دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و تعهد سازمانی بین کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۶۸۵کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۱| قیمت : ۳۱۰۰۰ تومان

چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تفکر انتقادی و تعهد سازمانی بین کارکنان زندانهای خراسان شمالی ( اسفراین،شیروان ،بجنوردواداره کل زندانهای بجنورد) می باشد .به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بین تعهد سازمانی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجودداردیا خیر ؟این پژوهش کاربردی و توصیفی پیمایشی درسال۱۳۹۳به صورت مقطعی  روی ۱۱۴کارمند زندان های خراسان شمالی اجراشد ابزار مورد استفاده پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلاسر(۱۹۹۴)وپرسشنامه تعهد سازمانی آلن ومی یر(۱۹۸۴)،بودن داده ها به کمک نرم افزار آماریSPSSوبااستفاده آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن ،تحلیل رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.تعداد اعضای کل جامعه ۱۱۴نفر می باشد .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان از جامعه آماری موردنظر (طبق اطلاعات موجود)انتخاب شده اند که تعداد آزمودنی ها در حجم نمونه ۸۸نفر می باشند.که از این تعداد۹۰نفر از حجم نمونه مرد هستند و ۲۴نفر زن می باشند و این حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اندوباتوجه به پرسشنامه های جمع آوری شده ۷۰نفر از پاسخ دهندگان رامردو ۱۴نفر زن و۴پرسشنامه بدون پاسخ می باشد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این است که بین هریک از فرضیه های فرعی پژوهش(شناسایی مفروضات،استنتاج،استنباط،تعبیر و تفسیر اطلاعات،ارزیابی استدلالهای منطقی)و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجودداردوبنابراین بین تفکر انتقادی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجوددارد.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و تعهد سازمانی بین کارکنان  ارائه شده است.

واژگان کلیدی:تعهد سازمانی ،تفکر انتقادی ،شناسایی مفروضات،استنباط،استدلال،استنتاج،تعبیر و تفسیر،ارزشیابی استدلالهای منطقی.

۱-۱ مقدمه
در دنیای فعلی موضوع اساسی، تربیت انسان هایی است که بتوانند درست فکر کنند. فراگیران برای روبه رو شدن با تحولات شگفت انگیز قرن بیست و یکم باید به طور فزاینده ای مهارت های تفکر را برای تصمیم گیری مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه کسب کنند.در دوره مدرن امروزی که با افزایش زیاد از حد دانش روبه رو است، مسأله دانش اختصاصی کسب شده توسط فرد از اهمیت کمتری برخوردار است، زیرا آنچه به طور مشهود اهمیت بیشتری دارد این است که افراد ضمن فعالیت های فکری، مهارت هایی رابدست آورند که آنها را قادر به جذب و هضم دانش جدیدساخته و در ارزیابی اطلاعات فراوانی که در کار با آن روبه روهستند یاری نماید.بسیاری از صاحب نظران مانند انیس و همکاران (۲۰۰۳) براین باورند که یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت باید تربیت انسانهای متفکر باشد . پائول (۱۹۹۹)معتقد بود که تربیت انسانهای صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر،باید نخستین هدف و محصول نهایی تعلیم وتربیت باشد .استریون )۲۰۰۴)تفکر انتقادی را فرآیند منظم، هوشمندانه، فعالانه و ماهرانه در مفهوم سازی، کاربرد،تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات جمع آوری شده یا پدیدآمده از طریق مشاهده، تجربه، تفکر و استدلال می داند.یانگ بلود و بیتز (۲۰۰۶)استدلال می کند که قسمت عمده رفتار و شخصیت فرد تفکر انتقادی است. پس تفکر انتقادی ابعاد گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد. امروزه روانشناسان اجتماعی به بررسی تفکر و ادراکاتی که مردم نسبت به خود داشته و به وسیله آن رفتارشان را هدایت می کنندپرداخته اند . تفکر و ادراک نسبت به خود منجر به رفتار متناسب با آن تفکر و ادراک می شود،یکی از ابعادی که تفکر انتقادی در زندگی انسان تاثیر می گذارد .از جمله موضوعاتی که انسان در مورد آن به تفکر می پردازد “خود” و جایگاه “خود”در جهان است که آن نیز، از تغییرات امروزی جهان در امان نمانده و تغییراتی بسیار عمیق در باورها و ارزش ها و سبک زندگی مردم جهان به وجود آورده است. زیرا ویژ گی های جوامع کنونی نظیر وجود تکنولوژی پیشرفته،اینترنت و توسعه ارتباطات، پیچیدگی روابط انسانی و… نوجوانان و جوانان را با انبوهی از اطلاعات روبه رو کرده و یافتن هویتی منسجم و کارآمد را بیش از پیش برای آنها مشکل نموده است. کارکنان با یادگیری تفکر منطقی و تعمقی و نقاد می توانند تصمیم بگیرند که چه چیزهایی را باور کنند و چه چیزهایی را باور نکنند. آموزش درست اندیشیدن درباره اندیشه ها از طریق جستجو با روش علمی برای درست زیستن است. آموزش تفکر انتقادی افزون بر یادگیری درست اندیشیدن باعث رشد امنیت و عزت نفس و مهارت های یادگیری گروهی، مهارت های بین فردی وحل مسئله، فهم و پذیرش دیدگاه های متفاوت، رشد هویت و بهبود مناسبات شهروندی می شود وحتی برروی نگرش ورفتار فرد در سازمان وتعهداتی که در سازمان دارد نیز تاثیر می گذارد (لطف آبادی،۱۳۸).زیرا نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمان هاست و هرچه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد ،احتمال موفقیت ،بقا و ارتقای سازمان ،بیشتر خواهد شد .لذاباید درباره بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان کرد ؛زیرا این اقدام هم به نفع سازمان هم به نفع افراد است .یکی از عوامل موثر در موفقیت سازمان ،چگونگی عملکرد آن است . از مهم ترین عوامل و عناصر مرتبط و تعیین کننده عملکرد،مجموعه ارزش ها و نگرش های افراد سازمان است .از انجایی که نگرش افراد موجب می شود که کارکنان به اهداف و ارزش های سازمان معتقد شده برای موفقیت آان تلاش وافر کنندوبرای باقی ماندن در آن آرزوو خواست عمیق داشته باشند اهمیت بسزایی دارد،ازطرف دیگر تعهد سازمانی نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان است که در عملکرد ،وفاداری و قضاوتهای وی نسبت به سازمان تاثیر گذار است.از مولفه های موثر بر تعهد کارکنان نسبت به سازمان علاوه برعوامل درون سازمانی عوامل فردی و غیر سازمانی نیز مهم هستند ویکی از عوامل فردی تاثیر گذار بر تعهد کارکنان در سازمان نوع نگرش کارکنان می باشد .باتوجه به موارد فوق هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تفکر انتقادی و تعهد سازمانی می با شد .
۱-۲بیان مساله
عصر حاضر عصری است که تحت عنوان عصر انفجار از آن نام برده می شود ودر این عصر سازمان و سازمان یافتگی جزئی از زندگی ماست ودر عصرحاضر با پیشرفت دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطلاعات ،جامعه ما نیازمند آموزش مهارتهایی است که به کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود هدف باید پرورش انسانهایی باشد که بتواند با مغزی خلاق با مشکلات روبه رو شوند، بررسی مطالعات صورت گرفته شده نشان می دهد که تفکر انتقادی در کارکنان از عوامل موثر در بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمان ها محسوب می شود .زیرا، امروزه، به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات به وفوردر دسترس همگان قرار دارد. بنابراین، صرف داشتن اطلاعات نمیتواند کارساز و مفیدباشد، بلکه تجزیه و تحلیل و نحوه کاربرد این اطلاعات حائز اهمیت است. تفکر انتقادی بر پایه اطلاعات به تقسیم بندی، تجز یه و تحلیل ، و کاربرد اطلاعات میپردازد و برهمین اساس، با کشف قوانین علمی و ارائه نظر یه های جدید به روند تولید علم شدت میبخشد .( کومبز ، ۱۳۷۳ ، ص۲۱ ).تفکر انتقادی، تفکری است مستدل و منطقی در جهت بررسی و تجدیدنظر در عقاید، نظرات، اعمال، و تصمیم گیری درباره آنها برمبنای دلایل و شواهد مؤید آنها و نتایج درست و منطقی که پیامد آنهاست (هاشمیان نژاد، ۱۳۸۰ ، ص ۱۹۸).لازم است تفکر انتقادی در افراد شکل بگیرد تا برای ورود به عرصه کار و زندگی آماده شوند،ز یرا تفکر انتقادی قدرتی ذهنی- جسمی در شخص ا یجادمی کند که اورا را برای رقابتها و چالشهای دنیای به سرعت متغیر کنونی آماده میسازد (پل ۵ ، ۱۹۹۳ ، ص۵۶).در راستای اهمیت تفکر انتقادی و علی رغم توجه به تفکر انتقادی به عنوان مهمترین هدف نظام های آموزشی در کشور ما، در مقام عمل، نظام های آموزشی برنامه ای برای پرداختن به پرورش تفکر ندارند و مطالعات گذشته در کشور ما نشان می دهد که مؤسسات آموزشی به هدف اصلی خود که آموزش مهارت های تفکر انتقادی و انتقال اطلاعات به محیط خارج از دانشگاه است توجهی ننمود ه اند و در بعضی مواقع در مراکز آموزشی به هیچ وجه از مهارت های تفکر انتقادی استفاده نکرده اند(بهمنی،۱۳۸۴ ) و مهمتر آنکه، آینده متعلق به کسانی است که آمادگی پذیرش کنترل و مسئولیت یادگیری خود را دارند، کسانی که توانا ییهای لازم در زمینه های یادگیری و تفکر انتقادی را ، کسب کرد ه اند تا بتوانند خود را با عصر اطلاعات بیش از حد تطبیق دهند(گریسون و اندرسون ۲۰۰۱، ترجمه عطاران،۱۳۸۶ ).از انجاییکه نیروی انسانی، مهم ترین سرمایه سازمانهاست و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد ،احتمال موفقیت ،بقا و ارتقای سازمان ،بیشتر خواهد شد .لذاباید درباره بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان کرد ؛چرا که این اقدام هم به نفع سازمان است هم به نفع افراد .نیروی انسانی وفادار ،سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ،فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد وجود چنین نیرویی در سازمان توام بابالا رفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ،تاخیر و ترک خدمت کارکنان است ووجهه سازمان رادر اجتماع مناسب جلوه داده زمینه رابرای رشد و توسعه سازمان فراهم می اورد.کارائی ،اثربخش وبهبود عملکرداز مهمترین اهداف یک سازمان محسوب می شودوهر سازمانی سعی در تقویت این ستادهها از طریق گوناگون دارد. قبل از هر سرمایه گذاری در هرزمینه ای تا حد ممکن بایداز موثربودن آن تاحد ممکن اطمینان حاصل پیدا کرد.بنابراین برای تقویت عملکردونیل به اهداف باید عوامل مرتبط و تقویت کننده را شناسائی نمود.پس از شناسائی وبررسی بایددر جهت تقویت آنهاگام برداشت یکی از این عوامل تعهد سازمانی است که در سالهای اخیر توجه زیادی رابه خود معطوف کرده است تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن فردی که شدیدا متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند، در سازمان مشارکت می‌کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد .تعهد سازمانی به عنوان پیوند روانشناختی بین کارکنان و سازمان تعریف شده است که احتمال اینکه کارکنان به طورارادی سازمان را ترک کنند کاهش می دهد (آلن و میر ، ۱۹۹۶). باتوجه با اهمیت دو مولفه اشاره شده، در این پژوهش به برسی رابطه تفکر انتقادی و تعهد سازمانی می پردازیم .

تفکر انتقادی و تعهد سازمانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و تعهد سازمانی بین کارکنان 

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۳
۲-۱بیان مساله ۴
۳-۱پرسش ها: ۶
۱-۳-۱پرسش اصلی: ۶
۲-۳-۱ -پرسش های فرعی : ۶
۱-۴-فرضیه های تحقیق: ۶
۱-۴-۱-فرضیه اصلی : ۶
۱-۴-۲-فرضیه های فرعی : ۶
۱-۵-اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷
۱-۶-اهداف تحقیق: ۸
۱-۶-۱-هدف اصلی : ۸
۱-۶-۲-اهداف فرعی : ۸
۱-۷-روش تحقیق، جامعه و نمونه : ۸
۱-۸-ابزار پژوهش: ۹
۱-۸-۱-آزمون تفکر انتقادی و تعهد سازمانی: ۹
۱-۸-۲-آزمون تفکر انتقادی : ۹
۱-۹-متغیرها و نحوه محاسبه آنها: ۱۰
۱-۹-۱-متغیر وابسته : ۱۰
۱-۹-۲-متغیرهای مستقل : ۱۰
۱-۹-۳-متغیرهای تعدیل کننده: ۱۰
۱-۱۰-واژه های کلیدی : ۱۰
۱-۱۱-نحوه جمع آوری داده ها: ۱۲
۱-۱۲-قلمرو تحقیق : ۱۲
۱-۱۲-۱-قلمرو مکانی: ۱۲
۱-۱۲-۲-قلمرو موضوعی : ۱۲
۱-۱۳-ساختار تحقیق : ۱۲

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱-بخش اول –تفکر انتقادی : ۱۵
۲-۱-۱-تفکر : ۱۵
۲-۱-۲-معانی لغوی تفکر: ۱۶
۲-۱-۳-تفکر انتقادی: ۱۶
۲-۱-۴-تاریخچه تفکر انتقادی بامروری برمفاهیم و تعاریف آن: ۱۹
۲-۱-۵-ضرورت و اهمیت تفکر انتقادی: ۲۰
۲-۱-۶-اهداف تفکر انتقادی : ۲۲
۲-۱-۷-ارزش ها پایه در تفکر انتقادی: ۲۲
۲-۱-۸-ویژگی‌های تفکر انتقادی : ۲۴
۲-۱-۹- ویژگیها یا گرایشهای کلی تفکر انتقادی از دیدگاه انیس: ۲۴
۲-۱-۱۰-ویژگی‌های متفکران منتقد : ۲۵
۲-۱-۱۱-صفات متفکران انتقادی : ۲۶
۲-۱-۱۲-تبییـن اصول پنجگانه تفکرانتقادی براساس آرای واتسـون – گلاسر: ۲۶
۲-۱-۱۳-مهارتهای تفکر انتقادی از نظر فاسیون : ۲۷
۲-۱-۱۴-ویژگی‌های یاددهی و یادگیری در آموزش تفکر انتقادی : ۲۸
۲-۱-۱۵۳ عامل موثر در تفکر انتقادی از دیدگاه بنزلی : ۲۹
۲-۱-۱۶-. سه عنصر مهم در آموزش تفکر انتقادی از دیدگاه گلاسر: ۲۹
۲-۱-۱۷-مهارتهای ویژه در تفکر انتقادی : ۳۰
۲-۱-۱۸- ویژگیهای متفکر انتقادی، از دیدگاه نیکرسون : ۳۲
۲-۱-۱۹-چهار فرمان برای رسیدن به تفکر انتقادی: ۳۵
۲-۱-۲۰- مراحل تفکر انتقادی از نظر سازمان بهداشت جهانی: ۳۶
۲-۱-۲۱-ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی : ۳۷
۲-۱-۲۲-رابطه بین تفکر انتقادی و تفکر منطقی، حل مسئله ، تصمیم گیری و تفکر خلاق : ۳۹
۲-۱-۲۳-تفکر انتقادی و تفکر منطقی : ۳۹
۲-۱-۲۴-تفکر انتقادی و حل مسئله : ۴۰
۲-۱-۲۵-مراحل تفکر انتقادی : ۴۰
۲-۱-۲۶- مراحل تفکر انتقادی با توجه به اهداف تفکر انتقادی (بررسی و اریابی مسائل ) ۴۰
۲-۱-۲۷-مفهوم روحیه انتقادی داشتن : ۴۱
۲-۲-بخش دوم -تعهد سازمانی: ۴۲
۲-۲-۱-تعهد سازمانی: ۴۲
۲-۲-۲-تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی: ۴۳
۲-۲-۳-ضرورت و اهمیت تعهد سازمانی: ۴۴
۲-۲-۴-مدل سه بخشی تعهد سازمانی (مدل آلن و می یر): ۴۴
۲-۲-۵-مدل سه‌بخشی تعهد ¬سازمانی: ۴۵
۲-۲-۶-راهکارهای افزایش تعهد سازمانی: ۴۶
۲-۲-۷-دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی: ۴۷
۲-۲-۸-تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟: ۴۸
۲-۲-۹-الگوهای چندبعدی تعهد سازمانی: ۴۸
۲-۲-۱۰-دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی: ۵۱
۲-۲-۱۱-پژوهشهای انجام شده در زمینه پژوهش حاضر: ۶۱
۲-۲-۱۱-۱-پیشینه خارجی: ۶۱
۲-۲-۱۱-۲-پیشینه داخلی : ۶۳

فصل سوم :روش تحقیق

۳-۱-مقدمه: ۶۰
۳-۲-پرسش ها: ۶۰
۳-۳-فرضیه ها: ۶۰
۳-۳-۱-فرضیه اصلی: ۶۰
۳-۳-۲-فرضیه های فرعی : ۶۰
۳-۴-قلمرو تحقیق: ۶۱
۳-۴-۱-قلمرو مکانی: ۶۱
۳-۴-۲-قلمرو موضوعی : ۶۱
۳-۵-جامعه آماری : ۶۱
۳-۶-نمونه آماری (حجم نمونه) و روش نمونه‌گیری: ۶۱
۳-۷-روش تحقیق: ۶۱
۳-۸-ابزارهای گردآوری اطلاعات : ۶۲
۳-۹-مقیاس سنجش تفکر انتقادی : ۶۲
۳-۱۰-مقیاس سنجش تعهد سازمانی: ۶۲
۳-۱۱-تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش: ۶۳
۳-۱۰-تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش : ۶۳
۳-۱۰-۱-ضریب همبستگی پیرسون: ۶۳
۳-۱۰-۲-آزمون فریدمن: ۶۳
۳-۱۰-۳-آزمون کلموگروف –اسمیرنو ف: ۶۴

فصل چهارم:تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه۶۶
۴-۲-توصیف داده ها: ۶۶
۴-۳-آزمون ضریب همبستگی فرضیه ها و آزمون فریدمن: ۷۹
۴-۴-ازمون الفای کرونباخ : ۸۷
۴-۵ -بررسی فرض نرمال بودن متغیرها : ۸۷
۴-۶-آزمون رگرسیون چند گانه: ۸۸
۴-۷-آزمون فریدمن برای فرضیه اصلی: ۸۹

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد

۵-۱-مقدمه : ۹۲
۵-۲-بحث و تفسیر فرضیه ها: ۹۲
۵-۳- بحث و تفسیر فرضیه ها اصلی: ۹۲
۵-۳-۱- بحث و تفسیر فرضیه ها فرعی: ۹۳
۵-۳-۲-نتیجه آزمون فرعی دوم: ۹۳
۵-۳-۳-نتیجه آزمون فرعی سوم: ۹۴
۵-۳-۴-نتیجه آزمون فرعی چهارم : ۹۴
۵-۳-۵-نتیجه آزمون فرعی پنجم: ۹۴
۵-۴ بحث و تفسیر کلی : ۹۵
۵-۵ محدودیتهای پژوهش : ۹۶
۵-۶ پیشنهادات : ۹۷

منابع و ماخذ

منابع فارسی ۹۹
منابع لاتین : ۱۰۲
پیوست ها
پرسشنامه تعهد سازمانی می یر وآلن: ۱۰۵
پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلاسر : ۱۰۲
چکیده انگلیسی:۱۰۷

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۲۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:

۱۳۹۳ قیمت : ۳۱۰۰۰تومان

 

 

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *