴- سواد اطلاعاتی از دیدگاه لورد بورجینال ۲۱
۲-۴-۵- سواد اطلاعاتی از دیدگاه کیس هالمینگ ۲۲
۲-۴-۶- سواد اطلاعاتی از دیدگاه ویلیام دمو ۲۲
۲-۴-۷- سواد اطلاعاتی از دیدگاه وبر وجانسون ۲۲
۲-۵- مزایای سواد اطلاعاتی ۲۳
۲-۶- مهمترین عوامل براهمیت سواد اطلاعاتی ۲۳
۲-۷-استانداردهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی ۲۴
۲-۷-۱- استاندارد اول: تشخیص نیاز اطلاعاتی ۲۴
۲-۷-۲- استاندارد دوم: دسترسی موثر به اطلاعات مورد نیاز ۲۴
۲-۷-۳-استاندارد سوم: معیارهای بررسی وارزیابی منابع اطلاعات ۲۵
۲-۷-۴- استاندارد چهارم: استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی ۲۵
۲-۷-۵-استاندارد پنجم: رعایت مبانی قانونی، اخلاقی و اجتماعی استفاده از اطلاعات ۲۵
۲-۸- سواد اطلاعاتی،مبنای یادگیری مادام العمر ۲۶
۲-۹- سواد اطلاعاتی وفناوری اطلاعات ۲۷
۲-۱۰-استفاده از چارچوب سواد اطلاعاتی در دانشگاه¬ها ۲۹
۲-۱۱- اقدامات کشورهای مختلف برسواد اطلاعاتی ۳۱
۲-۱۱-۱- آفریقای جنوبی ۳۱
۲-۱۱-۲- چین ۳۲
۲-۱۱-۳- سنگاپور ۳۴
۲-۱۱- ۴-استرالیا ۳۴
۲-۱۱-۵- نیوزیلند ۳۵
۲-۱۱-۶- اتحادیه اروپایی ۳۶
۲-۱۱-۷-کانادا ۳۶
۲-۱۲- بخش دوم: دانش¬آفرینی ۳۸
۲-۱۲-۱- مفهوم شناسی دانش¬آفرینی ۳۸
۲-۱۲-۲-تعاریف دانش¬آفرینی ۳۸
۲-۱۲-۳- دانش¬آفرینی ۳۹
۲-۱۳- استراتژی های مدیریت دانش شخصی وسازمانی ۴۰
۲-۱۴- دانش شخصی در مقابل دانش سازمانی ۴۲
۲-۱۵- نقش سازمان¬ها درایجاد دانش سازمانی ۴۳
۲-۱۶- رویکردی به دانش¬آفرینی ۴۴
۲-۱۷- تئوری¬های دانش¬آفرینی ۴۵
۲-۱۸- مراحل تبدیل دانش از نظر نوناکا وتاکه اوچی ۴۷
۲-۱۹- الگوی پنج مرحله¬ای فرایند دانش¬آفرینی ۴۷
۲-۲۰- دانش¬آفرینی وآموزش عالی ۴۹
۲-۲۱- جایگاه سواد اطلاعاتی در دانش¬آفرینی ۵۲
۲-۲۱-۱ – انواع سواد اطلاعاتی در سازمان¬ها ۵۲
۲-۲۲- پیشینه نظری تحقیق ۵۴
۲-۲۳- چارچوب نظری (تئوریک) ۵۹
۲-۲۴-جمع بندی فصل دوم۶۰

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه ۶۲
۳-۲- روش تحقیق ۶۲
۳-۳- جامعه آماری ۶۳
۳-۴- شیوه نمونه¬گیری وحجم نمونه ۶۳
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات ۶۴
۳-۶- ابزارگردآوری اطلاعات ۶۴
۳-۶-۱- پرسشنامه ۶۴
۳-۶-۲- پرسشنامه سود اطلاعاتی ۶۵
۳-۶-۳- پرسشنامه دانش¬آفرینی ۶۵
۳-۶-۴- روایی پرسشنامه ۶۶
۳-۶-۵- پایایی ۶۷
۳-۷- روش های آماری ۶۸
۳-۷-۱-آزمون همبستگی ۶۹
۳-۷-۲- آزمون ضریب همبستگی پیرسون ۶۹
۳-۷-۳- آزمون تحلیل رگرسیون ۶۹
۳-۷-۴- آمار توصیفی ۷۰
۳-۷-۵-آماراستنباطی ۷۰
۳-۸- ملاحظات اخلاقی۷۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده¬ها

۴-۱- مقدمه ۷۲
۴-۲-آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق(بررسی توصیفی و ویژگیهای جمعیت شناختی) ۷۲
۴-۲-۱-جنسیت ۷۲
۴-۲-۲- سن ۷۳
۴-۲-۳- تحصیلات ۷۴
۴-۳-تحلیل استنباطی داده¬ها ۷۵
۴-۳-۱-بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۷۶
۴-۴-آزمون فرضیات پژوهش ۷۷
۴-۴-۱-ضریب همبستگی پیرسون ۷۷
۴-۴-۲- فرضیه اصلی پژوهش ۷۷
۴-۴-۳- فرضیه فرعی اول ۷۸
۴-۴-۴- فرضیه فرعی دوم ۷۹
۴-۴-۵- فرضیه فرعی سوم ۸۰
۴-۴-۶- فرضیه فرعی چهارم ۸۱
۴-۴-۷- فرضیه فرعی پنجم ۸۲
۴-۵- پیش¬بینی تغییرات سواد اطلاعاتی بر دانش آفرینی سازمانی۸۲

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ۸۶
۵-۱-۱- توصیف جمعیت شناختی نمونه ها ۸۶
۵-۱-۲- آزمون کالموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمالیته نظریات ۸۶
۵-۲- نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق ۸۷
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۸۷
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول ۸۸
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم ۸۹
۵-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۰
۵-۲-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم ۹۲
۵-۲-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم ۹۳
۵-۳- نتیجه گیری نهایی ۹۴
۵-۴- پیشنهادات تحقیقی ۹۶
۵-۴- ۱-پیشنهادات کاربردی ۹۶
۵-۴-۲- پیشنهاد به تحقیقات بعدی ۹۸
۵-۵- محدودیت¬های تحقیق ۹۸
پیوست¬ها ۱۰۰
منابع فارسی ۱۱۴
منابع انگلیسی ۱۲۰
چکیده انگلیسی ۱۲۴
عنوان انگلیسی ۱۲۵

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۲۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۹۰۰۰تومان

 

 

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *