دانلود پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر افزایش بهره وری کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲۳۷۵کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۷۴| قیمت : ۳۱۰۰۰تومان

این پژوهش باهدف بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع برافزایش بهره وری کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از روش تحقیق توصیفی-همبستگی انجام گرفت،حجم نمونه موردمطالعه ۳۵۷ نفربودکه ازطریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید.ابزاراندازه گیری شامل دوپرسشنامه مدیریت کیفیت جامع وبهره وری نیروی انسانی بودکه اعتبارآنها بااستفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۹۸ و ۰/۹۷به دست آمده که نشانگر اعتبار نشان دهنده وضعیت مطلوب و بسیار خوب اعتبار مولفه ها و پرسشنامه است.نتایج به دست آمده در دوبخش آمار توصیفی و آمار استباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در روش آمارتوصیفی با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.محاسبات آماری توسط نرم افزار آماری SPSS انجام پذیرفت.نتایج نشان میدهد بین مدیریت کیفیت جامع وابعاد آن(تعهد مدیران ارشد،آموزش کارکنان،مشارکت وهمکاری،بهبود مستمر،ارزیابی کیفیت خدمات ،مشتری گرایی)بابهره وری کارکنان ارتباط مستقیم ومعناداری وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر افزایش بهره وری کارکنان ارائه شده است.

۱-۱مقدمه:
رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار،سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات است.در این رسالت استفاده بهینه از نیروی انسانی (بهره وری نیروی انسانی)از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه انسان بر خلاف سایر منابع سازمانی دارای عقل و اختیار است و مدیر نمیتواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروی انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است بلکه تنها عامل بکار گیری سایر عوامل میباشد؛ این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری می یابد چرا که انسان یکه تاز صحنه کار و عرصه خدمات مربوطه میگردد.حال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهره ور باشد میتواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و انواع بهره وری را محقق سازد و نهایتا سازمان را بهره ور کند و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بی انگیزه میباشد تحولات چشمگیری که طی چند دهه اخیر در محیط بیرونی و درونی سازمان وبه موازات آن در دیدگاههای مدیریتی به وجود آمده ،ایجاد نظمی متکی بر الگوهای نوین مدیریت را کاملا”ضروری نموده است.نظامهای بهداشتی با درخواست های جدیدی از سوی ذینفعان به ویژه در پاسخگویی به انتظارات مشتریان بیرونی مواجه شده اند. بنابراین انتظارات مشتری ها باید به طور جدی در فرآیند ارایه خدمت لحاظ شودتا اطمینان حاصل گردد که خدمات نه تنها از دیدگاه متخصصان اثربخش بوده ،بلکه از لحاظ تامین رضایت بیماران نیز واجد شرایط لازم باشد. توجهی که امروزه مدیران ما نسبت به مسائل انسانی و پیشرفت در سایه رضایت کارکنان و مشتریان ابراز می دارند همگی نشانگر یک حرکت بزرگ در راستای استقرار فرهنگ کیفیت در سازمان ها است (لامعی ،۱۲:۱۳۸۳).
استقرار فرهنگ کیفیت خود از انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی مناسب با شرایط سازمان شروع می شود. تنها انتخابی در ست و توأم با باور می تواند انرژی لازم را برای جهت گیری های جدید سازمان آزاد کند (لامعی ،۱۳۸۳: ۱۵).مدیریت کیفیت جامع یا مدیریت کیفیت فراگیر (تی. کیو. ام) از جمله این روش ها برای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات در سازمان های تولیدی و خدماتی است. مدیریت کیفیت جامع بهبودیدرروشهایسنتی انجام کار و فنی اثبات شده برای تضمین کیفیت محصولات و خدمات و کاهش هزینه های زائد محسوب می شود (جلوداری ،۱۸:۱۳۸۰).با این که از زمان آغاز و پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی چند سال سپری شده ،هنوز هیچ گونه ارزیابی جهت تعیین میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده که مهمترین آن اهداف بهره وری نیروی انسانی است صورت نگرفته است.این پژوهش برآن است تا نقش مدیریت کیفیت جامع را بر افزایش بهروری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مورد ارزیابی قرار دهد.موضوع بهره وری و ارتقای آن به عنوان یک معیار اقتصادی صرف مطرح نیست و با کلیه شئونات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی یک جامعه در ارتباط است .ارتقای موزون و همه جانبه بهره وری در این زمینه ها باعث می شود تاجامعه هر چه بیشتر در مسیر رشد و تعالی قرار گیرد.امروزه بهره وری به عنوان یک فرهنگ نگرش به کار و زندگی مطرح می شود و ارتقاء آن منشا توسعه در ابعاد مختلف است.معنای رشد بهره وری افزایش نسبت ستاده به داده ها است و بهره وری چگونگی کارائی نیروی کار،سرمایه و دیگر منابع یک سازمان را اندازه گیری می کند و موضوع بهره وری همه جانبه های سازمانی را شامل می شود که در کارکرد موثر سازمان اهمیت دارند.معیارهای بهره وری و کیفیت نشان دهنده میزان اقتدار یک ملت برای حضور و ایفای نقش در بازار جهانی است .بهبود بهره وری و کیفیت در عصر حاضر به یک جنبش و حرکت ملی تبدیل شده است.بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی ،رفاه بیشتر ،آرامش و آسایش انسانها که هدف اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود همواره مد نظر دست اندرکاران و دولتمردان بوده و هست(ابطحی،کاظمی،۲۰۰۳: ۲۳)استفاده بهینه از منابع یکی از اهداف اساسی هر سازمان می باشد .دانشگاه علوم پزشکی نیز به عنوان یکی از مهمترین اجزای نظام سلامت به دلیل مواجهه باافزایش هزینه ها وکمبودمنابع به دنبال استفاده بهینه ازمنابع است.ارتقای بهره وری می تواند دررسیدن به این هدف دانشگاه علوم پزشکی را یاری نماید.بیمارستانها ومراکز بهداشتی به منظور برنامه ریزی درراستای بهبود بهره وری باید درابتدا راههای افزایش بهره وری راشناسایی نماید.در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بخش بهداشت و درمان به عنوان منابع اجتماعی لازم و حیاتی تلقی می شوند که باید در راستای منافع جامعه اداره شوند.مدیریت ضعیف در بخش بهداشت و درمان منجر به اتلاف منابع از جمله پول ،نیروی انسانی ،ساختمان و تجهیزات می گردد.چنین اتلافی بدین معناست که ایجاد سطح مشخصی از خدمات یا ستاده ،می توانسته است با منابع کمتری حاصل گردد،با جلوگیری یا کاهش اتلاف منابع می توان منابع در دسترس را در جهت ارائه خدمات بیشتر یا توسعه دسترسی و بهبود کیفیت خدمات بخش بهداشت و درمان بکار گرفت(باغبانیان،۲۰۰۳: ۱۲۳).
هدف نهایی اعمال مدیریت صحیح و تعهد مدیران در بخش بهداشت و درمان ،افزایش بهره وری خدمات بهداشتی و درمانی از قبیل کوتاه نمودن طول اقامت بیماران،افزایش پوشش خدمات بهداشتی ،ارتقائ آگاهی بهداشتی مردم،جلوگیری از ضایعات و خسارات مالی ،حفظ و حراست از امکانات و تاسیسات بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی و درنهایت ایجاد یک نظم قابل قبول بهداشتی ،درمانی و اقتصادی می باشد.علیرغم اینکه توجه ویژه به رعایت اصل بهره وری در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی با وجود یک روند رو به رشد هزینه های ارائه خدمات و مراقبتهای بهداشتی و درمانی یک ضرو رت مطلق می باشد ،متاسفانه بی توجهی به برخی عوامل مانع از ارتقاو رشد بهره وری در این واحدها شده و اداره امور بیمارستانها ومراکز بهداشتی را بامشکلات عدیده ای روبرو ساخته است که شناخت این موانع و برنامه ریزی برای رفع آنها و ایجاد زمینه لازم برای رشد بهره وری نیاز اساسی می باشد(حریری وسجادی،۱۹۹۳).
دلایلی گوناگون همچون نیروی انسانی ناکارآمدبه دلیل پایین بودن اطلاعات واختلافهاودرگیریهای موجود بین آنها،عدم تعهد مدیریت ، عدم توجه کافی به آموزش وخلاقیت کارکنان باعث کاهش بهره وری شده اند که دراین میان مدیریت کیفیت جامع معرفی می شودتا با به کارگیری یک سلسله راهنمایی ها بهره وری کارکنان افزایش یابد تادر آن سازمان بابکارگیری مدیریت کیفیت جامع وتعیین میزان پیشرفت سازمان درمسیرتعالی سازمانی بهتر بتواندنقاط قوت وضعف برنامه های خودرابشناسد برای دستیابی به کیفیت مورد نظر ، ایجاد اصلاحات و تغییرات بجا ومناسب درمراکز بهداشتی و درمانی ،استفاده از روش مدیریت کیفیت به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازسازی نظام مدیریت از سوی صاحبنظران توصیه شده است.در روش مدیریت کیفیت فراگیر تاکید عمده برافزایش کیفیت با محورقرار دادن رضایت دریافت کنندگان خدمات است .کاربرد روشهایی نظیر مدیریت کیفیت بالا و جلب رضایت دریافت کنندگان خدمات بیماران از اهداف عمده آنهاست یاری می رساند.
با توجه به این نکته که تی کیو ام در اصل یک فلسفه و تفکر است و به عنوان یک فرهنگ و عقیده غالب بر سازمان ها تاثیر گذارنده و آن ها را جهت می دهد.سئوالی که در این مورد مطرح می شود آن است که آیا آیا بین مدیریت کیفیت جامع وبهره وری درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی رابطه وجوددارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع برافزایش بهره وری کارکنان

فصل اول :کلیات تحقیق ۳

مقدمه: ۴
۱- ۱- بیان مساله ۵
۱- ۲- اهمیت ضرورت پژوهش ۷
۱- ۳-اهداف پژوهش ۹
۱-۳- ۱-هدف کلی: ۹
۱-۳- ۲-اهداف جزئی: ۹
۱- ۴-فرضیه های پژوهش ۹
۱-۴-۱-فرضیه اصلی ۹
۱-۴-۲-فرضیات فرعی ۹
۱-۵-متغییرهاتحقیق: ۱۰
۱-۵-۱-متغییر مستقل : ۱۰
۱-۵-۲-متغییر وابسته : ۱۰
۱-۵-۳-متغییر تعدیل کننده : ۱۰
۱-۵-۴-متغییر کنترل کننده : ۱۰
۱-۶-تعاریف اصطلاحات: ۱۰
۱-۶-۱-تعاریف نظری(تئوریک): ۱۰
۱-۶-۲-تعاریف عملیاتی: ۱۱

فصل دوم :پیشینه تحقیق ۱۳

مقدمه ۱۴
۲-۱-تاریخچه کیفیت: ۱۴
۲-۲-نگاهی ژرف به مفهوم کیفیت ۱۶
۲-۳- سیستم مدیریت کیفیت جامع چیست؟ ۱۸
۲-۴-فلسفه مدیریت کیفیت جامع ۲۰
۲-۵- فلسفه دکتر دمینگ ۲۱
۲-۶-فلسفه ژوران ۲۵
۲-۷- فلسفه کرازبی ۲۵
۲-۸-اصول مدیریت کیفیت جامع ۲۸
۲-۸-۱-دال گارد و همکاران ۲۸
۲-۸-۲-نوئه و همکاران ۲۹
۲-۸-۳-ایوانز و لیندسی ۲۹
۲-۸-۴-بک فورد ۲۹
۲-۸-۵-مارتینزلورنته و همکاران ۳۰
۲-۹-ارزش های سازمانی مدیریت کیفیت جامع محور ۳۱
۲-۱۰-اصول اساسی مدیریت کیفیت جامع در این مطالعه ۳۲
۲-۱۱-مفهوم کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ۳۷
۲-۱۲-عوامل اساسی در تعیین کیفیت از دیدگاه رابرت و پروست: ۳۷
۲-۱۳-ابعاد کیفیت در بهداشت و درمان ۳۸
۲-۱۴-اصول کیفی مراقبت های بهداشتی درمانی ۳۸
۲-۱۵-مراحل مدیریت کیفیت جامع TQM 39
۲-۱۶-جایزه ملی کیفیت ایران ۴۱
۲-۱۷-ساختار مدل جایزه ملی کیفیت ایران ۴۲
۲-۱۸-ارزش ها و مفاهیم بنیادین سرآمدی ۴۳
۲-۱۹-موانعی که بر سر راه مدیریت کیفیت جامع وجود دارد ۴۴
بخش دوم: بهره وری نیروی انسانی ۴۴
۲- ۲۰-مقدمه: ۴۴
۲-۲۱-تعاریف و مفهوم بهره وری ۴۵
۲-۲۲-تاریخچه بهره وری (ایران و جهان ) ۴۶
۲- ۲۳-اهمیت و نقش بهره وری در ابعاد کلان و مقایسه بهره وری ایران با سایر کشورها : ۴۸
۲-۲۴-وضع بهره وری در کشور ۴۹
۲-۲۵-دیدگاههای مختلف درباره بهره وری ۵۰
۲-۲۶-سطوح بهره وری ۵۲
۲-۲۷-مدل ها و الگوهای ارتقاء بهره وری ۵۶
۲-۲۷-۱-مدل بهره وری دکتر سومانث (CTPM ) 56
۲-۲۷-۲- مدل CREST 57
۲-۲۷-۳-مدل آگاروال ۵۷
۲-۳-۷-۴- مدل گودوین ۵۸
۲-۲۷-۵-مدل هرسی و گلداسمیت ۵۸
۲-۲۷-۶- مدل هرشاور و راش ۵۹
۲-۲۷-۷- مدل تحلیلی بهبود بهره وری ۵۹
۲-۲۷-۸-مدل بهره وری سازمانهای خدماتی ۵۹
۲-۲۸- روش های اصلی بهبود بهره وری در یک سازمان ۶۰
۲- ۲۹-عوامل درون سازمانی اصلی و موثر بر بهره وری سازمان ۶۲
۲-۳۰-عوامل برون سازمانی موثر در بهره وری ۶۹
۲- ۳۲-علل کاهش بهره وری : ۷۸
۲-۳۳-مروری بر مطالعات پیشین ۷۹
۲-۳۳-۱مطالعات در جهان ۷۹
۲-۳۳-۲مطالعات در ایران ۸۳
۲-۳۴-نتیجه گیری: ۸۷
۲-۳۵چارچوب نظری (تئوریک) ۸۸

فصل سوم :روش تحقیق

مقدمه: ۹۰
۳- ۱-روش تحقیق ۹۰
۳- ۲ -جامعه نمونه آماری ۹۱
۳- ۳-روش انتخاب نمونه ۹۱
۳- ۴- روش جمع آوری داده و ابزار آن: ۹۲
۳-۴-۱-روش گردآوری داده ها ۹۲
۳-۴-۲-ابزار اندازه گیری: ۹۲
۳-۵-روایی و اعتباری ابزار ۹۳
۳-۵-۱ روایی ابزار: ۹۳
۳-۵-۲- اعتبار ابزار: ۹۴
۳- ۶-روش تجزیه تحلیل داده های آماری ۹۵

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها ۹۶

مقدمه ۹۷
۴-۱-آمار توصیفی ۹۷
۴-۱-۱-تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی ۹۷
۴-۲-بخش دوم :آمار استنباطی ۱۳۳
۴-۲-۱-فرضیه اصلی ۱۳۳
۴-۲-۲-آزمون فرضیات فرعی ۱۳۵
۴-۳-یافته های جانبی پژوهش ۱۴۱

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه ۱۴۸
۵-۱-بحث ونتیجه گیری فرضیه های پژوهش ۱۴۸
۵-۲- محدودیتهای پژوهش: ۱۵۵
۵-۳- پیشنهادات ۱۵۶
۵-۳-۲- پیشنهادات برای تحقیقاتی آتی: ۱۵۷
منابع فارسی ۱۵۹
منابع لاتین: ۱۶۴

Abstract 168

 

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل :۲۳۷۵کیلو بایت (rar)

تعداد صفحات : ۱۷۴

قیمت : ۳۱۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *