خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر افزايش بهره وري کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر افزايش بهره وري کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲۳۷۵کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۷۴| قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

این پژوهش باهدف بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع برافزايش بهره وري کارکنان در دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از روش تحقيق توصيفي-همبستگي انجام گرفت،حجم نمونه موردمطالعه ۳۵۷ نفربودكه ازطريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديد.ابزاراندازه گيري شامل دوپرسشنامه مديريت كيفيت جامع وبهره وري نيروي انساني بودكه اعتبارآنها بااستفاده از روش آلفاي كرونباخ به ترتيب ۰/۹۸ و ۰/۹۷به دست آمده كه نشانگر اعتبار نشان دهنده وضعيت مطلوب و بسيار خوب اعتبار مولفه ها و پرسشنامه است.نتايج به دست آمده در دوبخش آمار توصيفي و آمار استباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.در روش آمارتوصيفي با استفاده ازضريب همبستگي پيرسون ورگرسيون مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.محاسبات آماري توسط نرم افزار آماري SPSS انجام پذيرفت.نتايج نشان ميدهد بين مديريت كيفيت جامع وابعاد آن(تعهد مديران ارشد،آموزش كاركنان،مشاركت وهمكاري،بهبود مستمر،ارزيابي كيفيت خدمات ،مشتري گرايي)بابهره وري كاركنان ارتباط مستقيم ومعناداري وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر افزايش بهره وري کارکنان ارائه شده است.

۱-۱مقدمه:
رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار،سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات است.در این رسالت استفاده بهینه از نیروی انسانی (بهره وری نیروی انسانی)از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه انسان بر خلاف سایر منابع سازمانی دارای عقل و اختیار است و مدیر نمیتواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروی انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است بلکه تنها عامل بکار گیری سایر عوامل میباشد؛ این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری می یابد چرا که انسان یکه تاز صحنه کار و عرصه خدمات مربوطه میگردد.حال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهره ور باشد میتواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و انواع بهره وری را محقق سازد و نهایتا سازمان را بهره ور کند و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بی انگیزه میباشد تحولات چشمگيري كه طي چند دهه اخير در محيط بيروني و دروني سازمان وبه موازات آن در ديدگاههاي مديريتي به وجود آمده ،ايجاد نظمي متكي بر الگوهاي نوين مديريت را كاملا”ضروري نموده است.نظامهاي بهداشتي با درخواست هاي جديدي از سوي ذينفعان به ويژه در پاسخگويي به انتظارات مشتريان بيروني مواجه شده اند. بنابراين انتظارات مشتري ها بايد به طور جدي در فرآيند ارايه خدمت لحاظ شودتا اطمينان حاصل گردد كه خدمات نه تنها از ديدگاه متخصصان اثربخش بوده ،بلكه از لحاظ تامين رضايت بيماران نيز واجد شرايط لازم باشد. توجهي كه امروزه مديران ما نسبت به مسائل انساني و پيشرفت در سايه رضايت كاركنان و مشتريان ابراز مي دارند همگي نشانگر يك حركت بزرگ در راستاي استقرار فرهنگ كيفيت در سازمان ها است (لامعی ،۱۲:۱۳۸۳).
استقرار فرهنگ كيفيت خود از انتخاب آگاهانه يك فلسفه مديريتي مناسب با شرايط سازمان شروع مي شود. تنها انتخابي در ست و توأم با باور مي تواند انرژي لازم را براي جهت گيري هاي جديد سازمان آزاد كند (لامعی ،۱۳۸۳: ۱۵).مديريت كيفيت جامع يا مديريت كيفيت فراگير (تي. كيو. ام) از جمله اين روش ها براي ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات در سازمان هاي توليدي و خدماتي است. مديريت كيفيت جامع بهبوديدرروشهايسنتي انجام كار و فني اثبات شده براي تضمين كيفيت محصولات و خدمات و كاهش هزينه هاي زائد محسوب مي شود (جلوداری ،۱۸:۱۳۸۰).با اين كه از زمان آغاز و پياده سازي مديريت كيفيت جامع در دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي چند سال سپري شده ،هنوز هيچ گونه ارزيابي جهت تعيين ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده كه مهمترين آن اهداف بهره وري نيروي انساني است صورت نگرفته است.اين پژوهش برآن است تا نقش مديريت كيفيت جامع را بر افزايش بهروري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي مورد ارزيابي قرار دهد.موضوع بهره وري و ارتقاي آن به عنوان يك معيار اقتصادي صرف مطرح نيست و با كليه شئونات اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي يك جامعه در ارتباط است .ارتقاي موزون و همه جانبه بهره وري در اين زمينه ها باعث مي شود تاجامعه هر چه بيشتر در مسير رشد و تعالي قرار گيرد.امروزه بهره وري به عنوان يك فرهنگ نگرش به كار و زندگي مطرح مي شود و ارتقاء آن منشا توسعه در ابعاد مختلف است.معناي رشد بهره وري افزايش نسبت ستاده به داده ها است و بهره وري چگونگي كارائي نيروي كار،سرمايه و ديگر منابع يك سازمان را اندازه گيري مي كند و موضوع بهره وري همه جانبه هاي سازماني را شامل مي شود كه در كاركرد موثر سازمان اهميت دارند.معيارهاي بهره وري و كيفيت نشان دهنده ميزان اقتدار يك ملت براي حضور و ايفاي نقش در بازار جهاني است .بهبود بهره وري و كيفيت در عصر حاضر به يك جنبش و حركت ملي تبديل شده است.بهره وري مفهومي است جامع و كلي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت جهت ارتقاي سطح زندگي ،رفاه بيشتر ،آرامش و آسايش انسانها كه هدف اساسي براي همه كشورهاي جهان محسوب مي شود همواره مد نظر دست اندركاران و دولتمردان بوده و هست(ابطحي،كاظمي،۲۰۰۳: ۲۳)استفاده بهينه از منابع يكي از اهداف اساسي هر سازمان مي باشد .دانشگاه علوم پزشكي نيز به عنوان يكي از مهمترين اجزاي نظام سلامت به دليل مواجهه باافزايش هزينه ها وكمبودمنابع به دنبال استفاده بهينه ازمنابع است.ارتقاي بهره وري مي تواند دررسيدن به اين هدف دانشگاه علوم پزشكي را ياري نمايد.بيمارستانها ومراكز بهداشتي به منظور برنامه ريزي درراستاي بهبود بهره وري بايد درابتدا راههاي افزايش بهره وري راشناسايي نمايد.در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه بخش بهداشت و درمان به عنوان منابع اجتماعي لازم و حياتي تلقي مي شوند كه بايد در راستاي منافع جامعه اداره شوند.مديريت ضعيف در بخش بهداشت و درمان منجر به اتلاف منابع از جمله پول ،نيروي انساني ،ساختمان و تجهيزات مي گردد.چنين اتلافي بدين معناست كه ايجاد سطح مشخصي از خدمات يا ستاده ،مي توانسته است با منابع كمتري حاصل گردد،با جلوگيري يا كاهش اتلاف منابع مي توان منابع در دسترس را در جهت ارائه خدمات بيشتر يا توسعه دسترسي و بهبود كيفيت خدمات بخش بهداشت و درمان بكار گرفت(باغبانيان،۲۰۰۳: ۱۲۳).
هدف نهايي اعمال مديريت صحيح و تعهد مديران در بخش بهداشت و درمان ،افزايش بهره وري خدمات بهداشتي و درماني از قبيل كوتاه نمودن طول اقامت بيماران،افزايش پوشش خدمات بهداشتي ،ارتقائ آگاهي بهداشتي مردم،جلوگيري از ضايعات و خسارات مالي ،حفظ و حراست از امكانات و تاسيسات بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني و درنهايت ايجاد يك نظم قابل قبول بهداشتي ،درماني و اقتصادي مي باشد.عليرغم اينكه توجه ويژه به رعايت اصل بهره وري در بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني با وجود يك روند رو به رشد هزينه هاي ارائه خدمات و مراقبتهاي بهداشتي و درماني يك ضرو رت مطلق مي باشد ،متاسفانه بي توجهي به برخي عوامل مانع از ارتقاو رشد بهره وري در اين واحدها شده و اداره امور بيمارستانها ومراكز بهداشتي را بامشكلات عديده اي روبرو ساخته است كه شناخت اين موانع و برنامه ريزي براي رفع آنها و ايجاد زمينه لازم براي رشد بهره وري نياز اساسي مي باشد(حريري وسجادي،۱۹۹۳).
دلايلي گوناگون همچون نيروي انساني ناكارآمدبه دليل پايين بودن اطلاعات واختلافهاودرگيريهاي موجود بين آنها،عدم تعهد مديريت ، عدم توجه كافي به آموزش وخلاقيت كاركنان باعث كاهش بهره وري شده اند كه دراين ميان مديريت كيفيت جامع معرفي مي شودتا با به كارگيري يك سلسله راهنمايي ها بهره وري كاركنان افزايش يابد تادر آن سازمان بابكارگيري مديريت كيفيت جامع وتعيين ميزان پيشرفت سازمان درمسيرتعالي سازماني بهتر بتواندنقاط قوت وضعف برنامه هاي خودرابشناسد براي دستيابي به كيفيت مورد نظر ، ايجاد اصلاحات و تغييرات بجا ومناسب درمراكز بهداشتي و درماني ،استفاده از روش مديريت كيفيت به عنوان يكي از ابزارهاي مهم بازسازي نظام مديريت از سوي صاحبنظران توصيه شده است.در روش مديريت كيفيت فراگير تاكيد عمده برافزايش كيفيت با محورقرار دادن رضايت دريافت كنندگان خدمات است .كاربرد روشهايي نظير مديريت كيفيت بالا و جلب رضايت دريافت كنندگان خدمات بيماران از اهداف عمده آنهاست ياري مي رساند.
با توجه به اين نكته كه تي كيو ام در اصل يك فلسفه و تفكر است و به عنوان يك فرهنگ و عقيده غالب بر سازمان ها تاثير گذارنده و آن ها را جهت مي دهد.سئوالي كه در اين مورد مطرح مي شود آن است كه آيا آيا بين مدیریت کیفیت جامع وبهره وري دركاركنان دانشگاه علوم پزشكي رابطه وجوددارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع برافزايش بهره وري کارکنان

فصل اول :کلیات تحقیق ۳

مقدمه: ۴
۱- ۱- بيان مساله ۵
۱- ۲- اهميت ضرورت پژوهش ۷
۱- ۳-اهداف پژوهش ۹
۱-۳- ۱-هدف كلي: ۹
۱-۳- ۲-اهداف جزئي: ۹
۱- ۴-فرضيه هاي پژوهش ۹
۱-۴-۱-فرضيه اصلي ۹
۱-۴-۲-فرضيات فرعي ۹
۱-۵-متغییرهاتحقیق: ۱۰
۱-۵-۱-متغییر مستقل : ۱۰
۱-۵-۲-متغییر وابسته : ۱۰
۱-۵-۳-متغییر تعدیل کننده : ۱۰
۱-۵-۴-متغییر کنترل کننده : ۱۰
۱-۶-تعاریف اصطلاحات: ۱۰
۱-۶-۱-تعاریف نظری(تئوریک): ۱۰
۱-۶-۲-تعاریف عملیاتی: ۱۱

فصل دوم :پیشینه تحقیق ۱۳

مقدمه ۱۴
۲-۱-تاريخچه كيفيت: ۱۴
۲-۲-نگاهی ژرف به مفهوم کیفیت ۱۶
۲-۳- سیستم مدیریت کیفیت جامع چیست؟ ۱۸
۲-۴-فلسفه مديريت كيفيت جامع ۲۰
۲-۵- فلسفه دكتر دمينگ ۲۱
۲-۶-فلسفه ژوران ۲۵
۲-۷- فلسفه كرازبي ۲۵
۲-۸-اصول مدیریت کیفیت جامع ۲۸
۲-۸-۱-دال گارد و همکاران ۲۸
۲-۸-۲-نوئه و همکاران ۲۹
۲-۸-۳-ایوانز و لیندسی ۲۹
۲-۸-۴-بک فورد ۲۹
۲-۸-۵-مارتینزلورنته و همکاران ۳۰
۲-۹-ارزش های سازمانی مدیریت کیفیت جامع محور ۳۱
۲-۱۰-اصول اساسی مدیریت کیفیت جامع در اين مطالعه ۳۲
۲-۱۱-مفهوم كيفيت خدمات بهداشتي و درماني ۳۷
۲-۱۲-عوامل اساسي در تعيين كيفيت از ديدگاه رابرت و پروست: ۳۷
۲-۱۳-ابعاد كيفيت در بهداشت و درمان ۳۸
۲-۱۴-اصول كيفي مراقبت هاي بهداشتي درماني ۳۸
۲-۱۵-مراحل مدیریت کیفیت جامع TQM 39
۲-۱۶-جایزه ملی کیفیت ایران ۴۱
۲-۱۷-ساختار مدل جایزه ملی کیفیت ایران ۴۲
۲-۱۸-ارزش ها و مفاهیم بنیادین سرآمدی ۴۳
۲-۱۹-موانعي كه بر سر راه مديريت كيفيت جامع وجود دارد ۴۴
بخش دوم: بهره وري نيروي انساني ۴۴
۲- ۲۰-مقدمه: ۴۴
۲-۲۱-تعاریف و مفهوم بهره وری ۴۵
۲-۲۲-تاریخچه بهره وری (ایران و جهان ) ۴۶
۲- ۲۳-اهمیت و نقش بهره وری در ابعاد کلان و مقایسه بهره وری ایران با سایر کشورها : ۴۸
۲-۲۴-وضع بهره وری در کشور ۴۹
۲-۲۵-دیدگاههای مختلف درباره بهره وری ۵۰
۲-۲۶-سطوح بهره وری ۵۲
۲-۲۷-مدل ها و الگوهای ارتقاء بهره وری ۵۶
۲-۲۷-۱-مدل بهره وری دکتر سومانث (CTPM ) 56
۲-۲۷-۲- مدل CREST 57
۲-۲۷-۳-مدل آگاروال ۵۷
۲-۳-۷-۴- مدل گودوین ۵۸
۲-۲۷-۵-مدل هرسی و گلداسمیت ۵۸
۲-۲۷-۶- مدل هرشاور و راش ۵۹
۲-۲۷-۷- مدل تحلیلی بهبود بهره وری ۵۹
۲-۲۷-۸-مدل بهره وری سازمانهای خدماتی ۵۹
۲-۲۸- روش های اصلی بهبود بهره وری در یک سازمان ۶۰
۲- ۲۹-عوامل درون سازمانی اصلی و موثر بر بهره وری سازمان ۶۲
۲-۳۰-عوامل برون سازمانی موثر در بهره وری ۶۹
۲- ۳۲-علل کاهش بهره وری : ۷۸
۲-۳۳-مروري بر مطالعات پيشين ۷۹
۲-۳۳-۱مطالعات در جهان ۷۹
۲-۳۳-۲مطالعات در ايران ۸۳
۲-۳۴-نتيجه گيري: ۸۷
۲-۳۵چارچوب نظری (تئوریک) ۸۸

فصل سوم :روش تحقیق

مقدمه: ۹۰
۳- ۱-روش تحقيق ۹۰
۳- ۲ -جامعه نمونه آماري ۹۱
۳- ۳-روش انتخاب نمونه ۹۱
۳- ۴- روش جمع آوري داده و ابزار آن: ۹۲
۳-۴-۱-روش گردآوري داده ها ۹۲
۳-۴-۲-ابزار اندازه گيري: ۹۲
۳-۵-روايي و اعتباري ابزار ۹۳
۳-۵-۱ روايي ابزار: ۹۳
۳-۵-۲- اعتبار ابزار: ۹۴
۳- ۶-روش تجزيه تحليل داده هاي آماري ۹۵

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها ۹۶

مقدمه ۹۷
۴-۱-آمار توصيفي ۹۷
۴-۱-۱-تحليل متغييرهاي جمعيت شناختي ۹۷
۴-۲-بخش دوم :آمار استنباطي ۱۳۳
۴-۲-۱-فرضيه اصلي ۱۳۳
۴-۲-۲-آزمون فرضيات فرعي ۱۳۵
۴-۳-يافته هاي جانبي پژوهش ۱۴۱

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه ۱۴۸
۵-۱-بحث ونتيجه گيري فرضيه هاي پژوهش ۱۴۸
۵-۲- محدوديتهاي پژوهش: ۱۵۵
۵-۳- پیشنهادات ۱۵۶
۵-۳-۲- پیشنهادات برای تحقیقاتی آتی: ۱۵۷
منابع فارسي ۱۵۹
منابع لاتين: ۱۶۴

Abstract 168

 

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل :۲۳۷۵کیلو بایت (rar)

تعداد صفحات : ۱۷۴

قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 × 1 =