دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده در دانشگاه

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۷۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۵| قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

چکیده:هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی(درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت)با سازمان یادگیرنده در دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی بود.سئوالات پژوهش با در نظر گرفتن مولفه های فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده با توجه به متغیر هایی چون مدرک تحصیلی، ،سابقه خدمت،سن،جنسیت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم،انتخاب شده است در این روش ابتدا نمونه ای از گروه های اعضا( خوشه ها ) انتخاب می شوند .سپس همه اعضای خوشه فهرست می شوند ؛ غالباً این فهرست از طریق مشاهده مستقیم در میدان تهیه میشود.وسرانجام از اعضای هر خوشه انتخاب شده نمونه گیری می شود ونمونه نهایی از اعضا به دست می آید. جامعه ی آماری شامل ۱۸۰نفر از کارکنان دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲ بودکه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ، درمجموع ۱۱۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ، شامل ۶۰ سؤال و پرسشنامه سازمانهای یادگیرنده پیتر سنگه  ، مشتمل بر ۳۰ سوال می باشد  که ضریب پایایی آنها با استفاده ازضریب آلفای کرانباخ به ترتیب ۹۳.۱۹و ۹۶.۱۹ بدست آمد.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی(درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت)با سازمان یادگیرنده در دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی رابطه معنا دار وجود دارد.همچنین بین مولفه های فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده با متغیر هایی چون مدرک تحصیلی، ،سابقه خدمت،سن،جنسیت رابطه معنادار وجود ندارد.بنابراین وجود فرهنگ سازمانی باعث ایجاد و افزایش یادگیری سازمانی در کارکنان خواهد شد.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده در دانشگاه ارائه شده است .

۱۱مقدمه

رابرت کویین[۱] می گوید : برای شناخت سازمان  و رفتارها و عملکرد کارکنان ،شناخت فرهنگ گامی اساسی  و بنیادی است . زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد. از این رو فرهنگ سازمانی به سادگی یک عامل  اساسی در موفقیت سازمان و تحقق اهداف بلند مدت سازمان است. متاسفانه در بسیاری از سازمان ها ، پرورش فرهنگ سازمانی به عنوان مهمترین وظیفه مدیران  مورد توجه نیست.درحالی که فرهنگ سازمانی روی تمام جنبه های سازمان تاثیر می گذارد و در هر سازمانی پدیده ای به دور از تاثیر فرهنگ نیست (اسدی ،۱۳۸۳)یکی از جدیدترین و رایج ترین مدلهای شناسایی و اندازه گیری فرهنگ سازمانی، مدل فرهنگ سازمانی دنیسون است که امروزه بسیاری از سازمانها برای شناخت ضعف ها و قوت های فرهنگ سازمانی خود و توسعه آن به این مدل روی آورده اند.یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است که عوامل تشکیل دهنده آن، افرادی هستند با نیازهای متعدد که در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان بکار خواهند گرفت. موفقیت و پیشرفت دانشگاه در همه زمینه ها نیز به نیروی انسانی آن بستگی دارد.با توجه به تغییرات سریع و روزافزون،سازمانهای امروزی باید توانایی تطابق با دگرگونی های مداوم را برای نیل به موفقیت و بقاء داشته باشند. گسترش روزافزون علوم و فنون، مطرح شدن اندیشه های نو و گوناگون، عدم اطمینان محیطی، تغییرات و چالش های زیاد دنیا ایجاب می کند که سازمان هایی با قدرت یادگیرندگی و به روز سازی خود ایجاد گردیده و به فنون و استراتژی های لازم مجهز گردند تا بتوانند با تحولات سریع پیش رفته و با کسب دانش و آگاهی های گسترده به شکل پویا، در حوزه بهسازی و توسعه سازمانی به حیات خود ادامه دهند. ازجمله مفاهیم نوینی که در اثر تحولات و دگرگونی های فوق مطرح گردیده نظریه سازمان های یادگیرنده می باشد (یعقوبی، ۱۳۸۶)سازمانهای یادگیرنده،سازمانهایی هستند که در آنها افراد،بطور مستمر،توانایی های خود را افزون می سازند تا به نتایجی که مدنظر است دست یابند،جائی که الگوهای جدید تفکر رشد می یاند،اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند وافراد چگونه آموختن را به اتفاق هم می آموزند.سازمان های یادگیرنده را به تعبیر دیگر،می توان سارمان های دانش آفرین نامید.سازمان هایی که در آنها خلق و آگاهی های جدید،ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی و اختصاصی نیست،بلکه نوعی رفتارهمگانی است،روشی که همه اعضای سازمان بدان عمل می کنند(سنگه[۲]،۱۹۹۰)به عبارت دیگر سازمان دانش آفرین سازمانی است که هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است.در این سازمان تفکر،بحث های جمعی،کشف نظرات و افکار نو تشویق می شوند و نوآوران پرورش می یابند.سازمان هایی با چنین ویژگی هایی،سازمان هایی،آرمانی و. خواستنی هستند.اما چگونه می توان به چنین سازمان هایی دست یافت؟و چگونه می توان چنین سازمان هایی را طراحی و ایجاد کرد؟چه برنامه ها و سیاست هایی باید اعمال شوند تا سازمان ها از وضع کنونی به این وضعیت مطلوب انتقال یابند؟با توجه به ابهامات و نارسایی هایی که موضوع سازمان های یادگیرنده را احاطه کرده است در اینجا کوشش شده تا مفاهیم نظری ،تشریح و همچنین موازین عملی و کاربردی آنها نیز در آینده،تبیین و ارائه گردد.پژوهش حاضر رابطه میان مولفه های فرهنگ سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه پیام نورخراسان شمالی را بررسی می کند.

۱-۲-بیان  مسئله:

هر سازمانی دارای فرهنگ خاصی است که ویژگی ها و مشخصه های آن باعث می شود سازمان را از سایر سازمانها متمایز سازد. موضوع فرهنگ سازمانی به طور مشخصی از دهه ۱۹۸۰ به بعد به عنوان یک حوزه برجسته در مطالعات مربوط به تئوری سازمان و مدیریت مورد توجه قرار گرفته است.هافستد[۳] (۱۹۸۰) فرهنگ را برنامه ریزی جمعی ذهنی آدمی می داند، که اعضا یک گروه را از سایر گروه متمایز کند .دنیسون [۴](۱۹۸۲) معتقد است که ارزش های اساسی ، باورها و مفروضاتی که در سازمان وجود دارند، الگوهای رفتاری که از این ارزشهای مشترک ناشی می شود . و نمادهایی که مبین پیوند بین مفروضات و ارزش ها و رفتار اعضای سازمان اند، فرهنگ سازمانی نامیده می شود.بالندگی سازمان به عنوان یک فرآیند برنامه ریزی شده با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر است . در حقیقت هر گونه تغییر در سازمان بدون توجه کافی به فرهنگ سازمانی موثر واقع نخواهد شد. همچنین اگر مدیران درصدد افزایش بهره وری و عملکرد سازمانی می باشند، بایستی به عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی توجه داشته باشند.یکی از عوامل موثر در بروز خلاقیت در سازمان، زمینه سازی و بستر سازی در جهت ایجاد فرهنگی است که در آن کارکنان در تلاش برای رشد استعدادها و بروز داشته های ذهنی خود برآیند تا با تاثیر پذیری وتاثیر گذاری بر افکار یکدیگر و تکمیل ایده ها بتوانند پیشرفت سازمان متبوع و در کل به پیشرفت جامعه کمک کنند. از شرایط لازم برای پدیدار شدن افکار نو، وجود آرامش در محیط سازمان برای تفکر عمیق کارکنان می باشد. خلاقیت هم به استعداد فرد و داشته های ذهنی افراد نیاز دارد و هم به محیط مناسب برای بروز این استعدادها وابسته است. مولفه های فرهنگ سازمانی دنیسون عبارتند از: درگیرشدن در کار (مشارکت ) – همانندی (سازگاری یا یکپارچگی ) – انطباق پذیری – رسالت یاماموریت ،با توجه به تغییرات و پویایی های محیط که در عصرحاضر وجود دارد، اداره ی سازمان های امروزی امری بسیار پیچیده شده است، و راهکارهایی که برای اداره ی سازمان ها در گذشته به کار می رفت، دیگر کارایی خود را از دست داده اند. برای مقابله با این موضوع در حوزه ی مدیریت شاهد اندیشه های جدیدی هستیم. لازمه ی اجرای چنین اندیشه هایی آن است که سازمان ها، تحولات اساسی در شیوه های مدیریتی و آموزش های سنتی خود انجام دهند تا همواره پذیرای تفکرات جدید برای سازگاری با تغییرات باشند. (پرداختچی و همکاران،  ۱۳۸۷)در نظام آموزش عالی که محل تولید، انباشت و ابزار اصلی انتقال میراث فرهنگی  بشر شمرده می شود، چگونگی کنار آمدن با تغییرات محیطی پویا و دایماً درحال تغییر و دگرگونی، به عنوان یکی از مهمترین چالش ها می باشد. و بر این اساس تغییر و بهبود در نظام آموزش عالی به دغدغه ی ذهنی همه ی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تبدیل شده است(رجبی واشرفی، ۱۳۸۱ :۳۶)عصر حاضر را عصر دانش، اطلاعات ، پویایی  و تغییرات فزاینده  نامیده اند. تغییرات مداوم، سازمان ها را وادار به استفاده از رویکردها و مدل هایی می کند که بتوانند در مواجهه با تغییرات، آنها را پویا و قدرتمند کند. یکی از این رویکردها، ایجاد سازمان یادگیرنده  است که هدف آن توانمندسازی مدیران و کارکنان سازمان ها برای مقابله با محیط های پر تلاطم و برتری رقابتی و پویایی  سازمانی است (یعقوبی، ۱۳۸۶: ۵۴ )ظهور دانشگاه های مجازی، کاهش حمایت های دولتی، افزایش شهریه ها، افزایش تعداد فراگیران غیر سنتی، افزایش دانشگاه های غیرانتفاعی، افزایش هزینه های آموزشی، جهانی شدن آموزش، تغییرات تکنولوژیکی از جمله چالش هایی هستند که دانشگاه ها با آن رو به رو هستند. دانشگاه ها بایستی به این چالش ها واکنش نشان دهند و عدم انعطاف و واکنش سریع به این چالش ها و تغییرات محیطی می تواند برای وجودیت دانشگاه خطرناک باشد(فریدمن  و همکاران[۵]،۲۰۰۵  ) از جمله ی این رویکردها که دانشگاه ها) از جمله دانشگاه پیام نور( ،را با این چالش ها سازگار می کند، رویکرد سازمان یادگیرنده است. در این پژوهش به بررسی ابعاد و مولفه های فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده پرداخته  و آیا بین فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده در دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی  رابطه معنی داری وجود  دارد یا خیر.

 فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده در دانشگاه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه۲
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-ضرورت واهمیت پژوهش ۶
۱-۴-اهداف پژوهش ۷
۱-۵-فرضیه های پژوهش ۸
۱ -۶-معرفی متغیرها ۹
۱-۷-تعارف واژگان (تعریف نظری و عملیاتی ) ۹
۱-۷-۱-تعریف نظری ۹
۱-۷-۲-تعریف عملیاتی۱۰

فصل دوم:پیشینه تحقیق

پیشگفتار ۱۲
۲-۱- مبانی نظری ۱۳
۲-۱-۱- فرهنگ و مفهوم آن ۱۳
۲-۱-۲-تعریف سازمان ۱۳
۲-۱-۳-مفهوم فرهنگ سازمانی ۱۴
۲-۱-۴-فرهنگ سازمانی ۱۵
۲-۱-۵-شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی ۱۶
۲-۱-۶-ضرورت شناخت فرهنگ برای سازمان ها ۱۷
۲-۱-۷-نقش فرهنگ سازمانی ۱۸
۲-۱-۸-ویژگی های فرهنگ سازمانی ۱۹
۲-۱-۹-اجزاء فرهنگ سازمان ۲۰
۲-۱-۱۰-سطوح فرهنگ سازمانی ۲۱
۲-۱-۱۱-فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی ۲۱
۲-۱-۱۲-مدل های فرهنگ سازمانی ۲۲
۲-۱-۱۲-۱-فرهنگ سازمانی مدل براون ۲۳
۲-۱-۱۲-۲- فرهنگ سازمانی مدل دنیسون ۲۴
۲-۱-۱۳-دلایل انتخاب مدل دنیسون به عنوان مدل نظری پژوهش ۲۸
۲-۱-۱۴-یادگیری ۲۹
۲-۱-۱۵- تاریخچه یادگیری سازمانی ۳۰
۲-۱-۱۶-سطوح یادگیری سازمانی ۳۱
۲-۱-۱۶-۱-یادگیری فردی ۳۱
۲-۱-۱۶-۲-یادگیری گروهی ۳۲
۲-۱-۱۷- یادگیری سازمانی ۳۳
۲-۱-۱۸ -سازمان یادگیرنده۳۳
۲-۱-۱۹- نظریه‌ سازمان‌ یادگیرنده ۳۵
۲-۱-۲۰-اهداف سازمان یادگیرنده ۳۶
۲-۱-۲۱- سیر تکامل سازمان های یادگیرنده۳۶
۲-۱-۲۲- سطوح یادگیری سازمان یادگیرنده ۳۷
۲-۱-۲۳- فرآیند یادگیری سازمانی دارای مراحل زیر است ۳۸
۲-۱-۲۴- رویکردها و ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده ۳۹
۲-۱-۲۵- مدیریت در سازمان‌های یادگیرنده ۴۱
۲-۱-۲۶- ابعاد سازمان یادگیرنده ۴۶
۲-۱-۲۷- کشش خلاق: اصل تلفیق کننده ۴۸
۲-۱-۲۸- نقش های جدید ۴۹
۲-۱-۲۹-ایجاد یک سازمان یادگیرنده ۵۱
۲-۱-۳۰-راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده ۵۳
۲-۱-۳۱- تفاوت سازمانهای یادگیرنده و سنتی ۵۴
۲-۱-۳۲-رابطه یادگیری سازمانی با فرهنگ ۵۵
۲-۱-۳۳-فعالیت های سازمان یادگیرنده ۵۶
۲-۲-چارچوب نظری ۵۷
۲-۳-مطالعه پیشینۀ۵۸

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۷۰
۳-۲- روش تحقیق ۷۰
۳-۳- جامعه آماری ۷۱
۳-۴- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ۷۱
۳-۵-روش گردآوری اطلاعات ۷۱
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات ۷۱
۳-۶-۱- پرسشنامه ۷۲
۳-۶-۱-۱- اجزای پرسشنامه ۷۳
۳-۶-۲- روایی پرسشنامه ۷۴
۳-۶-۳- پایایی پرسشنامه ۷۴
۳-۷ -روش های آماری مورد استفاده ۷۶
۷-۳-۱-روشهای آماری مورد استفاده در سطح توصیفی ۷۶
۷-۳-۲- روش جمع آوری و طبقه بندی یافته ها۷۶

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه ۷۹
۴-۲-آمار توصیفی ۷۹
۴-۲-۱-جنس پاسخگویان ۷۹
۴-۲-۲-سن پاسخگویان ۸۱
۴-۲-۳-مدرک تحصیلی پاسخگویان ۸۲
۴-۲-۴-سابقه خدمت پاسخگویان ۸۳
۴-۲-۵-درگیر شدن در کار ۸۴
۴-۲-۶-همانندی ۸۵
۴-۲-۷-انطباق پذیری ۸۶
۴-۲-۸-رسالت یا مأموریت ۸۷
۴-۲-۹-سازمان یادگیرنده ۸۸
۴-۳-آمار استنباطی ۸۹
۴-۳-۱-فرضیه اصلی ۸۹
۴-۳-۲-فرضیه اول ۹۰
۴-۳-۳-فرضیه دوم ۹۱
۴-۳-۴-فرضیه سوم ۹۲
۴-۳-۵-فرضیه چهارم ۹۳
۴-۳-۶-فرضیه جانبی اول ۹۴
۴-۳-۷-فرضیه جانبی دوم ۹۵
۴-۳-۸-فرضیه جانبی سوم ۹۶
۴-۳-۹-فرضیه جانبی چهارم۹۷

فصل پنجم نتیجه گیری بر اساس یافته ها

پیشگفتار ۹۹
۵-۱- بررسی فرضیه ۹۹
۵-۱-۱ – آزمون فرضیه اصلی ۹۹
۵-۱-۲ آزمون فرضیه فرعی ۱ ۱۰۱
۵-۱-۳آزمون فرضیه فرعی ۲ ۱۰۲
۵-۱-۴آزمون فرضیه فرعی ۳ ۱۰۳
۵-۱-۵آزمون فرضیه فرعی ۴ ۱۰۴
۵-۱-۶ نتیجه گیری متغیرهای مداخله گر ۱۰۵
۵-۲-محدودیتهای پژوهش ۱۰۷
۵-۳-پیشنهادات ۱۰۸
۵-۲-۱- پیشنهادات محقق به دانشگاه پیام نور ۱۰۸
۵-۲-۱-پیشنهادات محقق به محققین بعدی ۱۱۰
پیوست ها ۱۱۲
منابع فارسی ۱۱۹
منابع انگلیسی ۱۲۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۲۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *