دانلود پایان نامه تحلیلی بر نقش عوامل تعیین کننده بر نگرش و رفتارهای زیست محیطی زنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۱.۳ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۳| سال تحصیلی :۱۴۰۰

چکیده مدیریت پسماند شهری از نظر حفاظت از محیط زیست ، مشارکت اجتماعی و پایداری اقتصادی یک مسئله جهانی است. اکثر کشورهای جهان جنوبی با رشد سریع شهرنشینی ، افزایش مهاجرت از روستا به شهر و توسعه اقتصادی ، منجر به افزایش میزان و نوع زباله های تولید شده در سطح خانوار در کشورهای در حال توسعه شده اند.در این پژوهش به تحلیلی بر نقش عوامل تعیین کننده بر نگرش و رفتارهای زیست محیطی زنان در جهت مدیریت پسماند شهر بابل پرداخته شده است. پژوهش حاضر در زمره‌ی  تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان بالای ۲۰ سال شهر بابل می باشد.روش نمونه‌گیری این پژوهش، در دسترس و تعداد آن ۳۸۴ نفر بود. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بود. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام ‌شده است.نتایج نشان داد که بیش از نیمی از زنان مورد بررسی در شهر بابل، رفتار و نگرش محیط زیستی نسبتا متوسطی از خود نشان داده اند.کلمات کلیدی: نگرش محیط زیستی، رفتار محیط زیستی،مدیریت پسماند شهری؛ زنان. در ادامه دانلود پایان نامه تحلیلی بر نقش عوامل تعیین کننده بر نگرش و رفتارهای زیست محیطی زنان ارائه شده است

مقدمه

در این فصل به بیان موضوع، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق،نحوه جمع آوری داده ها ، پیشینه تحقیق و جامعه آماری پرداخته شده است.همچنین ساختار پژوهش به شرح ذیل  می باشد:فصل اول: به بیان موضوع، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق،نحوه جمع آوری داده ها ، بیان متغیر ها، قلمرو تحقیق و جامعه آماری پرداخته شده است.فصل دوم: مروری بر ادبیات در زمینه موضوع تحقیق دارد، ضمن اشاره به مباحث تئوریک مطرح شده در این  زمینه، مروری مختصر بر تحقیق تجربی انجام شده در داخل وخارج ایران را بیان می کند.فصل سوم :به بیان فرضیه های تحقیق، متغیر های مورد مطالعه ، جامعه آماری، نحوه جمع آوری اطلاعات  و در نهایت چگونگی آزمون فرضیه ها ومدل آماری به کار گرفته شده، اختصاص یافته است.فصل چهارم: به تجزیه وتحلیل اطلاعات دریافت شده، اختصاص داده شده است.فصل پنجم: مربوط به نتیجه گیری و پشتیبانی شامل تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون فرضیه ها ، محدودیت ها، پیشنهادها برای تحقیق های آتی می باشد .

۱-۱ بیان مسئله

مدیریت پسماند شهری از نظر حفاظت از محیط زیست ، مشارکت اجتماعی و پایداری اقتصادی یک مسئله جهانی است . اکثر کشورهای جهان جنوبی با رشد سریع شهرنشینی ، افزایش مهاجرت از روستا به شهر و توسعه اقتصادی ، منجر به افزایش میزان و نوع زباله های تولید شده در سطح خانوار در کشورهای در حال توسعه شده اند. به با این وجود ، ظرفیت خدمات جمع آوری و دفع افزایش نیافته است. این امر بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه را با مشکلاتی در زمینه دفع و درمان نامناسب برای مقابله با حجم قابل توجهی از زباله های شهری روبرو کرده است(چیکوور، ۲۰۲۱). از زمان شروع تاریخ بشریت ، زنان اساساً در حفظ ، استفاده و مدیریت منابع طبیعی نقش داشته اند (اوون ، ۱۹۹۸). بوسروپ (۱۹۷۰) تشریح می کند که چگونه نقش زن جمع کننده برای غذا و امنیت مهمتر از نقش مرد شکارچی است. آنها در سرتاسر جهان نقش های متفاوتی از مردان دارند: در مدیریت زمین های کشاورزی ، گیاهان ، حیوانات و جنگل ها ، در جمع آوری آب و علوفه برای مصارف خانگی و درآمدزایی ، در جمع آوری و استفاده از هیزم و سایر سوخت های زیستی. با این کار ، آنها وقت ، انرژی ، مهارت ها و دیدگاه های شخصی را در رشد خانواده و جامعه کمک می کنند. تجارب گسترده آنها را به منبعی بی نظیر از دانش و تخصص در زمینه مدیریت محیط زیست و اقدامات مناسب تبدیل می کند. این منبع انسانی و ظرفیت ، مبنایی بسیار محکم برای آگاهی و اقدام به محیط زیست ایجاد می کند.امروزه دستور کارمجامع بین المللی در حال تغییر است به گونه ای که نگرانی و پایداری زیست محیطی پیشگام جنبش “سبز” است. پیگیری مداوم سطح بالاتر زندگی در کشورهای پیشرفته باعث افزایش آلودگی و زباله ها شده است. افراد مایل به صرف منابع بیشتر برای مصرف کالاها و خدمات هستند (سابرامانیان، ۲۰۰۰). کشورهای در حال توسعه به عنوان بزرگترین مصرف کننده سوخت های فسیلی بیشترین مسئولیت را در مورد آلودگی و مواد زائد سمی دارند،اما با قدرت زیاد مسئولیت بزرگی را به عهده دارند تحقیقات در برخی از این کشورها نشان داده است که زنان نسبت به مردان نسبت به محیط زیست رفتار مساعدتری دارند که احتمالاً به دلیل اجتماعی شدن و تفاوت نقش اجتماعی است (آلدریچ و همکاران، ۲۰۰۰). ادبیات اکوفمینیست همچنین بیانگر تفاوت های جنسیتی در روابط انسانی با محیط زیست است ، زیرا زنان در سطح همدلی بیشتر با محیط ارتباط برقرار می کنند (بلود و اسویم، ۲۰۱۰؛ گینگ و همکاران، ۲۰۱۰). هنجارهای اجتماعی نیز از عوامل تأثیرگذار در پیش بینی رفتار حامی محیط زیست هستند (نولان ، شولتز ، سیالدینی ، گلدشتاین و گریسکیویسیوس ، ۲۰۰۸ ؛ شولتز ، نولان ، سیالدینی ، گلدشتاین و گریسکیویسیوس ، ۲۰۰۷). هدف از این مطالعه بررسی تفاوت های جنسیتی در نگرش ها و رفتارهای حفاظتی بود.

 

 

دانلود پایان نامه تحلیلی بر نقش عوامل تعیین کننده بر نگرش و رفتارهای زیست محیطی زنان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تحلیلی بر نقش عوامل تعیین کننده بر نگرش و رفتارهای زیست محیطی زنان

فصل اول کلیات طرح تحقیق ۱

مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسئله ۲
۱-۲ ضرورت پژوهش ۵
۱-۳ سؤالات پژوهش ۶
۱-۳-۱ سؤال اصلی پژوهش ۶
۱-۳-۲ سؤالات فرعی پژوهش ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱ هدف اصلی ۷
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۷
۱-۵ فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۶ پیشینه تحقیق ۸
۱-۶-۱ تحقیقات داخلی ۸
۱-۶-۲ تحقیقات خارجی ۹
۱-۷ روش تحقیق ۱۲
۱-۷-۱ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۲
۱-۷-۲ جامعه و حجم نمونه ۱۳
۱-۷-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۱۳

فصل دوم :ادبیات نظری تحقیق ۱۵

مقدمه ۱۶
۲-۱ بخش اول: مبانی علمی و نظری تحقیق ۱۶
۲-۱-۱ محیط زیست ۱۶
۲-۱-۲ تعریف محیط زیست ۱۸
۲-۱-۳ نگرش‌ها و رفتارهای زیست محیطی ۱۹
۲-۱-۴ رویکرد و نگرش‌ها و رفتارهای زیست محیطی ۲۳
۲-۱-۵ مدیریت پسماند شهری ۲۵
۲-۱-۵-۱ تعریف پسماند ۲۵
۲-۱-۵-۲ تعریف مدیریت پسماند ۲۷
۲-۱-۵-۳ تاریخچه مدیریت پسماند ۳۰
۲-۱-۶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی ۳۳
۲-۱-۶-۱ اهمیت مدیریت پسماند شهری ۳۳
۲-۱-۷ مدیریت پسماند در ایران: ۳۴
۲-۱-۸ نقش زنان در مدیریت پسماند شهری ۳۶
۲-۱-۸-۱ مدیریت پسماند جامد ۳۷
۲-۱-۹ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ۳۹
۲-۱-۹ ممنوعیت ها و جریمه ها ۴۵
۲-۱-۱۰ جمع بندی ۴۶

فصل سوم :محدوده مورد مطالعه ۴۷

۳-۱. مقدمه ۴۸
۳-۲ ویژگی های طبیعی ۴۸
۳-۳ بخش سوم: مورد مطالعه ۵۰
۳-۳-۱ تاریخچه شهر بابل ۵۰
۳-۳-۳ شهرداری بابل از گذشته تا به امروز ۵۰
۳-۳-۴ مدیریت پسماند شهر بابل ۵۱
۳-۳-۵ شرح وظایف مدیریت پسماند بابل : ۵۱
۳-۴. وضعیت مدیریت پسماند شهر بابل ۵۲
۳-۵ جمع بندی ۶۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۱

مقدمه ۶۲
۴-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق ۶۲
۴-۱-۱- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرگروه سنی ۶۲
۴-۱-۲- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل ۶۴
۴-۱-۳- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات ۶۵
۴-۲-آزمون نرمال بودن متغیرها ۶۷
۴-۲-۱-آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر های تحقیق ۶۷
۴-۳ میزان پایایی ۶۹
۴-۴ توصیف متغیرهای اصلی تحقیق ۶۹
۴-۶ نگرش کلی زنان به محیط زیست ۷۶
۴-۷ همبستگی بین متغیرها ۷۹
۴-۸ جمع بندی ۸۱

فصل پنجم: آزمون فرضیات نتیجه گیری پیشنهادات ۸۲

مقدمه ۸۳
۵-۱فرضیه‌های تحقیق ۸۴
۵-۲ نتیجه گیری ۸۵
جمع بندی Error! Bookmark not defined.
پیوست ها ۹۱
پرسشنامه ۹۱
منابع و مآخذ ۹۴
منابع ۹۵

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۱۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۴۰۰

قیمت : ۳۹۰۰۰تومان

 

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

چکیده:امروزه نیاز بشر به رشد و توسعه در دهه های اخیر موجب حاکم شدن فرهنگ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *