دانلود پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۶۱۰کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۹۹| قیمت : ۵۰۰۰تومان

چکیده:در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از ۱۵۲مورد اعلان سود می باشد که متعلق به ۹۸ مورد شرکت برای سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۶ می باشد.نتایج  حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شرکتهای  مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه :

حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای انسان به وجود آمده است . شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتیجه،هدف های حسابداری وروش های آن نیز متناسب باتغییر در شرایط محیطی دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است.در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشند      در واقع ، هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است .یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است.در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود.(انتقال اطلاعات به صورت نا برابر صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.بنابراین ،قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

۲-۱ بیان مسأله

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است .در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن در بین افراد توزیع شود( انتقال اطلاعا ت به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب شود .بنابراین قبل از اینکه خوداطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد ،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود .در نتیجه  ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا، ۱۹۹۱، ص۶۵)[۱].آنچه در بازار های سرمایه مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند،مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شرکتها ،اطلاعیه هایی می باشد که از جانب شرکتها منتشر می شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود بر آوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود.در ایران ،بر اساس ماده۵ آئین نامه افشای اطلاعات شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند که بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه حداکثر ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید و تعدیل پیش بینی عملکرد سالانه در دوره های  سه ماهه ،حداکثر ۲۰ روز بعد از پایان دوره  و  پیش بینی درآمد هر سهم[۲]   خود را به صورت ۳ ماهه واقعی و یک ساله پیش بینی و حداکثر ۲۰ روز بعد از پایان دوره سه ماهه ،به مدیریت نظارت بر شرکت های سازمان بورس اوراق بهادار در تهران ارسال نمایند.با توجه به اینکه اعلان سود می تواند برقیمت سهام  تاثیر گذار باشد ،در نتیجه می تواند در تصمیم گیری های افراد نقش مهمی را ایفا کند. و از انجای که در بند اول مفاهیم نظری و گزارشگری مالی استاندارد حسابداری ایران ،هدف اصلی از ارائه اطلاعات حسابداری کمک به تصمیم گیری ها ی اقتصادی افراد می باشد خود می تواند گویای اهمیت فوق العاده این امر باشد .حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه مشغول فعالیت بوده ،افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است در باره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شکاف قیمتها گردند.دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می باشند که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (ویا هر خبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیر ی مناسبتری قرار می دهد. در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و نبود راهکار مناسب برای کاهش آن ،سرمایه های افراد عادی که در این بازار ها اقدام به سرمایه گذاری می کنند همواره مورد مخاطره قرار خواهد گرفت.  با توجه به مطالب ذکرشده می توان بیان نمود که اعلان سود برآوردی چه تاثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد؟ و راهکار های مناسب برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی چیست؟وجود اطلاعات نا متقارن بر تصمیم گیری افراد چه تاثیری دارد؟ سوال اصلی این تحقیق بیان می کند  که آیا اعلان سود حسابداری می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را بین سرمایه گذاران کاهش دهد یا خیر؟

نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

چکیده:.. ۱

مقدمه:.. .۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴

۲-۱ بیان مسأله ۴

۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق. ۶

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

۵-۱چارچوب نظری تحقیق. ۸

۶-۱ اهداف تحقیق. ۱۰

۷-۱- فرضیات تحقیق. ۱۰

۸-۱-قلمرو تحقیق. ۱۰

۹-۱ مدل تحلیلی تحقیق. ۱۰

۱۰-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات..۱۲

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه : ۱۵

۲-۲شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: ۱۶

۳-۲- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه: ۱۸

۱-۳-۲- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار. ۱۸

۲-۳-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ۲۱

۳-۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی  و بورس اوراق بهادار تهران. ۲۵

۴-۳-۲-نظریه بازار کارای سرمایه ۲۵

۴-۲-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام ۲۸

۵-۲- اعلان سودحسابداری  و محتوای اطلاعاتی آن. ۳۱

۱-۵-۲-تحقیقات بال و بران. ۳۱

۲-۵-۲-محققان پیرو بال و براون. ۳۳

۳-۵-۲-تحقیقات فوستر. ۳۴

۳-۵-۲-تحقیقات بیور. ۳۵

۴-۵-۲-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن: ۳۶

۵-۵-۲-  تحقیقات صورت گرفته در ایران: ۳۷

۶-۲-خلاصه فصل:۴۳

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه: ۴۶

۳-۲- روش تحقیق. ۴۶

۳-۳ قلمرو تحقیق. ۴۷

۴-۳- روش های گردآوری اطلاعات.. ۴۷

۵-۳-ابزارگردآوری اطلاعات.. ۴۷

۶-۳- جامعه ونمونه ۴۷

۸-۳-  سنجش متغیر های تحقیق. ۴۸

۱-۸-۳-دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. ۴۸

۲-۸-۳- حجم مبادلات.. ۴۹

۳-۸-۳   بازده غیر عادی انباشته ۵۱

۹-۳- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. ۵۴

۱۰-۳-آزمون علامت یک نمونه ای: ۵۴

۱۱-۳-آزمون رتبه علامت دار.۵۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴-‏ مقدمه: ۵۷

۲-۴-ازمون فرضیه ها: ۵۸

۱-۲-۴- آزمون فرضیه اول: ۵۸

۲-۲-۴-آزمون فرضیه دوم ۶۰

۳-۲-۴- آزمون فرضیه سوم:۶۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۶۵

۲-۵-نتایج ازمون فرضیه ها: ۶۶

۱-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه اول: ۶۶

۲-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه دوم: ۶۷

۳-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه سوم: ۶۸

۳-۵- نتیجه گیری کلی تحقیق: ۶۹

۴-۵- پیشنهادها: ۶۹

۱-۴-۵-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۷۰

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۷۱

پیوستها

پیوست ۱:نام شرکتهای عضو نمونه : ۷۳

پیوست ۲: متغیر فرضیه اول،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم ۷۷

پیوست ۳: متغیر فرضیه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t 81

پیوست ۴: متغیر فرضیه سوم،بازده غیر عادی انباشته شرکتها ۸۵

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۹۳

منابع لاتین: ۹۵

چکیده انگلیسی ۹۷

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۹۹

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

۵/۵ - (۱ امتیاز)
نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *