دانلود پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی،قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱ مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۳۸| قیمت : ۳۴۰۰۰تومان

چکیده:پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کار آفرینی،قابلیت بازار یابی، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار ، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه های اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می باشد . تکنیک جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه ساخت یافته است. جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ نفر از مدیران ارشد شهر صنعتی کاوه و جمعیت نمونه برابر ۲۵۷ نفر می‌باشد. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت بود از ،قابلیتهای بازاریابی و قابلیتهای نوآوری تاثیر معنی داری بر مزیت رقابتی پایدار دارد مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین صحت و سقم فرضیه ها از نرم ۱۸spss و برای مدل ساختاری(تحلیل مسیر) از نرم افزارلیزرل ۸.۵۴ استفاده گردید .نتایج تجربی نشان دادند که :۱)کار آفرینی به طور مستقیم ، به ترتیب قابلیت بازار یابی ، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد و به طور غیر  مستقیم مزیت رقابتی پایدار را به ترتیب به وسیله ی قابلیت بازار یابی و قابلیت نو آوری تحت تاثیر قرار می دهد .۲)قابلیت بازاریابی به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت نوآوری تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم به وسیله ی قابلیت نوآوری ، مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد . به گونه ای دیگر می توان گفت که قابلیت نوآوری به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر می گذارد .بنابراین ما برای ارتقاء مزیت رقابتی پایدار پیشنهاد می دهیم که یک موسسه به توسعه فرهنگ سازمانی کار آفرینی و قابلیت های بازار یابی و نو آوری نیاز دارد .در ادامه مقدمه،بیان مسئله و اهمیت تحقیق دانلود پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی،قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار ارائه شده است.

۱-۱مقدمه :

در قرن ۲۱ که دوره رقابت شدید می باشد بقاء موسسه و مبنای اصلی موفقیت یک شرکت، دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار و حفظ آن است. اولین واصلی ترین کارکرد مزیت رقابتی، تضمین بقای سازمان می باشد و وقتی سازمان بقای خود را با تکیه بر مزیت رقابتی تضمین نمود، آنگاه به بالندگی می رسد و می تواند مسیر موفقیت را بپیمایدایجاد و حفظ مزیت رقابتی، مستلزم شایستگی هایی است که با تکیه بر قابلیت های سازمان، برای مشتریان ارزش ایجاد می کند. قابلیت هایی از قبیل نوآوری ، بازاریابی و می توانند بر روی مزیت رقابتی اثر بگذارند.  سازماندهی را می توان نوآری برای برتری در بازار تعریف نمود. نوآوری فرآیندی است که کارآفرینان توسط آن، فرصت ها را به ایده های قابل عرضه به بازار تبدیل می کنند و به کمک این ابزار است که آنها به تغییرات شتاب می بخشند. همچنین قابلیت‌های بازاریابی فرایند یکپارچه‌ای است که در آن شرکت‌ها منابع محسوس و نامحسوس را برای درک پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان،دستیابی به یک تمایز نسبی محصولات برای برتری رقابتی و در نهایت دستیابی به یک کیفیت برند مناسببه‌کار می‌برند. نوآوری و قابلیتهای بازاریابی از جمله عواملی برای کسب توانمندیهای رقابتی می باشند که با توجه به تعاریف یاد شده از آنها در قسمت فوق به نظر می رسد با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند لذا در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم عوامل قابلیتهای بازاریابی و نوآوری چه تاثیری بریکدیگر دارند و دیگر اینکه آیا هر کدام از آنها تاثیری بر مزیت رقابتی پایدار دارند؟ به این منظور ابتدا در این فصل به بیان مساله اصلی و ضرورت تحقیق پرداخته، سوالات، فرضیه ها و اهداف تحقیق را عنوان می نماییم بعد از آن به جامعه آماری، ابزار تحقیق، روش تحقیق و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها اشاره شده و در نهایت تعریف عملیاتی کلیه متغیرها شرح داده شده و به مختصری از پیشینه تحقیق اشاره می گردد.

۱-۲   بیان مساله  

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است،که در این راستا از ویژگیهای مسلط جهان امروز می توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراوری شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سوال اساسی قابل طرح است که: راز بقا و موفقیت سازمانها در بازار فرارقابتی امروز چیست؟بانگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات متخصصان مدیریت استراتژیک پاسخ سوال را در ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار در می یابیم به این معنا که صاحبنظران معتقدند سازمانها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی چاره ای جز کسب و تداوم مزیت رقابتی پایدار ندارند. بدیهی است که رسیدن به این هدف مستلزم شناخت عوامل و قابلیتهایی است که در کسب مزیت رقابتی پایدار، بنگاههای اقتصادی را یاری می نماید(مهری۳۳ :۱۳۸۲).از طرفی کارآفرینی مقوله ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می دارند. کارآفرینی توسط شومپیتربه عنوان محرکی برای یافتن ترکیبات جدید عوامل تولید و عاملی برای شتاب در رشد اقتصادی معرفی شده است ( جیان شنگ، ۴۱۷ : ۲۰۱۰).با آشکار شدن مفهوم کارآفرینی بویژه مفهوم کارآفرینی سازمانی و ضرورت آن در توسعه سازمان و جامعه، تردیدی در تربیت کارآفرینان سازمانی جهت تحقق این هدف بزرگ باقی نمی ماند. باتوجه به اینکه در تاکید بر اهمیت کارآفرینی سازمانی، کارآفرینان سازمانی به عنوان موتور نیرومند توسعه سازمان و جامعه خود شناخته شدند، آنچه اهمیت حیاتی پیدا می کند، روشن کردن و به راه انداختن این موتورها جهت توسعه است. برای روشن شدن موتور، کافی است استارت زده شود ولی برای استمرار فعالیت آن باید همواره به آن سوخت رسانی شود و شرایط جهت فعالیت بی نقص آن مهیا گردد. به هرحال برای آگاه شدن و شروع به حرکت کارآفرینان سازمانی کافی است آموزشهای لازم در این زمینه به آنها ارائه تا جرقه کارآفرینی در ذهن آنان زده شود و درعین حال ضرورت مسئله نیز برای آنها معلوم گردد و اما برای تداوم این حرکت باید با پرورش آنان از طریق اقداماتی مانند حمایت مدیریت، ایجاد تفکر استراتژیک کارآفرینی، ایجاد عوامل ساختاری و فرهنگی بستر فعالیت مستمر را فراهم کرد. همچنین شرکتها برای کارآفرین بودن باید نوعی توانایی نوآوری را در خودپرورش دهند و آنرا به قابلیت تبدیل نمایند. کارآفرینان باتوجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرند منابع لازم برای ایجاد رشد و توسعه در زمینه های تولید و منابع انسانی فراهم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد کرده و با نوآوری صنعتی برتوسعه دامنه محصولات و خدمات بیفزایند (احمد پور، مقیمی ،۱۳۸۷:۲۵).نوآورى و سازمانی بنابر اتفاق نظر همگان، محور رقابت در سطح نهادها و کشورها بوده و یکى از محرکهاى اساسى تولید مى‏باشد. همچنین نوآورى و سازمانی بعنوان بهره‏گیرى تام از ایده‏ها و تبدیل ایده‏ها به محصولات سود آور، فرآیندها، خدمات و یا فعالیتهاى تجارى مى‏باشد. بطورى که براى حفظ قدرت رقابت لازم است تولید کنندگان تلاشى فراتر از تولید و ارائه صرف محصولات و خدمات ارزان‏تر و بهتر از رقبا پى گیرند، تلاشى که منتهى به افزودن قابلیتها، بهبود کارایى وکاهش سریعتر قیمت‏ها گردد.نوآوری نیز به نوبه خود برای سود آور بودن نیاز به تجاری سازی دارد و در این میان قابلیتهای بازاریابی یک شرکت می تواند  موجبات تجاری سازی و رشد و سود آوری شرکتها را فراهم آورد. اما آنچه مد نظر است این است که یک سازمان نیاز به پایداری سود آوری در بلند مدت دارد، بعبارتی  عملکرد سازمان باید در بلند مدت بهینه باشد تا سازمان بتواند روند تغییر و نوآوری را ادامه دهد.لذا این امر نیاز به کسب نوعی مزیت رقابتی در صنعت داردکه دوام داشته باشد و به عبارتی سازمان بایدبه مزیت رقابتی پایدار  دست یابد. مزیت رقابتی زمانی پایدار خواهد بود که دیگر شرکت ها قادر نباشند مزیت های این استراتژی را تقلید کنند . مزیت رقابتی پایدار یک مزیت با دوام است که در نتیجه به کارگیری یک استراتژی منحصر به فرد، خلق ارزش می شود که به طور همزمان توسط رقبای بالفعل و بالقوه به کار گرفته نشود و در عین حال امکان تقلید و کپی کردن منافع حاصل از این استراتژی توسط رقبا وجود نداشته باشد  (پوتکان،[۱] ۱۲۳ :۲۰۱۳)با توجه به تعاریف صورت گرفته از نوآوری و قابلیتهای بازاریابی، عوامل یادشده آنچنان به هم آمیخته اند که گویی اجزاء مختلف یک پیکر واحد می باشند از این رو ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم اجزاء این پیکر چه تاثیری بریکدیگر دارند و دیگر اینکه آیا هر کدام از عوامل قابلیتهای بازاریابی و نوآوری تاثیری بر مزیت رقابتی پایدار دارند؟

۱-۳   ضرورت و اهمیت تحقیق

“خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خود آن قوم حالشان را تغییر دهند”(قرآن کریم،سوره رعد، آیه۱۱).در سالهای اخیر همواره یک راهبرد کلان اقتصادی به عنوان شعار سال مبنای حرکت نظام، حاکمیت و مردم از سوی مقام معظم رهبری اعلام می‌شود. نامهایی از قبیل سال نوآوری و شکوفایی (۱۳۸۷)، سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف(۱۳۸۸)، سال همت مضاعف، کار مضاعف(۱۳۸۹)، سال جهاد اقتصادی(۱۳۹۰) و سال تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‏ ى ایرانى (۱۳۹۱) با کمی تامل و تدبر  در عناوین به کار برده شده  که هر کدام به نوبه خود می توانند یک هدف اقتصادی بلند مدت باشند به راحتی می توان یافت که نامگذاری این سال‌ها معلول شرایط زمانی و موقعیت منطقه‌ای و جهانی موضوع اقتصادی است که آن را به مسئله‌ای مهم و در اولویت تبدیل کرده است.همچنین در مورخه ۲۱ دی ۱۳۹۱ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی” سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی، صنعت و کشاورزی” از سوی مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ گردید که سیاستهای کلی صنعت به شرح ذیل می باشند:

  • افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با : دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی، انتخاب فرایندهای صنعتی دانش محور، ارتقاء منزلت کار و تلاش و .
  • افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس : گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیر دولتی، رعایت اندازه اقتصاد بنگاهها، لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضروری.
  • افزایش بهره وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
  • ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری های پیشرفته و راهبردی از طریق گسترش تحقیق و توسعه و تعامل با مراکز علمی و بهره گیری از مزیت های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت های جدید نسبی و رقابتی.
  • توسعه تشکلهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم سازی ها
  • انسجام و تعادل منطقه ای در کشور از طریق حمایت و ایجاد زیر ساختها و زیر بناها با رعایت اصول آمایش سرزمینی
  • رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور از طریق ارتقاء کیفیت کالا، شناسایی و تحصیل بازار و حمایتهای مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات
  • کسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی
  • ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و بر قراری پیوند آنها با صنایع بزرک به منظور هم افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.

توجه به موارد فوق نشان دهنده اهمیت زیاد مسائلی مانند تولید، و اشتغال زایی، مصرف کالاهای داخلی، نوآوری و  مسائلی از این دست می باشد. برای حرکت در جهت تحقق اهداف فوق همه افراد جامعه مسئول می باشند  به ویژه کسانی که در بخش تولید حضور دارند که با نوآوری، تولید کالاهای باکیفیت بالاتر و قیمت پایین تر نسبت به رقبا راه را بر مهاجمین اقتصادی و ورود کالاهای مصرفی به کشور سد کنند و همه افراد دیگری که سرمایه های خود را در تولید، سرمایه گذاری می کنند، کارآفرینان، کارگران، آنان‌که در بخش صادرات فعال‌اند و همچنین همه آنانی که در این فرآیند نقشی ایفاء می نمایند ، سهم دولت در این کار، پشتیبانى از کار آفرینان، تولیدات داخلی صنعتى و کشاورزى است. سهم سرمایه ‏داران و کارگران، تقویت چرخه‏ ى تولید ، کسب قابلیتها و شایستگی های ممتاز در امر تولید می باشد. و سهم مردم مصرف تولیدات داخلى است.مزیت رقابتی، نوآوری و قابلیتهای بازاریابی از عواملی می باشند که هر کدام به نوبه خود تاثیر به سزایی بر موارد فوق الذکر دارند عواملی که با توجه و بهره گیری از آنها باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی، بهبود عملکرد مالی شرکتهای داخلی، به جریان افتادن سرمایه های داخلی در امر تولید، کاهش وابستکی به کالاهای خارجی، کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رفاه عمومی و مواردی از این دست میشود.از اینرو در این تحقیق سعی گردیده، دیدگاههای مزیت رقابتی پایدار و بعضی ابعاد و عوامل کلیدی موثر در بهبود آن از قبیل قابلیتهای بازاریابی، نوآوری و تبیین گردند و همچنین برای استفاده در سیاستگذاری در سطح بنگاههای اقصادی رابطه عوامل یاد شده با یکدیگر و نحوه تاثیر آنها برهم مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی،قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴- سوالات تحقیق
۱-۵- فرضیه ها
۱-۶- اهداف تحقیق
۱-۷- پیشینه تحقیق
۱-۸- جامعه آماری و حجم نمونه
۱-۹- ابزار تحقیق
۱-۱۰- روش تحقیق
۱-۱۱- روشهای تجزیه و تحلیل
۱-۱۲- محدودیتها
۱-۱۳- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
۱-۱۳-۲- قابلیت بازاریابی
۱-۱۳-۳- قابلیت نوآوری
۱-۱۳-۴- مزیت رقابتی پایدار

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- بخش اول: مزیت رقابتی پایدار

۲-۲-۱- انواع مزیت رقابتی
۲-۲-۱-۱- مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی
۲-۲-۱-۲- مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس
۲-۲-۱-۳- مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود
۲-۲-۱-۴- مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب
۲-۲-۱-۵- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار
۲-۲-۲- تعاریف و مفاهیم
۲-۲-۳- منابع مزیت رقابتی
۲-۲-۳-۱- نگرش مبتنی بر منابع
۲-۲-۳-۲- نگرش رقابت بر مبنای شایستگی
۲-۲-۳-۳- نگرش قابلیتهای پویا
۲-۲-۳-۴- دیدگاه برخی دیگر از محققان
۲-۲-۴- مدل پنج نیروی رقابتی پورتر
۲-۲-۵- موضع یابی و راهبردهای عام پورتر
۲-۲-۶- مدل الماس مزیت رقابتی پورتر
۲-۲-۶-۱- شرایط عوامل تولید
۲-۲-۷- مدل وی.آر.آی.آو
۲-۲-۸- مدل مبتنی بر منابع و کارکرد راهبرد

۲-۳- بخش دوم:

۲-۳-۱- تعاریف و مفاهیم
۲-۳-۲- گستردگی
۲-۳-۳- ضرورت
۲-۳-۴- سازمانی
۲-۳-۴-۱- تاریخچه و تعاریف سازمانی
۲-۳-۴-۲- فرایند سازمانی
۲-۳-۴-۳- تفاوت فردی و سازمانی
۲-۳-۵- گرایشات کارآفرینانه و ابعاد
۲-۳-۵-۱- ابعاد از نظر هیستریچ
۲-۳-۵-۲- ابعاد از نظر لومپن و دس
۲-۲-۵-۳- ابعاد از نظر دانشگاه پرتوریا
۲-۳-۶- ضرورت برای تحول سازمانهای امروزی
۲-۳-۷- ویژگیهای کارآفرینان
۲-۳-۷-۱- ویژگیهای کارآفرینان از نگاه اسلام
۲-۳-۷-۲- مدیر به عنوان کارآفرین
۲-۳-۸- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه
۲-۳-۸-۱- تاثیر متقابل فرهنگ و
۲-۳-۹- ویژگیهای سازمانهای کارآفرین
۲-۳-۱۰- گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان
۲-۳-۱۱- مدلهای
۲-۳-۱۱-۱- مدل رویدادی آلبرت شاپیرو
۲-۳-۱۱-۲- مدل روبرت هیستریچ و آنتونیک
۲-۳-۱۱-۳- مدل بوژان
۲-۳-۱۱-۴- مدل فرایند جونز
۲-۳-۱۱-۵- مدل شرکتی و ادراک مدیران میانی
۲-۳-۱۱-۶- مفهومی سازمانی
۲-۳-۱۱-۷- مدل تاثیر عوامل محیطی دس و لومپکین
۲-۳-۱۱-۸- مدل فرایندی احمد پور
۲-۳-۱۱-۹- تشابهات عوامل موثر بر سازمانی در مدلهای مختلف
۲-۳-۱۲- فرصت
۲-۳-۱۳- رابطه خلاقیت و نوآوری

۲-۴- بخش سوم: نوآوری

۲-۴-۱- تعاریف و مفاهیم
۲-۴-۲- مفاهیم سه گانه نوآوری
۲-۴-۲-۱- نوآوری به عنوان دستاورد فن آورانه
۲-۴-۲-۲- نوآوری بعنوان آثار تبعی دستاوردها
۲-۴-۲-۳- نوآوری به عنوان قابلیتهای پویا
۲-۴-۳- ویژگیهای سازمانهای نوآور
۲-۴-۳-۱- ویژگیهای ساختاری
۲-۴-۳-۲- ویژگیهای فرهنگی
۲-۴-۳-۳- ویژگیهای انسانی
۲-۴-۴- مهارتهای موسسات نوآور از نظر کمیسیسون اروپا
۲-۴-۴-۱- مهارتهای استراتژیک
۲-۴-۴-۲- مهارتهای سازمانی
۲-۴-۵- منابع نوآوری در سازمانهای کارآفرین
۲-۴-۵-۱- منبع درون سازمانى
۲-۴-۵-۲- منبع برون سازمانى
۲-۴-۶- فرآیند نوآوری
۲-۴-۶-۱- گامهای فرآیند نوآوری
۲-۴-۷- مدلهای نوآوری
۲-۴-۷-۱- مدل فرآیندی نوآوری(فریستو)
۲-۴-۷-۲- مدل نوآوری پاسکلا
۲-۴-۷-۳- مدل نوآوری کوپر
۲-۴-۸- انواع نوآوری
۲-۴-۸-۱- نوآوری بنیادی
۲-۴-۸-۲- نوآوری مبتنی بر توسعه عملکرد محصول
۲-۴-۸-۳- نوآوری مبتنی بر ساختار فناوری
۲-۴-۸-۴- نوآوری در زمینه نام محصول و شهرت آن برچسب کالا
۲-۴-۸-۵- نوآوری در فرایند
۲-۴-۸-۶- نوآوری در طراحی
۲-۴-۸-۷- نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی
۲-۴-۸-۸- نوآوری در ارائه خدمات
۲-۴-۸-۹- نوآوری در بسته بندی
۲-۴-۹- تفاوت خلاقیت و نوآوری
۲-۴-۱۰- راه های تقویت خلاقیت و نوآوری

۲-۵- بخش چهارم: بازاریابی

۲-۵-۱- تعاریف و مفاهیم
۲-۵-۲- ابعاد گوناگون بازاریابی
۲-۵-۳- بررسی و تحلیل سیستم بازار
۲-۵-۳-۱- هدف
۲-۵-۳-۲- اجزاء
۲-۵-۳-۳- منابع
۲-۵-۳-۴- محیط
۲-۵-۳-۵- مدیریت
۲-۵-۴- محیط شناسی در بازار
۲-۵-۴-۱- عناصر محیط بازار
۲-۵-۵- برنامه های ورود به فعالیتهای جدید و توسعه
۲-۵-۵-۱- موقعیت رشد داخلی
۲-۵-۵-۲- موقعیت رشد خارجی همگون
۲-۵-۵-۳- موقعیت رشد خارجی ناهمگون
۲-۵-۶- استراتژی های کلی و تبیین خط و مشی کلی بازاریابی
۲-۵-۶-۱- قیمت گذاری
۲-۵-۶-۲- توسعه
۲-۵-۶-۳- توزیع
۲-۵-۶-۴- محیط
۲-۵-۶-۵- مشتری
۲-۵-۶-۶- فرهنگ کار در سازمان
۲-۵-۷- قابلیتهای بازاریابی
۲-۵-۸- و بازاریابی
۲-۶- بخش پنجم پیشینه تحقیق
۲-۶-۱- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی
۲-۶-۲- سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی
۲-۷- بخش ششم جامعه آماری

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۲-۱- تحقیق توصیفی
۳-۳- نوع تحقیق
۳-۳-۱- تحقیق کاربردی
۳-۳-۲- ویژگیهای تحقیق کاربردی
۳-۴- متغییرهای تحقیق و مدل مفهومی
۳-۴-۱- متغیر وابسته
۳-۴-۲- متغیرمستقل
۳-۴-۳- مدل مفهومی تحقیق
۳-۵- جامعه آماری
۳-۵-۱- قلمروی مکانی تحقیق
۳-۵-۲- قلمروی زمانی تحقیق
۳-۶- حجم نمونه
۳-۶-۱- روش نمونه گیری
۳-۶-۲- نمونه اماری
۳-۶-۳- تعیین حجم نمونه
۳-۷- ابزار تحقیق
۳-۷-۱- روش کتابخانه ای
۳-۷-۲- روش میدانی
۳-۷-۳- شاخص ها و تطبیق سوالات پرسشنامه با فرضیات
۳-۷-۳-۱- شاخص‌سازی
۳-۷-۳-۲- جدول ارتباطات سوالات پرسشنامه با فرضیات
۳-۸- پایایی و روایی پرسشنامه
۳-۸-۱- پایائی
۳-۸-۲- روائی
۳-۹- تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۹-۱- رگرسیون
۳-۹-۲- تحلیل واریانس فریدمن
۳-۹-۳- ضریب همبستگی
۳-۹-۴- آزمون میانگین یک جامعه آماری
۳-۹-۵- مدل ساختاری
۳-۹-۵-۱- تفسیر ارقام تحلیل مسیر
۳-۹-۵-۲- ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر
۳-۹-۵-۳- مراحل مدل معادلات ساختاری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه
۴-۲- بخش اول : تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی به کمک آمار توصیفی
۴-۳- بخش دوم : تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی
۴-۳-۱- آزمون میانگین یک جامعه آماری (آزمون تی استیودنت)
۴-۳-۲- آزمون همبستگی
۴-۳-۳- آزمون کولمو گروف – اسمیرنف
۴-۳-۴- آزمون فرضیات
۴-۴- بخش سوم : آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)
۴-۵- بخش پنجم : بررسی مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل ساختاری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه
۵-۲- مرور و نتایج فرضیات
۵-۳- نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۴- محدودیتهای تحقیق
منابع و ضمائم
– منابع و مأخذ فارسی
– منابع و مأخذ لاتین
– پرسشنامه تحقیق
– پیوستها
– چکیده انگلیسی

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۲۳۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۳۴۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *