دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه تهران

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””] نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۳۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۰| قیمت : ۱۳۰۰۰تومان[/box]

چکیدهامروزه شرکت های بیمه ای نقش مهمی در توزیع منابع مالی ایفا می کنند. در این میان بیمه ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تلاش می کنند تا حداکثر استفاده را از سیستم های اطلاعاتی بهره برداری نمایند. هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. بنابراین جامعه تحقیق شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. تعداد این افراد ۸۰۰ نفر می باشد که با توجه به استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق ۲۵۶ نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که بر اساس پرسشنامه و مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق باچا(۲۰۱۲)، این پرسشنامه طراحی و اجرا می گردد. در این تحقیق سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی، تخصص کاربر و تاثیر گذاری کاربر به عنوان متغیر های سیستم اطلاعاتی انتخاب شده است. فرضیات این تحقیق به بررسی ارتباط بین این متغیر ها و شایستگی محوری می پردازد. در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین متغیر های تحقیق از آزمون های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که رابطه معنی داری بین مهارت مدیریتی و سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی با شایستگی محوری وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران ارائه شده است.

۱-۱مقدمه

با ظهور فناوری اطلاعات در دهه های اخیر و رشد سریع آن در سال های گذشته، فناوری اطلاعات یکی از ابزارهایی بوده که به صورت گسترده سازمان ها از آن استفاده کرده اند و استفاده از آن نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است. برای استفاده مناسب از راهکارهای ارائه شده فناوری اطلاعات، اکثر سازمان ها واحدی با نام فناوری اطلاعات یا اسامی مشابه دایر نموده اند که وظیفۀ شناخت نیازهای کسب و کار در زمینۀ فناوری اطلاعات و برطرف نمودن این نیازها را برعهده دارند. با رشد سریعی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد، در صورتیکه همۀ این کارکردها در داخل سازمان و از سوی واحد فناوری اطلاعات محقق گردد گسترش بیش از اندازه این واحد را به دنبال خواهد داشت و از آن جایی که حوزه کاری در اکثر سازمان ها با حوزه فناوری اطلاعات فاصلۀ زیادی دارد، گسترش بیش از اندازه واحد فناوری اطلاعات باعث عدم یکپارچگی و اعمال هزینه های سربار زیادی بر سازمان می شود. بر این اساس سازمان ها تلاش می کنند تا جای ممکن بسیاری از این کارکردها را به خارج سازمان برون سپاری کنند تا علاوه بر جلوگیری از بروز مشکلات بیان شده، از توانمندی و قابلیت های سازمان هایی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند، استفاده نمایند(نهاوندی و همکاران،۱۳۸۷). در این میان در محیط متغیر امروز، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی مؤثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت و راهبرد رویکردی است که  به دنبال خلق مزیت رقابتی است(غفاریان،۱۳۸۳). به همین منظور شرکت ها لازم دارند تا همواره از قابلیت های خود به عنوان یک شایستگی محوری و مزیت رقابتی برای پیشی گرفتن از رقبا استفاده نمایند. در این فصل از تحقیق کلیاتی از طرح تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بیان مسئله، اهمیت موضوعی، اهداف و فرضیات تحقیق و هم چنین مدل مفهومی و روش شناسی در این بخش از فصول پنجگانه طرح تحقیق ارائه می گردد.

۲-۱بیان مسئله تحقیق

در قرن بیست و یکم کاملاً آشکار است که اطلاعات و ارتباطات، اهمیت راهبردی گسترده ای پیدا کرده است. فناوری اطلاعات بسیاری از جنبه های زندگی روزمره ما را تحت تاثیر قرارداده است و امروزه، ناگزیر به استفاده از انواع فناوری های اطلاعاتی هستیم(سرلک و جوادیان،۱۳۹۰). فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر و سریع تر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود که آن را در اصطلاح تبادل الکترونیکی اطلاعات می نامند(اعتمادی و همکاران،۱۳۸۵). در واقع چالش های فزاینده محیطی به شکل قابل ملاحظه ای کسب و کار را تحت تأثیر قرار داده است. چالش هایی مانند تغییرات سریع، ظهور اینترنت، تنوع نیروی کار، جهانی سازی، تغییر در قوانین و مقررات، کمبود مهارت های مورد نیاز و ظهور بخش های خدماتی نه تنها ساختارهای سازمانی را تحت تأثیر قرار داده اند، بلکه ماهیت و نقش همه بخش های کسب و کار را نیز تحت تأثیر قرار داده اند.  باید بیان نمود که، سیستم های اطلاعاتی، سیستم هایی هستند که اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را برای افراد تصمیم گیر فراهم می آورند. اطلاعاتی را که سیستم های اطلاعاتی در اختیار کاربران قرار می دهند خدمات سیستم های اطلاعاتی می نامیم. برای این که سیستم های اطلاعاتی بتوانند خدمات مناسب را در اختیار کاربران قرار دهند نیازمند در اختیار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نیروی انسانی آموزش دیده و با انگیزه اند که در هر صورت، هزینه های بالایی را برای سازمان در بر دارند(مهدوی،۱۳۸۴). در محیط متغیر امروز، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی مؤثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت و راهبرد رویکردی است که به دنبال خلق مزیت رقابتی است(غفاریان،۱۳۸۳). در این شرایط، سازما ن ها با تغییر رویکردهای راهبردی کنونی به منابع داخلی شرکت، به همراه توجیه مزایای آن در عملکرد شرکت مواجه شده اند(بارنی[۱]،۲۰۰۱).  در این میان برای حضوری فعال در بازارهای رقابتی امروزی شرکت ها لازم دارند تا شایستگی های محوری خود را توسعه دهند. شایستگی های محوری به عنوان تخصص یک شرکت شناسایی می شود که به شرکت ها اجازه می دهد تا ارزش آفرینی نمایند و محصولاتی متمایز و منحصر به فرد به بازار ارائه نمایند. در حالی که این اعمال برای رقبا بسیار سخت و گاه غیرممکن است(باچا[۲]،۲۰۱۲). در زمینه سیستم های اطلاعاتی ابعاد مختلفی ارائه شده است. در این تحقیق  بر اساس تحقیق باچا(۲۰۱۲) ابعاد سیستم های اطلاعاتی در حوزه سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، تخصص کاربر، مهارت های فنی سیستم اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. باید بیان نمود که تحقیقات زیادی در زمینه بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد شرکت ها انجام شده است(سیرکار[۳] و همکاران،۲۰۰۰). در این میان بررسی ارتباط بین مدیریت سیستم های اطلاعاتی با شایستگی های محوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سویی در صنعت بیمه با توجه به گسترش توجه مسئولین نظام مالی و بیمه ای شاهد گسترش بالایی در بازار مربوطه می باشیم. این امر لزوم استفاده از سیستم های اطلاعات به منظور کنترل بهتر نمایندگی ها و یکپارچگی بیشتر در آنان را افزایش می دهد و مدیران بیمه ای را با چالش جدی روبرو نموده است. در این تحقیق تلاش می شود تا با رویکردی جامع تر به بررسی ابعاد این رابطه بپردازیم.

شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱بیان مسئله تحقیق. ۴

۱-۲ اهمیت موضوع. ۵

۱-۳ اهداف تحقیق. ۶

هدف اصلی. ۶

۱-۴ فرضیه های تحقیق. ۷

۱-۵ روش تحقیق. ۷

۱-۶ جامعه و نمونه آماری. ۸

۱-۷ روش گردآوری اطلاعات.. ۸

۱-۸ ابزار گردآوری اطلاعات.. ۸

۱-۹ مدل مفهومی. ۹

۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۹

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ۱۲

۲-۱ بخش اول شایستگی محوری. ۱۲

۲-۱-۱ اطلاعات.. ۱۲

۲-۱-۲ مدیریت و نیازهای اطلاعاتی. ۱۳

۲-۱-۳ تعریف فناوری اطلاعات.. ۱۴

۲-۱-۴ کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. ۱۴

۲-۱-۵ نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمان. ۱۵

۲-۱-۶ مدیران و فناوری اطلاعات.. ۱۶

۲-۱-۷ پذیرش فناوری اطلاعات.. ۱۷

۲-۱-۸ سیستم های اطلاعاتی. ۱۸

۲-۱-۹ معماری  و سیستم های اطلاعات استراتژیک.. ۱۸

۲-۱-۹-۱ معماری سیتم. ۱۸

۲-۱-۹-۲ تعریف سیستم های اطلاعات استراتژیک.. ۱۹

۲-۱-۹-۳ اهمیت معماری برای سیستم های اطلاعات استراتژیک.. ۲۰

۲-۱-۹-۴ فرایند تهیه معماری سیستم های اطلاعات استراتژیک.. ۲۰

۲-۱-۹-۵ برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک.. ۲۲

۲-۱-۹-۶ پشتیبانی از موقعیت رقابتی سازمان. ۲۲

۲-۱-۹-۷ سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی. ۲۳

۲-۱-۹-۸ سیستم های اطلاعات منابع انسانی. ۲۴

۲-۱-۹-۹ طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی. ۲۵

۲-۲ بخش دوم مزیت رقابتی. ۲۹

۲-۲-۱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.. ۳۴

۲-۲-۲ ﮔﺮﻭهﺑﻨﺪﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ۳۶

۲-۲-۳ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ۳۶

۲-۲-۴ تعریف شایستگی. ۳۸

۲-۲-۵ تاریخچه شایستگی ها ۳۹

۲-۲-۶ سطوح شایستگی. ۴۰

۲-۲-۷ ابعاد شایستگی. ۴۰

۲-۳ شایستگی شغلی و رفتاری. ۴۲

۲-۳-۱ تعریف شایستگی رفتاری. ۴۲

۲-۳-۲ حوزه های شایستگی رفتاری. ۴۲

۲-۳-۳ شایستگی شغلی و رفتاری. ۴۳

۲-۳-۳-۱ تعریف شایستگی شغلی. ۴۳

۲-۳-۳-۲ الگوهای شایستگی. ۴۳

۲-۳-۳-۳ ویژگی های مدل شایستگی. ۴۴

۲-۳-۳-۴ اهمیت توجه به شایسته گزینی در اسلام ۴۴

۲-۳-۳-۵ چارچوب های نظری شایستگی های مدیران. ۴۶

۲-۴ بخش سوم پیشینه تحقیق. ۵۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ۵۵

۳-۱ روش تحقیق. ۵۶

۳-۱-۱ طبقه بندی بر اساس هدف.. ۵۶

۳-۱-۲ طبقه بندی بر اساس روش.. ۵۶

۳-۲ روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. ۵۸

۳-۲-۱ مطالعات کتابخانه ای. ۵۸

۳-۲-۲ پرسشنامه ۵۹

۳-۳ روایی و پایایی پرسشنامه ۵۹

۳-۳-۱ روایی پرسشنامه ۵۹

۳-۳-۲ پایایی پرسشنامه ۶۰

۳-۴ جامعه و نمونه آماری. ۶۱

۳-۴-۱ جامعه آماری. ۶۲

۳-۴-۲ نمونه آماری. ۶۲

۳-۵  روش ها و تکنیک های تحلیل آماری. ۶۳

۳-۵-۱ مدل یابی معادلات ساختاری. ۶۴

۳-۵-۱-۱ پایه های مدل یابی معادلات ساختاری. ۶۴

۳-۵-۱-۲ موارد استفاده مدل یابی معادلات ساختاری. ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ۶۹

۴-۱آمار توصیفی. ۷۰

۴-۱-۱ بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری. ۷۰

۴-۱-۲ بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری. ۷۱

۴-۱-۳ بررسی وضعیت سن در نمونه آماری. ۷۲

۴-۱-۴ بررسی وضعیت سابقه کاری. ۷۴

۴-۱-۵ بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری. ۷۵

۴-۱-۶ توصیف متغیرهای تحقیق. ۷۷

۴-۲ آمار استنباطی. ۷۸

۴-۲-۱ بررسی فرضیات تحقیق. ۷۸

۴-۲-۱-۱ فرضیه شماره ۱: سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. ۷۸

۴-۲-۱-۲ فرضیه شماره ۲: مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. ۷۹

۴-۲-۱-۳ فرضیه شماره ۳: مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. ۸۰

۴-۲-۱-۴ فرضیه شماره ۴: تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. ۸۱

۴-۲-۱-۵ فرضیه شماره ۵: تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. ۸۲

۴-۲-۲ بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. ۸۳

۴-۳ مدل معادلات ساختاری. ۸۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ۸۹

۵-۱ نتایج آمار توصیفی. ۸۹

۵-۲ نتایج آمار استنباطی. ۸۹

۵-۳ نتایج بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. ۹۱

۵-۴ نتایج بررسی مدل معادلات ساختاری. ۹۲

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۹۳

۵-۶ پیشنهادات تحقیق. ۹۳

۵-۶-۱ پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق. ۹۳

۵-۶-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۹۴

پیوست ها ۹۵

پرسشنامه ۹۵

خروجی نرم افزار ۹۷

منابع و مآخذ. ۱۰۸

منابع فارسی. ۱۰۸

منابع غیر فارسی. ۱۰۹

چکیده انگلیسی. ۱۱۱

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت :۱۳۰۰۰تومان[/box]

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب
شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *