خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسي ميزان توانمندي كاركنان گمركات استان كرمانشاه با استناد به مدل وتن و كمرون

دانلود پایان نامه بررسي ميزان توانمندي كاركنان گمركات استان كرمانشاه با استناد به مدل وتن و كمرون

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲۱۷کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۴۶| قیمت : ۴۰۰۰ تومان

چکیده:تحقيق حاضر كه يك تحقيق كاربرديست و از نظر گردآوري داده‌ها توصيفي و از نوع زمينه يابي است به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات كافي در مورد كاركنان و توانمندي آنها و همچنين نبود تحقيقات در اين زمينه و به منظور بررسي ميزان توانمندي كاركنان گمركات استان كرمانشاه بر اساس مطالعات ميشرا و مدل وتن و كمرون انجام گرفت، براي اين منظور در فصل دوم موضوع توانمندي، ابعاد، الگوها، ديدگاه‌هاي مختلف و تاثير توانمندي بر نگرش كاركنان تشريح گرديد با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و بررسي اسناد و مدارك داده‌ها گردآوري شده و با استفاده از آزمون ويلكاكسون و نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده‌اند و در نهايت به اين نتيجه رسيد كه كاركنان گمرك استان كرمانشاه از توانمندي بالايي برخوردارند و توانايي انجام مسئوليتهاي محوله، شهامت قبول نتايج كارهايشان و رضايت شغلي را دارند.در ادامه مقدمه ،بیان مسئله و پیشینه تحقیق دانلود پایان نامه بررسي ميزان توانمندي كاركنان گمركات استان كرمانشاه با استناد به مدل وتن و كمرون  ارائه شده است.

۱-۲مقدمه 

توانمندسازي مفهومي پرابهام وغير قطعي داشته وافراد مختلف متناسب باويژگيهاي خودازآن استنباطي دارند.توانمندسازي را به قادرساختن افراد براي انجام كارتعريف ميكنند.اين مفهوم به دنبال تحولات اساسي به وجود آمده در جوامع مانند جهاني شدن – تحولات درفناوريهاي ارتباطي وداده پردازي – در اولويت قرار گرفتن حقوق بشروافزايش انتظارات كاركنان پديد آمده است.لذاهمزمان با پيشرفت تكنولوژي وحركت سازمانها به سوي تخت شدن وحذف لايه هاي مياني مديريت به دليل نياز به استفاده از حداكثرظرفيت افرادولزوم تفويض اختيار به آنها توانمندسازي اهميت خاصي مي يابد. سازمانها بايد به كاركنانشان انگيزه بدهندوآموزش دهند-زيرا كاركنان توانمند به سازمان نفع ميرسانند. امروزه كاركنان مشتريان داخلي سازمانها محسوب ميشوند.باور بر اين است كه هر سازماني براي ارضاي مشتريان خود بايستي ابندا رضايت مشتريان داخلي خود راتامين كند.يكي از مهمترين مسايلي كه امروزه سازمانها بايستي به آن توجه داشته باشند بهسازي نيروي انساني است.وهدف از بهسازي نيروي انساني  افزايش توانمنديها- مهارتهاوانگيزه هاي آنان است تا در پرتو آن بهره وري  بيشتري حاصل شود . واز آنجاييكه مديريت منابع انساني با ملحوظ داشتن تحولات ملي وبين المللي يكي از مهمترين عناصر توسعه تلقي ميگرددوتوانمندي نيروي انساني يكي از راههاي رسيدن به توسعه محسوب ميشود بنابراين با اشراف بر اهميت توانمندسازي در اين پژوهش سعي براين است به بابررسي توانمندي كاركنان وابعاد توانمندسازي در گمرك كرمانشاه گامي درجهت بهسازي نيروي انساني اين سازمان برداريم.

 ۱-۲ بيان مساله

توانمندسازي نيروي انساني يكي از اعجازآورترين رويكردهاي توسعه منابع انساني مي باشد كه منجربه بالندگي نيروي انساني درسازمان ميگردد.توانمندسازي يك حركت دايمي است واهميت آن همواره روبه افزايش است چراكه اساس توسعه دركسب وكارهاي امروز-همگام  بودن باتغييرات اجتماعي-دستاوردهاي تكنولوژي وتقاضاهاي محيط رقابتي ميباشد.سازمانها نيازمند افرادي هستند كه بتوانندبهترين استفاده ازتكنولوژي پيشرفته راارايه دهندونواوريهارابيابندوبتوانند محصولات وخدمات خودرابهبود ببخشند.( اسميت ،۲۰۰۰،۱۴).چارلزهندي(۱۹۹۵ )متذكرمي شود كه منابع مرسوم وسنتي ثروت(زمين-موادخام-تكنولوژي وحتي كارگران غيرماهر)را درمواقع لازم ميتوان خريد .عاملي كه بدون آن نميتوان كاركرد نيروي انساني توانمند است كه مي تواندازهمه اين منابع براي دستيابي به بهترين مزايا به راحتي استفاده كند.هدف توانمندسازي اين است كه مغزهاي افراد راهمانند بازوانشان به كار بياندازد .توانمندسازي اشاره به يك  حس دروني درافراد دارد كه باعث ميشود آنان به طور مستقل تصميماتي را درفرايند كاري خويش اتخاذ نمايند.(مايك وان و لوري توماس،۱۹۹۵،۵)توانمندسازي ابزاري ست براي باز گذاشتن دست كاركنان به گونه اي كه آنها بتوانند براي آنچه كه فكر مي كنند بهترين است بدون ترس از وتوشدن توسط رؤسايشان از آزادي عمل برخوردار گردند. كاركنان توانمند با بهره گيري ازپنج بعد اصلي توانمندسازي(خوداثر بخشي.خودسازماني . تاثير گذاري . معني دار بودن . اعتماد )قادر خواهند بود سازمانها را از بحرانها نجات دهندو براي آنها فرصتهاي طلايي در كسب و كار ايجاد نمايند(وتن وكمرون،۱۳۷۸،۳۳)با توجه به آنچه گفته شد توانمندسازي ابزار بسيار مهمي براي توسعه منابع انساني است .مسايلي كه باعث شدتا اين تحقيق در اداره گمركات استان كرمانشاه انجام گيرد عبارتند از :

۱-عدم اطلاع وشناخت كافي از ميزان توانمندي كاركنان كه باعث مشكلات عديده اي در نحوه برخورد با منابع انساني و حتي عدم اثر بخشي آموزش ها و برنامه هاي توسعه كاركنان شد ه است.

۲-در اين اداره راجع به موضوع توانمندي هيچ گونه كار تحقيقي و دانشگاهي  انجام نشده  است .كه اين مساله ضرورت انجام تحقيق را بين مي دارد .

۳- اينجانب در اداره مذكور شاعل هستم  وعلاوه بر آن خواست سازمان وعلاقه شخصي وعلمي اينجانب به موضوع  باعث پرداختن به  بررسي اين مساله شده است .

۱-۳ پيشينه تحقيق

توانمند سازي در دوران مديريت علمي در كانون توجه صاحب نظران مديريت نبوده است. بعد از نهضت روابط انساني مسائلي مانند رضايت، غني سازي شغل و رهبري دموكراتيك مطرح شد و توانمند سازي كاركنان به عنوان يك هدف مهم و حياتي سازمان مطرح گرديد.توانمند سازي به عنوان ايده اي مرتبط با عملكرد سازمان ، آشكارترين ريشه هايش را درتشريح نظريه  مک گریگور(۱۹۶۰) در كتاب ” چهره انساني سازمان” دارد. اين نظريه مبتني بر ايجاد شرايطي براي حركت افراد به سمت كسب اهداف به جاي سرپرستي و هدايت تلاش هايشان مي باشد. نظريه  مك گریگور و ساير عقايد و تجربيات به منظور توانمند سازي كاركنان مفروضات مشتركي دارند كه نمايان ترين آن ها عبارتند از :

۱- سازمان هاي تجاري و صنعتي فقط بخشي از منابع فكري كاركنان را به كارمي گيرند.

۲- كنترل، تنها يا بهترين شيوه نيل به اهداف سازماني نيست و آن شيوه اي غير ممكن براي نيل به عملكرد سازماني عالي و بهبود مستمر مي باشد. افراد و تيم ها هنگامي موثرتر و كاراتر عمل مي كنند كه فرصت اعمال حداكثر نظارت در كارشان به آن ها داده شود.

۳- شايستگي و صلاحيت مختص تعدادي افراد متخصص نيست. بلكه به طور وسيعي در همه سطوح يك سازمان پخش مي شود.

ميزان توانمندي كاركنان گمركات

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي ميزان توانمندي كاركنان گمركات استان كرمانشاه با استناد به مدل وتن و كمرون 

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱ مقدمه
۱-۲ بيان مساله
۱-۳ پيشينه تحقيق
۱-۴ اهميت وضرورت تحقيق
۱-۵ اهداف تحقيق
۱-۶ فرضيه هاي تحقيق
۱-۷چارچوب نظري ومدل تحليلي تحقيق
۱-۸ نوع وروش تحقيق
۱-۹ فلمرو مكاني تحقيق
۱-۱۰قلمرو زماني تحقيق
۱-۱۱روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه
۱-۱۲ابزارهاي گردآوري داده ها
۱-۱۳ محدوديتهاوموانع تحقيق
۱-۱۴واژه ها واصطلاحات بكار رفته درتحقيق
۱-۱۵ منابع مورد استفاده در تحقيق

فصل دوم:مباني نظري تحقيق

۲-۱ مقدمه
۲-۲ تعاريف ومفاهيم توانمندسازي
۳-۲ دلايل توانمندسازي
۲-۴ مزاياي توانمندسازي
۲-۵ فرهنگ سازماني وتوانمندسازي
۲-۶ ديدگاههاي مختلف توانمندسازي
۲-۶-۱ ديدگاه عقلاني
۲-۶-۲ ديدگاه انگيزشي
۲-۶-۳ ديدگاه فوق انگيزشي
۳-۶-۴ ديدگاه سيستمي
۲-۷ مدلهاي توانمند سازي
۲-۷-۱ مدلهايي كه بر ويژگيهاي عام توانمند سازي تاكيد دارند
۲-۷-۲ مدلهاي اقتضايي
۲-۸ ابعاد توانمندسازي
۲-۸-۱ خود اثر بخشي
۲-۸-۲ خود سازماني
۲-۸-۳ پذيرفتن شخصي نتيجه
۲-۸-۴ معني دار بودن
۲-۸-۵ اعتماد
۲-۹ عوامل روانشناختي توانمندسازي
۲-۹-۱ احساس شايستگي
۲-۹-۲ احساس داشتن حق انتخاب
۲-۹-۳ احساس مؤثربودن
۲-۹-۴ احساس معني دار بودن
۲-۹-۵ احساس داشتن اعتماد به ديگران
۲-۱۰ ويژگيهاي سازمان توانمند
۲-۱۱ متغيرهاي موثر بر احساس توانمندي افراد
۲-۱۱-۱ ويژگيهاي شخصيتي و فردي
۲-۱۱-۲ ويژگيهاي گروه كاري
۲-۱۱-۳ ويژگيهاي ساختاري اجتماعي واحد كار
۲-۱۲ فرايند توانمندسازي
۲-۱۳ روشهاي توانمند سازي
۲-۱۴ تاثير توانمند سازي بر نگرش كاركنان
۲-۱۴-۱ تعهددرنوآوري براي روشهاي انجام كار
۲-۱۴-۲ تغيير در مسووليتها
۲-۱۴-۳ تغيير در يادگيري
۲-۱۵ پيامدهاي توانمند سازي
۲-۱۶ نقش تفويض اختياروواگذاري وظايف ومسووليتها در توانمند سازي
۲-۱۷ نقش شفاف كردن اهداف در توانمند سازي
۲-۱۸ نقش مشاركت اطلاعاتي در توانمند سازي
۲-۱۹ گروه و توانمند سازي
۲-۲۰ سبك رهبري متناسب با توانمند سازي
۲-۲۱ نظارت بر توانمند سازي
۲-۲۲ فرهنگ توانمند سازي
۲-۲۳ توانمند سازي افراد و مديران
۲-۲۴ توانمند سازي و رضايت شغلي
۲-۲۵ توانمند سازي وفشار عصبي
۲-۲۶ منابع استفاده شده براي فصل دوم

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقيق
۳-۳ ابزار جمع آوري اطلاعات
۳-۴ مقياس سنجش نگرشها
۳-۵ پايايي
۳-۶ روايي
– تجزيه و تحليل عاملي تاييدي
۳-۷ جامعه و نمونه آماري
– جامعه آماري
– حجم نمونه آماري
۳-۸ روش نمونه گيري
۳-۹ تكنيكهاي آماري مورد استفاده در تحقيق
۳-۱۰ مدل تحليلي تحقيق
– روش فرضي استقرايي
– روش قياسي
۳-۱۲ منابع استفاده شده در فصل سوم

فصل چهارم :تجزيه و تحليل اطلاعات

۴-۱ مقدمه
۴-۲ توصيف داده ها
۴-۳ استنباط اماري پيرامون فرضيه ها
۴-۴ بررسي روايي و پايايي عوامل مطرح شده.
۴-۴-۱- تحليل عاملي تاييدي
۴-۴-۲- آلفاي كرونباخ

فصل پنجم:نتيجه گيري وپيشنهادات

۵-۱ مقدمه
۵-۲ نتايج
۵-۲-۱ نتايج حاصل از بررسي فرضيات
۵-۲-۲ نتايج جانبي
۵-۳- پيشنهادات
پيوستها
الف – آشنايي با سازمان گمرك و گمركات استان كرمانشاه
ب – پرسشنامه
منابع وماخذ

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۴۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۸

قیمت : ۴۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

97 − 89 =