دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سبک های مدیریت تعارض مدیران

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۴۶۶کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۷| قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

چکیده:پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سبکهای مدیریت تعارض مدیران دبیرستانها وهنرستانهای دولتی دخترانه شهر نیشابوردر سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ انجام گرفت. فرضیه اصلی پژوهش این است که بین ویژگیهای شخصیتی با سبکهای مدیریت تعارض مدیران رابطه معنا داری وجود دارد. جامعه آماری این پژوهش مدیران می‌باشند که گروه مورد بررسی ۶۰نفر می‌باشند. حجم نمونه مطابق با جامعه و روش نمونه گیری بر اساس سرشماری ۱۰۰% است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش ۲ پرسشنامه به شرح زیر می‌باشد.• پرسشنامه شخصیتی آیزنک در دو بعد (برون گرایی ،روان رنجوری) که به صورت استاندارد می باشد.• پرسشنامه سبکهای مدیریت تعارض مقیمی. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و استنباطی،همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است، نتایج بدست آمده عبارتند از:• بین ویژگیهای شخصیتی با سبکهای مدیریت تعارض مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.• بین برون گرایی با سبکهای مدیریت تعارض مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.• بین روان رنجوری با سبکهای مدیریت تعارض مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.• بین مدرک تحصیلی با سبکهای مدیریت تعارض مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.• بین سابقه کار با سبکهای مدیریت تعارض مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.• بین سابقه خدمت در پست مدیریت با سبکهای مدیریت تعارض مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سبک های مدیریت تعارض مدیران ارائه شده است.

۱-۱) مقدمه
ارگانیسم انسان ویژگیهایی متفاوت از سایر گونه ها دارد و این تفاوتها درمطالعه شخصیت، اهمیت خاصی پیدا می کند.رفتارانسان اغلب علل گوناگون دارد و می تواند از فردی به فردی دیگر تغییر کند؛ حتی اگر رفتار مورد مشاهده یکی باشد، افراد مختلف می توانند از رفتاری یکسان، درک متفاوتی داشته باشند و همان رفتار می تواند به دلایل مختلفی از افراد سر بزند این پیچیدگی همچنین به دلایل این است که رفتارها نه تنها از شخصیت افراد بلکه از موقعیتها و شرایط و چه بسا از تناسب ویژگیهای شخصیتی با این موقعیتها و شرایط، ناشی شده، قوت و ضعفهایی را بدنبال دارد.همۀ مدیران به حکم آنکه مدیرند، به یک شیوه عمل نمی کنند؛ مانند سایر افراد جامعه تفاوتهای فردی، استعدادها، انگیزه ها، رغبتها و تمایلات مخصوص به خود دارند و ازنگرش، دانش ونظام ارزشی متفاوتی برخوردارند.(فریدسون ،۱۹۹۹).این تفاوتها اگرچه به ظاهر ممکن است جزئی باشند، هنگامی که از فرایند های واسطۀ شناختی افراد عبور می کنند به تفاوتهای بسیار بزرگ و نتایج رفتاری کاملاً متفاوت می انجامند.چنین تفاوتهایی عمدتاً از تفاوتهای ناشی از شخصیت هر یک از افراد سرچشمه می گیرد(ابوالقاسمی،۱۳۷۰). شخصیت یکی از عوامل مهمی است که بر عمل و رفتار مدیران تأثیر می گذارد و این تأثیرپذیری از شخصیت در نهایت در تصمیمات مدیریتی و رفتار سازمانی آنان مؤثرخواهد بود.از این رو قرن بیست و یکم را قرن مدیریت نامیده اند. چرا که سرعت، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده های انسانی و صنعتی، نیاز به نیروی هماهنگ کننده متفکر و فرزانه ای موسوم به مدیر دارد. وجود مدیر برای حفظ و توسعۀ تناسب اثربخشی و بارخیزی نهادها و سازمانهای پیچیدۀ امروزی ضرورتی انکار ناپذیر دارد، زیرا بقا و رشد سازمان ها و همچنین کارآیی و اثربخشی نظام آموزشی به کیفیت مدیریت بستگی دارد. چگونگی کارکردن مدیران در درون سازمان، کارکرد آن سازمان را در سطح جامعه تبیین می کند و عملکرد سازمان های هر جامعه و ملتی اساس عملکرد آن جامعه و ملت را تشکیل می دهد. اداره امور یک سازمان مستلزم توجه به ترکیباتی از قبیل، تسهیلات و امکانات، ویژگی های سازمانی و منابع انسانی است و استفادۀ مطلوب از نیروی انسانی، موازی با منابع مادی در یک سازمان، مستلزم شناخت و آگاهی از روش های وافی به مقصود در رابطه با این نیروست تا حدی که می توان گفت یک بعد اساسی شکست و موفقیت در سازمان های اجتماعی مربوط به شکست یا کارکردن با انسانهاست. با توجه به اینکه هدایت مسیر جامعه به سوی سعادت یا شقاوت در دست مدیران جامعه، خصوصاً متولیان امر آموزش و پرورش می باشد، خصایص این افراد از ابعاد فکری، معنوی، روانی و عاطفی باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا مدیران آموزشی نیز همانند دیگر افراد جامعه، دارای تفاوت های فردی، استعدادها، انگیزه ها، رغبت ها و تمایلات مخصوص به خود بوده که این تفاوت های فردی و شخصیتی برنحوۀ عمل و رفتار آنان تأثیرگذار خواهد بود(دوین،۱۳۸۳).از سوی دیگر، امروزه یکی ازمسایل اساسی در مدیریت سازمانها، خصوصاً آموزش و پرورش رویارویی با تفاوتها، تضادها و اختلافات سازمانی است و مدیریت تعارض یکی از مشکل ترین و در عین حال مهمترین وظایف هر مدیر محسوب می شود. زیرا در سازمان ها، افرادی وجود دارند که برای کسب قدرت و منافع در بین خود به رقابت می پردازند و در مورد تقدم امور و اهدافشان تضادهایی دیده می شود. بنابراین یکی ازموانع عمدۀ تحقق هدفهای یک سازمان، وجود تناقض در بین افراد است. تعارض به عنوان جزء اجتناب ناپذیر زندگی سازمان قلمداد می شود که اغلب به علت ویژگی های سازمانی پدید می آید(شیری،۱۳۸۰). در بسیاری ازسازمانها تعارض به صورت مسألۀ جدی وجود دارد. شاید در همه جا این پدیده دارای چنان قدرتی نباشد که موجب انحلال سازمان گردد، ولی تردید نیست که می تواند بر عملکرد سازمان، اثرات ناگوار گذاشته یا شرایطی را بوجود آورد که سازمان بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از دست دهد(رابینز،۱۳۸۳).لذا اهمیت شناخت موضوع تعارض و تأثیرات مثبت و منفی آن بر عملکرد کارکنان می تواند آگاهی لازم را برای مدیران سازمان جهت اتخاذ تصمیمهای مناسب در مواقع ضروری فراهم آورد. به همین دلیل توانایی مدیریت تعارض برای تبدیل تعارض های مخرب و مضر به تعار ضهای سازنده و مثبت، یکی از مهمترین مهارت های مدیران است؛ و موفقیت مدیر در حل تعارض با در نظر گرفتن ویژگیهای شخصیتی افراد از جمله مهمترین توانایی مدیریت شناخته شده است.

۱-۲) بیان مسأله
امروزه که عصر مدیریت و رهبری است، موفقیت نهادها و سازمانها تا حدود زیادی به کارآیی مدیران بستگی دارد.(میرکمالی،۱۳۷۵).بنابر این وجوب دقت سازمانها، در انتخاب مدیران توانمند که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه‌های بایسته به ویژه در دستگاه آموزش و پرورش زمینه را برای تجلی و بروز استعدادها و خلاقیت همۀ معلمان و متعلمان هموار سازد،بیشتر آشکار می‌شود( صافی،۱۳۷۴).از مهمترین مسائل در برگزیدن مدیران، الگوی خاص فکری، احساسی و رفتاری است، زیرا که مدیران به خاطر تفاوتهای فردی و شخصی، مسائل را به شیوه‌های مختلف مدیریت می‌کنند و انجام وظایف و نحوۀ عمل آنها محصول دو مسألۀ مهم، یعنی ویژگیهای شخصیتی و شیوۀ مدیریتی است که اتخاذ می‌کنند(کهن، ۱۳۷۸).صاحبنظران حوزه روان شناسی شخصیت را اینگونه تعریف کرده اند: مجموعه ویژگیهای جسمی، روانی، رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می کند(کریمی،۱۳۸۲).هانس آیزنک روان شناس انگلیسی مدلی برای شخصیت در نظر گرفته است که مبنای این پرو‍‍ژه بر اساس آن می باشد.مدیرانی که شخصیت برون گرا دارند، اجتماعی و خوش برخوردند که در ایجاد روابط مؤثر انسانی با کارکنان، زیر دستان و مشتریان موفق اند.افرادی هم که شخصیت درون گرا دارند، به کتاب علاقه مندند و مطالعه و خواندن رابه معاشرت ترجیح می دهند.کم حرف و آینده نگر هستند و تمایل دارند برای انجام هر کاری برنامه ریزی کنند. افراد تهییج پذیر، زود ناراحت یا هیجان زده می شوند و افراد با خصیصۀ پایداری هیجانی، ثابت و یکنواخت باقی می مانند. افراد روان پریش در برخورد با واقعیتها با مشکل مواجه هستند و غیر همدل هستند(آیزنک،۱۹۸۲).یکی دیگر از موضوعاتی که امروزه در نحوۀ مدیریت تأثیر گذار است، مسألۀ تعارض می باشد. تعارض یکی از برجسته ترین ومهمترین وجوه زندگی را تشکیل می دهد. بنابراین اگر عده ای معتقد هستند که”تعارض موضوعی است که فکر انسان را بیش از هر چیز دیگری به جز خدا و عشق به خود مشغول کرده است”(رابینز،۱۳۶۹)،گوشه ای از این واقعیت را بیان کرده اند.”آنچه در قرآن مجید تحت عناوین نور و ظلمت،حق و باطل یا خیرو شر و عدل و ظلم آمده است و داستا نهای فراوانی چون داستان موسی و فرعون، دقیانوس و اصحاب کهف وغیره، همه نشانگر وجود تعارض است”(میر کمالی،۱۳۷۱). پس تعارض پد یده ای اجتناب نا پذیر در زندگی بشر است و به عبارتی عامل تعیین کننده در توفیق مدیریت می باشد.مدیریت تعارض عبارت از الگوهای رفتاری خاصی است که مدیر هنگام رویارویی با تعارض از خود نشان می دهد.لوسیر تعارض را شرایطی می داند که در آن مسائل مورد توجه در طرف ناسازگار و ناهماهنگ به نظر برسد. تعارض عبارت است از عدم توانایی انسان در انتخاب یک وضعیت از دو یا چند وضعیت که دارای نیروهای مساوی هستند(گنجی،۱۳۷۶).روشهای حل تعارض را می توان پنج مورد: رقابت ، همکاری ، ایثار ، مصالحه واجتناب عنوان نمود(رابینز،۱۳۷۸).این سبکها اولین بار توسط بلیک و موتن شناسایی و مطرح شده ومهمترین متغیرهای مورد مطالعه این پژوهش نیز هستند.علل بوجود آمدن تعارض را می توان اینگونه بیان نمود: عوامل ساختاری، عوامل فردی.عوامل ساختاری شامل: تخصص گرایی، وابستگی کارها به یکدیگر، منابع مشترک، اهداف متفاوت، سلسله مراتب اختیارات.عوامل فردی شامل: اخلاق شخصی، ارزشها، محدودیت ادراک، موانع ارتباطی(قربانی،۱۳۸۸).در ادامه به پیامدهای تعارض می پردازیم که شامل:هدر رفتن وقت و انرژی سازمان، قضاوت نادرست، اثرات زیانبار بر بازده و هماهنگی ضعیف می باشد.در نهایت یکی از عوامل اثر گذار بر تعارض، وجود متفاوت بین افراد موجود در سازمان می باشد.افراداز لحاظ استعدادها،علایق ودیگر خصوصیات شخصیتی با یکدیگر متفاوتند. بدیهی است که اختلافات فردی باعث بسیاری از تفاوتهای رفتار انسانی هستند و نخستین سرچشمۀ این اختلافات، شخصیت آدمی است، چرا که تحقیقات نشان می دهند که ممکن است بسیاری از مشکلات سازمانها با عوامل شخصیتی ارتباط داشته باشند، به این معنا که این ، افراد را مستعد انجام رفتارهای مختلف در موقعیتهای مختلف می نماید و آگاهی از تفاوتهای شخصیتی افراد می تواند مدیران را در حل بسیاری از مسائل یاری دهد، وقتی آنها قبول کردند که انسان ها از نظر توانایی های ذاتی واکتسابی تفاوت دارند، در پی این نخواهند بود که از همۀ کارکنان رفتار یکسانی انتظارداشته باشند(محمدزاده،۱۳۷۵).بنابراین شخصیت افراد در پیدایش تعارض نقش دارد و این فرد است که در پیدایش، شدت بخشیدن ویا پافشاری بر تعارضات مؤثر است و سبب بروز تمایلات خاصی نسبتبه تعارضات بین فردی می شود، پس در نتیجه یکی از عوامل بروز تعارض خود مدیر و شخصیت وی می باشد و در نهایت این دو ویژگی شخصیتی مدیر است که ارتباط را با هر یک از سبکهای مدیریت تعارض تعیین می کند.در این تحقیق که دارای متغیر(مستقل)ویژگیهای شخصیتی ومتغیر(وابسته) سبکهای مدیریت تعارض می باشد به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم که آیا میان ویژگیهای شخصیتی با سبکهای مدیریت تعارض مدیران رابطۀ معناداری وجود دارد ؟

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سبک های مدیریت تعارض مدیران

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سبک های مدیریت تعارض مدیران

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱)مقدمه ۳
۱-۲)بیان مسأله ۴
۱-۳)اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
۱-۴)اهداف پژوهش ۹
۱-۴-۱)هدف اصلی ۹
۱-۴-۲)اهداف جزئی ۹
۱-۵)فرضیات پژوهش ۹
۱-۵-۱)فرضیه اصلی ۹
۱-۵-۲)فرضیات فرعی ۹
۱-۶)متغیرهای پژوهش ۱۰
۱-۷)تعاریف اصطلاحات ۱۰
۱-۷-۱)تعاریف نظری ۱۰
۱-۷-۲)تعاریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱)مقدمه ۱۳
۲-۲)مفهوم شخصیت ۱۳
۲-۳)جایگاه شخصیت در تاریخ روان شناسی ۱۴
۲-۴)تعاریف شخصیت ۱۴
۲-۵)ویژگیهای شخصیتی ۱۵
۲-۶)تفاوتهای شخصیتی افراد ۱۶
۲-۷)عوامل تعیین کننده شخصیت ۱۶
۲-۸)حوزه های شخصیت ۱۶
۲-۸-۱)ساختار ۱۷
۲-۸-۲)فرایند ۱۷
۲-۸-۳)رشد و نمو ۱۸
۲-۸-۴)آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار ۱۹
۲-۹)مدل های شخصیت ۱۹
۲-۱۰)نظریه های شخصیت ۲۰
۲-۱۱) نظریه روانکاوی شخصیت ۲۰
۲-۱۱-۱)سطوح شخصیت ۲۱
۲-۱۱-۲)ساختار شخصیت ۲۱
۲-۱۲)نظریه انسان گرایی ۲۲
۲-۱۳)نظریه رفتار گرایی ۲۳
۲-۱۴)نظریه سنخ شناسی ۲۴
۲-۱۴-۱)کرچمر ۲۴
۲-۱۴-۲)شلدن ۲۵
۲-۱۵)نظریه نوروان کاوی ۲۶
۲-۱۶)نظریه روان شناسی فردی ۲۷
۲-۱۷)نظریه پدیدار شناختی ۲۷
۲-۱۷-۱)ساختار شخصیت راجرز ۲۸
۲-۱۸)نظریه صفات شخصیت ۲۸
۲-۱۸-۱)صفات ۲۹
۲-۱۸-۲)انواع صفات ۲۹
۲-۱۹)نظریه یادگیری اجتماعی ۳۰
۲-۲۰)نظریه تطبیق ۳۱
۲-۲۱)الگوی پنج عاملی شخصیت ۳۱
۲-۲۲)دیدگاه تحلیل عاملی کتل ۳۴
۲-۲۳) دیدگاه تحلیل عاملی آیزنک ۳۵
۲-۲۳-۱) ساخت شخصیت ۳۶
۲-۲۳-۲) ابعاد شخصیت ۳۷
۲-۲۳-۳) معیارهای طبقه بندی ۳۷
۲-۲۳-۴) درون گرایان ۳۹
۲-۲۳-۵) برون گرایان ۴۰
۲-۲۳-۶) روان رنجور گرایان ۴۰
۲-۲۳-۷) روان پریش گرایان ۴۱
۲-۲۴) شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن ۴۲
۲-۲)تعارض و ماهیت آن ۴۴
۲-۳)دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی ۴۷
۲-۳-۱)دیدگاه سنتی ۴۷
۲-۳-۲)دیدگاه کثرت گرا ۴۸
۲-۳-۳)دیدگاه تعامل گرا ۴۸
۲-۴)انواع تعارض ۴۹
۲-۵)تعارض و اثرات اصلی آن ۵۳
۲-۶)علل ایجاد تعارض در سازمان ها ۵۵
۲-۷)فرایند تعارض ۵۹
۲-۸)تعارض و تغییر ۶۲
۲-۹)تعارض شخصیتی و راهبردهای مرتبط با آن ۶۳
۲-۱۰)استراتژی های کاهش تعارض ۶۴
۲-۱۱)سبک های مدیریت تعارض ۶۷
۲-۳)پیشینه پژوهش ۶۸
۲-۳-۱)تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۸
۲-۳-۲)تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۷۴
۲-۴)نتیجه گیری ۷۸
۲-۵)الگوی نظری پژوهش ۸۲

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱)مقدمه ۸۴
۳-۲)طرح پژوهش ۸۴
۳-۳)جامعه آماری ۸۵
۳-۴)حجم نمونه ۸۵
۳-۵)روشهای نمونه گیری ۸۵
۳-۵-۱)پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی آیزنک ۸۵
۳-۵-۲)پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض مدیران ۸۷
۳-۶)پایایی و روایی پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی آیزنک ۸۷
۳-۷) پایایی و روایی پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض مدیران ۸۸
۳-۸)شیوه اجرا ۸۹
۳-۹)روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ۸۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱)بخش اول توصیف آماری متغیرهای تحقیق ۹۱
۴-۲)بخش دوم آمار استنباطی ۹۵

فصل پنجم:خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱)مقدمه ۱۰۳
۵-۲)نگاه اجمالی به سیر تحقیق ۱۰۳
۵-۳)نتایج بر اساس یافته های تحقیق ۱۰۳
۵-۳-۱) فرضیه اصلی ۱۰۳
۵-۳-۲) فرضیه فرعی اول ۱۰۴
۵-۳-۳) فرضیه فرعی دوم ۱۰۵
۵-۳-۴) فرضیه فرعی سوم ۱۰۵
۵-۳-۵) فرضیه فرعی چهارم ۱۰۶
۵-۳-۶) فرضیه فرعی پنجم ۱۰۷
۵-۴) یافته های جانبی ۱۰۷
۵-۵)نتیجه گیری کلی ۱۰۷
۵-۶)محدودیتهای پژوهش ۱۰۸
۵-۷)پیشنهاد به سایر محققین ۱۰۹
منابع فارسی ۱۱۰
منابع لاتین ۱۱۷
چکیده انگلیسی ۱۲۰

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۳۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *