دانلود پایان نامه تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید محصولات سینره

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۵۰۸ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۱| قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

چکیده:مدیران بازاریابی می توانند تصویر فروشگاه را با افزایش تنوع محصول، بهبود کیفیت محصول، ارائه این محصولات به قیمت ارزشی که واقعی باشد، و دکوراسیون داخلی خوشایند بالا ببرند. این بهبود به طور مستقیم قصد خرید PLB را افزایش می دهد. مدیران همچنین می توانند تصویر PLB را بهبود بخشند.پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. جامعه ی آماری، شامل افرادی است که در زمان تکمیل پرسشنامه در داروخانه های استان تهران در حال خرید محصولات  سینره می باشند. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری خوشه ای­استفاده شد و تعداد ۳۸۴ پرسشنامه توزیع شد. هدف پژوهش، بررسی تاثیر تصویر فروشگاه و کیفیت خدمات بر روی تصویر نام تجاری و قصد خرید برای مارک های برچسب های خصوصی بود. با بررسی مبانی نظری­و یافته های پژوهش های قبلی، مدل مفهومی پژوهش و فرضیه های آن ارائه شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان داد، تصویر فروشگاه ، تصویر PLB ، ریسک دریافتی مشتریان ،آگاهی از قیمت و کیفیت خدمات برای مصرف کنندگان بر روی قصد خرید مشتریان از محصولات سینره تاثیر مستقیم دارند.در پایان بر مبنای یافته ها، پیشنهادهای پژوهش ارائه شد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

در ایران با توجه به پیدایش و ایجاد ساختار جدید و فناوری نوین در بخش خرده­فروشی و فروشگاهی، رقابت شدیدی بین فروشگاهها و خرده­فروشی­ها برای جلب نظر مشتریان به وجود آمده است. در این راستا، نقش فروشگاه­ها و واحدهای خرده­فروشی بسیار با اهمیت جلوه میکند(ابراهیمی، صفرزاده و جاویدیحق،۱۳۹۰ ).در فرایند تصمیم خرید، انتخاب فروشگاه یا محل خرید یکی از عوامل تأثیرگذار است و یکی از دغدغه­های خریداران در نظر گرفته می­شود؛ چراکه انتخاب محل خرید، همراه با در نظر گرفتن کیفیت و تنوع کالاها ی عرضه شده ، خدمات و تسهیلات قابل دریافت، کاهش زمان خرید و احساس رضایت از خرید و ادامه رابطه و درنهایت وفاداری مشتری است.با توجه به اهمیت بازاریابی رابطه مند در سال های اخیر ، به ویژه در صنایع خدمات و کارخانه های تولیدی، مفاهیم مربوط به وفاداری مورد توجه واقع شده است. شماری از نویسندگان بر رابطه مثبت و موجود بین وفاداری مشتری و عملکرد تجاری تأکید میکنند. کاسترو و آرماریو (۱۹۹۹ ) معتقدند مشتریان وفادار، نه تنها ارزش تجارت را بالا میبرند ؛ بلکه به تجارت امکان می دهند تا بتواند هزینه­های خود را نسبت به جذب مشتریان جدید پایین نگه دارد (موسیخانی ، حقیقی و ترکزاده، ۱۳۹۱).از دسته عواملی که می­تواند روی وفاداری مشتری به یک فروشگاه تأثیرگذار باشد، تصویری است که فروشگاه از خود در ذهن مشتری به جا می­گذارد. با توجه به مطالب گفته شده و اهمیتی که تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه روی وفاداری مشتری دارد، پژوهش های اندکی در این زمینه انجام گرفته است و بیشتر تمرکز رو ی تأ ثیر تصو یر سازما نی(رحیمیان، ۱۳۸۷ و سهیلی،۱۳۸۸ ) و تصویر برند (فخارمنش و قنبرزاده، ۱۳۹۰ و غراب ی،۱۳۸۷ ) بر وفاداری بوده تا تصویر فروشگاه. بنابراین پژوهشگر در پی آن است تا با بررسی تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید مصرف کنندگان از فروشگاه، بر اهمیت این موضوع تأکید کرده و توجه مدیران بازاریابی را بیشتر به سمت آن جلب کند.

۱-۲ بیان مسئله پژوهش

علامت های برچسب خصوصی که همچنین به عنوان مارک های فروشگاه شناخته می شوند، علائم تجاری هستند که مالک انها توزیع کنندگان هستند و در فروشگاه های اختصاصی فروخته می شوند( کوتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۶). چنانکه مقیاس توزیع کنندگان مدرن رشد می کند، توانایی مذاکره شان با تولید کنندگان قوی تر می شود.به علاوه، به علت اینکه رکود اقتصادی باعث کاهش صرف هزینه ی مصرف کننده می شود، توزیع کنندگان با پشتکار زیاد یک PLB برای افزایش سود و تفاوت ایجاد می کنند( کوئلچ و هاردینگ، ۱۹۹۶، ریچاردسون و دیگران، ۱۹۹۶). این موضوع قیمت ها را افزایش می دهد و به توزیع کننده اجازه می دهد که در بازار با هزینه ی کمتری مشارکت کند.برای فروشگاه های خرده فروشی، جدای از ایجاد تفاوت، PLB می تواند باعث حفظ مشتری وافزایش میزان درآمد بشود( هاچ،۱۹۹۶، انجمن تولید کنندگان برچسب خصوصی(PLMA)،۱۹۹۶، ریچاردسون و دیگران، ۱۹۹۶). بنابراین، توسعه ی یک PLB یک استراتژی مهم برای توزیع کنندگان می شود.اگر چه مطالعات پیشین به ندرت روی عوامل سطح- فروشگاه بحث کرده اند، آنها بسیار اهمیت پیدا کرده تصویر فروشگاه می تواند یک عامل تعیین کننده کیفیت محصول باشد(داور و پارکر، ۱۹۹۴). علاوه بر این، ادبیات گسترش نام تجاری این تصور را حمایت می کند که انجمن فروشگاه ها می تواند به مارک های فروشگاه تعمیم داده شود(کالینز_ داد و لیندلی، ۲۰۰۳). علاوه بر این، زمانی که مصرف کنندگان با نام تجاری ناآشنا هستند، تصویر فروشگاه اغلب یکی از بزرگترین نشانه های قضاوت سریع PLBاست . بنابراین، تصویر فروشگاه رابطه مستقیم و مثبت با نیت مصرف کنندگان در خرید PLBدارد. هرچه تصویر یک فروشگاه مثبت تر باشد ، قصد خرید مصرف کنندگان بالاتر خواهد بود (دادز و همکاران، ۱۹۹۱؛ گرووال و همکاران، ۱۹۹۸). با توجه به­رشد قابل توجه نام های تجاری خدماتی و نیز نبود تحقیقات کافی در این حوزه به خصوص در ایران، بایستی به این سوال که آیا تصویر فروشگاه بر روی قصدخرید مصرف کنندگان تاثیر دارد؟ پاسخ جامعی داده شود .

 

دانلود پایان نامه تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید

فصل اول کلیات تحقیق ۱

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله پژوهش ۳
۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش ۴
۱-۴ اهداف تحقیق ۴
۱-۴-۱ اهداف اصلی ۴
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۴
۱-۵ چارچوب نظری ۵
۱-۶ فرضیات پژوهش ۸
۱ – ۷ قلمرو تحقیق ۹
۱-۷-۱) قلمرو موضوعی تحقیق ۹
۱-۷-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۹
۱-۷-۳) قلمرو زمانی تحقیق ۹
۱-۸ جامعه آماری ۹
۱-۹ تعاریف اصطلاحات و متغیر های تحقیق ۱۰

فصل دوم ادبیات تحقیق ۱۲

مقدمه ۱۳
۲-۱ بخشاول:مبانی نظری ۱۳
۱-۲-۱مقدمه ۱۳
۲-۱-۲تصویر فروشگاه ۱۴
۲-۱-۳کیفیت خدمات ۱۶
۲-۱-۳-۱ تعریف کیفیت خدمات ۱۶
۲-۱-۳-۲ اهمیت کیفیت خدمات ۱۷
۲-۱-۳-۳ ارزیابی خدمات ۲۰
۲-۱-۳-۴ درک مشتری از خصوصیات خدمت ۲۰
۲-۱-۳-۵ انتظارات مشتری چگونه شکل میگیرند؟ ۲۱
۲-۱-۳-۶ نقش مشتری در خدمات ۲۲
۲-۱-۳-۷ شناخت کیفیت خدمات ۲۳
۲-۱-۳-۸ رویکردهای کیفیت خدمت ۲۴
۲-۱-۴ ارتباط کیفیت خدمات وتصویر فروشگاه ۲۵
۲-۱-۶ درک خطر پذیری ۲۶
۲-۱-۷ آگاهی قیمت ۲۷
۲-۱-۸ قصد خرید ۲۷
۲-۱-۹ ارتباط تصویر فروشگاه و قصد خرید ۲۷
۲-۱-۱۰ ارتباط کیفیت خدمات و قصد خرید ۲۹
۲-۱-۱۱ ارتباط بین خطر پذیری مصرف کنندگان و قیمت ۳۰
۲-۱-۱۲ ارتباط بین آگاهی قیمت و قصد خرید PLB 31
۲-۲ بخش دوم: پیشینه پژوهش ۳۳
۲-۲-۱ تحقیقات داخلی و خارجی ۳۳
۲-۳ بخش سوم:شرکت سینره ۳۷
۲-۳-۱ تاریخچه دراگ استور ۳۷

فصل سوم روش تحقیق ۴۴

۳-۱مقدمه ۴۵
۳ – ۲ روش تحقیق ۴۵
۱ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر هدف ۴۵
۲ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر گردآوری دادهها ۴۵
۳ – ۳روشهای جمع آوری اطلاعات ۴۵
۳ – ۴ ) تدوین پرسشنامه ۴۶
۳ – ۵ ) روایی و پایایی پرسشنامه ۴۷
۳ – ۵ – ۱ ) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۴۷
۳ – ۵ – ۲ ) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ۴۸
۳ – ۶ ) قلمرو تحقیق ۴۹
۳ – ۶ – ۱ ) قلمرو موضوعی تحقیق ۴۹
۳-۶-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۴۹
۳-۶-۳) قلمرو زمانی تحقیق ۴۹
۳ – ۷ ) جامعه و نمونه آماری ۴۹
۳ – ۷ – ۱ ) جامعه آماری ۴۹
۳ – ۷ – ۳ ) روش نمونه گیری ۵۱
۳ – ۸ ) متغیرهای تحقیق ۵۱
۳– ۱۰ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۱
۳-۱۰-۱ ) تحلیل توصیفی ۵۲
۳-۱۰-۲) تحلیل استنباطی ۵۲

فصل چهارم یافته های تحقیق ۵۳

۴ – ۱ ) مقدمه ۵۴
۴ – ۲ ) تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق ۵۵
۴ – ۲ – ۱ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ۵۵
۴ – ۲ – ۲ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسیت ۵۶
۴ – ۲ – ۳ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل ۵۷
۴ – ۲ – ۴ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات ۵۸
۴ – ۲ – ۵ ) بررسی فرض نرمال بودن عوامل اصلی ۵۹
۴ – ۳ ) تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق ۶۱
۴ – ۳ – ۱ ) بررسی فرضیه اول تحقیق ۶۱
۴ – ۳ – ۱ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه اول ۶۲
۴ – ۳ – ۲ ) بررسی فرضیه دوم تحقیق ۶۴
۴ – ۳ – ۲ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه دوم ۶۵
۴ – ۳ – ۳ ) بررسی فرضیه سوم تحقیق ۶۶
۴ – ۳ – ۳ – ۲ )بررسی قطعیت وجودرابطه خطی بین دو متغیر فرضیه سوم ۶۷
۴ – ۳ – ۴ ) بررسی فرضیه چهارم تحقیق ۶۹
۴ – ۳ – ۴ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه چهارم ۷۰
۴ – ۳ – ۵ ) بررسی فرضیه پنجم تحقیق ۷۲
۴ – ۳ – ۵ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه پنجم ۷۳
۴ – ۳ – ۶ ) بررسی فرضیه ششم تحقیق ۷۴
۴ – ۳ – ۶ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه ششم ۷۵
۴ – ۳ – ۷ ) بررسی فرضیه ۶- الف تحقیق ۷۸
۴ – ۳ – ۷ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه ۶- الف ۷۹
۴ – ۳ – ۸ ) بررسی فرضیه ۶-ب تحقیق ۸۱
۴ – ۳ – ۸ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه ۶- ب ۸۲
۴ – ۳ – ۹ ) بررسی فرضیه ۶- ج تحقیق ۸۴
۴ – ۳ – ۹ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه ۶-ج ۸۵
۴ – ۳ – ۱۰ ) بررسی فرضیه هفتم تحقیق ۸۷
۴ – ۳ – ۱۰ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه هفتم ۸۸
۴ – ۳ – ۱۱ ) بررسی فرضیه هشتم تحقیق ۸۹
۴ – ۳ – ۱۱ – ۲ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه هشتم ۹۰

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۲

۵ – ۱ ) مقدمه ۹۳
۵ – ۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج ۹۳
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی ۹۴
۵ – ۲– ۱ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه اول ۹۵
۵ – ۲ –۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه دوم ۹۵
۵ – ۲ –۳ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم ۹۵
۵ – ۲ – ۵) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه پنجم ۹۶
۵ – ۲ – ۶) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ششم ۹۷
۵ – ۲ – ۶) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ۶- الف ۹۷
۵ – ۲ – ۶) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ۶- ب ۹۷
۵ – ۲ – ۶) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ۶- ج ۹۸
۵ – ۲ – ۷) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه هفتم ۹۸
۵ – ۲ – ۶) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه هشتم ۹۸
۵ – ۳ ) پیشنهادهای تحقیق ۱۰۱
.۵ – ۳ – ۲ ) پیشنهادهای آتی پژوهشی ۱۰۲
۵ – ۴ ) محدودیتهای حین اجرای تحقیق ۱۰۳
منابع ۱۰۴

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۱۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

 

 

 

 

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *