خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک شهر شعب تهران

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک شهر شعب تهران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۸۶۵کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۲۲۲| قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

چکیده:تجهيز و تخصيص منابع سرمايه گذاري به فعاليت هاي اقتصادي از طريق بازار مالي انجام مي‌پذيرد كه بازار اعتبارات بانكي جزئي از اين بازار است. انجام اين امر به عنوان اصلي ترين نقش بانك در بازار مالي، از طريق اعطاي اعتبار به مشتريان صورت مي گيرد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع­آوری داده­ها تحقیقی توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق­ مدیران و کارشناسان اعتباری ستاد و سرپرستی ، رؤسا و معاونین و کارشناس اعتباری شعب بانک شهر در شهرتهران می­باشد که برای تعیین حجم نمونه مناسب در تحقیق، از فرمول تعیین حجم نمونه استفاده شد.    به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها و پاسخگویی به سوالات و فرضیات تحقیق، علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه­ای از روش میدانی که مهم­ترین ابزار مورد استفاده آن پرسشنامه می باشد ، استفاده شده است .پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه­ های جمع آوری شده و انجام آزمون­های آماری متفاوت مثل کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون دو جمله­ای، آزمون میانگین t و آزمون فریدمن نتایج نشان داد که در سطح اطمینان ۹۵% تمامی ۳۱ عامل شناسایی شده بر ریسک اعتباری بانک شهر تاثیر داشته و همچنین کلیه فرضیات تحقیق نیز مورد قبول قرار گرفت؛ که در بین ابعاد شش گانه ظرفیت مالی اولویت ابتدایی و شخصیت متقاضی در پایینترین اولویت قرار گرفت.در ادامه مقدمه،بیان مسئله و اهمیت ضرورت دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک شهر شعب تهران ارائه شده است.

مقدمه

صنايع مختلف با مخاطرات گوناگوني مواجه هستند كه بستگي مستقيم به ماهيت فعاليت و نوع روابط صنايع با محيط اقتصادي و تجاري پيرامون خود دارد، به نحوي كه مي‌توان مخاطرات هر صنعت را با ساير صنايع ‌به طور كامل تفكيك و متمايز كرد.فعاليت وام دهي يكي از فعاليتهاي مهم بانك ها محسوب مي شود. اين بخش از فعاليت های  بانك در معرض ريسك اعتباري قرار دارد و مستلزم بررسي وضعيت اعتباري وام گيرندگان توسط بانك ها است. به منظور كاهش اين نوع ريسك و هزينه هاي ناشي از افزايش مطالبات معوق، بانك ها و مؤسسات اعتباري در سالهاي اخير با عنايت به توصيه هاي كميته بال، توجه زيادي به مقوله ريسك اعتباري داشته اند(تقوی و همکاران،۱۳۸۷: ۱۰۱) وقوع بحرانهاي بانكي در دهه هاي اخير در كشورهاي صنعتي و بويژه در كشورهاي در حال توسعه به دلايلي همچون فرار سپرده ها، افزايش مطالبات معوق بانك ها،ركود اقتصادي و غيره باعث اختلال در نظم بازارهاي مالي شده و زمينه ورشكستگي بسياري از بانك ها را فراهم مي آورد. طي بررسيهاي بعمل آمده، علت اصلي وقوع اين موضوع عدم كفايت سرمايه بانك ها شناسايي شده است. بنابراين اهميت مقوله ريسك و مديريت آن بيش از پيش نمود يافته است (همتی ومحبی نژاد،۱۳۸۸: ۳۵).

۱-۱-بیان مساله

تجهيز و تخصيص منابع سرمايه گذاري به فعاليت هاي اقتصادي از طريق بازار مالي انجام مي‌پذيرد كه بازار اعتبارات بانكي جزئي از اين بازار است. انجام اين امر به عنوان اصلي ترين نقش بانك در بازار مالي، از طريق اعطاي اعتبار به مشتريان صورت مي گيرد.ريسك اعتباري از قديمي ترين و بزرگترين خطراتي است كه در دادوستدها وجود دارد و خطر سوخت شدن اعتبار اعطايي هم كه با قصور در پرداخت بدهي از سوي وام گيرندگان پيش مي آيد، يكي از بزرگترين خطرات مديريتي تا اين زمان است. بديهي است كه تفوق بر ريسك اعتباري، با ساز وكارهاي اقتصادي همراه است و درنتيجه، بيشتر بانكها سيستم رتبه بندي داخلي پيشرفت هاي را براي وام گيرندگان درنظر مي گيرند. ريسك اعتباري از نا اطميناني در توانايي يك شريك معين براي دستيابي به اهدافش حاصل می شود. افزايش تنوع در انواع شركاء و تنوع گسترده اشكال وظايف، انواعي از مديريت ريسك اعتباري هستند كه به رأس فعاليت هاي مديريت ريسك منتقل شده اند و به وسيله شركت هاي حاضر در صنعت خدمات مالي انجام مي شوند(شمس الدینی،۱۳۸۹: ۸۴).ريسك اعتباري، احتمال عدم انجام تعهد مشتري نسبت به بانك مي باشد. تسهيلاتي كه اصل و فرع آن بطور كلي بازپرداخت نمي شود و يا با تاخير همراه است، منشاء ريسك اعتباري براي بانك محسوب مي شود.اين نوع ريسك به صورت ذاتي در بخش اعطاي تسهيلات وجود دارد و در حقيقت احتمال غيرقابل وصول شدن وامها در نتيجه ورشكستگي يا زوال در كيفيت اعتباري وام گيرنده مي باشد. عليرغم تحقيقات و نوآوريهاي گوناگون انجام يافته در كنترل و نظارت بر ريسك اعتباري، هنوز هم در اغلب كشورها، اين نوع ريسك از مهمترين عوامل ورشكستگي بانك ها است. تقريباً ۷۰ تا ۸۰ درصد سمت راست ترازنامه بانك ها با اعتبارات در ارتباط است و سرنوشت خود را به سرنوشت بانك پيوند مي زند وضعيت اعتبارات بانك بروضعيت مالي بانك،ترازنامه، صورت سود و زيان و گردش وجوه نقد كاملاً مؤثر است(تقوی وهمکاران،۱۰۴:۱۳۸۷)در اين راستا يکي از موضوعات حائز اهميت، شناسایی عوامل موثر بر ريسک اعتباري (يعني احتمال قصور در بازپرداخت تسهيلات اعطايي از سوي مشتريان) مي باشد. اندازه گيري اين ريسك در ميان ريسك هايي كه بانك در حيطه وسيع عملكرد خود با آن روست از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان يكي از عوامل کليدي اثر گذار بر بهبود فرايند اعطاي اعتبار و نتيجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسي در پايداري و بقاي بانکها و موسسات مالي دارد. این پژوهش به دنبال آن است که عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک شهر را با مطالعه منابع داخلی و خارجی (اعم از مقالات و کُتب و گزارشهای منتشر شده )شناسایی کرده و براساس اهمیت هریک از عوامل آنها را اولویت بندی نماید.

 ۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

بدون شک ارزیابی ریسک اعتباری موضوع مهمی برای تحقیق در زمینه مدیریت ریسک مالی به حساب می آید . در کل یک ارزیابی درست از ریسک اعتباری می تواند به نوعی استفاده بسیار موثر از سرمایه اقتصادی تبدیل شود . وقتی بعضی از مشتریان نمی توانند بدهی های خود را بازپرداخت کنند نوعی شکست سیستم اقتصادی برای سازمان های مالی وام دهنده رخ می دهد . بنابراین اهمیت بهبود در امر تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانک و درجه بندی اعتبار ، یکی از مسائلی است که بیشتر باید به آن پرداخت .اندازه گيري ريسك اعتباري با پيش بيني زيان هاي عدم بازپرداخت اعتبارات و ايجاد رابطه منطقي بين ريسك و بازده، امكان بهينه سازي تركيب پرتفوي اعتباري، قيمت گذاري دارايي ها و تعيين سرمايه اقتصادي بانكها را به منظور كاهش هزينه هاي سرمايه اي و حفظ توان رقابتي، فراهم نموده و نوعي مزيت نسبي براي بانكها و موسسات اعتباري ايجاد خواهد كرد.در نظام ربوي پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع شده و بانک بدون توجه به نوع فعاليت اقتصادي، اصل و فرع پول خود را مطالبه مي کند، لذا با گرفتن ضمانت کافي، لزومي به ارزيابي دقيق از مشتري وجود ندارد ( و در صورتيکه ارزيابي انجام گيرد در راستاي تسهيل مبادلات و انتخاب مشتريان بهتر است) حال آنكه در سيستم بانکداري اسلامي بانک شريک گيرنده تسهيلات در فعاليتهاي اقتصادي بوده و عمدتاً سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته مي شود. بنابراين با توجه به منابع مالكيتي- وكالتي ارزيابي توان بازپرداخت مشتري هاي بانک بسيار اهميت دارد.

عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک شهر

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک شهر شعب تهران

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ۱
۱-۱- بیان مساله ۱
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۳-۱- اهداف تحقیق ۴
۴-۱- چارچوب نظری تحقیق ۵
۵-۱- مدل نظری تحقیق ۵
۶-۱- فرضیه¬های تحقیق ۶
۷-۱- روش تحقیق ۶
۸-۱- روش گردآوری اطلاعات و داده ها ۶
۹-۱- قلمرو تحقیق ۶
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی ۶
۲-۹-۱- قلمرو زمانی ۷
۳-۹-۱- قلمرو مکانی ۷
۱۰-۱- جامعه آماری ۷
۱۱-۱- حجم نمونه ۷
۹-۱- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی تحقیق (تعاریف نظری و عملیاتی) ۷

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه ۱۰

بخش اول : ریسک

۱- ۲- ماهیت ریسک ۱۰
۲-۲- تعریف ریسک ۱۱
۳-۲- تعریف ریسک از دیدگاه بانکداری ۱۴
۴-۲- انواع ریسک ۱۴
۱-۴-۲- ریسک مالی ۲۱
۱-۱-۴-۲- ریسک نرخ ارز ۲۱
۲-۱-۴- ۲- ریسک جریان های بازرگانی ۲۲
۳-۱-۴-۲- ریسک نرخ تورم نسبی ۲۲
۴-۱-۴-۲- ریسک نرخ سود نسبی ۲۳
۵-۱-۴-۲- ریسک نرخ سود ۲۳
۶-۱-۴-۲- ریسک نکول ۲۴
۷-۱-۴-۲- ریسک نقدینگی ۲۴
۸-۱-۴-۲- ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها ۲۵
۹-۱-۴-۲- ریسک بازار ۲۶
۱۰-۱-۴-۲- ریسک سرمایه گذاری مجدد ۲۶
۱۱-۱-۴-۲- ریسک اعتباری ۲۷
۲-۴-۲- ریسک تجاری ۲۷
۱-۲-۴-۲- ریسک مدیریت ۲۸
۲-۲-۴-۲- ریسک سیاسی ۲۸
۳-۲-۴-۲- ریسک صنعت ۲۸
۴-۲-۴-۲- ریسک عملیاتی ۲۹
۵-۲-۴- ۲-ریسک قوانین و مقررات ۲۹
۶-۲-۴- ۲- ریسک نیروی انسانی ۲۹
۳-۴- ۲-ماتریس ریسک مالی و تجاری ۳۰
۵-۲- هزینه اقتصادی ریسک ۳۲
۶- ۲-رابطه بین ریسک و راندمان ۳۳
۷-۲- سیستم مدیریت ریسك و ساختار آن در نظام بانكی ۳۴

بخش دوم : ریسک اعتباری

۸-۲- ریسک اعتباری در بانک ۳۸
۹-۲- انواع مدیریت ریسک اعتباری در بانک ۴۱
۱-۹-۲- مدیریت ریسک نقدینگی ۴۱
۲-۹-۲- مدیریت ریسک بازار ۴۲
۳-۹-۲- مدیریت ریسک عملیاتی ۴۳
۴-۹-۲- مدیریت ریسک سرمایه ۴۶
۵-۹-۲- مدیریت ریسک حقوقی ۴۷
۶-۹-۲- مدیریت ریسک اعتباری ۴۸
۱۰-۲- اصول ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانکها (کمیته بال) ۵۵
۱-۱۰-۲- اصول مورد نیاز برای ایجاد محیطی مناسب برای ریسک اعتباری ۵۸
۱۱-۲-ضرورت مدیریت ریسک اعتباری ۹۰
۱۲-۲- طراحی جریان فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک ۹۱
۱۳-۲- کنترلهای لازم درخصوص مدیریت ریسک ۹۱
۱-۱۳-۲: خط مشی اعتباری در بانک ها ۹۱
۱-۱-۱۳-۲- اصل نقدينگي ۹۱
۲-۱-۱۳-۲-اصل منفعت ۹۲
۳-۱-۱۳-۲- اصل امنيت ۹۲
۲-۱۳-۲- قواعد و شرایط اساسی اعطای وام ۹۲
۱۴-۲- روشهای مناسب مراقبت از اعتبارات اعطایی بانک¬ها ۹۵
۱۵-۲- روش های تعیین ریسک اعتباری ۹۶
۱۶-۲- فنون اندازه گیری ریسک اعتباری ۹۷
۱-۱۶-۲- سيستم‌هاي خبره ۹۷
۲-۱۶-۲- شبکه‌هاي عصبي مصنوعي ۱۰۰
۳-۱۶-۲- سيستم نمره‌دهي اعتبار بر مبناي اطلاعات حسابداري ۱۰۴
۴-۱۶-۲- سيستم‌هاي درجه‌بندي داخلي ۱۰۵
۱۷-۲- قلمرو کاربرد مدلهاي ريسک اعتباري ۱۰۷
۱۸-۲- روش‌هاي مرسوم جهت تعيين ريسک اعتباري ۱۰۸
۱۹-۲ روش‌های محاسبه ریسك اعتباری ۱۰۹

بخش سوم : اعتبار سنجی

۲۰-۲- اعتبار سنجی ۱۱۲
۲۱-۲- امتیازدهی اعتباری ۱۱۴
۲۲-۲- ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان ۱۱۶
۲۳-۲-موسسات امتیازدهی ۱۱۷
۲۴-۲- معیارهای امتیازدهی اعتباری ۱۱۸
۲۵-۲- مدلهای امتیازدهی اعتباری ۱۲۱
۲۶-۲- مروری بر توسعه مدلهای امتیازدهی ۱۲۵
۲۷-۲- تعریف رتبه بندی ومدل های آن ۱۲۸
۲۸-۲- رتبه بندی و طبقه بندی مشتریان از نظر ریسک اعتباری ۱۳۰
۲۹-۲- مزایا و روشهای برآورد مدل اعتبار سنجی ۱۳۲
۳۰-۲- پیشینه تحقیق ۱۳۴
۳۱-۲- معرفی بانک شهر ۱۳۶
۳۲-۲- مدل مفهومی تحقیق ۱۳۸

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ۱۴۱
۱-۳- روش تحقیق ۱۴۱
۲-۳- ابزار گردآوری داده ها ۱۴۲
۱-۲-۳- روایی پرسشنامه ۱۴۳
۲-۲-۳- پايايي پرسشنامه ۱۴۴
۳-۳- متغیرهای تحقیق ۱۴۵
۴-۳- جامعه آماری ۱۴۵
۵-۳- روش نمونه‌گیری ۱۴۶
۶-۳- تعیین حجم نمونه ۱۴۷
۷-۳- روش¬های تجزیه و تحلیل داده¬ها ۱۴۷
۱-۷-۳- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ۱۴۸
۲-۷-۳- آزمون میانگین t 148
۳-۷-۳- آرمون دو جمله ای ۱۴۹
۳-۶-۳- آزمون فریدمن برای تحلیل واریانس دوطرفه از طریق رتبه‌بندی ۱۵۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه ۱۵۳
۱-۴- توصيف داده‌های مربوط به ویژگیهای جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان ۱۵۳
۱-۱-۴- جنسيت ۱۵۴
۲-۱-۴- سن ۱۵۵
۳-۱-۴- میزان تحصیلات ۱۵۶
۴-۱-۴- سابقه كار ۱۵۷
۲-۴- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۱۵۸
۳-۴- شناسایی عوامل موثر بر یسک اعتباری بانک شهر ۱۶۰
۴-۴- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۱۶۲
۵-۴ – آزمون فرضیات تحقیق ۱۶۳
۱-۵-۴- فرضیه شماره یک ۱۶۳
۲-۵-۴- فرضیه شماره دو ۱۶۴
۳-۵-۴- فرضیه شماره سه ۱۶۵
۴-۵-۴- فرضیه شماره چهار ۱۶۶
۵-۵-۴- فرضیه شماره پنج ۱۶۶
۶-۵-۴- فرضیه شماره شش ۱۶۷
۶-۴- اولویت ‌بندی ابعاد تشکیل دهنده ریسک اعتباری در بانک شهر ۱۶۸

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ۱۷۱
۱-۵- نتیجه گیری ۱۷۲
۲-۵- پیشنهادات تحقیق ۱۷۵
۳-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۷۹
۴-۵- محدودیتهای تحقیق ۱۷۹
منابع ۱۸۱
پیوست ها

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۲۲۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۷۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري تحول گرا

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبري تحول گرا در بین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 4 = 4