خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی،قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

دانلود پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی،قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱ مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۳۸| قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان

چکیده:پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کار آفرینی،قابلیت بازار یابی، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار ، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه های اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می باشد . تکنيک جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه ساخت يافته است. جامعه آماري شامل ۱۲۰۰ نفر از مدیران ارشد شهر صنعتی کاوه و جمعيت نمونه برابر ۲۵۷ نفر مي‌باشد. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت بود از ،قابلیتهای بازاریابی و قابلیتهای نوآوری تاثیر معنی داری بر مزیت رقابتی پایدار دارد مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین صحت و سقم فرضیه ها از نرم ۱۸spss و برای مدل ساختاری(تحلیل مسیر) از نرم افزارلیزرل ۸٫۵۴ استفاده گردید .نتایج تجربی نشان دادند که :۱)کار آفرینی به طور مستقیم ، به ترتیب قابلیت بازار یابی ، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد و به طور غیر  مستقیم مزیت رقابتی پایدار را به ترتیب به وسیله ی قابلیت بازار یابی و قابلیت نو آوری تحت تاثیر قرار می دهد .۲)قابلیت بازاریابی به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت نوآوری تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم به وسیله ی قابلیت نوآوری ، مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد . به گونه ای دیگر می توان گفت که قابلیت نوآوری به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر می گذارد .بنابراین ما برای ارتقاء مزیت رقابتی پایدار پیشنهاد می دهیم که یک موسسه به توسعه فرهنگ سازمانی کار آفرینی و قابلیت های بازار یابی و نو آوری نیاز دارد .در ادامه مقدمه،بیان مسئله و اهمیت تحقیق دانلود پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی،قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار ارائه شده است.

۱-۱مقدمه :

در قرن ۲۱ که دوره رقابت شدید می باشد بقاء موسسه و مبنای اصلی موفقیت یک شرکت، دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار و حفظ آن است. اولین واصلی ترین کارکرد مزیت رقابتی، تضمین بقای سازمان می باشد و وقتی سازمان بقای خود را با تکیه بر مزیت رقابتی تضمین نمود، آنگاه به بالندگی می رسد و می تواند مسیر موفقیت را بپیمایدایجاد و حفظ مزیت رقابتی، مستلزم شایستگی هایی است که با تکیه بر قابلیت های سازمان، برای مشتریان ارزش ایجاد می کند. قابلیت هایی از قبیل نوآوری ، بازاریابی و می توانند بر روی مزیت رقابتی اثر بگذارند.  سازماندهی را می توان نوآری برای برتری در بازار تعریف نمود. نوآوري فرآيندي است كه كارآفرينان توسط آن، فرصت ها را به ايده هاي قابل عرضه به بازار تبديل مي كنند و به كمك اين ابزار است كه آنها به تغييرات شتاب مي بخشند. همچنین قابلیت‌های بازاریابی فرایند یکپارچه‌ای است که در آن شرکت‌ها منابع محسوس و نامحسوس را برای درک پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان،دستیابی به یک تمایز نسبی محصولات برای برتری رقابتی و در نهایت دستیابی به یک کیفیت برند مناسببه‌کار می‌برند. نوآوری و قابلیتهای بازاریابی از جمله عواملی برای کسب توانمندیهای رقابتی می باشند که با توجه به تعاریف یاد شده از آنها در قسمت فوق به نظر می رسد با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند لذا در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم عوامل قابلیتهای بازاریابی و نوآوری چه تاثیری بریکدیگر دارند و دیگر اینکه آیا هر کدام از آنها تاثیری بر مزیت رقابتی پایدار دارند؟ به این منظور ابتدا در این فصل به بیان مساله اصلی و ضرورت تحقیق پرداخته، سوالات، فرضیه ها و اهداف تحقیق را عنوان می نماییم بعد از آن به جامعه آماری، ابزار تحقیق، روش تحقیق و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها اشاره شده و در نهایت تعریف عملیاتی کلیه متغیرها شرح داده شده و به مختصری از پیشینه تحقیق اشاره می گردد.

۱-۲   بیان مساله  

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است،که در این راستا از ویژگیهای مسلط جهان امروز می توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراوری شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سوال اساسی قابل طرح است که: راز بقا و موفقیت سازمانها در بازار فرارقابتی امروز چیست؟بانگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات متخصصان مدیریت استراتژیک پاسخ سوال را در ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار در می یابیم به این معنا که صاحبنظران معتقدند سازمانها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی چاره ای جز کسب و تداوم مزیت رقابتی پایدار ندارند. بدیهی است که رسیدن به این هدف مستلزم شناخت عوامل و قابلیتهایی است که در کسب مزیت رقابتی پایدار، بنگاههای اقتصادی را یاری می نماید(مهری۳۳ :۱۳۸۲).از طرفی كارآفريني مقوله ی بسيار مهمي است كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه توجه جدي به آن مبذول داشته و مي دارند. كارآفريني توسط شومپيتر به عنوان محرکی برای یافتن ترکیبات جدید عوامل تولید و عاملي براي شتاب در رشد اقتصادي معرفي شده است ( جیان شنگ، ۴۱۷ : ۲۰۱۰).با آشكار شدن مفهوم كارآفريني بويژه مفهوم كارآفريني سازماني و ضرورت آن در توسعه سازمان و جامعه، ترديدي در تربيت كارآفرينان سازماني جهت تحقق اين هدف بزرگ باقي نمي ماند. باتوجه به اينكه در تاكيد بر اهميت كارآفريني سازماني، كارآفرينان سازماني به عنوان موتور نيرومند توسعه سازمان و جامعه خود شناخته شدند، آنچه اهميت حياتي پيدا مي كند، روشن كردن و به راه انداختن اين موتورها جهت توسعه است. براي روشن شدن موتور، كافي است استارت زده شود ولي براي استمرار فعاليت آن بايد همواره به آن سوخت رساني شود و شرايط جهت فعاليت بي نقص آن مهيا گردد. به هرحال براي آگاه شدن و شروع به حركت كارآفرينان سازماني كافي است آموزشهاي لازم در اين زمينه به آنها ارائه تا جرقه كارآفريني در ذهن آنان زده شود و درعين حال ضرورت مسئله نيز براي آنها معلوم گردد و اما براي تداوم اين حركت بايد با پرورش آنان از طريق اقداماتي مانند حمايت مديريت، ايجاد تفكر استراتژيك كارآفريني، ايجاد عوامل ساختاري و فرهنگي بستر فعاليت مستمر را فراهم كرد. همچنین شرکتها برای کارآفرین بودن باید نوعی توانایی نوآوری را در خودپرورش دهند و آنرا به قابلیت تبدیل نمایند. كارآفرينان باتوجه به خصوصيات ممتاز و برجسته خود قادرند منابع لازم براي ايجاد رشد و توسعه در زمينه هاي توليد و منابع انساني فراهم كرده، اشتغال و كسب و كار جديد ايجاد كرده و با نوآوري صنعتي برتوسعه دامنه محصولات و خدمات بيفزايند (احمد پور، مقیمی ،۱۳۸۷:۲۵).

نوآورى و سازمانی بنابر اتفاق نظر همگان، محور رقابت در سطح نهادها و كشورها بوده و يكى از محركهاى اساسى توليد مى‏باشد. همچنين نوآورى و سازمانی بعنوان بهره‏گيرى تام از ايده‏ها و تبديل ايده‏ها به محصولات سود آور، فرآيندها، خدمات و يا فعاليتهاى تجارى مى‏باشد. بطورى كه براى حفظ قدرت رقابت لازم است توليد كنندگان تلاشى فراتر از توليد و ارائه صرف محصولات و خدمات ارزان‏تر و بهتر از رقبا پى گيرند، تلاشى كه منتهى به افزودن قابليتها، بهبود كارايى وكاهش سريعتر قيمت‏ها گردد.نوآوری نیز به نوبه خود برای سود آور بودن نیاز به تجاری سازی دارد و در این میان قابلیتهای بازاریابی یک شرکت می تواند  موجبات تجاری سازی و رشد و سود آوری شرکتها را فراهم آورد. اما آنچه مد نظر است این است که یک سازمان نیاز به پایداری سود آوری در بلند مدت دارد، بعبارتی  عملکرد سازمان باید در بلند مدت بهینه باشد تا سازمان بتواند روند تغییر و نوآوری را ادامه دهد.لذا این امر نیاز به کسب نوعی مزیت رقابتی در صنعت داردکه دوام داشته باشد و به عبارتی سازمان بایدبه مزیت رقابتی پایدار  دست یابد. مزیت رقابتی زمانی پایدار خواهد بود که دیگر شرکت ها قادر نباشند مزیت های این استراتژی را تقلید کنند . مزیت رقابتی پایدار یک مزیت با دوام است که در نتیجه به کارگیری یک استراتژی منحصر به فرد، خلق ارزش می شود که به طور همزمان توسط رقبای بالفعل و بالقوه به کار گرفته نشود و در عین حال امکان تقلید و کپی کردن منافع حاصل از این استراتژی توسط رقبا وجود نداشته باشد  (پوتکان،[۱] ۱۲۳ :۲۰۱۳)با توجه به تعاریف صورت گرفته از نوآوری و قابلیتهای بازاریابی، عوامل یادشده آنچنان به هم آمیخته اند که گویی اجزاء مختلف یک پیکر واحد می باشند از این رو ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم اجزاء این پیکر چه تاثیری بریکدیگر دارند و دیگر اینکه آیا هر کدام از عوامل قابلیتهای بازاریابی و نوآوری تاثیری بر مزیت رقابتی پایدار دارند؟

۱-۳   ضرورت و اهمیت تحقیق

“خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خود آن قوم حالشان را تغییر دهند”(قرآن کریم،سوره رعد، آیه۱۱).در سالهای اخیر همواره یک راهبرد كلان اقتصادي به عنوان شعار سال مبنای حرکت نظام، حاکمیت و مردم از سوی مقام معظم رهبری اعلام می‌شود. نامهایی از قبیل سال نوآوری و شکوفایی (۱۳۸۷)، سال حركت به سمت اصلاح الگوی مصرف(۱۳۸۸)، سال همت مضاعف، کار مضاعف(۱۳۸۹)، سال جهاد اقتصادی(۱۳۹۰) و سال توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‏ ى ايرانى (۱۳۹۱) با کمی تامل و تدبر  در عناوین به کار برده شده  که هر کدام به نوبه خود می توانند یک هدف اقتصادی بلند مدت باشند به راحتی می توان یافت که نامگذاری این سال‌ها معلول شرایط زمانی و موقعیت منطقه‌ای و جهانی موضوع اقتصادي است كه آن را به مسئله‌اي مهم و در اولویت تبديل كرده است.همچنین در مورخه ۲۱ دی ۱۳۹۱ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی” سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی، صنعت و کشاورزی” از سوی مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ گردید که سیاستهای کلی صنعت به شرح ذیل می باشند:

  • افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با : دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی، انتخاب فرایندهای صنعتی دانش محور، ارتقاء منزلت کار و تلاش و .
  • افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس : گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیر دولتی، رعایت اندازه اقتصاد بنگاهها، لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضروری.
  • افزایش بهره وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
  • ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری های پیشرفته و راهبردی از طریق گسترش تحقیق و توسعه و تعامل با مراکز علمی و بهره گیری از مزیت های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت های جدید نسبی و رقابتی.
  • توسعه تشکلهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم سازی ها
  • انسجام و تعادل منطقه ای در کشور از طریق حمایت و ایجاد زیر ساختها و زیر بناها با رعایت اصول آمایش سرزمینی
  • رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور از طریق ارتقاء کیفیت کالا، شناسایی و تحصیل بازار و حمایتهای مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات
  • کسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی
  • ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و بر قراری پیوند آنها با صنایع بزرک به منظور هم افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.

توجه به موارد فوق نشان دهنده اهمیت زیاد مسائلی مانند تولید، و اشتغال زایی، مصرف کالاهای داخلی، نوآوری و  مسائلی از این دست می باشد. برای حرکت در جهت تحقق اهداف فوق همه افراد جامعه مسئول می باشند  به ویژه کسانی که در بخش تولید حضور دارند که با نوآوری، تولید کالاهای باکیفیت بالاتر و قیمت پایین تر نسبت به رقبا راه را بر مهاجمین اقتصادی و ورود کالاهای مصرفی به کشور سد کنند و همه افراد دیگری که سرمایه های خود را در تولید، سرمایه گذاری می کنند، کارآفرینان، کارگران، آنان‌که در بخش صادرات فعال‌اند و همچنین همه آنانی که در این فرآیند نقشی ایفاء می نمایند ، سهم دولت در اين كار، پشتيبانى از کار آفرینان، توليدات داخلی صنعتى و كشاورزى است. سهم سرمايه ‏داران و كارگران، تقويت چرخه‏ ى توليد ، کسب قابلیتها و شایستگی های ممتاز در امر توليد می باشد. و سهم مردم مصرف توليدات داخلى است.مزیت رقابتی، نوآوری و قابلیتهای بازاریابی از عواملی می باشند که هر کدام به نوبه خود تاثیر به سزایی بر موارد فوق الذکر دارند عواملی که با توجه و بهره گیری از آنها باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی، بهبود عملکرد مالی شرکتهای داخلی، به جریان افتادن سرمایه های داخلی در امر تولید، کاهش وابستکی به کالاهای خارجی، کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رفاه عمومی و مواردی از این دست میشود.از اينرو در این تحقیق سعی گردیده، ديدگاههاي مزيت رقابتي پایدار و بعضی ابعاد و عوامل کليدي موثر در بهبود آن از قبیل قابلیتهای بازاریابی، نوآوری و تبيين گردند و همچنین برای استفاده در سياستگذاري در سطح بنگاههای اقصادی رابطه عوامل یاد شده با یکدیگر و نحوه تاثیر آنها برهم مورد بررسی قرار گیرد.

قابلیت بازاریابی،قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی،قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

فصل اول : كليات تحقيق

۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴- سوالات تحقیق
۱-۵- فرضیه ها
۱-۶- اهداف تحقیق
۱-۷- پیشینه تحقیق
۱-۸- جامعه آماری و حجم نمونه
۱-۹- ابزار تحقیق
۱-۱۰- روش تحقیق
۱-۱۱- روشهای تجزیه و تحلیل
۱-۱۲- محدودیتها
۱-۱۳- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
۱-۱۳-۲- قابلیت بازاریابی
۱-۱۳-۳- قابلیت نوآوری
۱-۱۳-۴- مزیت رقابتی پایدار

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- بخش اول: مزیت رقابتی پایدار

۲-۲-۱- انواع مزیت رقابتی
۲-۲-۱-۱- مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی
۲-۲-۱-۲- مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس
۲-۲-۱-۳- مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود
۲-۲-۱-۴- مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب
۲-۲-۱-۵- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار
۲-۲-۲- تعاریف و مفاهیم
۲-۲-۳- منابع مزیت رقابتی
۲-۲-۳-۱- نگرش مبتنی بر منابع
۲-۲-۳-۲- نگرش رقابت بر مبنای شایستگی
۲-۲-۳-۳- نگرش قابلیتهای پویا
۲-۲-۳-۴- دیدگاه برخی دیگر از محققان
۲-۲-۴- مدل پنج نیروی رقابتی پورتر
۲-۲-۵- موضع یابی و راهبردهای عام پورتر
۲-۲-۶- مدل الماس مزیت رقابتی پورتر
۲-۲-۶-۱- شرایط عوامل تولید
۲-۲-۷- مدل وی.آر.آی.آو
۲-۲-۸- مدل مبتنی بر منابع و کارکرد راهبرد

۲-۳- بخش دوم:

۲-۳-۱- تعاریف و مفاهیم
۲-۳-۲- گستردگی
۲-۳-۳- ضرورت
۲-۳-۴- سازمانی
۲-۳-۴-۱- تاریخچه و تعاریف سازمانی
۲-۳-۴-۲- فرایند سازمانی
۲-۳-۴-۳- تفاوت فردی و سازمانی
۲-۳-۵- گرایشات کارآفرینانه و ابعاد
۲-۳-۵-۱- ابعاد از نظر هیستریچ
۲-۳-۵-۲- ابعاد از نظر لومپن و دس
۲-۲-۵-۳- ابعاد از نظر دانشگاه پرتوریا
۲-۳-۶- ضرورت برای تحول سازمانهای امروزی
۲-۳-۷- ویژگیهای کارآفرینان
۲-۳-۷-۱- ویژگیهای کارآفرینان از نگاه اسلام
۲-۳-۷-۲- مدیر به عنوان کارآفرین
۲-۳-۸- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه
۲-۳-۸-۱- تاثیر متقابل فرهنگ و
۲-۳-۹- ویژگیهای سازمانهای کارآفرین
۲-۳-۱۰- گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان
۲-۳-۱۱- مدلهای
۲-۳-۱۱-۱- مدل رويدادي آلبرت شاپیرو
۲-۳-۱۱-۲- مدل روبرت هیستریچ و آنتونیک
۲-۳-۱۱-۳- مدل بوژان
۲-۳-۱۱-۴- مدل فرایند جونز
۲-۳-۱۱-۵- مدل شرکتی و ادراک مدیران میانی
۲-۳-۱۱-۶- مفهومی سازمانی
۲-۳-۱۱-۷- مدل تاثیر عوامل محیطی دس و لومپکین
۲-۳-۱۱-۸- مدل فرایندی احمد پور
۲-۳-۱۱-۹- تشابهات عوامل موثر بر سازمانی در مدلهای مختلف
۲-۳-۱۲- فرصت
۲-۳-۱۳- رابطه خلاقیت و نوآوری

۲-۴- بخش سوم: نوآوری

۲-۴-۱- تعاریف و مفاهیم
۲-۴-۲- مفاهیم سه گانه نوآوری
۲-۴-۲-۱- نوآوری به عنوان دستاورد فن آورانه
۲-۴-۲-۲- نوآوری بعنوان آثار تبعی دستاوردها
۲-۴-۲-۳- نوآوری به عنوان قابلیتهای پویا
۲-۴-۳- ویژگیهای سازمانهای نوآور
۲-۴-۳-۱- ویژگیهای ساختاری
۲-۴-۳-۲- ویژگیهای فرهنگی
۲-۴-۳-۳- ویژگیهای انسانی
۲-۴-۴- مهارتهای موسسات نوآور از نظر کمیسیسون اروپا
۲-۴-۴-۱- مهارتهای استراتژیک
۲-۴-۴-۲- مهارتهای سازمانی
۲-۴-۵- منابع نوآوری در سازمانهای کارآفرین
۲-۴-۵-۱- منبع درون سازمانى
۲-۴-۵-۲- منبع برون سازمانى
۲-۴-۶- فرآیند نوآوری
۲-۴-۶-۱- گامهای فرآیند نوآوری
۲-۴-۷- مدلهای نوآوری
۲-۴-۷-۱- مدل فرآیندی نوآوری(فریستو)
۲-۴-۷-۲- مدل نوآوری پاسکلا
۲-۴-۷-۳- مدل نوآوری کوپر
۲-۴-۸- انواع نوآوری
۲-۴-۸-۱- نوآوري بنيادي
۲-۴-۸-۲- نوآوري مبتني بر توسعه عملکرد محصول
۲-۴-۸-۳- نوآوري مبتني بر ساختار فناوري
۲-۴-۸-۴- نوآوري در زمينه نام محصول و شهرت آن برچسب کالا
۲-۴-۸-۵- نوآوري در فرايند
۲-۴-۸-۶- نوآوري در طراحي
۲-۴-۸-۷- نوآوري در زمينه تجديد فرمول سازي
۲-۴-۸-۸- نوآوري در ارائه خدمات
۲-۴-۸-۹- نوآوري در بسته بندي
۲-۴-۹- تفاوت خلاقیت و نوآوری
۲-۴-۱۰- راه های تقویت خلاقیت و نوآوری

۲-۵- بخش چهارم: بازاریابی

۲-۵-۱- تعاریف و مفاهیم
۲-۵-۲- ابعاد گوناگون بازاریابی
۲-۵-۳- بررسی و تحلیل سیستم بازار
۲-۵-۳-۱- هدف
۲-۵-۳-۲- اجزاء
۲-۵-۳-۳- منابع
۲-۵-۳-۴- محیط
۲-۵-۳-۵- مدیریت
۲-۵-۴- محیط شناسی در بازار
۲-۵-۴-۱- عناصر محیط بازار
۲-۵-۵- برنامه های ورود به فعالیتهای جدید و توسعه
۲-۵-۵-۱- موقعیت رشد داخلی
۲-۵-۵-۲- موقعیت رشد خارجی همگون
۲-۵-۵-۳- موقعیت رشد خارجی ناهمگون
۲-۵-۶- استراتژی های کلی و تبیین خط و مشی کلی بازاریابی
۲-۵-۶-۱- قیمت گذاری
۲-۵-۶-۲- توسعه
۲-۵-۶-۳- توزیع
۲-۵-۶-۴- محیط
۲-۵-۶-۵- مشتری
۲-۵-۶-۶- فرهنگ کار در سازمان
۲-۵-۷- قابلیتهای بازاریابی
۲-۵-۸- و بازاریابی
۲-۶- بخش پنجم پیشینه تحقیق
۲-۶-۱- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی
۲-۶-۲- سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی
۲-۷- بخش ششم جامعه آماری

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۲-۱- تحقيق توصيفي
۳-۳- نوع تحقیق
۳-۳-۱- تحقیق کاربردی
۳-۳-۲- ویژگیهای تحقیق کاربردی
۳-۴- متغییرهای تحقیق و مدل مفهومی
۳-۴-۱- متغير وابسته
۳-۴-۲- متغيرمستقل
۳-۴-۳- مدل مفهومی تحقیق
۳-۵- جامعه آماري
۳-۵-۱- قلمروي مکاني تحقيق
۳-۵-۲- قلمروي زمانی تحقيق
۳-۶- حجم نمونه
۳-۶-۱- روش نمونه گيري
۳-۶-۲- نمونه اماري
۳-۶-۳- تعيين حجم نمونه
۳-۷- ابزار تحقیق
۳-۷-۱- روش کتابخانه اي
۳-۷-۲- روش ميداني
۳-۷-۳- شاخص ها و تطبیق سوالات پرسشنامه با فرضیات
۳-۷-۳-۱- شاخص‌سازي
۳-۷-۳-۲- جدول ارتباطات سوالات پرسشنامه با فرضیات
۳-۸- پایایی و روایی پرسشنامه
۳-۸-۱- پايائي
۳-۸-۲- روائي
۳-۹- تجزيه و تحليل داده ها
۳-۹-۱- رگرسيون
۳-۹-۲- تحلیل واريانس فريدمن
۳-۹-۳- ضريب همبستگي
۳-۹-۴- آزمون میانگین یک جامعه آماری
۳-۹-۵- مدل ساختاري
۳-۹-۵-۱- تفسیر ارقام تحلیل مسیر
۳-۹-۵-۲- ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر
۳-۹-۵-۳- مراحل مدل معادلات ساختاري

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه
۴-۲- بخش اول : تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی به کمک آمار توصیفی
۴-۳- بخش دوم : تجزیه و تحليل فرضيات تحقيق به کمک آمار استنباطی
۴-۳-۱- آزمون میانگین یک جامعه آماری (آزمون تی استیودنت)
۴-۳-۲- آزمون همبستگی
۴-۳-۳- آزمون کولمو گروف – اسمیرنف
۴-۳-۴- آزمون فرضیات
۴-۴- بخش سوم : آزمون يکسان بودن اولويت بندي(رتبه بندي)
۴-۵- بخش پنجم : بررسی مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل ساختاری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه
۵-۲- مرور و نتایج فرضیات
۵-۳- نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۴- محدودیتهای تحقیق
منابع و ضمائم
– منابع و مأخذ فارسي
– منابع و مأخذ لاتين
– پرسشنامه تحقيق
– پیوستها
– چکیده انگلیسی

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۲۳۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۵۹۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود رایگان پروژه پولشویی و نظام پولی

دانلود رایگان پروژه پولشویی و نظام پولی

چکیده: انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *