دانلود پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۴۸۵کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۴۶| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد ۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان­های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می­شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،۱۹۹۵  ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری ۹۵ درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری ۹۵ درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پرداخته شده  . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود. در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود ارائه شده است.

۱-۱ )مقدمه

یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست، اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی با قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد تیت من و ترومن[۱] (۱۹۸۹) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص۳)[۲].هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸، ص۴۴۹)[۳].در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند.یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد(مشایخی و صفری، ۱۳۸۵،ص ۳۶)۱.جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست  و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایددر مقابل حسابرسان می­توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.با توجه به مطالب مطرح شده در بالا هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟

۱-۲بیان مسئله

یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می گیرد،” گزارشگری سود” می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روشها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روشهایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران ازوضعیت شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و… مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورتهای مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است. فرصت مدیریت سود در شرکت­های دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است،به این دلیل که  مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه­های اضافی و یا حتی در پروژه­های دارای خالص ارزش­ فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه­گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهام­داران را بیشینه نمی­کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند.مدیران این شرکت­ها به طور فرصت­طلبانه­ای برای منافع شخصی خود رفتار می­کنند و تمایل دارند تا در پروژه­های بی­فایده، سرمایه­گذاری­های افراطی و سوء استفاده از وجوه نقد درگیر شوند.تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت­های رشد اندک، به سرمایه­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی می­توانند از طریق ایجاد سرمایه­گذاری­­هایی که ثروت سهام­داران را بیشینه نمی­کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهام­داران را بیشینه نمی­کند سرانجام می­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهام­داران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه­­گذاری­ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سودها استفاده می­کنند.همان طور که در بالا اشاره شد هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند.در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.تندلوو ون استرایلن ،۲۰۰۸، درمقاله” مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در اورپا: مدرک از بازاربخش خصوصی “به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود در کشورهای اورپایی پرداخته و با در نظر گرفتن ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و بررسی مدیریت سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت و مقایسه با مدیریت سود صورت گرفته درشرکت هایی که توسط غیر ۴ شرکت بزرگ حسابرسی شده اند، پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود داشته وکیفیت بالای حسابرسی در شرکت هایی که دارای قوانین مالیاتی مشابه هستند باعث محدودیت (کاهش) در مدیریت سود می شود (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸،ص ۴۴۸)[۱].همچنین در پژوهش انجام شده توسط چن وهمکاران[۲]  (۲۰۰۵) در مقاله “کیفیت حسابرسی ومدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام  تایوان” به بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداخته، و با انتخاب ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه  سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت با سود در سایر شرکت هایی که توسط غیر این چهار شرکت حسابرسی شده اند،  قبل و بعد از عرضه عمومی سهام[۳] در تایوان پرداخته اند و نتیجه حاکی از این بود که اولاً در چنین شرکت هایی مدیریت سود روی می دهد و ثانیاً بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود(چن و همکاران، ۲۰۰۵،ص ۸۸)[۴].در ادبیات حسابداری ارائه تعریف درستی از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز بین مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص  نشدهاست. همچنین ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است از آنجا که عوامل زیادی بر کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۴)[۵].کیفیت حسابرسی،وجه نقد آزاد و مدیریت سود  به عنوان متغیرهای اصلی پژوهش بوده و بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود هدف اصلی پژوهش است. در تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مثل دی آنجلو ،۱۹۸۱، پالرموس[۶](۱۹۸۸)، تندلو و ون استرلین ۲۰۰۸، چن و همکاران ۲۰۰۵  و سایر محققان، موسسات حسابرسی که عضو ۴ بزرگ (قبلا” به موسسات حسابرسی ۶ بزرگ و۸ بزرگ معروف بودند) هستند را به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ و دارای اعتبار وشهرت در نظر گرفته ودر تحقیقات خود حسابرسی های انجام گرفته شده به وسیله آنها را به عنوان حسابرسی با کیفیت بالا مطرح کرده اند و آن را به عنوان معیار و شاخص کیفیت حسابرسی در تحقیقات خود آورده اند. به این دلیل که، شرکت های عضو ۴ بزرگ علاوه بر شهرت واعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال (ظاهری و باطنی ) در برابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثر گذار در افزایش کیفیت موفق عمل می­کنند. با توجه به اینکه آقای مرتضی قربانی ،۱۳۸۸، در پایان نامه خود با عنوان ” بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی” موسسات حسابرسی را به ۲ گروه موسسات حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی) و غیر بزرگ (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی) تقسیم نموده و کیفیت حسابرسی را در هر دو گروه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که در سطح خطای ۵ درصد موسسات بزرگ حسابرسی (سازمان حسابرسی) کیفیت بالاتری نسبت به موسسات کوچک حسابرسی (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی)  دارند (قربانی، ۱۳۸۸،ص ۳)۱. در این پژوهش نیز سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار وشهرت بالا در ایران در نظر گرفته شده است، بنابراین شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی به عنوان شرکت هایی در نظر گرفته می شوند که اقلام صورت های مالی آنها از اعتبار بالایی برخوردار بوده  و  در نهایت کیفیت  حسابرسی  بالاتریخواهند داشت. و در مقابل، شرکت های حسابرسی شده به وسیله سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی) در نظر گرفته می شود که  اندازه آنها نسبت به سازمان کوچکتر است. این موسسات حسابرسی در مقابل سازمان حسابرسی از میزان اعتبار دهی کمتری برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی پایین تری از لحاظ حفظ استقلال، آموزش کارکنان و غیره خواهند داشت. وسپس با توجه به هدف اصلی پژوهش مدیریت سود صورت گرفته در شرکت هایی که توسط این دو گروه حسابرسی شده اند مورد بررسی قرار داده شده است. برای اندازه گیری مدیریت سود مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. شرکت های مورد بررسی در این پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین ۱۳۸۴تا ۱۳۸۸ بوده است.با توجه به این که شناسایی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند اطلاعات بسیار مفیدی را در زمینه کیفیت حسابرسی و نقش آن در کاهش رفتارهای مدیریت سود توسط مدیران داشته باشد هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

کیفیت حسابرسی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

چکیده: ۱

مقدمه:۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ )مقدمه ۴

۲-۱ )تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱) بیان مساله ۷

۴-۱) فرضیه های پژوهش.. ۱۱

۵-۱) اهداف  پژوهش.. ۱۱

۶-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۱۲

۷-۱ ) حدود مطالعاتی. ۱۳

۱-۷-۱)قلمرو موضوعی. ۱۳

۲-۷-۱) قلمرو زمانی. ۱۳

۳-۷-۱) قلمرو مکانی. ۱۳

۸-۱)واژگان کلیدی و اصطلاحات..۱۴

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۷

۲-۲) کیفیت حسابرسی : ۱۷

۱-۲-۲) چارچوب کیفیت حسابرسی. ۱۸

۲-۲-۲) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی. ۲۰

۱-۲-۲-۲) تقاضا برای کیفیت حسابرسی. ۲۲

۲-۲-۲-۲) عرضه کیفیت حسابرسی. ۲۳

۳-۲-۲-۲) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی. ۲۴

۴-۲-۲-۲) محصولات کیفیت حسابرسی. ۲۶

۵-۲-۲-۲) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی. ۳۳

۳-۲) اندازه حسابرس.. ۳۵

۴-۲) تخصص  گرایی در صنعت.. ۳۷

۵-۲) دوره تصدی حسابرس.. ۳۹

۶-۲تعریف جریان وجوه نقد آزاد ۴۰

۱-۶-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد ۴۰

۲-۶-۲ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. ۴۱

۷-۲ نظریه مدیریت سود ۴۳

۱-۷-۲ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود ۴۴

۲-۷-۲ منتخب نظریه های رقیب.. ۴۶

۳-۷-۲نظریه ی شرکت.. ۴۷

۴-۷-۲ رویکرد هزینه ی قراردادها ۴۹

۵-۷-۲)مدیریت سود ۵۱

۱-۵-۷-۲) فرضیه های طرح پاداش.. ۵۳

۲-۵-۷-۲) فرضیه های قرارداد بدهی. ۵۳

۳-۵-۷-۲) فرضیه های هزینه های سیاسی. ۵۳

۶-۷-۲) انگیزه های مدیریت سود ۵۴

۱-۶-۷-۲) تامین انتظارات تحلیل گران مالی. ۵۴

۲-۶-۷-۲) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی  ۵۵

۳-۶-۷-۲) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب.. ۵۵

۴-۶-۷-۲) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی. ۵۶

۵-۶-۷-۲) تعویض مدیریت.. ۵۶

۷-۷-۲)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد ۵۶

۸-۲)مفاهیم مختلف سود ۵۸

۱-۸-۲)سود ۵۸

۲-۸-۲) اهداف گزارشگری سود ۵۸

۳-۸-۲)  پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود ۵۹

۴-۸-۲) فواید سود برای سرمایه گذاران. ۶۰

۵-۸-۲) تئوری نمایندگی. ۶۲

۶-۸-۲) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. ۶۵

۱-۶-۸-۲) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. ۶۶

۲-۶-۸-۲) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک. ۶۷

۷-۸-۲) هموار سازی سود ۶۷

۱-۷-۸-۲) انواع هموارسازی سود ۶۹

۲-۷-۸-۲) روش های هموارسازی سود ۷۱

۸-۸-۲) حسابداری تعدیلات جامع. ۷۱

۹-۸-۲) حساب سازی. ۷۲

۹-۲) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی. ۷۲

۱۰-۲) بحث کلی. ۷۶

۱۱-۲) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. ۸۱

۱-۱۱-۲) پژوهشهای انجام شده برون از کشور. ۸۱

۲-۱۱-۲) پژوهشهای انجام شده درون کشور.۹۰

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ )مقدمه ۹۶

۲-۳) روش پژوهش.. ۹۶

۳-۳) پرسش های تحقیق. ۹۶

۴-۳) مدل تحلیلی تحقیق. ۹۷

۵-۳) جامعه و نمونه آماری. ۱۰۱

۱-۵-۳) جامعه آماری. ۱۰۱

۲-۵-۳) نمونه آماری. ۱۰۲

۶-۳) فرضیه های پژوهش.. ۱۰۲

۷-۳) گرد آوری اطلاعات.. ۱۰۳

۸-۳) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش.. ۱۰۳

۱-۸-۳) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 103

۲-۸-۳) آزمون دوربین – واتسون (DW) 104

۳-۸-۳) دیاگرام پراکنش و معادله خط. ۱۰۵

۴-۸-۳) تحلیل رگرسیون. ۱۰۵

۵-۸-۳) ضریب همبستگی پیرسون.۱۰۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۱۰۸

۲-۴آمار توصیفی. ۱۰۹

۳-۴ آزمون نرمالیتی. ۱۱۰

۵-۳ بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها ۱۱۱

۶-۳ بررسی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیونی. ۱۱۲

۷-۴تفسیر مدل: ۱۱۵

۸-۴ رگرسیون چندگانه حاصل از روش گام به گام ۱۱۵

۹-۴ تفسیر مدل: ۱۱۷

۱۰-۴ آزمون فرضیه ها ۱۱۷

۱۱-۴ بررسی اعتبار مدل.۱۱۹

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۲۲

۲-۵) نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۲

۱-۲-۵) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول: ۱۲۲

۲-۲-۵) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۲۳

۳-۲-۵) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم: ۱۲۴

۳-۵) نتیجه گیری. ۱۲۵

۴-۵) پیشنهادها ۱۲۵

۱-۴-۵) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.. ۱۲۵

۲-۴-۵) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. ۱۲۶

۵-۵) محدودیت های پژوهش.. ۱۲۷

پیوست ها

خروجی نرم افزار. ۱۳۰

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۴۰

منابع لاتین: ۱۴۱

چکیده انگلیسی. ۱۴۶

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۴۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *