دانلود پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲۱۷کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۴۶| قیمت : ۴۰۰۰ تومان

چکیده:تحقیق حاضر که یک تحقیق کاربردیست و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع زمینه یابی است به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات کافی در مورد کارکنان و توانمندی آنها و همچنین نبود تحقیقات در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه بر اساس مطالعات میشرا و مدل وتن و کمرون انجام گرفت، برای این منظور در فصل دوم موضوع توانمندی، ابعاد، الگوها، دیدگاه‌های مختلف و تاثیر توانمندی بر نگرش کارکنان تشریح گردید با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک داده‌ها گردآوری شده و با استفاده از آزمون ویلکاکسون و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده‌اند و در نهایت به این نتیجه رسید که کارکنان گمرک استان کرمانشاه از توانمندی بالایی برخوردارند و توانایی انجام مسئولیتهای محوله، شهامت قبول نتایج کارهایشان و رضایت شغلی را دارند.در ادامه مقدمه ،بیان مسئله و پیشینه تحقیق دانلود پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون  ارائه شده است.

۱-۲مقدمه     

توانمندسازی مفهومی پرابهام وغیر قطعی داشته وافراد مختلف متناسب باویژگیهای خودازآن استنباطی دارند.توانمندسازی را به قادرساختن افراد برای انجام کارتعریف میکنند.این مفهوم به دنبال تحولات اساسی به وجود آمده در جوامع مانند جهانی شدن – تحولات درفناوریهای ارتباطی وداده پردازی – در اولویت قرار گرفتن حقوق بشروافزایش انتظارات کارکنان پدید آمده است.لذاهمزمان با پیشرفت تکنولوژی وحرکت سازمانها به سوی تخت شدن وحذف لایه های میانی مدیریت به دلیل نیاز به استفاده از حداکثرظرفیت افرادولزوم تفویض اختیار به آنها توانمندسازی اهمیت خاصی می یابد. سازمانها باید به کارکنانشان انگیزه بدهندوآموزش دهند-زیرا کارکنان توانمند به سازمان نفع میرسانند. امروزه کارکنان مشتریان داخلی سازمانها محسوب میشوند.باور بر این است که هر سازمانی برای ارضای مشتریان خود بایستی ابندا رضایت مشتریان داخلی خود راتامین کند.یکی از مهمترین مسایلی که امروزه سازمانها بایستی به آن توجه داشته باشند بهسازی نیروی انسانی است.وهدف از بهسازی نیروی انسانی  افزایش توانمندیها- مهارتهاوانگیزه های آنان است تا در پرتو آن بهره وری  بیشتری حاصل شود . واز آنجاییکه مدیریت منابع انسانی با ملحوظ داشتن تحولات ملی وبین المللی یکی از مهمترین عناصر توسعه تلقی میگرددوتوانمندی نیروی انسانی یکی از راههای رسیدن به توسعه محسوب میشود بنابراین با اشراف بر اهمیت توانمندسازی در این پژوهش سعی براین است به بابررسی توانمندی کارکنان وابعاد توانمندسازی در گمرک کرمانشاه گامی درجهت بهسازی نیروی انسانی این سازمان برداریم.

 ۱-۲ بیان مساله

توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجربه بالندگی نیروی انسانی درسازمان میگردد.توانمندسازی یک حرکت دایمی است واهمیت آن همواره روبه افزایش است چراکه اساس توسعه درکسب وکارهای امروز-همگام  بودن باتغییرات اجتماعی-دستاوردهای تکنولوژی وتقاضاهای محیط رقابتی میباشد.سازمانها نیازمند افرادی هستند که بتوانندبهترین استفاده ازتکنولوژی پیشرفته راارایه دهندونواوریهارابیابندوبتوانند محصولات وخدمات خودرابهبود ببخشند.( اسمیت ،۲۰۰۰،۱۴).چارلزهندی(۱۹۹۵ )متذکرمی شود که منابع مرسوم وسنتی ثروت(زمین-موادخام-تکنولوژی وحتی کارگران غیرماهر)را درمواقع لازم میتوان خرید .عاملی که بدون آن نمیتوان کارکرد نیروی انسانی توانمند است که می تواندازهمه این منابع برای دستیابی به بهترین مزایا به راحتی استفاده کند.هدف توانمندسازی این است که مغزهای افراد راهمانند بازوانشان به کار بیاندازد .توانمندسازی اشاره به یک  حس درونی درافراد دارد که باعث میشود آنان به طور مستقل تصمیماتی را درفرایند کاری خویش اتخاذ نمایند.(مایک وان و لوری توماس،۱۹۹۵،۵)توانمندسازی ابزاری ست برای باز گذاشتن دست کارکنان به گونه ای که آنها بتوانند برای آنچه که فکر می کنند بهترین است بدون ترس از وتوشدن توسط رؤسایشان از آزادی عمل برخوردار گردند. کارکنان توانمند با بهره گیری ازپنج بعد اصلی توانمندسازی(خوداثر بخشی.خودسازمانی . تاثیر گذاری . معنی دار بودن . اعتماد )قادر خواهند بود سازمانها را از بحرانها نجات دهندو برای آنها فرصتهای طلایی در کسب و کار ایجاد نمایند(وتن وکمرون،۱۳۷۸،۳۳)با توجه به آنچه گفته شد توانمندسازی ابزار بسیار مهمی برای توسعه منابع انسانی است .مسایلی که باعث شدتا این تحقیق در اداره گمرکات استان کرمانشاه انجام گیرد عبارتند از :

۱-عدم اطلاع وشناخت کافی از میزان توانمندی کارکنان که باعث مشکلات عدیده ای در نحوه برخورد با منابع انسانی و حتی عدم اثر بخشی آموزش ها و برنامه های توسعه کارکنان شد ه است.

۲-در این اداره راجع به موضوع توانمندی هیچ گونه کار تحقیقی و دانشگاهی  انجام نشده  است .که این مساله ضرورت انجام تحقیق را بین می دارد .

۳- اینجانب در اداره مذکور شاعل هستم  وعلاوه بر آن خواست سازمان وعلاقه شخصی وعلمی اینجانب به موضوع  باعث پرداختن به  بررسی این مساله شده است .

۱-۳ پیشینه تحقیق

توانمند سازی در دوران مدیریت علمی در کانون توجه صاحب نظران مدیریت نبوده است. بعد از نهضت روابط انسانی مسائلی مانند رضایت، غنی سازی شغل و رهبری دموکراتیک مطرح شد و توانمند سازی کارکنان به عنوان یک هدف مهم و حیاتی سازمان مطرح گردید.توانمند سازی به عنوان ایده ای مرتبط با عملکرد سازمان ، آشکارترین ریشه هایش را درتشریح نظریه  مک گریگور(۱۹۶۰) در کتاب ” چهره انسانی سازمان” دارد. این نظریه مبتنی بر ایجاد شرایطی برای حرکت افراد به سمت کسب اهداف به جای سرپرستی و هدایت تلاش هایشان می باشد. نظریه  مک گریگور و سایر عقاید و تجربیات به منظور توانمند سازی کارکنان مفروضات مشترکی دارند که نمایان ترین آن ها عبارتند از :

۱- سازمان های تجاری و صنعتی فقط بخشی از منابع فکری کارکنان را به کارمی گیرند.

۲- کنترل، تنها یا بهترین شیوه نیل به اهداف سازمانی نیست و آن شیوه ای غیر ممکن برای نیل به عملکرد سازمانی عالی و بهبود مستمر می باشد. افراد و تیم ها هنگامی موثرتر و کاراتر عمل می کنند که فرصت اعمال حداکثر نظارت در کارشان به آن ها داده شود.

۳- شایستگی و صلاحیت مختص تعدادی افراد متخصص نیست. بلکه به طور وسیعی در همه سطوح یک سازمان پخش می شود.

میزان توانمندی کارکنان گمرکات

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مساله
۱-۳ پیشینه تحقیق
۱-۴ اهمیت وضرورت تحقیق
۱-۵ اهداف تحقیق
۱-۶ فرضیه های تحقیق
۱-۷چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق
۱-۸ نوع وروش تحقیق
۱-۹ فلمرو مکانی تحقیق
۱-۱۰قلمرو زمانی تحقیق
۱-۱۱روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه
۱-۱۲ابزارهای گردآوری داده ها
۱-۱۳ محدودیتهاوموانع تحقیق
۱-۱۴واژه ها واصطلاحات بکار رفته درتحقیق
۱-۱۵ منابع مورد استفاده در تحقیق

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

۲-۱ مقدمه
۲-۲ تعاریف ومفاهیم توانمندسازی
۳-۲ دلایل توانمندسازی
۲-۴ مزایای توانمندسازی
۲-۵ فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی
۲-۶ دیدگاههای مختلف توانمندسازی
۲-۶-۱ دیدگاه عقلانی
۲-۶-۲ دیدگاه انگیزشی
۲-۶-۳ دیدگاه فوق انگیزشی
۳-۶-۴ دیدگاه سیستمی
۲-۷ مدلهای توانمند سازی
۲-۷-۱ مدلهایی که بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاکید دارند
۲-۷-۲ مدلهای اقتضایی
۲-۸ ابعاد توانمندسازی
۲-۸-۱ خود اثر بخشی
۲-۸-۲ خود سازمانی
۲-۸-۳ پذیرفتن شخصی نتیجه
۲-۸-۴ معنی دار بودن
۲-۸-۵ اعتماد
۲-۹ عوامل روانشناختی توانمندسازی
۲-۹-۱ احساس شایستگی
۲-۹-۲ احساس داشتن حق انتخاب
۲-۹-۳ احساس مؤثربودن
۲-۹-۴ احساس معنی دار بودن
۲-۹-۵ احساس داشتن اعتماد به دیگران
۲-۱۰ ویژگیهای سازمان توانمند
۲-۱۱ متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد
۲-۱۱-۱ ویژگیهای شخصیتی و فردی
۲-۱۱-۲ ویژگیهای گروه کاری
۲-۱۱-۳ ویژگیهای ساختاری اجتماعی واحد کار
۲-۱۲ فرایند توانمندسازی
۲-۱۳ روشهای توانمند سازی
۲-۱۴ تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان
۲-۱۴-۱ تعهددرنوآوری برای روشهای انجام کار
۲-۱۴-۲ تغییر در مسوولیتها
۲-۱۴-۳ تغییر در یادگیری
۲-۱۵ پیامدهای توانمند سازی
۲-۱۶ نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها در توانمند سازی
۲-۱۷ نقش شفاف کردن اهداف در توانمند سازی
۲-۱۸ نقش مشارکت اطلاعاتی در توانمند سازی
۲-۱۹ گروه و توانمند سازی
۲-۲۰ سبک رهبری متناسب با توانمند سازی
۲-۲۱ نظارت بر توانمند سازی
۲-۲۲ فرهنگ توانمند سازی
۲-۲۳ توانمند سازی افراد و مدیران
۲-۲۴ توانمند سازی و رضایت شغلی
۲-۲۵ توانمند سازی وفشار عصبی
۲-۲۶ منابع استفاده شده برای فصل دوم

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات
۳-۴ مقیاس سنجش نگرشها
۳-۵ پایایی
۳-۶ روایی
– تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی
۳-۷ جامعه و نمونه آماری
– جامعه آماری
– حجم نمونه آماری
۳-۸ روش نمونه گیری
۳-۹ تکنیکهای آماری مورد استفاده در تحقیق
۳-۱۰ مدل تحلیلی تحقیق
– روش فرضی استقرایی
– روش قیاسی
۳-۱۲ منابع استفاده شده در فصل سوم

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱ مقدمه
۴-۲ توصیف داده ها
۴-۳ استنباط اماری پیرامون فرضیه ها
۴-۴ بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده.
۴-۴-۱- تحلیل عاملی تاییدی
۴-۴-۲- آلفای کرونباخ

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱ مقدمه
۵-۲ نتایج
۵-۲-۱ نتایج حاصل از بررسی فرضیات
۵-۲-۲ نتایج جانبی
۵-۳- پیشنهادات
پیوستها
الف – آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه
ب – پرسشنامه
منابع وماخذ

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۴۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۸

قیمت : ۴۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب
ميزان توانمندي كاركنان گمركات

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *