دانلود پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۷۸کیلوبایت(rar) | تعداد صفحات :۱۰۵| قیمت : ۳۱۰۰۰تومان

چکیده:امروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی توان تأثیر فناوری های به روزی همچون فناوری اطلاعات را بر محیط کسب و کار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی بالاتر، سازمان ها می توانند با تکیه بر قدرت نوآوری خود، نیازهای جدید بازار و مشتریان را شناسایی کنند. هدف اصلی پژوهش بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی می باشد. از آنجاییکه آنجاییکه جامعه آماری دراین تحقیق کلیه مدیران شرکت های فعال در بازار ( صنایع الکترونیک) شهر تهران می باشند که این تعداد شامل ۲۲۰ نفر است لذا نمونه آماری این مطالعه شامل ۱۴۰ نفر می باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های این پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای بازارگرایی ،قابلیت­های­زیرساختی ارتباطی فناوری اطلاعات، قابلیت­های زیرساختی کارکردی ­فناوری اطلاعات بر حمایت IT از مدیریت ارتباط با مشتری بر قابلیت های پویای بازاریابی تاثیرگذار است.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها ارائه شده است.

۱-۱- مقدمه

امروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی توان تأثیر فناوری های به روزی همچون فناوری اطلاعات را بر محیط کسب و کار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی بالاتر، سازمان ها می توانند با تکیه بر قدرت نوآوری خود، نیازهای جدید بازار و مشتریان را شناسایی کنند. استفاده از بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تأمین، سازمان ها را قادر می سازد تا به خلق ارزش بزرگتری برای مشتریان و سایر ذی نفعان نایل گردند. رشد فناوری اطلاعات شیوه های سنتی کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده است، به طوریکه امروزه استفاده از اینترنت یکی از ارکان بازاریابی به شمار می رود.

۱-۲- بیان مسئله پژوهش

در اواخر قرن بیستم و آغاز هزاره سوم، انقلاب الکترونیک باعث از بین رفتن مرز بین کشورها و سازمان ها شد و به ارتباطات و انتقال اطلاعات سرعت بخشید. تجارت الکترونیک( E-Commerce) برای کشورهای در حال توسعه این معنی را دارد که اینترنت رسانه ای که در همه جوانب در سطح جهان توسط افراد در کار و زندگی روزمره به کار می آید. از جمله دولت ها، دانشگاهها، مشاغل مختلف، تجارت و بازرگانی، تجارت الکترونیک بر پایه اینترنت به طور بارز و آشکار عامل رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. فرصت های جدید صادراتی سرمایه گذاری بومی و خارجی را جذب و بدینوسیله اقتصاد پویا می شود. محققان تجاری واژه قابلیت های پویا(DC)  را ابداع کرده اند تا توانایی شرکت برای انطباق با محیطهای در حال تغییر غیر قابل پیش بینی را ثبت نمایند. آنها به شرکت این امکان را می دهند که منابع خود را مجددا پیکربندی کنند و در عین حالی که به محیطهای در حال تغییر پاسخ می دهند نسبت به تغییرات بازار نیز بطور موثر پاسخگو باشند (Mathiassen,2007 ).مفهوم قابلیت های پویا وسیع است و شامل جنبه و فرآیندهای مختلف تجارت می شود. نقاط قوت نسبی شرکتها در عملیات کسب و کار متفاوت می باشند و ممکن است شرکتها تمرکز بر زمینه های کاربردی خاص را انتخاب کنند؛ بنابراین بررسی قابلیت های پویا بصورت دقیقتر، به خصوص با توجه به جنبه های بنیادی کسب و کار مهم است که در آن شرکت ها باید این  قابلیت های پویا را پرورش دهند. بازار یابی یک حوزه حیاتی است که در آن شرکت ها باید قابلیت های پویا  را توسعه دهند. همچنین یکی از ویژگی های کسب و کارهای پیشرو و رقابت پذیر، برخورداری از شایستگی های بازارگرایی و توجه و تاکید آنها به خواسته های بازار و مشتریان بوده و در عین حال ویژگی بارز کسب و کارهای غیر رقابت پذیر، عدم برخورداری از این شایستگی ها و عدم توجه به شرایط بازارها و مشتریان می باشد . با وجود اینکه عدم رقابت پذیری بنگاه های تجاری ایران معلول علت های زیادی باشد، از دلایل اصلی این مساله می توان به عدم وجود شناخت کافی از نیازها، خواسته ها، ترجیحات و حساسیت های مشتریان و نحوه فعالیت رقبا در  بازارهای رقابتی و نیز عدم برخورداری از روش ها و فناوریهای روز و بروکراسی زیاد در فرایند انجام فعالیت ها اشاره کرد.به نظر می رسد که با توجه به تجارب کسب و کارهای موفق دنیا می توان بازارگرایی بنگاه های ایران را عامل موثری در رفع مشکلات آنها و رقابت پذیریشان به حساب آورد.بنابراین بازاریابی به منزله یک بعد مهم است که در آن تحلیل گران باید قابلیت های شرکت به منظور برآوردن نیازها ، خواسته ها و الویتهای مشتریان ارزیابی نمایند، لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر بازارگرایی بر ساخت های فناوری اطلاعات و قابلیت های پویای بازاریابی شرکت های تولید و خدماتی حوزه فناوری اطلاعات شهر تهران می پردازیم،همچنین بایستی به این سوال که آیا فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی تاثیر دارد؟ پاسخ جامعی داده شود.

 قابلیت های پویای بازاریابی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها

فهرست

فصل اول. کلیات تحقیق..۲

۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسئله پژوهش… ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۴
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۵
۱-۴-۱- اهداف اصلی.. ۵
۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۵
۱-۵- چارچوب نظری تحقیق.. ۵
۱-۶ – مدل مفهومی تحقیق.. ۸
۱-۷- فرضیات پژوهش… ۹
۱–۸- قلمرو تحقیق.. ۹
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق.. ۹
۱-۸-۲- قلمرو مکانی تحقیق.. ۹
۱-۱۰- تعاریف اصطلاحات و متغیر‌‌های تحقیق.. ۱۱
۱-۱۰-۱ تعاریف مفهومی متغیرها ۱۱
۱-۱۰-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها۱۱

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق..۱۳

مقدمه. ۱۴
بخش اول : ادبیات نظری تحقیق.. ۱۴
۲-۱مزیت رقابتی پایدار. ۱۴
۲-۲ انواع مزیت رقابتی.. ۱۵
۲-۲-۱ مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا) : ۱۵
۲-۲-۲ مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس: ۱۵
۲-۲-۳ مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود: ۱۵
۲-۲-۴ مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب : ۱۶
۲-۲-۵ مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار: ۱۶
۲-۳ تعاریف و مفاهیم. ۱۷
۲-۴ منابع مزیت رقابتی پایدار. ۱۹
۲-۴-۱ نگرش مبتنی بر منابع : ۲۰
۲-۴- ۲ نگرش رقابت بر مبنای شایستگی : ۲۱
۲-۴- ۳ نگرش قابلیتهای پویا ۲۲
۲-۵ بازاریابی.. ۲۳
۲-۵-۱ تعاریف و مفاهیم. ۲۵
۲-۵-۲ ابعاد گوناگون بازاریابی.. ۲۷
۲-۵-۳ بررسی و تحلیل سیستم بازار. ۳۰
۲-۵-۳-۱ هدف : ۳۰
۲-۵-۳-۲ اجزاء : ۳۱
۲-۵-۳-۳ منابع: ۳۱
۲-۵-۳-۴ محیط: ۳۲
۲-۵-۳-۵ مدیریت: ۳۲
۲-۵-۴ محیط شناسی در بازاریابی.. ۳۲
۲-۵-۴-۱ عناصرمحیط بازاریابی.. ۳۲
۲-۵-۵ برنامه های ورود به فعالیتهای جدید و توسعه. ۳۵
۲-۵-۵-۱ موقعیتهای رشد داخلی.. ۳۵
۲-۵-۵-۲ موقعیتهای رشد خارجی همگون. ۳۶
۲-۵-۵-۳ موقعیتهای رشد خارجی ناهمگون. ۳۶
۲-۵-۶ استراتژیهای کلی و تبیین خط و مشی کلی بازاریابی: ۳۷
۲-۵-۶-۱ قیمت گذاری: ۳۷
۲-۵-۶-۲ توسعه: ۳۸
۲-۵-۶-۳ توزیع : ۳۸
۲-۵-۶-۴ محیط : ۳۸
۲-۵-۶-۵ مشتری : ۳۸
۲-۵-۶-۶ فرهنگ کار در سازمان : ۳۹
۲-۵-۷ قابلیتهای بازاریابی.. ۴۰
۲-۵-۸ بازارگرایی.. ۴۲
۲-۶ مدیریت ارتباط با مشتری.. ۴۳
۲-۶-۱ علل ناکامی و موفقیت ارتباط با مشتری.. ۴۳
۲-۶-۲ نقش فناوری اطلاعات در بهبود ارتباط با مشتری.. ۴۴
۲-۶-۳ قابلیت های زیرساخت فناوری اطلاعات… ۴۶
۲-۶-۴ حمایت فناوری اطلاعات از مدیریت ارتباط با مشتری.. ۴۷
۲-۷ بخش دوم : پیشینه تحقیق.. ۴۷
۲-۷-۱ سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی: ۴۷
۲-۷-۲ سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی:۵۰

فصل سوم: روش تحقیق..۵۲

۳-۱- مقدمه. ۵۳
۳-۲- جهت گیری پژوهش : ۵۳
۳-۳- متغیرهای پژوهش : ۵۵
۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۵۵
۳-۵- روش نمونه گیری.. ۵۶
۳-۶- حجم نمونه. ۵۶
۳-۷- ابزارهای جمع آوری داده‌ها ۵۶
۳-۷-۱- انواع ابزارها ۵۷
۳-۸- مراحل طراحی پرسشنامه. ۵۷
۳-۸-۱- محتوای پرسشنامه. ۵۷
۳-۸-۲- مقیاس اندازه گیری پرسشنامه. ۵۸
۳-۹- روایی و پایایی پرسشنامه. ۵۹
۳-۹-۱- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۵۹
۳-۹-۲- تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه. ۶۰
۳-۹-۲-۱- عوامل موثر بر ضریب قابلیت اعتماد. ۶۱
۳-۱۰- متغیرهای تحقیق.. ۶۱
۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۶۲
۳-۱۱-۱- آمار توصیفی: ۶۲
۳-۱۱-۲-آمار استنباطی: ۶۲
۳-۱۱-۲-۱- مدل یابی معادلات ساختاری.. ۶۳
۳-۱۱-۲-۱-۲- تحلیل عاملی تأییدی(مدل اندازه گیری) ۶۵
۳-۱۱-۲-۱-۳- شاخصهای برازش مدل.۶۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها۶۸

مقدمه. ۶۹
۴-۱-آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق.. ۷۰
۴-۱-۳-۲-نمودار دایره ای درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۳
۴-۲-آزمون نرمال بودن متغیرها ۷۶
۴-۲-۱-آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر های تحقیق.. ۷۶
۴-۳- مدل اندازه گیری.. ۷۷
۴-۳-۱- نتایج تحلیل عاملی مربوط به سوالات بازارگرایی.. ۷۸
۴-۳-۲- نتایج تحلیل عاملی مربوط به سوالهای قابلیت های زیر ساختی کارکردی فناوری اطلاعات… ۷۹
۴-۳-۳- نتایج تحلیل عاملی مربوط به قابلیت های زیرساختی ارتباطی فناوری اطلاعات… ۸۰
۴-۳-۴- نتایج تحلیل عاملی مربوط به حمایت IT از مدیریت ارتباط با مشتری.. ۸۱
۴-۳-۵- نتایج تحلیل عاملی مربوط به شاخصهای قابلیت های پویایی بازاریابی.. ۸۲
۴-۴- ارزیابی بخش ساختاری.. ۸۳
۴-۵-آزمون فرضیات… ۸۶
فرضیه اول: بازارگرایی بر حمایت فناوری اطلاعات از مدیریت ارتباط با مشتری.. ۸۷
فرضیه دوم: بازارگرایی بر قابلیت های پویای بازاریابی. ۸۷
فرضیه سوم : قابلیت های زیرساختی ارتباطی فناوری اطلاعات بر حمایت فناوری اطلاعات… ۸۷
فرضیه چهارم: قابلیت های زیرساختی ارتباطی فناوری اطلاعات بر قابلیت های پویای بازاریابی.. ۸۸
فرضیه پنجم: قابلیت های زیر ساختی کارکردی فناوری اطلاعات بر حمایت فناوری اطلاعات…۸۸
فرضیه ششم: قابلیت های زیر ساختی کارکردی فناوری اطلاعات بر قابلیت های پویای بازاریابی.. ۸۹
فرضیه هفتم: حمایت فناوری اطلاعات از مدیریت ارتباط با مشتری بر قابلیت های پویای بازاریابی..۸۹

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاداها۹۱

۵-۱- مقدمه. ۹۲
۵-۲- یافته‌های پژوهش و تحلیل نتایج.. ۹۲
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی.. ۹۲
۵-۲-۲- پیشنهادات کاربردی براساس فرضیه ها ۹۳
۵-۲-۲-۱- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه اول. ۹۳
۵-۲-۲-۲- یافته‌های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه دوم. ۹۴
۵-۲-۲-۳- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه سوم. ۹۴
۵-۲-۲-۴- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه چهارم. ۹۴
۵-۲-۲-۵- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه پنجم. ۹۵
۵-۲-۲-۶- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه ششم. ۹۵
۵-۲-۲-۷- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه هفتم. ۹۵
۵-۳ تحلیل مقایسه ای.. ۹۶
۵-۵- پیشنهادهای آتی پژوهشی.. ۹۷
۵-۶- مشکلات و محدودیت‌ها حین اجرای تحقیق.. ۹۷
منابع و پیوست ها. ۹۸

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۳۱۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *