دانلود پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS)با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴,۲۹۴کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۷۱| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چکیده:برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه ی بقا ، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است.معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که درآینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده از وقایع تاریخی اتکا می شود. بدین ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می شود تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده بدست آید به همین دلیل در تحقیقات حسابداری نیز برای پیش بینی های مالی از جمله سود شرکت ها و نهایتاً استفاده سودمند از آنها روش‌های مختلف جهت پیش بینی انتخاب شده است پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گروه سوم مدل های کمّی سری های زمانی، در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسۀ پیش بینی این گروهها نتایج گوناگون و گاه متضاد بدست آمده است.تحقیقات بسیار زیادی خصوصاً در دهه ی ۱۹۶۰و۱۹۷۰ (نظیر تحقیقات انجام شده توسط بیسی کری و توارک ۱۹۷۸ ، هیسل وجنین ۱۹۸۶ و کاپلاند و مارینو۳ ۱۹۷۲ و گرین و سگال۴ ۱۹۶۶) در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری های زمانی باکس – جنکینزانجام گرفته است که البته علی رغم این تحقیقات نتایج یکسانی به منصۀ ظهور نرسیده است . جهت آزمون فرضیه تحقیق ، ابتدا مناسب ترین مدل های سری زمانی باکس – جنکینز از داده های شرکت های منتخب بدست آمده و سپس سود هر سهم شرکت های منتخب پیش بینی می گردد. در مرحلۀ بعدی خطای نسبی پیش بینی سود هر سهم مدل با سود هر سهم واقعی محاسبه می شود. در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS)با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز ارائه شده است.
۱-۱. مقدمه
به جرأت می توان اظهار داشت که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ انقلاب عظیمی در تحقیقات حسابداری و مالی صورت گرفته است و در این میان تحقیقات مرتبط با پیش بینی های مبتنی بر مدل های کمّی حجم عظیمی از این تحقیقات را به خود اختصاص داده است . در مارس ۱۹۷۳ بنیاد تحلیل گران مالی تحقیق سه بخشی را ارائه داد ، یک بخش تحقیق که مربوط به تحقیق حاضر می باشد . در زمینه پیش‌بینی سود شرکت‌ها بود. این تحقیق، گزارش می نمود که تنها از اکتبر ۱۹۷۱ تا سپتامبر ۱۹۷۲ حدود ۷۸ مقاله در زمینه پیش بینی مدیریت در مجله ی وال استریت انتشار یافته است که این خود نشانه از اهمیت بالای این حوزه در حسابداری و امور مالی است .در این تحقیق براساس سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جیکنز سود هر سهم برآورد شده و مدل در پایان از نظر کاهش میزان خطا از راه نرم‌افزار Eviews مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

۲-۱. بیان مسأله
معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده ازوقایع تاریخی اتکاء می‌شود. بدین ترتیب که داده‌های گذشته تجزیه و تحلیل می‌شوند تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده به دست آید. این فرآیند که در اغلب روش‌های پیش‌بینی به کار می‌رود. مبتنی بر این فرض است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد یافت (شیوا،۱۳۷۸،ص۳۰-۲۹)۳.برای روشن شدن فرآیند پیش بینی اشاره به این موضوع ضرورت دارد که روشهای پیش‌بینی می‌تواند کاملاً ساده یا پیچیده کوتاه مدت یا بلند مدت کمّی یا کیفی و… باشد. اما علی رغم تنوع در روش‌های موجود می‌توان آنها را به دو گروه اصلی روشهای کیفی و کمّی، طبقه‌بندی نمود (آذر و مومنی،۱۳۷۹،ص۲۰)۴.در روشهای کیفی پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی است . و پیش‌بینی کننده با استفاده از تجارب خود و در نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات قابل پیش‌بینی، داده‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند.در فرآیند پیش بینی ، بعضاً فقدان یا عدم دسترسی به داده های تاریخی یا عدم کفایت حجم آن ، استفاده از روشهای قضاوتی را ضروری می سازد . در روشهای کمّی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گذشته ، ارزش متغیر مورد نظر پیش‌بینی می‌شود. روشهای رگرسیون و سری های زمانی نمونه ای از آن است . سری زمانی خود به مدل های یک متغیره و چند متغیره تقسیم می شود . در مدل های یک متغیره تنها براساس ارزش مقادیر گذشته یک سری زمانی ، ارزش و مقادیر آتی متغیروابسته پیش بینی می شود ، در حالی که در مدل های چند متغیره با شناسایی وتشخیص متغیرهایی که با متغیرمورد مورد نظربرای پیش بینی درارتباط است،مدل آماری مربوط طراحی می شود و برای پیش بینی بکار می رود . دراین مدل ها با شناسایی روابط بین متغیرها می توان نتیجه پیش بینی را بهبود بخشید . با توجه به دسترسی به داده های تاریخی و در نظر گرفتن مزایای روش کمّی ، در این تحقیق از مدل های مبتنی بر داده های تاریخی در چارچوب سری زمانی استفاده خواهد شد . سری زمانی ، مشاهدات متوالی زمانی مربوط به یک متغیر معین است و معمولاً برای دستیابی به یک الگوی تاریخی که برای پیش بینی مورد نظر مفید باشد ، از سری زمانی استفاده می شود به عبارت دیگر در تجزیه وتحلیل سری زمانی تلاش می شود با استفاده ازمقادیر گذشته مقادیر آینده یک متغیر پیش بینی شود.هر چند در پیش بینی هایی که مبتنی بر روند گذشته است فرض می شود که گذشته آینه ای برای آینده است و روندهای گذشته در آینده ادامه می یابد ولی باید توجه داشت که تمامی پیش بینی ها با مقداری عدم قطعیت همراه است.بنابراین نباید امیدوار بود که هر پیش بینی کاملاً دقیق باشد . ولی باید انتظار داشت که منافع حاصل از پیش بینی ، بیشتراز هزینه فرصت ناشی ازعدم پیش بینی باشد .پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گرو سوم مدل های کمّی سری های زمانی می باشد .در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسه پیش بینی این گروهها ، نتایج گوناگون و گاهی متضاد بدست آمده است .به هرحال، محقق دراین پژوهش که در بستربورس اوراق بهادارایران انجام می گیرد بر آن است که دقت پیش بینی سود بوسیلۀ مدل های کمّی سری های زمانی با استفاده از متدولوژی باکس – جنکینز را مورد آزمون قرار دهد .اساساً این پرسش برای محقق مطرح است که آیا مدل های سری های زمانی حاصل از متدولوژی باکس ـ جنکینز سود را دقیق پیش بینی می کنند؟

پیش‌بینی سود هر سهم (EPS)

فهرست مطالب دانلود پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS)با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

چکیده:.. ۱
مقدمه:..۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱. مقدمه ۴
۲-۱. بیان مسأله ۴
۳-۱. اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۴-۱. فرضیه تحقیق ۷
۵-۱. روش تحقیق ۸
۶-۱. جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده ها : ۹
۷-۱. تعاریف عملیاتی متغیرها ۹
۸-۱. مفاهیم و واژگان اختصاصی ۱۰
۹-۱. روش‌شناسی باکس ـ جنکینز۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲. مقدمه ۱۳
۲-۲. تعریف سود ۱۵
۱-۲-۲. کاربردهای سود پیش‌بینی شده ۱۶
۱-۱-۲-۲. کمک به ارزیابی توان سودآوری واحد تجاری ۱۶
۲-۱-۲-۲. تعیین ارزش یک دارایی ۱۷
۳-۱-۲-۲. بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری(خرید سهام تجاری) ۱۷
۴-۱-۲-۲. برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری ۱۸
۳-۲. مبانی نظری چگونگی تغییرات سود ۱۸
۴-۲. هموار سازی سود ۱۹
۵-۲. تعریف پیش‌بینی ۲۲
۶-۲. تعریف مسأله پیش‌بینی ۲۲
۷-۲. هدف پیش‌بینی ۲۴
۸-۲. روش‌های پیش‌بینی ۲۶
۱-۸-۲. روش کیفی پیش‌بینی ۲۶
۲-۸-۲. روش‌های کمّی ۲۶
۱-۲-۸-۲. مدل‌های پیش‌بینی باکس و جنکینز ۲۸
۳-۸-۲. خطای پیش‌بینی ۳۱
۹-۲. پیشینه تحقیق۳۱

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳. مقدمه ۳۵
۲-۳. جامعه آماری ۳۶
۳-۳. نمونه آماری ۳۶
۴-۳. مدل روش انجام پژوهش ۳۷
۵-۳. جمع‌آوری اطلاعات ۳۸
۶-۳. انتخاب روش پیش‌بینی ۳۹
۷-۳. تابع آماره ۴۰
۱-۷-۳. مدل‌های سری زمانی باکس ـ جنکینز ( اتورگرسیو ـ میانگین متحرک ) ۴۰
۲-۷-۳. نحوه انتخاب مدل ۴۱
۸-۳. آزمون ایستایی ۴۲
۹-۳. انتخاب مناسب‌ترین مدل ۴۳
۱۰-۳. آزمون‌های پارامتریک و ناپرامتریک۴۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴. مقدمه۴۶
۲-۴- آزمون دیکی فولر روی سطح ۴۸
۳-۴- نتایج تخمین مدل ARIMA 50
۴-۴- تفسیر نتایج ۵۱
۱-۴-۴- ضریب تعیین (R2) 51
۲-۴-۴. آماره دوربین واتسن (DW) 51
۳-۴-۴. آماره Prob (F-Statistic) 52
۵-۴- نتایج تخمین مدول ARIMA 59
۶-۴- تفسیر نتایج ۶۰
۱-۶-۴- ضریب تعیین (R2) 60
۲-۶-۴- آماره دوربین واتسن (DW) 60
۳-۶-۴- آمارهProb (F-Statistic) 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵. مقدمه ۶۴
۲-۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۶۴
۳-۵- محدودیت‌های پژوهش ۶۵
۴-۵- پشنهاد برای پژوهش‌های آتی ۶۶
پیوستها
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: ۶۸
منابع لاتین: ۶۹

 

نوع فایل : ورد(docx) تعداد صفحات : ۷۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۸

قیمت :۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب
پیش‌بینی سود هر سهم (EPS)

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *