خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۶۴۰کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۰۵| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چكيده:ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ،دولتها و مديران مي باشد. مديران به منظور ارزيابي عملكرد قسمتهاي تحت پوشش خود از ارزيابي عملكرد استفاده مي كنند.  سرمايه گذاران (سهامداران) به منظور ارزيابي ميزان موفقيت مديريت در به كار گيري سرمايه آنها و تصميم گيري در مورد حفظ ، افزايش و يا  فروش سرمايه گذاري ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصميم گيري در مورد ميزان نرخ اعطاي اعتبار؛ به ارزيابي عملكرد مي پردازند .مهمترين جنبه اي كه توسط سرمايه گذاران در ارزيابي عملكرد در نظر گرفته مي شود، اين است كه آيا براي آنها ارزش ايجاد شده است يا خير.در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي شده است، تا شاخصهايي معرفي شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بين سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمايه ايران در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين؛ براي محاسبه متغير هاي  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS   به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغير هاي پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) داراي رابطه با سیاست پرداخت سود هستند. در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود ارائه شده است.

۱-۱مقدمه

در كشورهاي توسعه يافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان يك ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمايه هاي كوچك و بزرگ مردم و هدايت آنها به سوي امور توليدي عمل مي كند. بورس محل و جايگاه پرقدرتي براي اين امر محسوب مي شود . از نظر افرادي كه در بورس سرمايه گذاري مي كنند آگاهي از علل نوسانات قيمت سهام اهميت به سزائي دارد و همچنين مهمترين عواملي كه قيمت سهام را متأثر مي سازد ، سود نقدي تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر اين آگاهي از رابطه بين قيمت سهام و سود نقدي اعلام شده هم براي شركت ها و هم براي سرمايه گذاران مي تواند مبناي اطلاعات مهمي را براي تصميم گيري در اختيار قرار دهد. وجود سازمان ها و كانون هاي تحقيقاتي كه بتوانند اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري درست سرمايه گذاران فراهم آوردند، افراد بيشتري را جهت سرمايه گذاري در اوراق بهادار به سوي بورس هدايت مي كند (جهانخاني علي، قرباني سعيد،۱۳۸۴).موضوع سياست تقسيم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان يكي از بحث برانگيزترين مباحث مالي مطرح بوده به طوري كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسي هاي تجربي بوده است. شماري از الگوهاي نظري متناقض كه همگي فاقد پشتوانه قوي تجربي هستند، تلاش هاي جاري براي توضيح رفتار تقسيم سود شركت سهامي مي باشند. شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ذي نفعان بنگاه هاي اقتصادي است. آگاهي از اين عوامل ضمن آنكه تصوير روشني از توان توزيع نقدينگي شركتها ارايه مي دهد، امكان برآورد رفتار آتي آنها را نيز فراهم مي سازد. هميشه بين مديران و صاحبان سهام عمده از يك طرف و هزاران هزار سرمايه گذار كوچك از طرف ديگر بر سر مسئله تقسيم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمايه گذاران جزء از سرمايه گذاري بيشتر دريافت سود نقدي است و مايل هستند كه بازده سهام خود را به شكل سود نقدي دريافت نمايند از طرف ديگر سهامداران عمده مايل هستند كه سود در شركت نگهداري و صرف توسعه گردد و در نتيجه قيمت سهام شركت از اين طريق افزايش يابد والبته اين رابطه هميشه به اين صورت نبوده و در مواردي مشاهده شده است كه سهامداران عمده و بزرگ شركت نيز خواهان پرداخت سود بيشتري بوده اند (جهانخاني علي، قرباني سعيد،۱۳۸۴) .در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

۲-۱بیان مسئله تحقيق

وجود سازمان ها و كانون هاي تحقيقاتي كه بتوانند اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري درست سرمايه گذاران فراهم آوردند، افراد بيشتري را جهت سرمايه گذاري در اوراق بهادار به سوي بورس هدايت مي كند (جهانخاني علي، قرباني سعيد،۱۳۸۴)موضوع سياست تقسيم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان يكي از بحث برانگيزترين مباحث مالي مطرح بوده به طوري كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسي هاي تجربي بوده است. شماري از الگوهاي نظري متناقض كه همگي فاقد پشتوانه قوي تجربي هستند، تلاش هاي جاري براي توضيح رفتار تقسيم سود شركت سهامي مي باشند. شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ذي نفعان بنگاه هاي اقتصادي است. آگاهي از اين عوامل ضمن آنكه تصوير روشني از توان توزيع نقدينگي شركتها ارايه مي دهد، امكان برآورد رفتار آتي آنها را نيز فراهم مي سازد. هميشه بين مديران و صاحبان سهام عمده از يك طرف و هزاران هزار سرمايه گذار كوچك از طرف ديگر بر سر مسئله تقسيم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمايه گذاران جزء از سرمايه گذاري بيشتر دريافت سود نقدي است و مايل هستند كه بازده سهام خود را به شكل سود نقدي دريافت نمايند از طرف ديگر سهامداران عمده مايل هستند كه سود در شركت نگهداري و صرف توسعه گردد و در نتيجه قيمت سهام شركت از اين طريق افزايش يابد. والبته اين رابطه هميشه به اين صورت نبوده و در مواردي مشاهده شده است كه سهامداران عمده و بزرگ شركت نيز خواهان پرداخت سود بيشتري بوده اند. (جهانخاني علي، قرباني سعيد،۱۳۸۴)تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سیاست های پرداخت سود و سیاست های تقسیم سود و عوامل تاثیر گذار بر این سیاست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمینان در جریان وجوه نقد آتی و ارتباط آن با سیاست پرداخت سود تحقیقات کمی انجام شده است. شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده  به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی  از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران  پرداخت کنند. از طرفی در تحقیقات زیاد این موضوع به اثبات رسیده است که میزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبیت سهام شرکت برای سرمایه گذاران می شود و موجب کاهش ارزش شرکت می گردد.با توجه به موارد ذکر شده در بالا مدیران همواره سعی می کنند که به منظور بهره گیری از منابع تامین مالی داخلی شرکت سود نقدی زیادی تقسیم نکنند مگر اینکه به توانایی خود در ادامه پرداخت سطح بالایی از سود در آینده اطمینان داشته باشند.  بنا بر این پیش بینی می شود که یک ارتباط منفی بین  پرداخت سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد وجود داشته باشد. یکی از تحقیقات در این زمینه مربوط به تحقیق لینتنر(۱۹۵۶) می باشد وی به این نتیجه رسید که نگاه مدیریت به ثبات درآمد شرکت یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیمات تقسیم سود است. براو و گراهام در سال ۲۰۰۵ طی تحقیقی مشخص کردند که اطمینان در وجوه نقد آتی  یک عامل مهم موثر بر تصمیمات تقسیم سود در شرکتها است.علارغم وجود تحقیقات تئوریک و نظری در باره اهمیت تاثیر اطمینان در وجه نقد آتی و سیاست پرداخت سود، تعداد اندکی تحقیقات تجربی و کاربردی جهت ارزیابی اهمیت این موضوع انجام شده است. مطالعات قبلی ، عدم اطمینان در وجه نقد آتی را به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنین مطالعات اخیرحاوی این متغیر بصورت متغیر کنترل نمی باشد.(فاما و فرنچ ۲۰۰۱،دی آنجلو و شولز۲۰۰۶). در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.

 ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود

چكيده:۱

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱مقدمه ۳

۲-۱بیان مسئله تحقيق. ۴

۳-۱ تاریخچه موضوع تحقيق. ۶

۴-۱ تعریف موضوع تحقيق. ۹

۵-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۹

۶-۱ اهداف تحقیق. ۱۰

۷-۱ چارچوب نظری. ۱۱

۸-۱ مدل تحلیلی تحقیق: ۱۵

۹-۱ فرضیه های تحقیق. ۱۸

۱۰-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات..۱۹

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲  مقدمه ۲۱

۲-۲ بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد ۲۲

۱-۲-۲ اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی. ۲۲

۲-۲-۲ تاریخچه صورت وجه نقد ۲۲

۳-۲-۲ وجه نقد و چارچوب نظری. ۲۴

۴-۲-۲ حرکت به سوی جریانهای نقدی. ۲۶

۵-۲-۲ مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری. ۲۷

۶-۲-۲ اهمیت جریان های نقدی. ۲۸

۳-۲  بخش دوم _تركيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري- ۳۰

۱-۳-۲  اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی. ۳۴

۲-۳-۲ عمده ترین اهداف گزارشگری مالی. ۳۴

۴-۲بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن. ۳۶

۱-۴-۲ خط می ها و روش های تقسیم سود ۳۶

۲-۴-۲- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود ۳۷

۳-۴-۲ نظریه های مربوط به تقسیم سود ۳۸

۴-۴-۲ تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام ۳۹

۵-۴-۲ مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : ۴۰

۶-۴-۲ سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه ۴۳

۷-۴-۲  مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود ۴۶

۵-۲بخش چهارم_ بررسي ارتباط بين عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه  ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت.. ۴۸

۱-۵-۲ ارتباط وجه نقد با سود ۴۸

۲-۵-۲ سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. ۴۹

۳-۵-۲ ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد ۵۰

۶-۲بخش پنجم_ پیشینه تحقیق.۵۰

فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۵

۲-۳ روش تحقیق. ۵۵

۳-۳ اهداف تحقیق. ۵۶

۴-۳ فرضیه های تحقیق. ۵۷

۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق: ۵۸

۶-۳ جامعه آماری. ۵۸

۷-۳ قلمرو تحقیق. ۵۹

۸-۳ روش های جمع اوری اطلاعات.. ۵۹

۹-۳ روش تجزيه و تحليل  اطلاعات.. ۶۰

۱۰-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش..۶۳

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه ۶۵

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۶۵

۳-۴  تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق. ۶۷

۱-۳-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: ۶۷

۲-۳- ۴ خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود ۶۸

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۹۰

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۹۱

۱-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی اول. ۹۱

۲-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی دوم ۹۲

۳-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی سوم ۹۲

۴-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی چهارم ۹۳

۵-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی پنجم ۹۳

۶-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی ششم ۹۴

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۹۴

۴-۵ پیشنهادها ۹۵

۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش.. ۹۵

۲-۴-۵ پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. ۹۶

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۹۶

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسي. ۱۰۱

منابع لاتین. ۱۰۲

منابع اینترنتي. ۱۰۳

چکیده انگلیسی: ۱۰۴

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

انتخات موضوع تحقیق

انتخات موضوع تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. معمولاً از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 87 = 96