دانلود پایان نامه ارائه مدل جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب

نوع فایل : (pdf) | حجم: ۲.۶مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۱۷| قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

ریسک در پروژه یک رویداد غیر قطعی است که در صورت وقوع اثر مثبت یا منفی بر روی اهداف پروژه می باشد .این عوامل ریسک زا و غیر قطعی می تواند دستیابی به اهداف پروژه عظیم را تحت تاثیر قرار دهند. براساس مدیریت ریسک پروژه شامل اقداماتی جهت شناسایی .تحلیل و پاسخگویی به موارد عدم قطعیت نقش موثری در حداکثر سازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن وقایع نامطلوب ایفا می نماید.در این تحقیق با کسب نظر خبرگان و با بکار گیری روش دلفی در سه مرحله و نیز یررسی ریسک های بالقوه در تحقیقات قبلی موارد ریسک براساس متولی ریسک و نیز تاثیر ریسک بر اهداف پروژه دسته بندی شده است .این تحقیق از لحاظ ماهیت یک تحقیق اکتشافی بوده و از لحاظ ساختاری مطالعه موردی بر روی پروژه ساخت الفین سیزدهم می باشد .در ادامه میزان تاثیر هر ریسک بر روی اهداف پروژه(زمان .کیفیت .هزینه .ایمنی)با استفاده از مصاحبه مستیقیم و تکمیل پرسشنامه براساس نظرات ۳۴ تن از مدیران و متخصصین از پروژه های ساخت پتروشیمی آنالیز و الویت بندی شده است .شاخص ترین ریسک های به دست آمده شامل:عدم نقدینگی کارفرما .توان مالی ناکافی پیمانکاران .یرنامه زمان بندی فشرده .تحریم/جنگ.تورم قیمتها .اشتباه در زمان بندی و توالی فعالیتها.ضعیف مدیریتی پیمانکار و…می باشد که جهت مقابله با تاثیرات منفی آن اقدامات واکنشی از قبیل :برنامه ریزی مالی مناسب و تهیه جریان نقدی.برنامه ریزس منابع و مواد .محاسبه ارزش کب شده .استقرارسیستم مدیریت دانش و سوابق پروژه ها و…جهت پیاده سازی ارائه گردیده است.در ادامه فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارائه مدل جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب ارائه شده است.

مدیریت ریسک پروژه ها

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارائه مدل جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب(پروژه الفین سیزدهم ایلام)

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه
۱-۱-۱اهداف طرح
۱-۱-۲پروزهای مجتمع پتروشیمی ایلام و مشخصات پیمانکاران آن
۱-۲اهداف تحقیق:
۱-۳روش تحقیق
۱-۴ روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات
۱-۵مشکلات و محدودیتای تحقیق
۱-۶منابع اطلاعات

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق

۲-۱تعاریف:
۲-۱-۱عدم قطعیت
۲-۱-۲احتمال وقوع
۲-۱-۳پروژه:
۲-۱-۴چرخه حیات پروژه:
۲-۱-۵مدیریت پروژه
۲-۱-۶استاندارد:
۲-۲-تاریخچه مدیریت پروژ
۲-۲-۱گانت چارت در اوائل دهه۱۹۰۰میلادی
۲-۲-۲مدیریت پروژه در دهه۱۹۵۰و۱۹۶۰میلادی
۲-۲-۳روند پیشرفت مدیریت پروژه پس از سال۱۹۶۰
۲-۳استانداردهای مدیریت پروژه
۲-۳-۱برخی استانداردهای مهم مدیریت پروژ
۲-۴ریسک
۲-۴-۱مفهوم ریسک
۲-۴-۲تعاریف ریسک
۲-۴-۳دسته بندی ریسکت
۲-۵مدیریت ریسک
۲-۵-۱تعریف مدیریت ریسک
۲-۵-۲کاربرد مدیریت ریسک
۲-۵-۳ سیر تحول مدیریت ریسک
۲-۵-۴مقایسه فرایندهای مدیریت ریسک در ساختار های مختلف مدیریت پروژه
۲-۵-۵حوزه های مختلف استانداردPMBOK
۲-۵-۶مدیریت ریسک در استانداردPMBOK
۲-۶ادبیات تحقیق به تفکیک مراحل مدیریت ریسک
۲-۶-۱برنامه ریزی مدیریت ریسک در استانداردPMBOK
۲-۶-۲شناسایی ریسک
۲-۶-۳تحلیل کیفی و کمی ریسک
۲-۶-۴برنامه ریزی واکنش به ریسک در PMBOK
۲-۶-۵کنترل و نظارت بر ریسک در استانداردPMBOK
۲-۶-۶برنامه ریزی مواجهه با ریسک در استاندارد عمل مدیریت ریسک
۲-۶-۷ادبیات تحقیق برنامه های واکنش و کنترل ریسک در تحقیق قبل

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

۳-۱برنامه ریزی مدیریت ریسک
۳-۱-۱شرح پروژه
۳-۱-۲هدف از اجرایی مدیریت ریسک و محدوده تحقیق
۳-۱-۳مقیاس های کمی سازی اثر ریسک احتمال وقوع
۳-۱-۴سازمان مدیریت ریسک
۳-۱-۵تعین ساختار پایگاه داده ریسک
۳-۱-۶ساختار شکست ریسک
۳-۲-برسی سوابق موجود پروژه ها و مشکلات پیش روی آنها
۳-۴-بررسی ادبیات تحقیق در بخش مدیریت ریسک پروژ
۳-۵-جامعه آماری تحقیق
۳-۶-جمع آوری اطلاعات
۳-۶-۱-آموزش و انگیزش پرسش شوندگان
۳-۶-۲-روش جمع آوری اطلاعات
۳-۷- پایایی ابزار:
۳-۸-شناسایی موارد ریسک و غیر قطعی در محیط داخلی و خارجی پروژه و ساختار بندی آن
۳-۸-۱تهیه ریسک های بالقوه:
۳-۸-۲شناسایی منشاهای ریسک و ایجاد ساختار ریسک پروژه الفین
۳-۸-۲-۱-روش دلفی سه مرحله ای
۳-۹-پرسشنامه:
۳-۹-۱تعاریف
۳-۹-۲-اطلاعات شخصی افراد
۳-۹-۳-معیار های کمی سازی احتمال و شدت اثر
۳-۹-۴-تعین احتمال وقوع ریسک
۳-۹-۵-تعین شدت اثر ریسک بر اهداف(زمان.هزینه .کیفیت .ایمنی)
۳-۹-۶-تعین میزات تاثیر هر دسته از متولیان ریسک بر پروژه
۳-۱۰-معیار های کمی سازی شدت تاثیر بر اهداف و احتمال وقوع ریسک
۳-۱۱-آنالیز کمی
۳-۱۲-اولویت بندی ریسک های مختلف
۳-۱۳-تحیلیل تاثیر ریسک های محدوده بر بحرانی مهم بر اهداف پروژه
۳-۱۴-رتبه بندی فاکتور تاثیر هر ریسک برکلیه اهداف پروژه
۳-۱۴-۱تعین اوزان نسبی اهداف پروژه با روش AHPگروهی
۳-۱۴-۲محاسبه تاثیر ریسک درپروژه
۳-۱۵-تعیین برنامه واکنش به ریسک
۳-۱۶-تعیین ملزومات برنامه های واکنشی
۳-۱۷-به روز رسانی اطلاعات مربوط به برنامه های واکنش و پایش اجرای آن
۳-۱۸ به روز رسانی برنامه مدیریت ریسک و برنامه مدیریت پروژه

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-نتایج پرسشنامه
۴-۱-۱-مشخصات پاسخ دهندگان
۴-۱-۲احتمال وقوع ریسک
۴-۱-۳-تاثیر ریسک بر هدف زمان
۴-۱-۴-تاثیر ریسک بر هدف هزینه
۴-۱-۵-تاثیر ریسک های بر هدف کیفیت
۴-۱-۶تاثیر ریسک های بر هدف ایمنی
۴-۱-۷تاثیر متولیان ریسک در هر یک از اهداف پروژه
۴-۱-۸-تاثیر ریسک بر پروژه
۴-۲-نتایج پایداری ابزار
۴-۳-نتایج پاسخ های پرسش شوندگان به تاثیر ریسک براهداف مختلف
۴-۴-نتایج اولویت بندی تاثیرات ریسک براهداف پروژه و تحلیل اثر آن
۴-۴-۱ریسک های بحران موثر بر اهداف زمان:
۴-۴-۲ریسک های بحران موثر بر اهداف هزینه :
۴-۴-۳ریسک های بحران موثر بر اهداف کیفیت:
۴-۴-۴ریسک های بحران موثر بر اهداف ایمنی:
۴-۵-نتایج پاسخ دهند گان به تاثیر متولیان ریسک
۴-۶-نتایج تاثیر ریسک ها به صورت توام بر اهداف پروژه
فصل پنچم:نتیجه گیری و پیشنهادات پروژهش
۵-۱-برنامه های واکنش یا پاسخ به ریسک بحرانی و مهم
۵-۱-۱-برنامه های واکنش محدوده ریسک های بحرانی
۵-۱-۲-برنامه های واکنش محدوده ریسک های مهم
۵-۲-ثبت نتایج اقدامات واکنشی و بازنگری در برنامه مدیریت ریسک
۵-۳-نمونه تکمیل شده ساختار بانک اطلاعاتی ثبت و کنترل اطلاعات ریسک
۵-۴-پیشنهادات جهت تحقیقات بعدی
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها

 

نوع فایل : (pdf)

تعداد صفحات : ۲۱۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

امتیاز دادن به مطلب
مدیریت ریسک پروژه ها

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *