دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””] نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۵۳۱کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۰۵| قیمت : ۵۰۰۰ تومان[/box]

چکیده:ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ،دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند. در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود ارائه شده است.

۱-۱مقدمه

در کشورهای توسعه یافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود . از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد ، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر این آگاهی از رابطه بین قیمت سهام و سود نقدی اعلام شده هم برای شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد. وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،۱۳۸۴).موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند (جهانخانی علی، قربانی سعید،۱۳۸۴) .در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

۲-۱بیان مسئله تحقیق

وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،۱۳۸۴)موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند. (جهانخانی علی، قربانی سعید،۱۳۸۴)تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سیاست های پرداخت سود و سیاست های تقسیم سود و عوامل تاثیر گذار بر این سیاست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمینان در جریان وجوه نقد آتی و ارتباط آن با سیاست پرداخت سود تحقیقات کمی انجام شده است. شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده  به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی  از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران  پرداخت کنند. از طرفی در تحقیقات زیاد این موضوع به اثبات رسیده است که میزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبیت سهام شرکت برای سرمایه گذاران می شود و موجب کاهش ارزش شرکت می گردد.با توجه به موارد ذکر شده در بالا مدیران همواره سعی می کنند که به منظور بهره گیری از منابع تامین مالی داخلی شرکت سود نقدی زیادی تقسیم نکنند مگر اینکه به توانایی خود در ادامه پرداخت سطح بالایی از سود در آینده اطمینان داشته باشند.  بنا بر این پیش بینی می شود که یک ارتباط منفی بین  پرداخت سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد وجود داشته باشد. یکی از تحقیقات در این زمینه مربوط به تحقیق لینتنر(۱۹۵۶) می باشد وی به این نتیجه رسید که نگاه مدیریت به ثبات درآمد شرکت یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیمات تقسیم سود است. براو و گراهام در سال ۲۰۰۵ طی تحقیقی مشخص کردند که اطمینان در وجوه نقد آتی  یک عامل مهم موثر بر تصمیمات تقسیم سود در شرکتها است.علارغم وجود تحقیقات تئوریک و نظری در باره اهمیت تاثیر اطمینان در وجه نقد آتی و سیاست پرداخت سود، تعداد اندکی تحقیقات تجربی و کاربردی جهت ارزیابی اهمیت این موضوع انجام شده است. مطالعات قبلی ، عدم اطمینان در وجه نقد آتی را به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنین مطالعات اخیرحاوی این متغیر بصورت متغیر کنترل نمی باشد.(فاما و فرنچ ۲۰۰۱،دی آنجلو و شولز۲۰۰۶). در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.

 ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود

چکیده:۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۳

۲-۱بیان مسئله تحقیق. ۴

۳-۱ تاریخچه موضوع تحقیق. ۶

۴-۱ تعریف موضوع تحقیق. ۹

۵-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۹

۶-۱ اهداف تحقیق. ۱۰

۷-۱ چارچوب نظری. ۱۱

۸-۱ مدل تحلیلی تحقیق: ۱۵

۹-۱ فرضیه های تحقیق. ۱۸

۱۰-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات..۱۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲  مقدمه ۲۱

۲-۲ بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد ۲۲

۱-۲-۲ اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی. ۲۲

۲-۲-۲ تاریخچه صورت وجه نقد ۲۲

۳-۲-۲ وجه نقد و چارچوب نظری. ۲۴

۴-۲-۲ حرکت به سوی جریانهای نقدی. ۲۶

۵-۲-۲ مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری. ۲۷

۶-۲-۲ اهمیت جریان های نقدی. ۲۸

۳-۲  بخش دوم _ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری- ۳۰

۱-۳-۲  اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی. ۳۴

۲-۳-۲ عمده ترین اهداف گزارشگری مالی. ۳۴

۴-۲بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن. ۳۶

۱-۴-۲ خط می ها و روش های تقسیم سود ۳۶

۲-۴-۲- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود ۳۷

۳-۴-۲ نظریه های مربوط به تقسیم سود ۳۸

۴-۴-۲ تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام ۳۹

۵-۴-۲ مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : ۴۰

۶-۴-۲ سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه ۴۳

۷-۴-۲  مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود ۴۶

۵-۲بخش چهارم_ بررسی ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه  ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت.. ۴۸

۱-۵-۲ ارتباط وجه نقد با سود ۴۸

۲-۵-۲ سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. ۴۹

۳-۵-۲ ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد ۵۰

۶-۲بخش پنجم_ پیشینه تحقیق.۵۰

فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۵

۲-۳ روش تحقیق. ۵۵

۳-۳ اهداف تحقیق. ۵۶

۴-۳ فرضیه های تحقیق. ۵۷

۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق: ۵۸

۶-۳ جامعه آماری. ۵۸

۷-۳ قلمرو تحقیق. ۵۹

۸-۳ روش های جمع اوری اطلاعات.. ۵۹

۹-۳ روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. ۶۰

۱۰-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش..۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه ۶۵

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۶۵

۳-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۶۷

۱-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۶۷

۲-۳- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود ۶۸

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۹۰

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۹۱

۱-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول. ۹۱

۲-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۹۲

۳-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم ۹۲

۴-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی چهارم ۹۳

۵-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی پنجم ۹۳

۶-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی ششم ۹۴

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۹۴

۴-۵ پیشنهادها ۹۵

۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. ۹۵

۲-۴-۵ پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. ۹۶

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۹۶

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی. ۱۰۱

منابع لاتین. ۱۰۲

منابع اینترنتی. ۱۰۳

چکیده انگلیسی: ۱۰۴

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان[/box]

امتیاز دادن به مطلب
ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *