دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت و نوآوری کارکنان در اداره کل آموزش

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲,۵۸۵کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۸۱| قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

چکیده:این پژوهش تحت عنوان “بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت و نوآوری کارکنان اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی انجام گرفته است هدف از اجرای این پژوهش پاسخ به این سوال بوده است که آیا بین مدیریت کیفیت ونوآوری کارکنان رابطه وجود دارد؟ پژوهش حاضر یک مطاالعه توصیفی – از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کارکنان اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی می‌باشد که حجم جامعه آماری را تعداد (۲۸۰) نفروحجم نمونه (۱۶۲) نفر طبق جدول کرجسی و مورگان وروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کیفیت ونوآوری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از روشهای آماری توصیفی و استنباطی(آزمون‌های همبستگی پیرسون،تحلیل واریانس،توزیع فراوانی،نمودار ستونی، انحراف استاندارد) با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته ،استفاده گردیده است. طبق نتایج بدست آمده فرضیه اصلی بین مدیریت کیفیت و نوآوری کارکنان رابطه وجود دارد. یعنی مدیریت کیفیت با نوآوری کارکنان  رابطه دارندو نتایج فرضیه های فرعی، بین رضایت ونوآوری کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد – بین مشارکت گروهی ونوآوری کارکنان رابطه معنادار وجوددارد.-بین محیط کاری ونوآوری کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد.- بین بهره وری و نوآوری کارکنان رابطه معنادار وجود دارد . بین تفویض و نوآوری کارکنان رابطه معنادار وجود دارد .در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت و نوآوری کارکنان در اداره کل آموزش ارائه شده است .

۱-۱-مقدمه

امروزه در اکثر سازمان ها کارکنان در انجام امور تخصصی خود از مدیرانشان توانا ترند وبه همین دلیل علاقه مند هستند تا در انجام امور و تصمیم گیر‌های مربوط به شغل خود مشارکت نمایند،آنان با احترام برخورد شود وحرمت و کرامت انسانی آنان حفظ گردد.فرصت بیان اندیشه ها و نظرات را داشته باشند و اهداف خود را با اهداف سازمان هماهنگ و همسو بدانند.(پرداختچی و دیگران ۱۳۸۸ :۱۲)تلاش جهت بالا بردن بهره وری کارکنان در سازمان‌ها ی بزرگ و با ماموریت مهم و حساس در عرصه اقتصاد کشور ضمن تسریع در تحقق اهداف تدوین شده،موجبات کاهش ضایعات مواد،انرژی،منابع،زمان و اطلاعات خواهد شدو با تامین نیاز‌های مادی و معنوی کارکنان موجب ایجاد و تقویت روحیه تعلق، همدلی ،ابداع و نوآوری نیز خواهد گردید .(پرداختچی و دیگران ۱۳۸۸ :۱۲)از طرف دیگر امروزه مفهوم کیفیت به شکلی مطرح است که بیانگر نوع مدیریت است.در واقع کیفیت، جوهره مدیریت یک سازمان است.سیستم مدیریتی خلاق و نوآور نیازمند ساختاری است که برای بهبود مستمر،توسعه پایدار،بر آوردن نیازهای تمام مراجعان و افراد ذینفع طراحی شده است.با نظر به این مباحث مدیریت  کیفیت به عنوان  سیستمی جامع و فراگیر مطرح می‌شود ، که تمام افراد  سازمان در پی افزایش بهره وری و بهبود مستمر فرایندها و فراورده‌های سازمان و تامین نیازها وانتظارات حال و آینده مشتریان می‌باشند.(یوراشکا[۱]:۱۳۷۳)سازمان‌ها برای مقابله با تهدیدات محیطی واستفاده از فرصتهای احتمالی ناچارند ظرفیتها وتوانمندی‌ها ی درونی خود را بشناسند ، نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند . مسائل و مشکلات آنچنان پیچیده و در هم تنیده است که تشخیص مشکل به آسانی میسر نیست و ماهیت انسانی سازمان‌ها و پیچیده بودن رفتار‌های کارکنان این پیچیدگی را مضاعف نموده است . با چنین اوصافی سازمان‌ها نبایستی در انتظار موج باشند ، بلکه باید خود منبع موج و تحول گردند و در جهت بهبودی خود و استفاده بهینه از ظرفیت‌های منابع انسانی خود بکوشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید تمدن امروز باشند.(ایزدی۱۳۸۷ )در این میان آنچه مسلم است ،این است که مسائل امروز سازمان‌ها با راه حل‌های دیروز حل شدنی نیست و پیش بینی آینده،مشکلات آتی را حل نمی کند ، بلکه باید برای پیش سازی آینده اقدام کرد.امروز شرایط محیطی و قواعد بازی به حدی پیچیده،پویا و نامطمئن گردیده که سازمان‌ها دیگر نمی توانند با تعهدات سطحی و ظاهری در ساختارها،روشها و سیستم‌ها و غیره حیات بلند مدت خود را تضمین کنند لذا سازمان‌های امروزی باید چنین نگرشی را در اذهان مدیران و کارکنان خود به وجود آورند که (آینده‌ای وجود ندارد،بلکه باید آن را خلق کرد و فقط سازگاری با تغییرکافی نیست،بلکه باید آن را دوست داشت) امروز سازمان‌ها نمی توانند با دل بستن به توان بالای تولیدی و اجرای چند طرح خلاقانه بر رقبا ی کوچک ،منعطف،نوآور،فرصت گرا و کم هزینه فائق آیند آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا استعداد و خلاقیت کارکنان بارور شده و همه آنها روحیه نوآوری و کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی ، مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیتهای خلاقانه خود را به اجرا در آورند.(ایزدی ۱۳۸۷ )امروزه برای ایجاد یک محیط کار توانمند،نقش مدیر باید از چار چوب فرماندهی و کنترل خارج شود و به تشکیل محیطی مبتنی بر حمایت و حس مسئولیت منتهی گردد که در آن کارکنان فرصت داشته باشند به نحو احسن همکاری کنند.(گمینیان[۲] ۱۳۸۲: ۱۱۷)

۲-۱-بیان مسئله

مدیریت کیفیت فراگیر یک فلسفه مدیریتی است که نیاز‌های مشترک و اهداف شرکت را جدایی ناپذیر می‌داند،در تجارت،صنعت و خدمات کاربرد دارد،حداکثر کار آیی و اثر بخشی را تضمین می‌کند،رهبری تجاری از طریق اعمال حاکمیت در فرایندها وسیستم‌ها قوام می‌بخشد ، باعث افزایش کار آیی و نیز جلوگیری از خطا ها می شود و سازمان را مطمئن می‌سازد که کلیه اهداف آن ، در جهت بر آوردن نیاز‌های مشتریان است.(پیترسون[۳] ، ۲۰۰۸)مدیریت کیفیت فراگیر به رشته و فرایندی از مدیریت اشاره دارد که هماهنگی لازم جهت رعایت الزامات مشتری و فراتر از آن را تضمین می‌کند.(کیلادا[۴]،  ۲۰۰۸)بارکر و هارینگتون در اهمیت اجرای مدیریت کیفیت فراگیر چنین اظهار میدارد که به کارگیری آن تنها در سازمان‌های تولیدی نمی باشد بلکه انقلابی در روح و روان بشریت به وجود آورده ا ست و سازمان‌های قرن بیست یکم را با تحولی عظیم مواجه ساخته است.(بارکر و هارینگتون[۵] ۲۰۰۰)مدیریت کیفیت فراگیر همه بخش‌ها و زیر مجموعه‌های سازمان را در بر می‌گیرد.در این رویکرد مدیریت عالی، راهبرد وعملیات مربوط به برآورده کردن نیاز‌های مشتری را ساماندهی می‌کند و همکاری نزدیک بین کارکنان را توسعه می‌دهد.(فیگینبام[۶] ۲۰۰۷)جوران[۷] مدافع تدوین اهداف از طرف مدیریت بود او مشارکت ومداخله تمامی کارکنان را در امر کیفیت توصیه می کردومی گفت در راستای بهبود کیفیت در صورت لزوم واقتضاء تفویض اختیار به صورت مشخص تصریح شود ، به طوری که هرکس نقش خود را در فرایند بهبود بداند .(پرداختچی ودیگران۱۳۸۸)مدیریت کیفیت فراگیر یک روش زندگی برای بهبود مستمر عملکرد در هر سطح و فعالیت با ایجاد شرایط مناسب بهبود بر اساس کار گروهی ، اعتماد و احترام متقابل را ارائه می‌دهد و در تحقیقات مدیریت کیفیت فراگیر یک چرخه تکراری و فعالیت بدون پایان است . که متضمن پویایی و پایداری سازمانی می‌باشد.(فگینبام ۲۰۰۷ ) امروزه در اکثر کشورهای جهان مقوله کیفیت به یکی از مفاهیم محوری درسیاستگزاری‌های کلان تبدیل شده است و بهبود و ارتقای آن در ابعاد مختلف مورد توجه همه صاحب نظران نظام‌های آموزشی قرار گرفته است . به طوری که سالانه اعتبارات قابل توجهی بدان اختصاص داده می‌شود.(سانیل بلکاس[۸]۱۹۹۵)چالش عمده‌ای که مدیرا ن در قرن ۲۱ با آن روبرو هسنتد این است که چگونه از استعدادها و توانایی‌های بالقوه افراد استفاده کرده و نوآوری‌های سازمانی را تسریع نمایند.برای نیل به این هدف،مدیران وکارکنان سازمان‌ها می‌توانند با آگاهی از میزان خلاقیت ونوآوری و تقویت آن از حداکثر توانمندی‌های فکری، ذهنی،عقلی خود در جهت پویا کردن سازمان بهره گرفته و از طریق ایجاد،پرورش وکاربردی نمودن خلاقیت،روحیه جسارت علمی ، انتقاد گری و انتقاد پذیری،روحیه علمی وپژوهشی و نگرش به خلاقیت و نوآوری رادر تک تک کارکنان سازمان تقویت کند .از طرفی مدیریت سازمان نیز ساز و کار ی را فراهم آورد تا زمینه این امر در سازمان به وجود آید.این امر می‌تواند سازمان را تبدیل به یک سازمان خلاق کند که بازنگری روال‌های گذ شته وتولید افکار،اندیشه ها و کالا و خدمات جدید از طریق تراوشات فکری کارکنان سر لوحه کار آن باشد و نوگرایی به عنوان یک ارزش نهادی جز ، باورهای مشترک سازمان و جامعه شود.(حسینی ،۱۳۸۱:۶۷)خلاقیت و نوآوری یکی از مهمترین و اساسی ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا” همه ابعاد و جنبه‌های زندگی وی را تحت تاثیر کامل قرار می‌دهد و باید روش‌های ایجاد آن مورد بررسی قرار گیرد و بهترین روش انتخاب شود و در صورت لزوم راهکار‌هایی هم ارائه گردد.اگربه کل زندگی نگاهی بیندازیم در خواهیم یافت که زندگی کنونی چقدراز نظرامکانات و تجهیزات با گذشته تفاوت کرد.و به قول راجرز (آدمی ذاتا” خلاق متولد می‌شود) با این حال خلاقیت در مراحل ابتدایی زندگی تکامل یافته نیست و به همین دلیل نیازمند توجه،هدایت و تربیت است با توجه به این که خلاقیت به نحو بسیار موثری عامل کلیه پیشرفت‌های بشری است و اهمیت و نقش مدیران در سازمان آموزش و پرورش شناسایی ویژگی‌ها و پرورش توانایی و خلاقیت مدیران دارای نقش ارزنده‌ای می‌باشد.(امیر حسینی ۱۳۸۴: ۹۴)جهت دستیابی به یک نظام آموزشی با معیارهای کیفی،انجام اصلاحات و تغییرات بنیادی در کشورهای پیشرفته از ضرورت و جایگاه خاصی برخوردار شده و به بستری تازه برای انجام تحقیقات مربوط گردیده است . اهمیت توجه به رویکردهای کیفی در آموزش و پرورش ملل مختلف حتی بر سیاست گزاری سازمان‌ها ی بین المللی،از قبیل یونسکو که در جهت اصلاح و بهبود نظامهای آموزشی می‌کوشند،نیزتاثیر گذاشته است.به همین جهت اکنون رویکرد کیفی به عنوان یک مرحله مهم در تاریخ تکوین آموزش و پرورش جهان، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم در نظرگرفته می‌شود.نمود این امر را می‌توان در دست آوردهای علمی رشته‌های مدیریت به طور اعم و مدیریت آموزشی به طور اخص،که با تاکید بر جایگاه اساسی کیفیت از طریق توسعه نظام مدیریت کیفیت فراگیر نضج گرفته است مشاهده کرد.(عزیزی ۱۳۷۹)حال مساله اساسی این است که مدیران چگونه خود را در جهت TQM[۹] که نشات گرفته از نظریه سیستم‌ها و مستلزم دیدی کل نگر است و زیر بنای آن تغییر می‌باشد.(کافمن[۱۰] ۱۹۹۵) سوق و توسعه دهند؟از مهمترین الزامات مدیران در رویارویی با تحولات محیط افزایش توان آنان برای مدیریت بر پدیده تغییر است.(استونرو دیگران ۱۳۷۹) این امر محقق نمی شود مگر توسط کارکنانی که قابلیتهای ویژه‌ای نظیر خلاقیت و نوآوری را احراز کرده باشند .عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیر قابل پیش بینی است . وضعیت کنونی مدیریتی در جامعه ما بیانگر عدم توازن میان پیچیدگی‌های روز افزون سازمانها و عدم توانایی این سازمانها در پیش بینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگی هاست.نیروی انسانی مهم ترین سرمایه یک سازمان می‌باشد.به لحاظ قدرت تفکر عامل مهمی در سازمان است چرا که هر گونه بهره وری،تغییر،بهبود در نظام‌ها و فرایند‌ها ی فنی و سازمانی توسط انسان‌ها صورت می‌گیرد.بهره برداری از توان فکری و توانمند‌های کارکنان سازمان که به عنوان سرمایه نهفته از آن نام می‌برند نیاز مند بوجود آمدن ساختارهایی است که بتواند توانمند‌های کارکنان سازمان را در راستای تحقق اهداف فعلی و آینده سازمان سوق دهد.(ریاحی ۱۳۸۰:  ۱۸)امروزه دیگر سازمانهای غول پیکر و پیچیده‌ای که دهه‌های قبل بوجود آمده بودند،اثر بخش نیستند و حکم دایناسور‌هایی را پیدا کرده اند که توان تطبیق خود را با محیط نداشتند و محکوم به فنا شدند.سازمانهای بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم جهت همسویی و تطابق با تغییرات محیطی به ویژه مساله جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند که توان مقابله با تغییرات جهانی را بد ست آورند (امیری: ۱۳۸۷) مدیران و رهبران می‌توانند با بالا بردن میزان کیفیت رهبری خویش نقش مهمی را در موفقیت و خلاقیت و نوآوری پرسنل و کارکنان داشته باشند. (سعادتی:  ۱۳۸۷)دستیابی به کیفیت بر حسب تصادف و یا از طریق دستورهای مدیریتی حاصل نمی گردد و لازمه ایجاد تغییر در فرهنگ رفتار مدیریتی و تغییرنگرش افراد نسبت به مفهوم کیفیت است.فرایند ایجاد این تغییرات به اعمال نوع خاصی از مدیریت کیفی فراگیر نیاز دارد.( فصلنامه مدیریت آموزشی در آ.پ۱۳۷۳ شماره ۴: ۴۰)فراگیربه فرایندی اطلاق می‌گردد که همه عوامل درون سازمانی را که به نحوی در تولید محصول نهایی یا ارائه خدمت نهایی به مشتری شرکت دارد مورد شناسایی قرار دهد و مشخص کند.منظور از همه عوامل کلیه عملکردها و هر یک از سطوح سازمانی دخیل در جریان گردش کار است.

مدیریت کیفیت و نوآوری کارکنان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت و نوآوری کارکنان در اداره کل آموزش

چکیده۱

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه ۳
۲-۱- بیان مسئله ۴
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۲
۴-۱- اهداف تحقیق ۱۴
۵-۱- فرضیه های تحقیق ۱۵
۶-۱- متغیرهای تحقیق ۱۵
۷-۱- تعارف مفاهیم کلیدی و اصطلاحات ۱۶
۸-۱- نوآوری ۱۹
۹-۱- تعاریف عملیاتی ۲۱
۱۰-۱- ابعاد مدیریت کیفیت ۲۱
۱۱-۱- نظام مدیریت کیفیت۲۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۲۴
۲-۲- تعریف مدیریت ۲۵
۲-۳- اهمیت مدیریت در آموزش و پرورش ۲۵
۲-۴- تعریف مدیریت آموزشی ۲۶
۲-۵- واژه کیفیت ۲۶
۲-۵-۱- کیفیت داخلی ۲۷
۲-۵-۲- کیفیت خارجی ۲۷
۲-۶- تاریخچه کیفیت ۲۷
۲-۷- تاریخچه پیدایش مدیریت کیفیت فراگیر در جهان ۳۰
۲-۸- تعریف مدیریت کیفیت ۳۲
۲-۹- تعاریف دیگر از مدیریت کیفیت ۳۶
۲-۱۰- در تجزیه لغت TQM به سه کلمه سر کار داریم ۳۷
۲-۱۱- مدیریت کیفیت فراگیر ۳۷
۲-۱۲- اهمیت و ضرورت مدیریت کیفیت جامع ۳۸
۲-۱۳- اندیشمندان و نظریه پردازان مدیریت کیفیت ۴۰
۲-۱۳-۱- ویلیام ادوارد دمینگ ۴۰
۲-۱۳-۲- جوزف موزس جوران ۴۲
۲-۱۳-۳- فلیپ کرازبی ۴۳
۲-۱۳-۴- شیجو شینگو ۴۵
۲-۱۳-۵- تاگوچی ۴۵
۲-۱۳-۵- ایشی کاوا ۴۶
۲-۱۳-۶- فینگینام ۴۷
۲-۱۴- اصول حرکت به سوی کیفیت ۴۸
۲-۱۵- عوامل موثر در کیفیت ۴۹
۲-۱۶- فلسفه مدیریت کیفیت جامع ۴۹
۲-۱۷- مفاهیم اصلی TQM 50
۲-۱۷-۱- رهبری ۵۱
۲-۱۷-۲- نقش مدیر ارشد ۵۱
۲-۱۷-۳- رضایت مشتری ۵۲
۲-۱۷-۴- مشارکت کارکنان ۵۲
۲-۱۷-۵- بهبود مستمر فرایند ۵۳
۲-۱۸- اهمیت مدیریت کیفیت ۵۴
۲-۱۹- TQM در مناطق آموزشی ۵۶
۲-۲۰- مفاهیم کاربرد TQM در آموزش و پرورش ۵۶
۲-۲۱- امکانات اسفتفاده از TQM در مناطق آموزشی ۵۷
۲-۲۲- سیستم های مدیریت کیفیت ۵۸
۲-۲۳- نتیجه گیری ۶۰
۲-۲۴- مفهوم و تعریف نوآوری ۶۰
۲-۲۵- دلایل استفاده از نوآوری ۶۲
۲-۲۶- فرآیند و نقش نوآوری در سازمان ها ۶۲
۲-۲۷- اجزاء ضروری برای نوآوری در سازمان ۶۴
۲-۲۸- عوامل رشد قدرت خلاقیت و نوآوری ۶۵
۲-۲۹- اهمیت نوآوری ۶۵
۲-۳۰- شرایط نوآوری ۶۷
۲-۳۱- موانع خلاقیت و نوآوری ۶۷
۲-۳۲- موانع تغییر و نوآوری در سازمانها به ویژه سازمان های آموزش و پرورش ۷۶
۲-۳۳- نقش توسعه انسانی در تغییر و نوآوری سازمانهای آموزشی ۷۷
۲-۳۴- ویژگیهای محیط نوآور ۷۸
۲-۳۵- تئوریهای خلاقیت و نوآور ۷۹
۲-۳۶- اهمیت نوآوری در آموزش و پرورش ۸۰
۲-۳۷- جمع بندی و نتیجه گیری ۸۰
۲-۳۸- پیشینه تحقیق ۸۱
۲-۳۸-۱-۱- پیشینه تحقیق داخلی در زمینه مدیریت کیفیت ۸۱
۲-۳۸-۱-۲- پیشینه تحقیق خارجی در زمینه مدیریت کیفیت ۱۱۲
۲-۳۹- چارچوب نظری تحقیق ۱۱۶
۲-۴۰- الگوی نظری۱۱۷

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳- مقدمه ۱۱۹
۲-۳- روش تحقیق ۱۱۹
۳-۳- جامعه آماری ۱۲۰
۴-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۲۰
۵-۳- روش نمونه گیری ۱۲۱
۶-۳- ابزار گردآوری اطلاعات ۱۲۱
روایی و پایایی ۱۲۲
۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۲۴

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۱-۴- مقدمه ۱۲۷
۲-۴- ویژگی های جامعه شناختی ۱۲۸
۲-۱-۴- جنسیت پاسخگویان: ۱۲۹
۳-۱-۴- میزان تحصیلات پاسخگویان ۱۳۰
۴-۱-۴- سابقه خدمت ۱۳۱
۵-۱-۴- نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش ۱۳۲
۲-۴- بررسی و تحلیل داده ها ۱۳۲
۱-۲-۴- آزمون فرضیات۱۳۲

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱-۵-مقدمه ۱۳۸
۲-۵- نتیجه گیری ۱۳۹
۳-۵-یافته های پژوهش ۱۴۱
۴-۵-پیشنهادها و کاربرد نتایج پژوهش ۱۶۲
۱-۴-۵- پیشنهادات کاربردی ۱۶۲
۲-۴-۵- پیشنهادات پژوهشی ۱۶۳
۳-۴-۵- پیشنهادات به سایر محقیقن ۱۶۵
۵-۵- محدودیت های تحقیق ۱۶۶
منابع فارسی ۱۶۷
منابع خارجی ۱۷۳
پیوست ها۱۷۷

پرسشنامه ۱۷۹
Abstract 182

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۸۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۱

قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *