خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

دانلود پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۱,۳۰۶کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۴۰| قیمت : ۱۰۰۰۰تومان

چکیده:در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در نگرش های معاصر به سازمانها، اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري در ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن دارد و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻓﻜﺮي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻓﺘﺎري آﻧـﺎن ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ. در این تحقیق به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی پرداخته شده است .به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، داده­ های مورد نیاز از طریق ۲ پرسشنامه هوش سازمانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین ۱۳۲ نفر از کارمندان و مدیران شرکت نفت قم با درنظرگرفتن روش نمونه­ گیری تصادفی ساده توزیع شده است، جمع­ آوری شده­اند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی یافته های تحقیق نشان داد که از بین ۶ فرضیه مطرح شده، ۴ فرضیه قابل تایید است و دو فرضیه رد می شود. بدین ترتیب که رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با هوش سازمانی دارد . همچنین سه بعد رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع دوستی ، فضیلت شهروندی و احترام و تکریم نیز رابطه معنی داری با هوش سازمانی نشان دادند. در مقابل رابطه معنی داری بین دو بعد وظیفه شناسی و جوانمردی با هوش سازمانی مشاهده نشده است.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانیارائه شده است.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، هوش سازمانی، کارمندان وزارت نفت .

مقدمه:

کارکنان خط مقدم خون جاری در رگ های تمامی سازمان های خدماتی هستند. خدمات بر خلاف محصولات به طور همزمان تولید و مصرف می شود. همین عامل سبب شده است که کارکنان سازمان های خدماتی نقش حیاتی در ارائه خدمات با کیفیت بالا داشته باشند. با وجود این که حجم قابل توجهی از تحقیقات به کیفیت خدمات درک شده از سوی مشتریان اختصاص دارد، در حین ارائه خدمات، توجه بسیار کمی به رفتارهای کارکنان سازمانهای خدماتی شده است. (آیاگی و همکاران، ۲۰۰۸ به نقل از دعائی و همکاران، ۱۳۸۸)مطالعات نشان داده است که وجود رفتارهای مشارکتی مانند رفتار شهروندی سازمانی، به واسطه روان تر ساختن ارتباطات سازمانی، بهبود روش برنامه ریزی سازمانی، ارتقاء سطح همکاری بین افراد و ایجاد جو حمایتی در سازمان، به طور مستقیم بر پیامدهای سازمانی مانند کیفیت خدمات، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، عملکرد مالی و غیره اثرگذار است. (پادساکف و همکاران، ۲۰۰۶)ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با مفهوم هوش سازمانی یکی از دغدغه های متفکران مدیریت بشمار می رود. ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ادﺑﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻗـﺮن ۲۱ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ۵ ﺟﺰء ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮد: ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، حافظه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻘﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ . اﻳـﻦ ۵ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮﻋﻲ، اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﻴﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.در این پژوهش تلاش خواهد شد که ابعاد مختلف دو مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی تشریح شده و ارتباط آن دو در قالب مدلی مفهومی که برگرفته از مطالعات نظری و تجربی می باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۱-بیان مسئله

در محيط رقابتي کسب و کار امروز، عمده نگراني و تکاپوي سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پيشرفت فراگير آنها شکل مي گيرد. در راستاي اين هدف خطير، مديران در پي شناسايي و بهره گيري بهينه از منابع و سرمايه هايي هستند که تحصيل آنها هزينه ها و زحمات فراواني دارد. پس پيروز اين ميدان مديراني هستند که سرمايه هاي مذکور را به اثربخش ترين، کاراترين و بهره ورترين طُرق ممکن به کار گيرند. عمده منابع هرسازماني متوجه منابع انساني، مالي و فني آن است که مسلماً سرمايه انساني تعيين کنندة سمت و سوي ديگر سرمايه هاست، زيرا نيروي انساني است که با توانايي هاي خود و با برنامه ريزي، ديگر منابع را به خدمت گرفته است.باتمان و ارگان[۱] (۱۹۸۳) برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می‌دانند که ورای الزامات سازمانی است (هدسن[۲]، ۲۰۰۶).شهروند خوب سازماني يك تفكر و ايده است و آن مشتمل بر رفتارهاي متنوع كاركنان نظير، پذيرش و به عهده گرفتن وظايف و مسئوليت هاي اضافي، پيروي از مقررات و رويه هاي سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شكيبايي و تحمل نارضايتي و مشكلات در سركار مي‌باشد. بر پايه و اساس تئوري ها و نظريه هاي سازماني مسلماً رفتار شهروندي سازماني به رقابت و عملكرد سازمان كمك مي كند، به علاوه رغبت و تمايل به رفتار شهروندي به علت رقابت هاي روز افزون جهاني، اهميت نوآوري ، انعطاف پذيري، بهره وري و پاسخگويي به شرايط بيروني پيوسته در حال افزايش است (یعقوبی و همکاران، ۱۳۸۹). نتايج تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كارمنداني كه فراتر از شغل و وظيفه خود عمل كرده و رفتار شهروندي سازماني از خود بروز مي‌دهند به گروه كاري و سازماني تعلق دارند كه هم بهره وري بالايي دارند و هم كاري با كيفيت عالي انجام مي‌دهند تا كارگراني كه از رفتار شهروندي سازماني در سطوح پايين برخوردارند (پودساکوف و مکنزی[۳]، ۱۹۷۷).همان گونه که دردنیاي انسانی و درحیات پرتلاطم بشري، انسان هایی موفق خواهند بودکه داراي هوش سرشاري باشند تا با بهره گیري از آن بتوانند بر مسائل و مشکلات زندگی فائق آیند. قطعاً در دنیاي سازمانی نیز، وضعیت به همین گونه است، به خصوص امروزه باتوجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش هاي جدید، سازمانها نیز پیچیده تر و اداره آنها نیز مشکلتر می شود. این مفهوم زمانی اهمیت بیشتري خواهد یافت که بپذیریم در سازمان هاي امروزي علاوه بر منبع عظیم و هوشمند انسانی، ماشین آلات هوشمندي نیز در فرایند عملکرد سازمان ها نقش مؤثري ایفا می کنند. یکی از عواملی که در سازمان هاي پیچیده امروزي می تواند دو هوش فعال انسانی و ماشینی را با یکدیگر ترکیب کند، هوش سازمانی است (سیادت و همکاران، ۱۳۸۹). امروزه با اطمینان می توان ادعا کرد که استفاده از هوش سازمانی می تواند قدرت رقابتی یک سازمان را افزایش دهد و آنرا از دیگر سازمانها متمایز سازد. هوش سازمانی این امکان را به سازمان می دهد تا با به کارگیري اطلاعات موجود از مزایاي رقابتی بهره برداري کند و امکان درك تقاضاي مشتریان و چگونگی برقراري ارتباط با آنان را میسر میسازد. هم چنین، این امکان را به سازمان می دهد تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را نظارت کند. از دیگر فواید هوش سازمانی می توان موارد زیر را نام برد: (آلبرخت [۴]، ۲۰۰۳)

  • کمک به مدیران براي ارزشیابی قابلیت هاي کل سیستم سازمانی؛
  • درك الگوهاي وابستگی بین سازمان و محیط بیرونی؛
  • تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمانی و فضایی براي بهبود ارتباطات بین زیرسیستم ها؛

باتوجه به مطالب گفته شده و پژوهش و جستجو این نیاز درسازمان های امروزه ایرانی مشاهده می شودکه بدنبال بهبود هوش سازمانی خود باشند. زیرا هوش سازمانی در نهایت موجب بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. براین اساس در این پژوهش بدنبال آن هستیم که بررسی کنیم رفتار شهروندی سازمانی چه نقشی در بهبود هوش سازمانی دارد؟

۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در جامعه امروز بشري ميزان موفقيت افراد رابطه مستقيم با ميزان هوش آنها دارد و اين انسانها با بهره گيري ازهوش خود در تلاش هستند برمشكلات زندگي فائق آيند.در دنياي سازماني نيز وضع به همين گونه است، بخصوص اينكه درعصرحاضرهرچه زمان به جلوتر مي رود با توجه به پيشرفت علوم وفنون وپيدايش نيازها وچالشهاي جديد، سازمانها نيز پيچيده تر واداره آنها نيزمشكل تر مي شود. اين معنا زماني پر اهميت خواهد شدكه بپذيريم در سازمانهاي امروزي علاوه بر وجود انساني خلاق و هوشمند، تکنولوژی های هوشمند نيز درفرآيند عملكردسازمانها نقش مؤثري ايفا مي كنند.ايجاد زمينه به منظور استفاده از مهارت های مختلف در سازمان – نيازمند وجود ساختار مناسب –عملکرد مناسب ، مديريت موثر و استفاده بهينه از منابع انسانی ، عوامل عاطفی ، تکنولوژيكي ، دانش و يادگيری است .پيشرفت سريع تكنولوژي در قرن حاضر- اهميت اين موضوع را دو چندان نموده است.سازمانها  بايد كارهايي را در جهت پاسخ گويي به نياز ها و شرايط جديد سازمانی كه اثربخش باشد – انجام دهند. آنها بايد از  يك طرف سيستم ها و داده ها را بر اساس تجربيات گذشته بكار گيرند و از طرف ديگر  در حد مناسب و قابل قبول نسبت به  تغييرات محيط های متغير خارجي – به كمك توسعه سيستمها و كسب دانش جديد عكس العمل نشان دهند.در سازمانی که هوش سازمانی در آن بکار گرفته می‌شود، مدیران می‌توانند اطلاعات هزینه‌ها را از داخل سازمان استخراج نمایند و بدانند که هزینه‌ها چه هستند و تصمیم‌هایی برای کاهش و حذف آنها بگیرند. تغییرات آینده را پیش‌بینی کنند و برای مسائل خود راه‌حلی مناسب داشته باشند. بمنظور افزایش درآمد، شرکت‌ها باید علاوه بر افزایش فروش خود، مثلا مشتریان فعلی خود را حفظ کنند. حفظ مشتریان اغلب کاری بسیار پسندیده است.از سوی دیگر در راستاي رقابت هاي شديد جهاني و رابطه جهاني سازي بر تمامي ابعاد مديريتي و از آنجا كه شاهد تغييرات چشمگيري در دنياي تجارت و كسب و كاركنوني مي باشيم لذا درك موقعيت استراتژيك كنوني فقط از توان مديران خلاق و باهوش بالا مقدور است، از اين رو مقوله هوش اهميت دو چنداني پيدا كرده و جايگاه خود را بيشتر از اين در آينده باز خواهد نمود. به عبارت ديگر اگر بر اين باور باشيم كه موفقيت مديران درگذشته متكي به مهارتهاي فني و هوش منطقي بوده است امروزه در قرن بيست و يكم وجود مديران با قدرت تجزيه و تحليل بالاتر نقش اساسي را دراثر بخشي سازمانها را دارند و آنچه كه متضمن اين موفقيت ها مي باشد چندان به جايگاه مدير در سلسله مراتب سازماني مربوط نمي گردد. بلكه به هوش مديران و كاركنان بستگي دارد.به عبارت دیگر در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺰﻳﺖ رﻗـﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﺼﺮي ﻛﻪ در آن ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣـﻲ ﺑـﺮﻳﻢ ﺗﻔـﺎوت ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻣﺮوز ي و ﮔﺬﺷـﺘﻪ وﺟـﻮد دارد و در اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﭼـﺎرﻟﺰ ﻫﻨـﺪي از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﺪﻳﺮان اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴـﺮي آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ اﺳﺎس ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﺪﻳﺮان وﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻫﻤـﻮاره در ﺣـﺎل ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻮده و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻫﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان آﻣـﻮزش داﻳﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن اﺳﺖ (البرزی ،۱۲ :۱۳۸۵). ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻛـﺴﺐ داﻧﺶ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ از راه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻧﺴﺎن، راﻳﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن (ﻫﻢ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ و ﻫﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﺧـﺎرﺟﻲ ) را ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار داده اﺳﺖ (وظیفه دوست و ﻫﻤﻜﺎران، ۳۸ :۱۳۸۷).

هوش سازمانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه: ۳
۱-۱-بیان مسئله ۴
۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۶
۱-۳-فرضیه های پژوهش ۷
۱-۴-مدل مفهومی پژوهش ۸
۱-۵-اهداف پژوهش ۹
۱-۶- روش پژوهش : ۹
۱-۷-جامعه و نمونه آماری ۱۰
۱-۸-شیوه گردآوری داده‌ها: ۱۰
۱-۹-ابزار گردآوری داده‌ها ۱۰
۱-۱۰-متغیرهای پژوهش ۱۰

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه ۱۳
۲-۱-هوش سازمانی ۱۴
۲-۱-۱-تاریخچه ۱۴
۲-۱-۲-تعریف هوش سازمانی ۱۶
۲-۱-۳-اهمیت هوش سازمانی ۱۹
۲-۱-۴-ابعاد هوش سازمانی ۲۰
۲-۱-۵-هوش سازمانی از دیدگاه های مختلف ۲۴
۲-۲-رفتار شهروندي سازمانی ۲۷
۲-۲-۱-تعریف رفتار شهروندی سازمانی ۲۸
۲-۲-۲-ابعاد رفتار شهروندی ۲۹
۲-۲-۳-مطالعات رفتارهای شهروندی سازمانی ۳۵
۲-۲-۴-عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی ۳۶
۲-۲-۵-تبعات و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی ۳۹
۲-۲-۶-انواع رفتار شهروندي در سازمان ۴۰
۲-۳-پیشینه پژوهش ۴۲
۲-۳-۱-مروری بر شرکت ملی نفت ایران ۴۲
۲-۳-۱-۱-صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران در يك نگاه ۴۲
۲-۳-۱-۲-نفت در مسير توسعه ۴۴
۲-۳-۱-۳-اهداف كلان صنعت نفت و گاز ايران در برنامه پنجم توسعه ۴۴
۲-۳-۱-۴-چشم انداز و ماموريت شركت ملي نفت ۴۵
۲-۳-۱-۵-خط ‌مشي‌هاي اساسـي در مديريت منابع انساني ۴۶
۲-۳-۱-۶-خط‌ مشي‌هاي اساسـي در ساختار سازماني ۴۶
۲-۳-۲- پژوهشهای خارجی ۴۷
۲-۳-۳- پژوهشهای داخلی ۵۰
۲-۴-جمع بندی پیشینه و ارائه مدل مفهومی پژوهش ۵۷

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه ۶۱
۳-۱-روش تحقيق ۶۱
۳-۲-مدل اجرایی تحقیق ۶۲
۳-۳-جامعه آماری ۶۳
۳-۴-حجم نمونه و روش نمونه گيري ۶۴
۳-۵-ابزار گرد آوري اطلاعات ۶۵
۳-۶-روایی و پایایی ۶۸
۳-۷-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

۴-۱-مقدمه: ۷۱
۴-۲-مشخصات کلی پاسخگویان ۷۲
۴-۳-تحلیل روایی سازه ۷۶
۴-۴-بررسی پایایی پرسشنامه ۹۰
۴-۵- توصیف شاخص های اصلی پژوهش ۹۱
۴-۶-بررسی فرضیه های پژوهش ۹۷

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش ۱۰۴
یافته های پژوهش و نتیجه گیری ۱۰۵
پیشنهادات ۱۰۹
پیشنهادات حاصل پژوهش ۱۰۹
پیشنهادات برای محققین بعدی ۱۱۰
محدودیتهای پژوهش ۱۱۱
ضمایم ۱۱۲
پرسشنامه ۱۱۳
خروجی های SPSS 117
منابع و مآخذ: ۱۳۲

 

نوع فایل: ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۴۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۰۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

50 − 47 =