خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه تهران

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه تهران

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۳۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۰| قیمت : ۹۰۰۰تومان

چکیدهامروزه شرکت های بیمه ای نقش مهمی در توزیع منابع مالی ایفا می کنند. در این میان بیمه ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تلاش می کنند تا حداکثر استفاده را از سیستم های اطلاعاتی بهره برداری نمایند. هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. بنابراین جامعه تحقیق شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. تعداد این افراد ۸۰۰ نفر می باشد که با توجه به استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق ۲۵۶ نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که بر اساس پرسشنامه و مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق باچا(۲۰۱۲)، این پرسشنامه طراحی و اجرا می گردد. در این تحقیق سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی، تخصص کاربر و تاثیر گذاری کاربر به عنوان متغیر های سیستم اطلاعاتی انتخاب شده است. فرضیات این تحقیق به بررسی ارتباط بین این متغیر ها و شایستگی محوری می پردازد. در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین متغیر های تحقیق از آزمون های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که رابطه معنی داری بین مهارت مدیریتی و سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی با شایستگی محوری وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران ارائه شده است.

۱-۱مقدمه

با ظهور فناوري اطلاعات در دهه هاي اخیر و رشد سریع آن در سال هاي گذشته، فناوري اطلاعات یکی از ابزارهایی بوده که به صورت گسترده سازمان ها از آن استفاده کرده اند و استفاده از آن نیز با سرعت زیادي در حال افزایش است. براي استفادة مناسب از راهکارهاي ارائه شدة فناوري اطلاعات، اکثر سازمان ها واحدي با نام فناوري اطلاعات یا اسامی مشابه دایر نموده اند که وظیفۀ شناخت نیازهاي کسب و کار در زمینۀ فناوري اطلاعات و برطرف نمودن این نیازها را برعهده دارند. با رشد سریعی که در حوزة فناوري اطلاعات وجود دارد، در صورتیکه همۀ این کارکردها در داخل سازمان و از سوي واحد فناوري اطلاعات محقق گردد گسترش بیش از اندازة این واحد را به دنبال خواهد داشت و از آن جایی که حوزة کاري در اکثر سازمان ها با حوزة فناوري اطلاعات فاصلۀ زیادي دارد، گسترش بیش از اندازة واحد فناوري اطلاعات باعث عدم یکپارچگی و اعمال هزینه هاي سربار زیادي بر سازمان می شود. بر این اساس سازمان ها تلاش می کنند تا جاي ممکن بسیاري از این کارکردها را به خارج سازمان برون سپاري کنند تا علاوه بر جلوگیري از بروز مشکلات بیان شده، از توانمندي و قابلیت هاي سازمان هایی که در حوزة فناوري اطلاعات فعالیت دارند، استفاده نمایند(نهاوندی و همکاران،۱۳۸۷). در این میان در محيط متغير امروز، براي حضور و رشد در بازار رقابتي بايد نسبت به رقيب مزيت رقابتي داشت. محصولات برجسته، فناوري پيشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزيت رقابتي مؤثر نباشند، هیچ اثري در موفقیت شركت نخواهند داشت و راهبرد رويكردي است كه  به دنبال خلق مزیت رقابتي است(غفاريان،۱۳۸۳). به همین منظور شرکت ها لازم دارند تا همواره از قابلیت های خود به عنوان یک شایستگی محوری و مزیت رقابتی برای پیشی گرفتن از رقبا استفاده نمایند. در این فصل از تحقیق کلیاتی از طرح تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بیان مسئله، اهمیت موضوعی، اهداف و فرضیات تحقیق و هم چنین مدل مفهومی و روش شناسی در این بخش از فصول پنجگانه طرح تحقیق ارائه می گردد.

۲-۱بیان مسئله تحقیق

در قرن بيست و يكم كاملاً آشكار است كه اطلاعات و ارتباطات، اهميت راهبردي گسترده اي پيدا كرده است. فناوري اطلاعات بسياري از جنبه هاي زندگي روزمرة ما را تحت تاثير قرارداده است و امروزه، ناگزير به استفاده از انواع فناوري هاي اطلاعاتي هستيم(سرلک و جواديان،۱۳۹۰). فناوري اطلاعات عنصري کليدي در حذف محدوديت زماني و مکاني، دسترسي بهتر و سريع تر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت ديگر، فناوري، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده بستري که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهاي الکترونيکي تبديل شود که آن را در اصطلاح تبادل الکترونيکي اطلاعات مي نامند(اعتمادي و همکاران،۱۳۸۵). در واقع چالش هاي فزاينده محيطي به شكل قابل ملاحظه اي كسب و كار را تحت تأثير قرار داده است. چالش هايي مانند تغييرات سريع، ظهور اينترنت، تنوع نيروي كار، جهاني سازي، تغيير در قوانين و مقررات، كمبود مهارت هاي مورد نياز و ظهور بخش هاي خدماتي نه تنها ساختارهاي سازماني را تحت تأثير قرار داده اند، بلكه ماهيت و نقش همه بخش هاي كسب و كار را نيز تحت تأثير قرار داده اند.  بايد بيان نمود که، سيستم هاي اطلاعاتي، سيستم هايي هستند كه اطلاعات لازم براي تصميم گيري را براي افراد تصميم گير فراهم مي آورند. اطلاعاتي را كه سيستم هاي اطلاعاتي در اختيار كاربران قرار مي دهند خدمات سيستم هاي اطلاعاتي مي ناميم. براي اين كه سيستم هاي اطلاعاتي بتوانند خدمات مناسب را در اختيار كاربران قرار دهند نيازمند در اختيار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نيروي انساني آموزش ديده و با انگيزه اند كه در هر صورت، هزينه هاي بالايي را براي سازمان در بر دارند(مهدوي،۱۳۸۴). در محيط متغير امروز، براي حضور و رشد در بازار رقابتي بايد نسبت به رقيب مزيت رقابتي داشت. محصولات برجسته، فناوري پيشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزيت رقابتي مؤثر نباشند، هيچ اثري در موفقيت شركت نخواهند داشت و راهبرد رويكردي است كه به دنبال خلق مزيت رقابتي است(غفاریان،۱۳۸۳). در اين شرايط، سازما ن ها با تغيير رويكردهاي راهبردي كنوني به منابع داخلي شركت، به همراه توجيه مزاياي آن در عملكرد شركت مواجه شده اند(بارنی[۱]،۲۰۰۱).  در این میان برای حضوری فعال در بازارهای رقابتی امروزی شرکت ها لازم دارند تا شایستگی های محوری خود را توسعه دهند. شایستگی های محوری به عنوان تخصص یک شرکت شناسایی می شود که به شرکت ها اجازه می دهد تا ارزش آفرینی نمایند و محصولاتی متمایز و منحصر به فرد به بازار ارائه نمایند. در حالی که این اعمال برای رقبا بسیار سخت و گاه غیرممکن است(باچا[۲]،۲۰۱۲). در زمینه سیستم های اطلاعاتی ابعاد مختلفی ارائه شده است. در این تحقیق  بر اساس تحقیق باچا(۲۰۱۲) ابعاد سیستم های اطلاعاتی در حوزه سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، تخصص کاربر، مهارت های فنی سیستم اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. باید بیان نمود که تحقیقات زیادی در زمینه بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد شرکت ها انجام شده است(سیرکار[۳] و همکاران،۲۰۰۰). در این میان بررسی ارتباط بین مدیریت سیستم های اطلاعاتی با شایستگی های محوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سویی در صنعت بیمه با توجه به گسترش توجه مسئولین نظام مالی و بیمه ای شاهد گسترش بالایی در بازار مربوطه می باشیم. این امر لزوم استفاده از سیستم های اطلاعات به منظور کنترل بهتر نمایندگی ها و یکپارچگی بیشتر در آنان را افزایش می دهد و مدیران بیمه ای را با چالش جدی روبرو نموده است. در این تحقیق تلاش می شود تا با رویکردی جامع تر به بررسی ابعاد این رابطه بپردازیم.

شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱بیان مسئله تحقیق. ۴

۱-۲ اهمیت موضوع. ۵

۱-۳ اهداف تحقیق. ۶

هدف اصلی. ۶

۱-۴ فرضیه های تحقیق. ۷

۱-۵ روش تحقیق. ۷

۱-۶ جامعه و نمونه آماری. ۸

۱-۷ روش گردآوری اطلاعات.. ۸

۱-۸ ابزار گردآوری اطلاعات.. ۸

۱-۹ مدل مفهومی. ۹

۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۹

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ۱۲

۲-۱ بخش اول شایستگی محوری. ۱۲

۲-۱-۱ اطلاعات.. ۱۲

۲-۱-۲ مديريت و نيازهاي اطلاعاتي. ۱۳

۲-۱-۳ تعریف فناوري اطلاعات.. ۱۴

۲-۱-۴ كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان. ۱۴

۲-۱-۵ نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمان. ۱۵

۲-۱-۶ مديران و فناوري اطلاعات.. ۱۶

۲-۱-۷ پذیرش فناوری اطلاعات.. ۱۷

۲-۱-۸ سیستم های اطلاعاتی. ۱۸

۲-۱-۹ معماری  و سیستم های اطلاعات استراتژیک.. ۱۸

۲-۱-۹-۱ معماری سیتم. ۱۸

۲-۱-۹-۲ تعریف سیستم های اطلاعات استراتژیک.. ۱۹

۲-۱-۹-۳ اهميت معماري براي سيستم هاي اطلاعات استراتژيك.. ۲۰

۲-۱-۹-۴ فرايند تهيه معماري سيستم هاي اطلاعات استراتژيك.. ۲۰

۲-۱-۹-۵ برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعات استراتژيك.. ۲۲

۲-۱-۹-۶ پشتيباني از موقعيت رقابتي سازمان. ۲۲

۲-۱-۹-۷ سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی. ۲۳

۲-۱-۹-۸ سیستم های اطلاعات منابع انسانی. ۲۴

۲-۱-۹-۹ طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني. ۲۵

۲-۲ بخش دوم مزيت رقابتي. ۲۹

۲-۲-۱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.. ۳۴

۲-۲-۲ ﮔﺮﻭهﺑﻨﺪﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ۳۶

۲-۲-۳ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ۳۶

۲-۲-۴ تعریف شایستگی. ۳۸

۲-۲-۵ تاريخچه شايستگي ها ۳۹

۲-۲-۶ سطوح شايستگي. ۴۰

۲-۲-۷ ابعاد شایستگی. ۴۰

۲-۳ شایستگی شغلی و رفتاری. ۴۲

۲-۳-۱ تعریف شایستگی رفتاری. ۴۲

۲-۳-۲ حوزه های شایستگی رفتاری. ۴۲

۲-۳-۳ شایستگی شغلی و رفتاری. ۴۳

۲-۳-۳-۱ تعریف شایستگی شغلی. ۴۳

۲-۳-۳-۲ الگوهاي شايستگي. ۴۳

۲-۳-۳-۳ ويژگي هاي مدل شايستگي. ۴۴

۲-۳-۳-۴ اهمیت توجه به شایسته گزینی در اسلام ۴۴

۲-۳-۳-۵ چارچوب هاي نظري شایستگی هاي مدیران. ۴۶

۲-۴ بخش سوم پیشینه تحقیق. ۵۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ۵۵

۳-۱ روش تحقیق. ۵۶

۳-۱-۱ طبقه بندی بر اساس هدف.. ۵۶

۳-۱-۲ طبقه بندی بر اساس روش.. ۵۶

۳-۲ روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. ۵۸

۳-۲-۱ مطالعات کتابخانه ای. ۵۸

۳-۲-۲ پرسشنامه ۵۹

۳-۳ روایی و پایایی پرسشنامه ۵۹

۳-۳-۱ روایی پرسشنامه ۵۹

۳-۳-۲ پایایی پرسشنامه ۶۰

۳-۴ جامعه و نمونه آماری. ۶۱

۳-۴-۱ جامعه آماری. ۶۲

۳-۴-۲ نمونه آماری. ۶۲

۳-۵  روش ها و تکنیک های تحلیل آماری. ۶۳

۳-۵-۱ مدل یابی معادلات ساختاری. ۶۴

۳-۵-۱-۱ پايه هاي مدل يابي معادلات ساختاري. ۶۴

۳-۵-۱-۲ موارد استفاده مدل يابي معادلات ساختاري. ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ۶۹

۴-۱آمار توصیفی. ۷۰

۴-۱-۱ بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری. ۷۰

۴-۱-۲ بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری. ۷۱

۴-۱-۳ بررسی وضعیت سن در نمونه آماری. ۷۲

۴-۱-۴ بررسی وضعیت سابقه کاری. ۷۴

۴-۱-۵ بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری. ۷۵

۴-۱-۶ توصیف متغیرهای تحقیق. ۷۷

۴-۲ آمار استنباطی. ۷۸

۴-۲-۱ بررسی فرضیات تحقیق. ۷۸

۴-۲-۱-۱ فرضیه شماره ۱: سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. ۷۸

۴-۲-۱-۲ فرضیه شماره ۲: مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. ۷۹

۴-۲-۱-۳ فرضیه شماره ۳: مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. ۸۰

۴-۲-۱-۴ فرضیه شماره ۴: تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. ۸۱

۴-۲-۱-۵ فرضیه شماره ۵: تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. ۸۲

۴-۲-۲ بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. ۸۳

۴-۳ مدل معادلات ساختاری. ۸۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ۸۹

۵-۱ نتایج آمار توصیفی. ۸۹

۵-۲ نتایج آمار استنباطی. ۸۹

۵-۳ نتایج بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. ۹۱

۵-۴ نتایج بررسی مدل معادلات ساختاری. ۹۲

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۹۳

۵-۶ پیشنهادات تحقیق. ۹۳

۵-۶-۱ پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق. ۹۳

۵-۶-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۹۴

پیوست ها ۹۵

پرسشنامه ۹۵

خروجی نرم افزار ۹۷

منابع و مآخذ. ۱۰۸

منابع فارسی. ۱۰۸

منابع غیر فارسی. ۱۰۹

چکیده انگلیسی. ۱۱۱

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت :۹۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 × 1 =