خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و تعهد سازمانی بین کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و تعهد سازمانی بین کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۶۸۵کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۱| قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تفکر انتقادی و تعهد سازمانی بین کارکنان زندانهای خراسان شمالی ( اسفراین،شیروان ،بجنوردواداره کل زندانهای بجنورد) می باشد .به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بین تعهد سازمانی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجودداردیا خیر ؟این پژوهش کاربردی و توصیفی پیمایشی درسال۱۳۹۳به صورت مقطعی  روی ۱۱۴کارمند زندان های خراسان شمالی اجراشد ابزار مورد استفاده پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلاسر(۱۹۹۴)وپرسشنامه تعهد سازمانی آلن ومی یر(۱۹۸۴)،بودن داده ها به کمک نرم افزار آماریSPSSوبااستفاده آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن ،تحلیل رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.تعداد اعضای کل جامعه ۱۱۴نفر می باشد .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان از جامعه آماری موردنظر (طبق اطلاعات موجود)انتخاب شده اند که تعداد آزمودنی ها در حجم نمونه ۸۸نفر می باشند.که از این تعداد۹۰نفر از حجم نمونه مرد هستند و ۲۴نفر زن می باشند و این حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اندوباتوجه به پرسشنامه های جمع آوری شده ۷۰نفر از پاسخ دهندگان رامردو ۱۴نفر زن و۴پرسشنامه بدون پاسخ می باشد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این است که بین هریک از فرضیه های فرعی پژوهش(شناسایی مفروضات،استنتاج،استنباط،تعبیر و تفسیر اطلاعات،ارزیابی استدلالهای منطقی)و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجودداردوبنابراین بین تفکر انتقادی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجوددارد.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و تعهد سازمانی بین کارکنان  ارائه شده است.

واژگان کلیدی:تعهد سازمانی ،تفکر انتقادی ،شناسایی مفروضات،استنباط،استدلال،استنتاج،تعبیر و تفسیر،ارزشیابی استدلالهای منطقی.

۱-۱ مقدمه
در دنیاي فعلی موضوع اساسی، تربیت انسان هایی است که بتوانند درست فکر کنند. فراگیران براي روبه رو شدن با تحولات شگفت انگیز قرن بیست و یکم باید به طور فزاینده اي مهارت هاي تفکر را براي تصمیم گیري مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه کسب کنند.در دوره مدرن امروزي که با افزایش زیاد از حد دانش روبه رو است، مسأله دانش اختصاصی کسب شده توسط فرد از اهمیت کمتري برخوردار است، زیرا آنچه به طور مشهود اهمیت بیشتري دارد این است که افراد ضمن فعالیت هاي فکري، مهارت هایی رابدست آورند که آنها را قادر به جذب و هضم دانش جدیدساخته و در ارزیابی اطلاعات فراوانی که در کار با آن روبه روهستند یاری نماید.بسیاری از صاحب نظران مانند انیس و همکاران (۲۰۰۳) براین باورند که یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت باید تربیت انسانهای متفکر باشد . پائول (۱۹۹۹)معتقد بود که تربیت انسانهای صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر،باید نخستین هدف و محصول نهایی تعلیم وتربیت باشد .استریون )۲۰۰۴)تفکر انتقادی را فرآیند منظم، هوشمندانه، فعالانه و ماهرانه در مفهوم سازي، کاربرد،تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات جمع آوري شده یا پدیدآمده از طریق مشاهده، تجربه، تفکر و استدلال می داند.یانگ بلود و بیتز (۲۰۰۶)استدلال می کند که قسمت عمده رفتار و شخصیت فرد تفکر انتقادي است. پس تفکر انتقادي ابعاد گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد. امروزه روانشناسان اجتماعی به بررسی تفکر و ادراکاتی که مردم نسبت به خود داشته و به وسیله آن رفتارشان را هدایت می کنندپرداخته اند . تفکر و ادراك نسبت به خود منجر به رفتار متناسب با آن تفکر و ادراك می شود،یکی از ابعادی که تفکر انتقادی در زندگی انسان تاثیر می گذارد .از جمله موضوعاتي كه انسان در مورد آن به تفكر می پردازد “خود” و جايگاه “خود”در جهان است كه آن نيز، از تغییرات امروزي جهان در امان نمانده و تغییراتی بسيار عميق در باورها و ارزش ها و سبك زندگي مردم جهان به وجود آورده است. زيرا ويژ گي هاي جوامع كنوني نظير وجود تكنولوژي پيشرفته،اينترنت و توسعه ارتباطات، پيچيدگي روابط انساني و… نوجوانان و جوانان را با انبوهي از اطلاعات روبه رو كرده و يافتن هويتي منسجم و كارآمد را بيش از پيش براي آنها مشكل نموده است. کارکنان با يادگيري تفكر منطقي و تعمقي و نقاد می توانند تصميم بگيرند كه چه چيزهايي را باور كنند و چه چيزهايي را باور نكنند. آموزش درست انديشيدن درباره انديشه ها از طريق جستجو با روش علمی براي درست زيستن است. آموزش تفكر انتقادي افزون بر يادگيري درست انديشيدن باعث رشد امنيت و عزت نفس و مهارت هاي يادگيري گروهي، مهارت هاي بين فردي وحل مسئله، فهم و پذيرش ديدگاه هاي متفاوت، رشد هويت و بهبود مناسبات شهروندي مي شود وحتی برروی نگرش ورفتار فرد در سازمان وتعهداتی که در سازمان دارد نیز تاثیر می گذارد (لطف آبادي،۱۳۸).زیرا نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمان هاست و هرچه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد ،احتمال موفقیت ،بقا و ارتقای سازمان ،بیشتر خواهد شد .لذاباید درباره بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان کرد ؛زیرا این اقدام هم به نفع سازمان هم به نفع افراد است .یکی از عوامل موثر در موفقیت سازمان ،چگونگی عملکرد آن است . از مهم ترین عوامل و عناصر مرتبط و تعیین کننده عملکرد،مجموعه ارزش ها و نگرش های افراد سازمان است .از انجایی که نگرش افراد موجب می شود که کارکنان به اهداف و ارزش های سازمان معتقد شده برای موفقیت آان تلاش وافر کنندوبرای باقی ماندن در آن آرزوو خواست عمیق داشته باشند اهمیت بسزایی دارد،ازطرف دیگر تعهد سازمانی نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان است که در عملکرد ،وفاداری و قضاوتهای وی نسبت به سازمان تاثیر گذار است.از مولفه های موثر بر تعهد کارکنان نسبت به سازمان علاوه برعوامل درون سازمانی عوامل فردی و غیر سازمانی نیز مهم هستند ویکی از عوامل فردی تاثیر گذار بر تعهد کارکنان در سازمان نوع نگرش کارکنان می باشد .باتوجه به موارد فوق هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تفکر انتقادی و تعهد سازمانی می با شد .
۱-۲بیان مساله
عصر حاضر عصری است که تحت عنوان عصر انفجار از آن نام برده می شود ودر این عصر سازمان و سازمان یافتگی جزئی از زندگی ماست ودر عصرحاضر با پیشرفت دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطلاعات ،جامعه ما نیازمند آموزش مهارتهایی است که به کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود هدف باید پرورش انسانهایی باشد که بتواند با مغزی خلاق با مشکلات روبه رو شوند، بررسی مطالعات صورت گرفته شده نشان می دهد که تفکر انتقادی در کارکنان از عوامل موثر در بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمان ها محسوب می شود .زیرا، امروزه، به واسطة فناوري اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات به وفوردر دسترس همگان قرار دارد. بنابراین، صرف داشتن اطلاعات نمیتواند کارساز و مفیدباشد، بلکه تجزیه و تحلیل و نحوة کاربرد این اطلاعات حائز اهمیت است. تفکر انتقادي بر پایه اطلاعات به تقسیم بندي، تجز یه و تحلیل ، و کاربرد اطلاعات ميپردازد و برهمین اساس، با کشف قوانین علمي و ارائة نظر یه هاي جدید به روند تولید علم شدت ميبخشد .( کومبز ، ۱۳۷۳ ، ص۲۱ ).تفکر انتقادی، تفکری است مستدل و منطقی در جهت بررسی و تجدیدنظر در عقاید، نظرات، اعمال، و تصمیم گیری دربارة آنها برمبنای دلایل و شواهد مؤید آنها و نتایج درست و منطقی که پیامد آنهاست (هاشمیان نژاد، ۱۳۸۰ ، ص ۱۹۸).لازم است تفکر انتقادی در افراد شکل بگیرد تا برای ورود به عرصه کار و زندگی آماده شوند،ز یرا تفکر انتقادي قدرتي ذهني- جسمي در شخص ا یجادمی کند که اورا را براي رقابتها و چالشهاي دنیای به سرعت متغیر کنوني آماده ميسازد (پل ۵ ، ۱۹۹۳ ، ص۵۶).در راستاي اهميت تفکر انتقادی و علی رغم توجه به تفکر انتقادی به عنوان مهمترین هدف نظام های آموزشی در کشور ما، در مقام عمل، نظام های آموزشی برنامه ای برای پرداختن به پرورش تفکر ندارند و مطالعات گذشته در كشور ما نشان مي دهد كه مؤسسات آموزشي به هدف اصلي خود كه آموزش مهارت هاي تفكر انتقادي و انتقال اطلاعات به محيط خارج از دانشگاه است توجهي ننمود ه اند و در بعضي مواقع در مراكز آموزشي به هیچ وجه از مهارت های تفکر انتقادی استفاده نکرده اند(بهمنی،۱۳۸۴ ) و مهمتر آنكه، آينده متعلق به كساني است كه آمادگي پذيرش كنترل و مسئوليت يادگيري خود را دارند، كساني كه توانا یيهاي لازم در زمينه های يادگيري و تفكر انتقادي را ، كسب كرد ه اند تا بتوانند خود را با عصر اطلاعات بيش از حد تطبيق دهند(گريسون و اندرسون ۲۰۰۱، ترجمه عطاران،۱۳۸۶ ).از انجاییکه نیروی انسانی، مهم ترین سرمایه سازمانهاست و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد ،احتمال موفقیت ،بقا و ارتقای سازمان ،بیشتر خواهد شد .لذاباید درباره بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان کرد ؛چرا که این اقدام هم به نفع سازمان است هم به نفع افراد .نیروی انسانی وفادار ،سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ،فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد وجود چنین نیرویی در سازمان توام بابالا رفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ،تاخیر و ترک خدمت کارکنان است ووجهه سازمان رادر اجتماع مناسب جلوه داده زمینه رابرای رشد و توسعه سازمان فراهم می اورد.کارائی ،اثربخش وبهبود عملکرداز مهمترین اهداف یک سازمان محسوب می شودوهر سازمانی سعی در تقویت این ستادهها از طریق گوناگون دارد. قبل از هر سرمایه گذاری در هرزمینه ای تا حد ممکن بایداز موثربودن آن تاحد ممکن اطمینان حاصل پیدا کرد.بنابراین برای تقویت عملکردونیل به اهداف باید عوامل مرتبط و تقویت کننده را شناسائی نمود.پس از شناسائی وبررسی بایددر جهت تقویت آنهاگام برداشت یکی از این عوامل تعهد سازمانی است که در سالهای اخیر توجه زیادی رابه خود معطوف کرده است تعهد سازماني به عنوان وابستگي عاطفي و رواني به سازمان در نظر گرفته مي‌شود كه بر اساس آن فردي كه شديدا متعهد است، هويت خود را با سازمان معين مي كند، در سازمان مشاركت مي‌كند و در آن درگير مي شود و از عضويت در سازمان لذت مي برد .تعهد سازماني به عنوان پيوند روانشناختي بين كاركنان و سازمان تعريف شده است كه احتمال اينكه كاركنان به طورارادي سازمان را ترك كنند كاهش مي دهد (آلن و مير ، ۱۹۹۶). باتوجه با اهمیت دو مولفه اشاره شده، در این پژوهش به برسی رابطه تفکر انتقادی و تعهد سازمانی می پردازیم .

تفکر انتقادی و تعهد سازمانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و تعهد سازمانی بین کارکنان 

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۳
۲-۱بیان مساله ۴
۳-۱پرسش ها: ۶
۱-۳-۱پرسش اصلی: ۶
۲-۳-۱ -پرسش های فرعی : ۶
۱-۴-فرضیه های تحقیق: ۶
۱-۴-۱-فرضیه اصلی : ۶
۱-۴-۲-فرضیه های فرعی : ۶
۱-۵-اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷
۱-۶-اهداف تحقیق: ۸
۱-۶-۱-هدف اصلی : ۸
۱-۶-۲-اهداف فرعی : ۸
۱-۷-روش تحقیق، جامعه و نمونه : ۸
۱-۸-ابزار پژوهش: ۹
۱-۸-۱-آزمون تفکر انتقادی و تعهد سازمانی: ۹
۱-۸-۲-آزمون تفکر انتقادی : ۹
۱-۹-متغیرها و نحوه محاسبه آنها: ۱۰
۱-۹-۱-متغیر وابسته : ۱۰
۱-۹-۲-متغیرهای مستقل : ۱۰
۱-۹-۳-متغیرهای تعدیل کننده: ۱۰
۱-۱۰-واژه های کلیدی : ۱۰
۱-۱۱-نحوه جمع آوری داده ها: ۱۲
۱-۱۲-قلمرو تحقیق : ۱۲
۱-۱۲-۱-قلمرو مکانی: ۱۲
۱-۱۲-۲-قلمرو موضوعی : ۱۲
۱-۱۳-ساختار تحقیق : ۱۲

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱-بخش اول –تفکر انتقادی : ۱۵
۲-۱-۱-تفکر : ۱۵
۲-۱-۲-معانی لغوی تفکر: ۱۶
۲-۱-۳-تفکر انتقادی: ۱۶
۲-۱-۴-تاریخچه تفکر انتقادی بامروری برمفاهیم و تعاریف آن: ۱۹
۲-۱-۵-ضرورت و اهمیت تفکر انتقادی: ۲۰
۲-۱-۶-اهداف تفكر انتقادي : ۲۲
۲-۱-۷-ارزش ها پایه در تفکر انتقادی: ۲۲
۲-۱-۸-ويژگي‌هاي تفكر انتقادي : ۲۴
۲-۱-۹- ويژگيها يا گرايشهاي كلي تفكر انتقادي از ديدگاه انيس: ۲۴
۲-۱-۱۰-ويژگي‌هاي متفكران منتقد : ۲۵
۲-۱-۱۱-صفات متفكران انتقادي : ۲۶
۲-۱-۱۲-تبییـن اصول پنجگانة تفکرانتقادی براساس آرای واتسـون – گلاسر: ۲۶
۲-۱-۱۳-مهارتهاي تفكر انتقادي از نظر فاسيون : ۲۷
۲-۱-۱۴-ويژگي‌هاي ياددهي و يادگيري در آموزش تفكر انتقادي : ۲۸
۲-۱-۱۵۳ عامل موثر در تفكر انتقادي از دیدگاه بنزلی : ۲۹
۲-۱-۱۶-. سه عنصر مهم در آموزش تفكر انتقادي از دیدگاه گلاسر: ۲۹
۲-۱-۱۷-مهارتهاي ويژه در تفكر انتقادي : ۳۰
۲-۱-۱۸- ويژگيهاي متفكر انتقادي، از ديدگاه نيكرسون : ۳۲
۲-۱-۱۹-چهار فرمان براي رسيدن به تفكر انتقادي: ۳۵
۲-۱-۲۰- مراحل تفكر انتقادي از نظر سازمان بهداشت جهانی: ۳۶
۲-۱-۲۱-ابعاد شناختي و عاطفي تفكر انتقادي : ۳۷
۲-۱-۲۲-رابطه بين تفكر انتقادي و تفكر منطقي، حل مسئله ، تصميم گيري و تفكر خلاق : ۳۹
۲-۱-۲۳-تفكر انتقادي و تفكر منطقي : ۳۹
۲-۱-۲۴-تفكر انتقادي و حل مسئله : ۴۰
۲-۱-۲۵-مراحل تفكر انتقادي : ۴۰
۲-۱-۲۶- مراحل تفکر انتقادی با توجه به اهداف تفکر انتقادی (بررسی و اریابی مسائل ) ۴۰
۲-۱-۲۷-مفهوم روحيه انتقادي داشتن : ۴۱
۲-۲-بخش دوم -تعهد سازمانی: ۴۲
۲-۲-۱-تعهد سازمانی: ۴۲
۲-۲-۲-تعاريف و مفاهيم تعهد سازماني: ۴۳
۲-۲-۳-ضرورت و اهميت تعهد سازماني: ۴۴
۲-۲-۴-مدل سه بخشی تعهد سازمانی (مدل آلن و می یر): ۴۴
۲-۲-۵-مدل سه‌بخشی تعهد ¬سازمانی: ۴۵
۲-۲-۶-راهكارهاي افزايش تعهد سازماني: ۴۶
۲-۲-۷-ديدگاههايي درمورد كانونهاي تعهدسازماني: ۴۷
۲-۲-۸-تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چندبعدي؟: ۴۸
۲-۲-۹-الگوهاي چندبعدي تعهد سازمانی: ۴۸
۲-۲-۱۰-دو ديدگاه درباره تعهد سازماني: ۵۱
۲-۲-۱۱-پژوهشهای انجام شده در زمینه پژوهش حاضر: ۶۱
۲-۲-۱۱-۱-پیشینه خارجی: ۶۱
۲-۲-۱۱-۲-پیشینه داخلی : ۶۳

فصل سوم :روش تحقیق

۳-۱-مقدمه: ۶۰
۳-۲-پرسش ها: ۶۰
۳-۳-فرضیه ها: ۶۰
۳-۳-۱-فرضیه اصلی: ۶۰
۳-۳-۲-فرضیه های فرعی : ۶۰
۳-۴-قلمرو تحقیق: ۶۱
۳-۴-۱-قلمرو مکانی: ۶۱
۳-۴-۲-قلمرو موضوعی : ۶۱
۳-۵-جامعه آماري : ۶۱
۳-۶-نمونه آماري (حجم نمونه) و روش نمونه‌گيري: ۶۱
۳-۷-روش تحقيق: ۶۱
۳-۸-ابزارهای گردآوري اطلاعات : ۶۲
۳-۹-مقياس سنجش تفکر انتقادی : ۶۲
۳-۱۰-مقياس سنجش تعهد سازمانی: ۶۲
۳-۱۱-تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش: ۶۳
۳-۱۰-تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش : ۶۳
۳-۱۰-۱-ضریب همبستگی پیرسون: ۶۳
۳-۱۰-۲-آزمون فریدمن: ۶۳
۳-۱۰-۳-آزمون کلموگروف –اسمیرنو ف: ۶۴

فصل چهارم:تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه۶۶
۴-۲-توصیف داده ها: ۶۶
۴-۳-آزمون ضریب همبستگی فرضیه ها و آزمون فریدمن: ۷۹
۴-۴-ازمون الفای کرونباخ : ۸۷
۴-۵ -بررسی فرض نرمال بودن متغیرها : ۸۷
۴-۶-آزمون رگرسیون چند گانه: ۸۸
۴-۷-آزمون فریدمن برای فرضیه اصلی: ۸۹

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد

۵-۱-مقدمه : ۹۲
۵-۲-بحث و تفسیر فرضیه ها: ۹۲
۵-۳- بحث و تفسیر فرضیه ها اصلی: ۹۲
۵-۳-۱- بحث و تفسیر فرضیه ها فرعی: ۹۳
۵-۳-۲-نتیجه آزمون فرعی دوم: ۹۳
۵-۳-۳-نتیجه آزمون فرعی سوم: ۹۴
۵-۳-۴-نتیجه آزمون فرعی چهارم : ۹۴
۵-۳-۵-نتیجه آزمون فرعی پنجم: ۹۴
۵-۴ بحث و تفسیر کلی : ۹۵
۵-۵ محدودیتهای پژوهش : ۹۶
۵-۶ پیشنهادات : ۹۷

منابع و ماخذ

منابع فارسی ۹۹
منابع لاتین : ۱۰۲
پیوست ها
پرسشنامه تعهد سازمانی می یر وآلن: ۱۰۵
پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلاسر : ۱۰۲
چکیده انگلیسی:۱۰۷

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۲۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:

۱۳۹۳ قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

 

 

مطالب پیشنهادی

انتخات موضوع تحقیق

انتخات موضوع تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. معمولاً از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 × 1 =