خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۶۱۰کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۹۹| قیمت : ۵۰۰۰تومان

چكيده:در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از ۱۵۲مورد اعلان سود می باشد که متعلق به ۹۸ مورد شرکت برای سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۶ می باشد.نتایج  حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شركتهاي  مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه :

حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است . شرايط اجتماعي ، اقتصادي و سياسي محيط حسابداري به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتيجه،هدف هاي حسابداري وروش هاي آن نيز متناسب باتغیير در شرايط محيطي دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدف ها و روش هاي حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي اطلاعاتي توسعه يافته است.در حال حاضر ، حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي ايفا مي كند. تصميم گيري دقيق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غيره براي توزيع مناسب و كار آيي منابع مالي امري اجتناب ناپذير است . براي اين گونه تصميم گيري ها، تصميم گيرندگان بايد اطلاعاتي قابل اتكا در اختيار داشته باشند      در واقع ، هدف حسابداري كمك به اين تصميم گيرندگان است.از سوي ديگر ، سرمايه گذاري ازموارد ضروري و اساسي در فر آيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است .یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است.در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود.(انتقال اطلاعات به صورت نا برابر صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.بنابراین ،قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

۲-۱ بیان مسأله

يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري صحيح ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستي فراهم و پردازش نشوند اثرات منفي براي فرد تصميم گيرنده خواهد داشت از سوي ديگر نوع و چگونگي دستيابي به اطلاعات نيز حائز اهميت است .در صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورتي نا متقارن در بين افراد توزيع شود( انتقال اطلاعا ت به صورت نابرابر بين مردم صورت گيرد) مي تواند نتايج متفاوتي را نسبت به يك موضوع واحد سبب شود .بنابراين قبل از اينكه خوداطلاعات براي فرد تصميم گيرنده مهم باشد ،اين كيفيت توزيع اطلاعات است كه بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.زمانی كه عدم تقارن اطلاعاتي در رابطه با سهام يك شركت افزايش يابد ارزش ذاتي آن با ارزشي كه سرمايه گذاران در بازار سرمايه براي سهام مورد نظر قائل مي شوند متفاوت خواهد بود .در نتيجه  ارزش واقعي سهام شركتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دياموند و ورچيا، ۱۹۹۱، ص۶۵)[۱].آنچه در بازار هاي سرمايه مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند،مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم شركتها ،اطلاعيه هايي مي باشد كه از جانب شركتها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود بر آوردي هر سهم دانست که در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود.در ایران ،بر اساس ماده۵ آئين نامه افشاي اطلاعات شركتها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس موظف هستند كه بودجه و پيش بيني عملكرد سالانه حداكثر ۳۰ روز قبل از شروع سال مالي جديد و تعديل پيش بيني عملكرد سالانه در دوره هاي  سه ماهه ،حداكثر ۲۰ روز بعد از پايان دوره  و  پيش بيني درآمد هر سهم[۲] خود را به صورت ۳ ماهه واقعي و يك ساله پيش بيني و حداكثر ۲۰ روز بعد از پايان دوره سه ماهه ،به مديريت نظارت بر شركت هاي سازمان بورس اوراق بهادار در تهران ارسال نمايند.با توجه به اينكه اعلان سود مي تواند برقيمت سهام  تاثير گذار باشد ،در نتيجه مي تواند در تصميم گيري هاي افراد نقش مهمي را ايفا كند. و از انجاي كه در بند اول مفاهيم نظري و گزارشگري مالي استاندارد حسابداري ايران ،هدف اصلي از ارائه اطلاعات حسابداري كمك به تصميم گيري ها ي اقتصادي افراد مي باشد خود مي تواند گوياي اهميت فوق العاده اين امر باشد .حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازار سرمايه مشغول فعاليت بوده ،افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است در باره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تاثير گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شكاف قيمتها گردند.دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه مي باشند كه بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (ويا هر خبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گير ي مناسبتري قرار مي دهد. در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه و نبود راهكار مناسب براي كاهش آن ،سرمايه هاي افراد عادي كه در اين بازار ها اقدام به سرمايه گذاري مي كنند همواره مورد مخاطره قرار خواهد گرفت.  با توجه به مطالب ذکرشده مي توان بيان نمود که اعلان سود برآوردی چه تاثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد؟ و راهکار های مناسب برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی چیست؟وجود اطلاعات نا متقارن بر تصمیم گیری افراد چه تاثیری دارد؟ سوال اصلی این تحقیق بیان می کند  که آیا اعلان سود حسابداری می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را بین سرمایه گذاران کاهش دهد یا خیر؟

نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

چكيده:.. ۱

مقدمه:.. .۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴

۲-۱ بیان مسأله ۴

۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق. ۶

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

۵-۱چارچوب نظری تحقیق. ۸

۶-۱ اهداف تحقیق. ۱۰

۷-۱- فرضیات تحقیق. ۱۰

۸-۱-قلمرو تحقیق. ۱۰

۹-۱ مدل تحلیلی تحقیق. ۱۰

۱۰-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات..۱۲

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه : ۱۵

۲-۲شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي: ۱۶

۳-۲- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه: ۱۸

۱-۳-۲- مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار. ۱۸

۲-۳-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ۲۱

۳-۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی  و بورس اوراق بهادار تهران. ۲۵

۴-۳-۲-نظريه بازار كاراي سرمايه ۲۵

۴-۲-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام ۲۸

۵-۲- اعلان سودحسابداري  و محتواي اطلاعاتي آن. ۳۱

۱-۵-۲-تحقیقات بال و بران. ۳۱

۲-۵-۲-محققان پیرو بال و براون. ۳۳

۳-۵-۲-تحقیقات فوستر. ۳۴

۳-۵-۲-تحقیقات بیور. ۳۵

۴-۵-۲-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن: ۳۶

۵-۵-۲-  تحقيقات صورت گرفته در ايران: ۳۷

۶-۲-خلاصه فصل:۴۳

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه: ۴۶

۳-۲- روش تحقیق. ۴۶

۳-۳ قلمرو تحقیق. ۴۷

۴-۳- روش های گردآوری اطلاعات.. ۴۷

۵-۳-ابزارگردآوری اطلاعات.. ۴۷

۶-۳- جامعه ونمونه ۴۷

۸-۳-  سنجش متغير هاي تحقيق. ۴۸

۱-۸-۳-دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش.. ۴۸

۲-۸-۳- حجم مبادلات.. ۴۹

۳-۸-۳   بازده غیر عادی انباشته ۵۱

۹-۳- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. ۵۴

۱۰-۳-آزمون علامت یک نمونه ای: ۵۴

۱۱-۳-آزمون رتبه علامت دار.۵۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴-‏ مقدمه: ۵۷

۲-۴-ازمون فرضیه ها: ۵۸

۱-۲-۴- آزمون فرضیه اول: ۵۸

۲-۲-۴-آزمون فرضیه دوم ۶۰

۳-۲-۴- آزمون فرضیه سوم:۶۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۶۵

۲-۵-نتایج ازمون فرضیه ها: ۶۶

۱-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه اول: ۶۶

۲-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه دوم: ۶۷

۳-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه سوم: ۶۸

۳-۵- نتیجه گیری کلی تحقیق: ۶۹

۴-۵- پیشنهادها: ۶۹

۱-۴-۵-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۷۰

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۷۱

پیوستها

پیوست ۱:نام شرکتهای عضو نمونه : ۷۳

پیوست ۲: متغیر فرضیه اول،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم ۷۷

پیوست ۳: متغیر فرضیه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t 81

پیوست ۴: متغیر فرضیه سوم،بازده غیر عادی انباشته شرکتها ۸۵

منابع و ماخذ

منابع فارسي: ۹۳

منابع لاتین: ۹۵

چکیده انگلیسی ۹۷

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۹۹

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري تحول گرا

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبري تحول گرا در بین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 3