دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۲۴کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۴| قیمت : ۱۰۰۰۰تومان

چکیده:امروزه بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی و تجاری را موسسات خدمات مالی  به عهده گرفته اند در موسساتی که خدمات نقش مهمی را دارند این نیروی انسانی است که خدمات را به مشتریان ارائه می دهد وکارکنان هستند که موفقیت یا عدم موفقیت سازمان مورد نظر را معین میکنند وارائه خدمات با کیفیت وایجاد رضایتمندی در مشتریان به عنوان یک شیوه استراتژیک برای توسعه و بهبود عملکرد موسسات مالی  در نظر گرفته می شود وموفقیت برای موسساتی  است که توانسته اند به بهترین نحو ممکن ادراکات نیازها و خواسته های مشتریان را در بازارهای هدف شناسایی کرده و آن ها را ارضا نماید.هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی  موثربرموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان می باشد. بدین ترتیب مدلی طراحی گردیده است که در آن به انتخاب معیارها وزیرمعیارهای مناسب منجر خواهد شد ،دراین راستا  پس از شناسایی معیارها وزیر معیارهای مؤثر بر موفقیت ارائه خدمات نوین  در شعب بانک کشاورزی،از روش تحلیل خبرگان  توسط پرسشنامه استفاده شده است. و پس از آن  جهت تعیین وزن شاخصهای شناسایی شده از تکنیک AHP استفاده شده شد .که در این مرحله نیز نظرات خبرگان در خصوص ، مقایسات زوجی شاخصها و تعیین وزن آنها، از طریق پرسشنامه استخراج گردیده است.نتایج تجزیه وتحلیل  داده ها نشان می دهد در بین شش معیار اصلی مشخص شده ؛رضایت شغلی با وزن ۰.۳۳۸از نظراهمیت در رده اول قرار گرفته  وخدمت گرایی،مدیریت،مدیریت ارتباط با مشتری،خدمات الکترونیک وکیفیت خدمات سنتی دررده بعدی قرارگرفته اند.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری ارائه شده است.

۱-۱- مقدمه

بسیاری از موسسات خدماتی با هدف بهبود خدمات به مشتری وارد اجرای برنامه ریزی منابع انسانی شده اند و بدین ترتیب تا حدی خدمات خود را بهبود بخشیده اند (گرانت[۱]واندرسون،۳۱،۲۰۰۲). این منافع ازطریق بهبود ارائه خدمات با کیفیت حاصل می شوند.سرمایه گذاری روی مشتری مداری وخدمات مشتری یک موسسه راقادر می سازد از سرمایه گذاری اش روی برنامه ریزی منابع انسانی بهتر استفاده کند. استراتژی کسب و کار مشتری مداری وتکنولوژیهای مربوطه با هدف تسهیل تعامل مستقیم با مشتری هستند. برای اینکه یک سازمان پتانسیل خود برای توسعه فرایندها و تکنولوژیها ی خدمات نوین محقق سازد، ابتدا باید چشم اندازش برای خدمات به مشتری و روابطی که می خواهد تقویت کند را تعیین کرده و سپس اجرای چشم انداز را به پروژه های کوچک قابل مدیریت تفکیک کند. عرضه خدمات  متناسب با نیازها وخواسته ها و ارزشهای مشتریان  به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از فرآیند عرضه خدمات به مشتری ، محسوب می شود و توجه به مسئله کیفیت درارائه خدمات می تواند ارتباط بلندمدت سازمان با مشتریانش را تضمین نمایدو نقش مهمی رادردستیابی به وفاداری مشتریان ایفا نماید(الوانی وهمکاران،۷،۱۳۸۸).سازمانهایی که مشتری مداری را جزء اهداف خود قرار داده اند، به پاداشهایی که شامل وفاداری مشتری و سود آوری بلند مدت است دست یافته اند اما اجرای موفق مشتری مداری وخدمت گرایی در بسیاری از سازمانها امکان پذیر نمی باشد،که عمدتا به این خاطر است که آنها درک نمی کنند که مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند مهندسی مجدد فرایند کسب و کار در سطح شرکت به صورت میان عملکردی و با تمرکز بر مشتری است.مدیریت اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری،مستلزم یک رویکرد یکپارچه ومتوازن  دررابطه با تکنولوژِی،فرایندوافراد است (چن[۲]وپاپویچ،۲۰۰۳،۶۷۲).با مرور ادبیات بسیاری از تحقیقات انجام شده،درتحقیق حاضر شناسائی و رتبه بندی عوامل موثربرموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان بررسی خواهد شد ورضایت شغلی ،کیفیت خدمات،مدیریت ،مدیریت ارتباط با مشتری  به عنوان عوامل تعیین کننده موفقیت همراه با سایر عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. در این فصل ابتدا بیان مساله واهمیت وضرورت موضوع توصیف شده و سپس اهداف ،چارچوب نظری ، ،فرضیات تحقیق ،اصطلاحات کلیدی و مدل مفهومی  بیان شده اند.

۱-۲- شرح وبیان مسأله تحقیق

امروزه بسیاری از سازمانهای تجاری از جمله بانکها با بکارگیری تجارت الکترونیک به بخشی از استراتژیهای تجاری خود پاسخ داده اند(لانگ چونگ[۱] وهمکاران،۲۶۸،۲۰۱۰)درحال حاضرصنعت بانکداری به سرعت درحال تغییر است وبا توسعه اقتصادبین المللی ورقابتی شدن بازارها ،بانکها تحت تأثیر  رشد خدمات الکترونیک قرار گرفته اند .بانکها با ارائه بانکداری الکترونیک واینترنتی به مشتریان خود به مسیر خود ،ادامه میدهند. بانکداری الکترونیک جزئی از رایج ترین روشها برای انجام معاملات بانکی محسوب می شود.فن آوریهای الکترونیک طریقه ای را که خدمات مالی شخصی طراحی شده اند را تغییر داده است(وانگ[۲] و همکارانش ،۵۰۲،۲۰۰۳) امروزه اکثر بانکها با محیطی کاملا پویا روبه رو هستند و همه بانک ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار ، جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده اند. از سوی دیگر مشتریان ، فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار می باشد . امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی  از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشد(سرکان[۳] وهمکاران،۲۱۳،۲۰۰۴).وجود و بقایسازمانهای خدماتی بستگی به مشتریان آن دارد،بنابراین ارائه ی خدمات با  کیفیت بالا توسط  کارکنانی که با مشتریان درارتباط  هستند  به برتری جدایی ناپذیرسازمانها می انجامد ، زیرا خدمات ارائه شده توسط کارکنان منعکس کننده تصویر سازمان و درک مشتریان از کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار میدهد(چیونگ[۴] وتو،۲۵۹،۲۰۱۰)بانکها با اشتراک گذاری اطلاعات ،ویژگی های مشترک،تعهد کارکنان  به کیفیت خدمات، مشتری مداری، و  خدمت گرایی  کارکنان می توانند به مزیت رقابتی دست یابند(سولنت[۵] وکاندامپلی،۱۸۰،۲۰۰۸)در واقع، تعداد فزاینده ای از سازمان های خدماتی متعهد به سرمایه گذاری درتوسعه کارکنان در بهبود کیفیت خدمات هستند تا چیزی را ارائه دهند که مشتریان می خواهند(چیونگوتو،۲۵۹،۲۰۱۰). امروزه نیاز مردم به خدمات بانکی ، بیش از پیش در حال افزایش است و مردم انتظار خدمات بیشتر و باکیفیت را از این سازمانها  دارند. بنابراین حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید، مستلزم برخورداری ازکارکنان کارا و مؤثر در همه ابعاد سازمان ،با تأکید بر مدیریت می باشد. امروزه کارکنان نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانها، به ویژه  ارائه خدمات نوین دارند. تحقیقات نشان داده استکیفیت خدمات سازمانها تحت تاثیر کارکنان به ویژه کارکنان مؤثر بر مشتری و افرادی که در ارتباط مستقیم با مشتری میباشند قرار دارد(چیونگ وتو،۲۶۰،۲۰۱۰) با مطرح شدن نقش و اهمیت خروجیهای کارکنان در سازمانها به خصوص سازمانهای خدماتی، تحقیقاتوسیعی بر روی این گونه خروجیها و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته است(کوشکی وغلامی،۱۳۸۴،۱)تحقیقات گذشته نشان میدهد که سازمانها برای داشتن کیفیت خدمات خارجی برتر، نیازمندداشتن کارکنانمتعهد به اهداف و چشماندازهای شرکت و دارای رفتارهایمشتری مدارانه و همچنین  ارائه خدمات مناسبهستند(امیری وهمکاران،۳،۱۳۸۷)محققان عملکرد کارکنان سازمان های خدماتی را به عنوان یکی از عوامل مهمی به شمار آوردهاند که باعث تاثیرگذاری بر خدمات عرضه شده به مشتریانسازمان های خدماتی می باشد. مشتری گرایی کارکنان خدماتی اغلب اوقات به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده موفقیت در سازمان های خدماتی در نظرگرفته می شود(میرویسی،۱۱،۱۳۸۸)زیرا وجود نیروی انسانی کارآمد و متعهد نسبت به انجام وظا یف و ارائه خدمات نتا یجمطلوب تری را برای سازمان به ارمغان خواهدداشت(عبدالملکی ومیرزامحمدی ،۶۷،۱۳۸۷)اگر جه در سالهای اخیر سعی شده است تا استفاده از خدمات نوین بانکداری دربین مردم افزایش یابد اما به نظر می رسد هنوزجایگاه واقعی ارائه ی خدمات نوین ودرک پذیرش ومطلوبیت  این خدمات توسط مشتریان  فاصله زیادی باقی مانده است .آنچه که در این طرح به عنوان مسأله تحقیق مد نظر قرار دارد « بررسی  عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات نوین به مشتریان توسط کارکنان و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت[۶] (CSFs) درارائه خدمات نوین در شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان  می‌باشد.زیر بنای هر حرکت در سازمان می‌بایست با شناخت دقیق وضع موجود صورت گیرد. چرا که تجویز نسخه درست و اثربخش مدیریتی برای بهبود سازمان بدون داشتن تصویری از نقاط ضعف و قوت وضع موجود سازمان امکان پذیر نخواهدبود. برای تعیین نیازهای تحقیقاتی یک سازمان جهت رسیدن به چشم‌اندازهای سازمانی (ارتقاء بهره‌وری، خشنودی مشتریان، دستیابی به مأموریت سازمانی و …)، شناختن وضع فعلی سازمان و تعیین محورهای سازمانی که می‌بایست در اولویت‌های تحقیقاتی لحاظ گردند، بسیار مهم می‌باشد. باتوجه به مطالب بیان شده این تحقیق سعی دارد،با استفاده از عوامل  کلیدی سازمانی و با دیدگاه تجزیه و تحلیل سیستم، به مشخص ساختن و اولویت ‌بندی عوامل  کلیدی موفقیت ارائه خدمات نوین به مشتریان توسط کارکنان بانک کشاورزی بپردازد.

خدمات نوین بانکداری

فهرست مطالب دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری

چکیده ۱

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- شرح وبیان مسأله تحقیق ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۸
۱-۵- سؤالات تحقیق ۸
۱-۶- فرضیه¬ های تحقیق ۸
۱-۷- مدل مفهومی تحقیق ۹
۱-۸- تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه‌های تحقیق ۱۰
۱-۹- قلمرو مکانی وزمانی تحقیق ۱۱
۱-۱۰- روش تحقیق ۱۱
۱-۱۱- ابزار گردآوری داده¬ها ۱۲
۱-۱۲- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۱۲

فصل دوم ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۴
بخش اول :بانکداری الکترونیک
۲-۱-۱- مقایسهای از خدمات بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی ۱۵
۲-۱-۲- پرداخت الکترونیکی وانواع آن ۱۶
۲-۱-۳- طبقه بندی سیستم های پرداخت الکترونیکی ۱۶
۲-۱-۴- مسائل مربوط به سیستم امنیتی دربانکها ۱۷
۲-۱-۵- عوامل موثر بر اعتبار وقابلیت اطمینان سیستم پرداخت الکترونیکی ۱۸
۲-۱-۶- بانکداری اینترنتی ۱۸
۲-۱-۷- اعتماد در شبکه بانکی ۲۰
۲-۱-۷-۱- اعتماد در بانکداری آنلاین ۲۱
۲-۱-۸- مدل های پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی ۲۴
۲-۱-۹- سودمندی ادراک شده بانکداری اینترنتی ۲۶
۲-۱-۱۰- سهولت استفاده ادراک شده ۲۶
بخش دوم خدمات
۲-۲-۱- مفهوم وتعاریف خدمت ۲۸
۲-۲-۲- سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات ۲۸
۲-۲-۳-مدل سروکوآل ۳۰
۲-۲-۴- ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی ۳۳
۲-۲-۵- کیفیت خدمات الکترونیکی ۳۴
۲-۲-۶-خدمت گرایی خدمات (جهت گیری خدمات=خدمت گرایی) ۳۵
۲-۲-۷- تعاریف ومفهوم خدمت گرایی خدمات ۳۶
۲-۲-۸- مشتری گرایی ۳۷
۲-۲-۹- مدیریت ارتباط با مشتری ۳۹
۲-۲-۱۰ -مشتری مداری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ۴۱
۲-۲-۱۱- فرایندهای تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری( CRM) 42
بخش سوم :سبک رهبری
۲-۳-۱-تاریخچه و سیر تحول سبک رهبری ۴۳
۲-۳-۲-مفهوم وتعاریف سبک رهبری ۴۲
بخش چهارم :رضایت شغلی
۲-۴-۱- مفهوم وتعاریف رضایت شغلی ۴۵
۲-۴-۲- نطریه های رضایت شغلی ۴۷
۲-۴-۲-۱- نظریه انگیزشی هرزبرگ ۴۷
۲-۴-۲-۲- نظریه امید و انتظار ۴۸
۲-۴-۲-۳- نظریه ارزش ۴۸
۲-۴-۲-۴- نظریه بریل ۴۸
۲-۴-۲-۵- نظریه نقشی ۴۸
۲-۴-۲-۶- نظریه نیازها ۴۸
۲-۴-۲-۷- نظریه هالند ۵۰
۲-۴-۳- عوامل تعیین کننده ی رضایت شغلی ۵۰
۲-۴-۴- ابعاد رضایت شغلی ۵۱
۲-۴-۵- شیوه ابراز نارضایتی و نتایج رضایت شغلی ۵۱
۲-۴-۶- رابطه رضایت شغلی وجابجایی کارکنان ۵۲
بخش پنجم: پیشینه تحقیق
۲-۵-۱- تحقیقات خارجی ۵۴
۲-۵-۲- تحقیقات داخلی ۶۱
۲-۵-۳- مدل مفهومی تحقیق ۶۲

فصل سوم روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه ۶۴
۳-۲ روش تحقیق ۶۴
۳-۲-۱- از نظر هدف ۶۴
۳-۲-۲- ازنظر روش ۶۴
۳-۳- جامعه آماری ، نمونه و تعیین حجم نمونه ۶۵
۳-۴- روشهای گردآوری داده ها ۶۶
۳-۵- ابزارگردآوری اطلاعات ۶۶
۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه ۶۶
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۹
۳-۷-۱- جدول مقایسه زوجی ۷۰
۳-۷-۲- عملیات محاسبه داده ها ۷۱
۳-۷-۳- روشهای محاسبات داده ها درروش AHP 71
۳-۷-۴- استخراج اولویت ها از جدول مقایسه های گروهی ۷۲
۱۱-۳-۳- نرخ سازگاری ۷۳

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ۷۵
۴-۲- تجزیه وتحلیل نتایج ۷۵
۴-۲-۱- اولویت بندی معیارهای اصلی به روش A.H.P با نرم افزار Expert Choice 75
۴-۲-۲- اولویت بندی معیارهای اصلی ۷۷
۴-۲-۳- اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیارهای اصلی ۷۸
۴-۲-۴-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به رضایت شغلی ۷۸
۴-۲-۵-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به مدیریت ۸۰
۴-۲-۶- اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار خدمت گرایی ۷۸
۴-۲-۷-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار مدیریت ارتباط با مشتری ۸۰
۴-۲-۸-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار خدمات الکترونیک ۸۱
۴-۲-۹-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار کیفیت خدمات سنتی ۸۳
۴-۱۰ – پاسخ به فرضیات تحقیق ۸۶

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۸۸
۵-۲- یافته های تحقیق ۸۹
۵-۳- پیشنهاد های کاربردی ۹۷
۵-۴- پیشنهاداتی برای محققان آینده ۹۹
۵-۵- موانع ومحدودیت های پژوهش ۹۹
پیوست ها
پیوست الف:پرسشنامه ۱۰۱
پیوست ب:جدول های آماری. ۱۰۳
منابع وماخذ
منابع فارسی. ۱۱۶
منابع انگلیسی ۱۱۹
چکیده انگلیسی ۱۲۰

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۲۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

 

۵/۵ - (۱ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

چکیده:امروزه نیاز بشر به رشد و توسعه در دهه های اخیر موجب حاکم شدن فرهنگ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *