خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۶۵۲ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۶| قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

چكيده:دگرگوني هاي پرشتاب جهان امروز، شرايط و چالش هاي نويني را فرا روي آموزش عالي قرار داده است. براي رويارويي با اين شرايط و چالش ها، توسعه قابليت هاي کارآفريني دانش آموختگان دانشگاه ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است. دانشگاهها مجبورند به سمت کارآفريني حرکت کنند و دانشگاه به عنوان غني ترين مرکز علمي پژوهشي در توليد دانش وفناوري، همواره نقش کليدي وحياتي در تحولات اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي محيط پيرامون خود داشته اند. کارآفريني دانشگاهي عبارت از ايجاد زمينه براي توسعه نوآوري و خلاقيت در نظام دانشگاهي، تجاري کردن دانش، استفاده از نتايج پژوهش هاي دانشگاهي و نوآوري در گسترش مرزهاي دانش بشري  مي باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف جزء پژوهش هاي کاربردي است و  از نظر کنترل متغييرها از نوع غير تجربي به صورت همبستگي مي باشد. نمونه آماري مورد بررسي عبارت است از تعداد  ۱۹۶ نفر از مجموعه كاركنان و اساتيد داراي تحصيلات دانشگاهي در مراکز آموزش عالي شهر بجنورد که به صورت تصادفي  انتخاب گرديده اند. ابزار گردآوري داده ها  پرسشنامه استاندارد استيفن رابينز در رابطه با ساختار سازماني و پرسشنامه محقق ساخته دانشگاه کارآفرين که روايي محتوا قبلا مورد تاييد متخصصان و صاحبنظران قرار گرفته است، و پايايي با محاسبه آلفاي کرونباخ ۰٫۸۵ است. يافته ها از جمع آوري  توسط نرم افزار spss ثبت رايانه و در دو بخش آمار توصيفي  و استنباطي تنظيم شده است. با انجام آزمون همبستگي پيرسون بين متغير هاي ساختار سازماني و کارآفريني سازماني سطح معناداري آزمون(۰۰/۰= ) در سطح ۰٫۰۵= α (در آزمون دو دامنه )کوچکتر از ۰٫۰۵ است . فرضيه اين تحقيق مورد تاييد قرارگرفته است .يعني بين متغير هاي ساختار سازماني و کارآفريني سازماني رابطه معني دار و معکوس وجود دارد .بنابر اين با توجه اينکه دانشگاههاي کارآفرين نقش اساسي را در نوآوري صنعتي وتوسعه فناوري ايفاء  مي کنند.و در عصر حاضر شاهد تحولات عظيمي در نظامهاي دانشگاهي به منظور همسويي هرچه فزونتر آنها، با فرآيند توسعه اقتصادي بومي، منطقه اي و بين المللي مي باشيم در اين راستا ضرورت توجه به تغيير ساختار مراکز آموزش عالي ضروري بنظر مي رسد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ارائه شده است.

مقدمه :

فرايند تغيير زندگي بشر از دوران غار نشيني تاكنون تحت تاثير عامل تغيير بوده است. در ميان اين عوامل تغيير به عامل انساني توجه خاصي شده است.كارآفرينان نقش برتر و برجسته اي را در عامل انساني ايفا مي كنند. و از جايگاه والايي برخوردارند. امروزه كارآفرينان را موتور توسعه اقتصادي مي دانند. تلاش براي تشويق محيط به معرفي تعداد بيشتري از كارآفرينان و ظهور استعدادهاي كارآفرينان از جمله مسائلي است كه خيلي به آن توجه شده است. لذا تغيير و تحولات در دهه اخير و افزايش روز افزون رقابت، پيچيدگي و پويايي و عدم اطمينان شرايط محيطي باعث شده  تا سازمان­هاي بزرگ نتوانند با شركت­هاي كوچك كه از انعطاف پذيري سرعت و نوآوري بالايي برخوردارند رقابت كنند. به همين خاطر در چنين شرايطي حيات و بقاي سازمانهاي بزرگ در گرو تحول اساسي و شرايطي است كه افراد خلاق و كارآفرين را هر چه بيشتر در كشور پرورش  دهند .چرخ هاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه كارآفريني به حركت در مي آيند. در اهميت كارآفريني همين بس كه در طول بيست سال (۱۹۸۰- ۱۹۶۰ ) در يكي از كشور هاي جهان (هند ) تا پانصد موسسه كارآفريني شروع به كار كرده و حتي شركت­هاي بزرگ جهاني براي حل مشكلات خود به كارآفرينان روي آورده اند. اين در حالي است كه در دهه هاي اخير در ايران حتي يك موسسه كارآفريني نداشته ايم.آنچه در شرايط سخت كنوني ضرورت آن در جامعه ما بيش از پيش احساس مي شود. پرداختن به اين مقوله يعني كارآفريني است، زيرا مسلما كارآفرينان با توجه به خصوصيات ممتاز و برجسته خود قادرند در چنين شرايطي منابع را براي ايجاد رشد و توسعه در زمينه هاي توليد ، خدمات و منابع انساني فراهم كرده و با نوآوري بر توسعه دامنه محصولات و خدمات خود بيفزايند. در وضعيت فعلي اقتصاد جهاني تنها كشورهايي از ابعاد مختلف جهاني شدن تاثير و تاثر مي پذيرند كه بتوانند كالاها و خدماتي نو و مطابق نياز مشتري عرضه نمايند. يكي از عوامل اصلي اين امر كارآفريني سازماني است بدين صورت كه در اين كشورها تك تك افراد سازمان خودشان را در قبال اهداف سازمان متعهد مي دانند و براي همين امر نيز حداكثر استعداد خودشان را براي پيشرفت و بقاي سازمان بكار مي گيرد . از جمله مواردي كه در اين شركتها و در اين سازمانها چنين زمينه اي را بوجود آورده است. فضاي حاكم بر سازمانهاست كه كاركنان در آن با حداكثر تعهد به كار خود ادامه مي دهند. و آنچه كه مي­تواند بيشترين تاثير را در ايجاد اين فضا داشته باشد، ساختار سازماني است كه با مثابه كالبد اصلي اين سازمان­ها عمل مي­نمايد. لذا در اين مقوله شناسايي تاثيراتي كه ساختار سازماني در ايجاد فضاي كارآفريني مي تواند داشته باشد . از مسائل مهمي است كه در كشور ما بايد به آن پرداخته شود تا زمينه هاي مساعد براي كارآفريني سازماني در سازمان­ها بوجود آيد .همانطور كه گفته شد، كارآفريني سازماني و به تبع آن سازمان­هاي كارآفرين از مهمترين عوامل  پيشرفت كشور هاي امروزي محسوب مي­شوند. با توجه به نياز فعلي كشور براي پيشرفت و توسعه و نيز رسيدن به جايگاه واقعي كارآفريني سازماني مي تواند كشور را در رسيدن به اين اين امر ياري رساند. لذا شناسايي ابعاد ساختاري مناسب براي كارآفريني سازماني مي تواند در راستاي تحقق اهداف مورد نظر باشد.

تعريف و بيان مساله تحقيق:

همزمان با روند فزاينده تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که تمامي ابعاد و ارکان سازمانها را متأثر ساخته و انتظارات و الزامات نويني را پديد آورده است، نقش و وظيفه مديران و رهبران نيز به شدت متحول و دگرگون شده است.توليد نظريه ها و دانش مديريت و تلفيق و ترکيب آن با نيازهاي بومي سازمان هاي کشور از يک سو و فراهم سازي فرصت هاي آموزشي اثربخش براي يادگيري و تسلط بر دانش و مهارت هاي نوين مديريت از سوي ديگر، دو رسالت بنيادين موسسات و مراکز مذکور است. سازمانها براي رسيدن به هدف هاي خود در محيط پيچيده، رقابتي، پويا و نامطمئن احتياج مبرمي به نوآوري هاي تکنولوژيکي و سازماني دارند که از طرِق استراتژي هاي مختلف قابل حصول است.( حسن مرادي، ۱۳۸۵ : ۵۹)سازمان­ها براي محيطي كه كارآفريني را ترغيب و استعدادهاي افراد را در اين سو متبلوركند اهميت قابل ملاحظه اي قائل شده اند. يكي از مهمترين عوامل تسهيل و تقويت توان كارآفريني در سازمان ساختار مناسب و تشكيلات متناسب با اهداف مورد نظر مي باشد. كارآفريني سازماني نيز فرايندي است كه براي بقاء بايد تشويق، تمجيد، مورد حمايت و تقدير قرار گيرد كه از طريق القاي فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان به ارائه نوآوري در محصولات، خدمات و فرايندها مي انجامد. کارآفريني سازماني به دليل تغييرات روز افزون، سريع و پيچيده محيط،  نوآوري را به عنوان عامل حيات و بقاي سازمان در صحنه ي رقابتهاي فشرده امروزي معرفي مي کند. از اين رو شناخت ويژگي هاي بستر مناسب براي جذب و رشد کارآفرينان، اولين قدم و اساسي ترين مساله ي سازمان هاي امروزي محسوب مي شود.در اين راستا دانشگاه و مراکز آموزش عالي وقتي مي تواند جامعه را از مدار عقب ماندگي خارج نمايد که اطلاعات و ترويج نو آوري، ابداع و ابتکار را از طريق دانش فني پيشه خود سازد. و بايد پذيرفت دانشگاه ها به عنوان غني ترين مرکز علمي و پژوهشي در توليد دانش و فناوري همواره نقش کليدي و حياتي در تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محيط پيرامون خود داشته اند. جايگاه رفيع دانشگاه ها در جامعه موجب ايجاد انتظاراتي جديد شده است و سياستگذاران، مديران و مجريان دانشگاهي را ملزم مي نمايد تا ضمن درک نيازهاي متحول دنياي کار و اشتغال، آموزش هاي خود را کارآمد و معطوف به حل مساله نمايند. و انسان هاي خلاق و کارآفرين و داراي مهارت هاي عملي براي ورود به عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي کار و زندگي، پرورش دهند.بنابراين موضوع کارآفريني در دانشگاه ها از دو بعد قابل بررسي است: از يک سو دانشگاه ها تلاش مي کنند تا فرهنگ و ساختار خود را به يک سازمان کارآفرين تبديل نموده و تبديل به دانشگاه کارآفرين شوند و از سوي ديگر رسالت فرهنگ سازي در جامعه از طريق ارائه آموزش هاي عمومي و پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با اين رشته را در اختيار داشته باشند.امروزه دانشگاهها افزون بر نقش اوليه ي خود)ترويج دانش و گسترش پژوهش(دامنه اي گسترده تر از فعاليت ها را سر لوحه هدف هاي خود قرار داده اند تا بدين وسيله ارتباطي نزديك تر با جامعه ي پيرامون خود برقرار نمايند. در سايه ي اين نگرش، امكان بهره گيري هر چه بيش تر از ظرفيت هاي بالقوه و تكنولوژيكي دانشگاه فراهم مي شود . دستاوردهاي دانشگاه از دو راه فعاليت هاي جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد: نخست با ارائه ي خدمات آموزشي، رشد سرمايه ي انساني را موجب مي شود. سپس به عنوان يك مركز پژوهشي و در قالب مراكز پژوهش و توسعه، امكان بكارگيري دستاوردهاي نوين علمي در عرصه هاي گوناگون اقتصادي اعم از كشاورزي ،خدمات و حتي بازار را نيز فراهم مي آورد. تقويت و توسعه ي كارآفريني راهكاري جهت حل معضل اشتغال خواهد بود و دانشگاه كارآفرين با بهره گيري ازپتانسيل هاي موجود در دانشگاه به بهتر سازي و رشد كارآفريني مي پردازد و موجبات كاهش نرخ كارآفريني را پديد مي آورد. از کارآفريني در مراکز آموزش عالي موارد ذيل استنباط مي شود:۱-خود دانشگاهها به عنوان يك سازمان كارآفرين شوند.۲-اعضاي دانشگاه، اساتيد، دانشجويان و كاركنان خودشان را به سمت كارآفرين شدن سوق  بدهند.۳-تعامل بين دانشگاه  و محيط(ارتباط موثر و ساختمند بين دانشگاه و سازمان ها )الگوهاي، كارآفرينانه اي را  جهت اشتغال دانش آموختگان در پي خواهد داشتبا توجه به موارد فوق الذکر سوال اصلي پژوهش عبارت است از” آيا بين ساختار سازماني و کارآفريني مراکز آموزش عالي رابطه اي معني داري وجود دارد؟”

اهميت و ضرورت تحقيق :

 روند شکل گيري تمدن بشري از گذشته تا کنون نشان مي دهد که دليل اصلي و مشترک پيشرفت زندگي بشر در دوران هاي مختلف تاريخ همواره عامل تغيير و تحول بوده که خود موجب دگرگوني هاي عظيم و گسترده اي در تمامي ابعاد و جلوه هاي زندگي انسان شده است و در آينده نيز بشر در انتظار تحولات شگرفي در کليه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و … است.(حسن مرادي ، ۱۳۸۵: ۱۹)پيشرفت سريع دانش و فن آوري حضور اثربخش بازارهاي سرمايه و آشنايي بيش از پيش مديران با پديده كارآفريني سبب گرديده تا گرايش به كارآفريني در استراتژي شركت­ها شديدا مورد تأكيد قرار گيرد. (احمد پور دارياني، ۱۳۷۸ :۱۳۴).تغييرات سريع محيطي شرايطي جديدي را براي آموزش عالي ايجاد كرده است . برايند اين شرايط ، لزوم توسعه توانمندي هاي كارآفريني در كشور به منظور ايجاد كسب و كارهاي جديد، استفاده از ظرفيت هاي بدون استفاده، توسعه ي ظرفيت هاي موجود و حل مشكلات اجتماعي است . در پاسخ به اين چالش ها، مأموريت جديد دانشگاهها ايجاد توانمندي هاي كارآفريني در دانش آموختگان دانشگاه هاست. بدين منظور دانشگاهها مي بايست ابتدا خود را براي ايفاي اين نقش آماده كنند. (يداللهي فارسي، ۱۳۸۶: ۹۳) در شرايط کنوني جهاني شدن ، سازمان هايي موفق هستند که آنچه را  مشتريان مي خواهند و نياز دارند، شناسايي کنند و خود را با خواسته هاي ايشان وفق دهند. براي نيل به اين هدف ، دانش مزيت رقابتي اصلي شناخته شده و يافته ها دال بر آن است که کاربرد آن مزيت رقابتي پايدار ايجاد مي کند.مسائل امروز سازمان ها با راه حل هاي ديروز حل شدني نيست و پيش بيني آينده، مشکلات آتي را حل نمي کند بلکه بايد براي پيش سازي آينده اقدام کرد. امروز شرايط محيطي و قوائد بازي رقابت به حدي بي رحم، پيچيده و پويا و نامطمئن گرديده که سازمان ها ديگر نمي توانند تنها با تغييرات رو بنائي مثل تغيير روش ها، سيستم ها، ساختار، تکنولوژي و غيره حيات و بقاي بلند مدت خود را تضمين کنند. سيستم پيشنهادي نمي تواند افراد را خلاق کند، نمي تواند قالبهاي ذهني غلط آنان را مورد شناسايي قرار داده واصلاح کند. لذا شناخت ويژگي­ها و ايجاد بستري مناسب براي جذب و رشد كارآفرينان، اولين قدم و اساسي ترين مسئله روز سازمان­ها محسوب مي گردد، به خصوص در شرايطي كه جهاني شدن اقتصاد و صنعت ، عرصه رقابت را براي سازمان­هاي سنتي كشورهايي مثل كشور ما تنگ تر مي­كند. به نظر مي­رسد. با توجه به نياز فعلي كشور براي پيشرفت و توسعه و نيز رسيدن به جايگاه واقعي، كارآفريني سازماني مي­تواند كشور را در رسيدن به اين امر ياري رساند. لذا شناسايي ابعاد ساختاري مناسب براي كارآفريني سازماني مي­تواند در راستاي تحقق اهداف مورد نظر باشد.

دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

 

فصل اول كليات تحقيق

مقدمه : ۷
تعريف و بيان مساله تحقيق: ۸
اهميت و ضرورت تحقيق : ۹
اهداف تحقيق : ۱۰
هدف اصلي: ۱۰
اهداف فرعي : ۱۱
فرضيات تحقيق : ۱۱
فرضيه اصلي پژوهش : ۱۱
فرضيه فرعي پژوهش: ۱۱
روش تحقيق : ۱۱
قلمروي تحقيق : ۱۱
متغييرهاي پژوهش: ۱۲
تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي طرح: ۱۲
تعريف پيچيدگي: ۱۲
كار آفريني: ۱۳

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

مقدمه ۱۷
تعريف ساختار سازماني ۱۸
ساختار سازماني از ديدگاه دفت: ۱۹
ابعاد ساختاري سازمان هاي كارآفريني ۲۰
ابعاد ساختار سازماني ۲۸
فنون رسمي سازي ۳۰
انواع ساختار سازماني: ۳۲
ارتباط تمركز، پيچيدكي و رسميت ۳۳
عوامل تعيين کننده ساختار ۳۵
استراتژي ۳۶
طبقه بندي ساختار سازماني از ديدگاه مينتز برگ ۳۸
طراحي ساختار سازماني ۴۵
ساختار بر مبناي وظيفه ۴۵
ساختار بر مبناي محصول ۴۶
ساختار بر مبناي منطقه جغرافيايي ۴۷
ساختار پيوندي ۵۰
ساختار مولکولي ۵۱
نشانه هايي از ضعف ساختاري: ۵۱
طراحي نوين براي بهره گيري از مزاياي بومي ۵۲
تيمهاي خودگردان ۵۳
طرح هاي سازماني براي بهره گيري از مزاياي جهاني ۵۴
الگويي براي ساختار جهاني ۵۵
نگرش دوگانه بر تغيير سازمان ۵۶
ساختارهاي متغير ۵۷
تکامل ساختاري سازماني ۵۸
سازمان خوشه اي ۵۸
سازمان شبکه اي ۵۹
شکل بازار داخلي ۵۹
الگوهاي جديد سازماني ۵۹
بخش دوم ۶۱
كارآفريني سازماني ۶۱
مقدمه ۶۲
۲-۲-۲ كارآفريني و تعاريف ۶۲
انواع رويکردهاي كارآفريني ۶۴
نياز به توفيق يا توفيق طلبي: ۶۴
تفاوت كارآفرينان مستقل با كارآفرينان سازماني ۶۶
موانع و محدوديت ها براي کارآفريني سازماني: ۷۰
استراتژي هاي كارآفريني در سازمان : ۷۳
مدلهاي ارائه شده براي ايجاد كارآفريني در سازمان ۷۵
رابطه پيچيدگي، رسميت و تمركز با كارآفريني سازماني ۷۹
خلاصه ويژگي هاي سازمان كارآفرين: ۸۱
اهداف دانشکاه براي گسترش کارآفريني: ۸۳
دانشگاه کارآفرين ۸۷
ويژگي هاي دانشگاه کارآفرين: ۹۱
راهکارهاي ايجاد دانشگاه کارآفرين: ۹۲
اهداف کارآفريني در دانشگاه: ۹۳
مراحل اجرايي ساختار دانشگاه کار آفرين: ۹۳
الکوي ايجاد دانشگاه کارآفرين ۹۶
ويژگي هاي کارآفرين دانشگاهي : ۹۷
پيشينه تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور : ۹۸
پيشينه تحقيقات انجام گرفته در خارج كشور : ۱۰۰

فصل سوم: روش تحقيق

متغير هاي تحقيق : ۱۰۳
روش تحقيق ۱۰۳
از نظر هدف تحقيق: ۱۰۳
از نظر روش تحقيق ۱۰۴
جامعه آماري ۱۰۴
نمونه و روش تعيين حجم نمونه ۱۰۴
حجم نمونه: ۱۰۵
روش نمونه گيري : ۱۰۵
روش هاي گردآوري اطلاعات: ۱۰۵
مطالعات کتابخانه اي ۱۰۶
ابزار جمع آوري داده ها ۱۰۷
روش هاي تجزيه وتحليل ۱۰۸

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل آماري داده

مقدمه : ۱۱۰
الف – توصيف داده ها : ۱۱۰
۲-۴ توزيع نمونه برحسب جنسيت پاسخ دهندگان : ۱۱۲
۳-۴ توزيع نمونه برحسب مرتبه علمي اساتيد: ۱۱۴
۴-۴ توزيع نمونه برحسب نوع همکاري پاسخ دهندگان: ۱۱۶
۵-۴ توزيع نمونه برحسب وضعيت استخدامي پاسخ دهندگان: ۱۱۸
۶-۴ توزيع نمونه بر حسب رسميت ساختارسازماني : ۱۲۰
۷-۴ توزيع نمونه بر حسب پيچيدگي ساختارسازماني : ۱۲۱
۸-۴ توزيع نمونه بر حسب تمرکز ساختارسازماني : ۱۲۲
۹-۴ توزيع نمونه بر حسب رهبري کارآفرينانه: ۱۲۳
۱۰-۴ توزيع نمونه بر حسب فرهنگ کارآفرينانه: ۱۲۴
۱۱-۴ توزيع نمونه بر حسب کارکنان خلاق و نوآور : ۱۲۵
۱۲-۴ توزيع نمونه بر حسب بازاريابي کارآفرينانه: ۱۲۶
۱۳-۴ توزيع نمونه بر حسب تامين منابع مالي و حمايتي: ۱۲۷
۱۴-۴ توزيع نمونه بر حسب يادگيري سازماني مستمر: ۱۲۸
۱۵-۴ توزيع نمونه بر حسب تجاري سازي تحقيقات: ۱۲۹
ب – تحليل استنباطي داده ها : ۱۳۳
الف – آزمون فرضيه اول: ۱۳۴
ب- آزمون فرضيه دوم : ۱۳۶
ج -آزمون فرضيه سوم : ۱۳۸

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق

مقدمه: ۱۴۱
فرضيه فرعي اول: ۱۴۱
فرضيه فرعي دوم: ۱۴۱
فرضيه فرعي سوم: ۱۴۲
نتيجه گيري: ۱۴۲
پيشنهادات بر اساس يافته هاي پژوهش ۱۴۵
پيشنهادات پژوهشي به محققان آتي ۱۴۵
پيوست ها ۱۴۷

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۶۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

22 + = 28