دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۶مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۰۴| قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

چکیده :نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روش معتبر و به موقع می باشد، که این امر در سایه افشاء با کیفیت اطلاعات مالی صورت می گیرد. یکی از استفاده کنندگان گزارشات مالی، دولت جهت تشخیص مالیات می باشد.این تحقیق به بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.در مرحله اول، به منظور تعیین میزان افشاء صورتهای مالی که در این تحقیق در راستای تعیین مقدار متغیر وابسته لازم است چک لیست میزان افشا تنظیم و برای هر شرکت یک نمره یا شاخص افشا تعریف می شود. در مرحله دوم، اطلاعات مربوط به متغیرهای کنترل نظیر نسبت کل بدهیها به کل داراییها و لگاریتم کل داراییها محاسبه و استخراج می گردد.در مرحله سوم، ضرایب مالیاتی هر شرکت با توجه به نوع محصولات یا خدمات آنها محاسبه و تعیین می گردد. سپس در این تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های تابلویی جهت بررسی رابطه ضرایب مالیاتی با میزان افشاء در صورتهای مالی طی سالهای ۱۳۸۳ لغایت۱۳۸۷ استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل ۹۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی۵ ساله می باشد.یافته ها نشان می دهد بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری گزارشات مالی رابطه معنا داری معکوسی وجود دارد.یعنی هرچه ضرایب مالیاتی بیشتر باشد میزان افشاء اجباری کمتر می باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه
مالیات یکی از مهمترین منابع دولت بشمار می‌رود که از اعصار گذشته تا به حال با توجه به تحول وظایف دولتها اهمیت روز افزونی داشته است. تا زمانی که وظایف دولت محدود به تامین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی بود، به تبع هزینه‌های آن در سطح پایین قرار داشته اما با گذشت زمان و تحولات بوجود آمده در زمینه های مختلف اقتصادی، نقش دولت پررنگتر و وظایف آن بیشتر شد، مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد دولت برای پوشش هزینه‌ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی و هدایت مطرح گردید. دولت‌ها با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت سرمایه‌گذاری زیربنایی در واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند که مکمل فعالیت‌های بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری می‌باشد. مالیات در یک نگاه ابزاری در خدمت درآمد دولت است. اما در نگاهی دقیق‌تر، سیاستهای مالیات را نشان می‌دهد که ابزار موثر و کارآمد در توسعه مسیر اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است. سیاستهای مالیات بر رفتار عاملان اقتصاد، بخصوص شرکتها تاثیر دارند. تصمیمات مربوط به فعالیت‌های عملیاتی شرکت ممکن است در نتیجه تغییر قوانین و مقررات مالیات تاثیر گذارد. در نتیجه، شناخت این تعاملات می‌تواند از نظر مدیریت سودمند باشد. مدیران با شناخت این تعاملات می‌توانند در مسائل مربوط به افشای اطلاعات مالی ، تقسیم سود، سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت بدهیهای شرکت، تصمیمات بهینه ای را اتخاذ نمایند: با توجه به توضیحات بالا تغییر در ضرایب مالیاتی که توسط قانون‌گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می‌شود باعث تغییر در سیاست‌های شرکتها و سیاست‌های سرمایه‌گذاران می‌شود شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای سهامداران و سرمایه‌گذاران و برنامه‌های بلند مدت شرکت برای انجام سرمایه گذاری و یا سیاستهای دیگری، تصمیمات لازم را برای میزان افشای اطلاعات مالی در جهت اجرای سایر سیاستها اتخاذ می‌نمایند.
لذا این تحقیق درصدد آن است بین ضرایب مالیاتی با متغیرهائی از قبیل افشاءاختیاری یا افشاءاجباری در شرکتهای تولیدی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۸۳ تا ۸۷ مورد بررسی و مطالعه قراردهد. پیداست که نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای مقامات قانونی ، دولت ، مدیران شرکتها و سایر استفاده کنندگان قرار بگیرد و هم‌چنین راه‌گشایی برای تحقیقات آتی قرار بگیرد.

۲-۱- بیان مسئله
به منظور کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی ناگزیر از افزایش وصول مالیات هستیم. وصول بهینه و واقعی مالیات نه تنها درآمد مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد بلکه عدالت مالیاتی را نیز باعث می‌شود. عدالت مالیاتی اقتضا می‌کند که افراد با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری پرداخت نماید. در تشخیص مالیات به صورت علی الرأس این عدالت به نوعی بوسیله ضرایب مالیاتی اعمال می‌شود. دقیق بودن ضرایب مالیاتی و مطابقت آن با سود واقعی مودیان، عدالت مالیاتی را به همراه خواهد داشت و همچنین باعث کاهش هزینه‌های وصول می‌گردد.ضرایب مالیات بر درآمد جزئی از عوامل مهم تعیین کننده برای افشاءگزارشات مالی به حساب می‌آیند. رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشاءگزارشات مالی ممکن است باعث شود که شرکتهایی که مالیات را از طریق اجتناب مالیاتی کاهش می دهند و یا به دنبال فرار مالیاتی هستند تصمیمات متخاصمی را در گزارشات مالی خود اتخاذ کنند و به صورت گزینشی گزارش نمایند که منجر به کاهش مالیات نسبت به حالت واقعی خواهد شد. از منظر مدیران شرکتها، کاهش مالیات می تواند عامل انگیزه بخش پر قدرتی برای مدیریت باشد تا اهداف مالی شرکت را به شیوه مقرون به صرفه ای محقق سازد. (تایلور،۲۰۱۰، ۱۰) .در حقیقت در نظام مالیاتی ایران مالیات براشخاص حقوقی که به صورت پایه مالیات بر شرکتها معرفی می شود، تصویری از مالیات بر درآمد ناخالص، نشان می دهد .در طول دهه های گذشته برقراری مالیات بر شرکتها در نظام مالیاتی ایران همواره با مشکلاتی روبرو بوده است . این مشکلات عمدتاً در تعیین ضرایب مالیاتی و جمع آوری مالیات بر شرکتها مطرح بوده است. به دلیل برخورداری از تنوع زیاد و مشکلات تعیین درآمد، هزینه و سود شرکتها عملأ وضعیتی به وجود می‌آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد و در نتیجه رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب در هاله ای از ابهام قرار گیرد(مقیمی نیا، ۱۳۸۷، ۱۰).
این تحقیق به دنبال بررسی این مسائل است:
۱- آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی تاثیر دارد یا نه؟
۲- آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی تاثیر دارد یا نه؟
۳-آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی ر تاثیر دارد یا نه؟
۴-آیاضرایب مالیاتی در میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی تاثیر دارد یا نه؟

ضرایب مالیاتی

فهرست مطالب دانلود پایان نامهبررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: ۱
مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱- بیان مسئله ۷
۴-۱- چارچوب نظری تحقیق ۸
۵-۱- سوالات و فرضیات تحقیق ۹
۶-۱-اهداف تحقیق ۱۰
۷-۱ حدود مطالعاتی ۱۰
۱-۷-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۰
۲-۷-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۱۰
۸-۱- واژه های کلیدی و اصطلاحات ۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۳
۲-۲ بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی ۱۴
۱-۲-۲ تعریف واهمیت مالیات ۱۴
۲-۲-۲ نظریه های مالیات ۱۵
۱-۲-۲-۲ اصول چهارگانه مالیات بندی آدام اسمیت ۱۶
۳-۲-۲ ضرایب مالیاتی ۱۷
۱-۳-۲-۲ گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد ۱۷
۴-۲-۲ قرائن مالیاتی ۱۸
۵-۲-۲ نسبت مالیاتی ۱۹
۶-۲-۲ پایه مالیاتی ۱۹
۷-۲-۲ نرخ مالیاتی و انواع آن ۲۰
۸-۲-۲ امتیازات مالیاتی ۲۰
۹-۲-۲ اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات) ۲۱
۱۰-۲-۲ سال مالیاتی ۲۳
۱۱-۲-۲ کارایی و عدالت مالیاتی ۲۳
۱-۱۱-۲-۲ کارایی ۲۴
۲-۱۱-۲-۲ عدالت مالیاتی ۲۴
۱۲-۲-۲ مالیات بر شرکتها ۲۵
۱۳-۲-۲ عوامل تشخیص مالیات ۲۵
۱۴-۲-۲ موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات ۲۶
۱۵-۲-۲ اهداف سیاست های مالیاتی ۲۶
۱۶-۲-۲ مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی ۲۷
۱۷-۲-۲ مطالعه متون تحقیقاتی ۲۸
۳-۲ بخش دوم: افشا و میزان افشا در گزارشگری مالی ۳۰
۱-۳-۲ گزارشگری مالی ۳۰
۲-۳-۲ اهداف گزارشگری مالی ۳۱
۳-۳-۲ استانداردهای گزارشگری ۳۱
۴-۳-۲ استفاده کنندگان گزارشگری مالی ۳۲
۵-۳-۲ افشاء اطلاعات ۳۳
۱-۵-۳-۲ افشاءاجباری ۳۸
۲-۵-۳-۲ افشاءاختیاری ۳۹
۶-۳-۲ شاخص های افشاءسازی ۴۲
۴-۲ بخش سوم : بررسی ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشا در گزارشگری ۴۳
۱-۴-۲ ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء در گزارشگری ۴۳
۵-۲ بخش چهارم: پیشینه تحقیق ۴۵
۱-۵-۲ تحقیقات انجام شده داخلی ۴۵
۲-۵-۲ تحقیقات انجام شده خارجی ۴۶

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۱
۲-۳ روش تحقیق ۵۲
۳-۳ فرضیات تحقیق ۵۳
۴-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۵۴
۵-۳ طبقه بندی متغیرهای تحقیق ۵۴
۶-۳ متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها ۵۵
۷-۳- جامعه آماری ۵۷
۸-۳- روش گردآوری اطلاعات ۵۷
۹-۳- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه ۵۸
۱۰-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ۵۹
۱۱-۳ مدل آماری مورد استفاده در تحقیق ۵۹
۱-۱۱-۳ مدل رگرسیون ۵۹
۲-۱۱-۳- معادله رگرسیون چند متغیره ۵۹
۱-۲-۱۱-۳ روشهای ورود متغیرها در رگرسیون ۶۰
۳-۱۱-۳ ضریب همبستگی و ضریب تشخیص ۶۱
۱-۳-۱۱-۳ روش همبستگی گشتاوری (پیرسون): ۶۳
۴-۱۱-۳ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۵
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۶۶
۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۷۲
۱-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۲
۲-۳-۴ بررسی همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل ۷۶

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۱۴
۲-۵ نتایج حاصل از فرضیه ها ۱۱۴
۱-۲-۵ نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی اول ۱۱۴
۲-۲-۵ نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول ۱۱۴
۳-۲-۵ نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم ۱۱۵
۴-۲-۵ نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی دوم ۱۱۵
۵-۲-۵ نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم ۱۱۵
۶-۲-۵ نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم ۱۱۶
۳-۵ تجزیه وتحلیل ۱۱۶
۴-۵ پیشنهادها ۱۱۷
۱-۴-۵ پیشنهادهای کاربردی ناشی از نتایج تحقیق ۱۱۷
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۱۷
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۱۸
پیوست ها
پیوست الف) چک لیست موارد افشا ۱۲۰
پیوست ب) جداول آماری و خروجی نرم افزار ۱۲۳
منابع و ماخذ
منابع فارسی ۱۹۴
منابع لاتین ۱۹۶
منابع اینترنتی ۱۹۸
چکیده انگلیسی۱۹۹

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات : ۲۰۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۲۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *