دانلود پایان نامه ارائه مدل جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب

نوع فایل : (pdf) | حجم: ۲.۶مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۱۷| قیمت : ۷۰۰۰ تومان

ریسک در پروژه یک رویداد غیر قطعی است که در صورت وقوع اثر مثبت یا منفی بر روی اهداف پروژه می باشد .این عوامل ریسک زا و غیر قطعی می تواند دستیابی به اهداف پروژه عظیم را تحت تاثیر قرار دهند. براساس مدیریت ریسک پروژه شامل اقداماتی جهت شناسایی .تحلیل و پاسخگویی به موارد عدم قطعیت نقش موثری در حداکثر سازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن وقایع نامطلوب ایفا می نماید.در این تحقیق با کسب نظر خبرگان و با بکار گیری روش دلفی در سه مرحله و نیز یررسی ریسک های بالقوه در تحقیقات قبلی موارد ریسک براساس متولی ریسک و نیز تاثیر ریسک بر اهداف پروژه دسته بندی شده است .این تحقیق از لحاظ ماهیت یک تحقیق اکتشافی بوده و از لحاظ ساختاری مطالعه موردی بر روی پروژه ساخت الفین سیزدهم می باشد .در ادامه میزان تاثیر هر ریسک بر روی اهداف پروژه(زمان .کیفیت .هزینه .ایمنی)با استفاده از مصاحبه مستیقیم و تکمیل پرسشنامه براساس نظرات ۳۴ تن از مدیران و متخصصین از پروژه های ساخت پتروشیمی آنالیز و الویت بندی شده است .شاخص ترین ریسک های به دست آمده شامل:عدم نقدینگی کارفرما .توان مالی ناکافی پیمانکاران .یرنامه زمان بندی فشرده .تحریم/جنگ.تورم قیمتها .اشتباه در زمان بندی و توالی فعالیتها.ضعیف مدیریتی پیمانکار و…می باشد که جهت مقابله با تاثیرات منفی آن اقدامات واکنشی از قبیل :برنامه ریزی مالی مناسب و تهیه جریان نقدی.برنامه ریزس منابع و مواد .محاسبه ارزش کب شده .استقرارسیستم مدیریت دانش و سوابق پروژه ها و…جهت پیاده سازی ارائه گردیده است.در ادامه فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارائه مدل جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب ارائه شده است.

مدیریت ریسک پروژه ها

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارائه مدل جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب(پروژه الفین سیزدهم ایلام)

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه
۱-۱-۱اهداف طرح
۱-۱-۲پروزهای مجتمع پتروشیمی ایلام و مشخصات پیمانکاران آن
۱-۲اهداف تحقیق:
۱-۳روش تحقیق
۱-۴ روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات
۱-۵مشکلات و محدودیتای تحقیق
۱-۶منابع اطلاعات

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق

۲-۱تعاریف:
۲-۱-۱عدم قطعیت
۲-۱-۲احتمال وقوع
۲-۱-۳پروژه:
۲-۱-۴چرخه حیات پروژه:
۲-۱-۵مدیریت پروژه
۲-۱-۶استاندارد:
۲-۲-تاریخچه مدیریت پروژ
۲-۲-۱گانت چارت در اوائل دهه۱۹۰۰میلادی
۲-۲-۲مدیریت پروژه در دهه۱۹۵۰و۱۹۶۰میلادی
۲-۲-۳روند پیشرفت مدیریت پروژه پس از سال۱۹۶۰
۲-۳استانداردهای مدیریت پروژه
۲-۳-۱برخی استانداردهای مهم مدیریت پروژ
۲-۴ریسک
۲-۴-۱مفهوم ریسک
۲-۴-۲تعاریف ریسک
۲-۴-۳دسته بندی ریسکت
۲-۵مدیریت ریسک
۲-۵-۱تعریف مدیریت ریسک
۲-۵-۲کاربرد مدیریت ریسک
۲-۵-۳ سیر تحول مدیریت ریسک
۲-۵-۴مقایسه فرایندهای مدیریت ریسک در ساختار های مختلف مدیریت پروژه
۲-۵-۵حوزه های مختلف استانداردPMBOK
۲-۵-۶مدیریت ریسک در استانداردPMBOK
۲-۶ادبیات تحقیق به تفکیک مراحل مدیریت ریسک
۲-۶-۱برنامه ریزی مدیریت ریسک در استانداردPMBOK
۲-۶-۲شناسایی ریسک
۲-۶-۳تحلیل کیفی و کمی ریسک
۲-۶-۴برنامه ریزی واکنش به ریسک در PMBOK
۲-۶-۵کنترل و نظارت بر ریسک در استانداردPMBOK
۲-۶-۶برنامه ریزی مواجهه با ریسک در استاندارد عمل مدیریت ریسک
۲-۶-۷ادبیات تحقیق برنامه های واکنش و کنترل ریسک در تحقیق قبل

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

۳-۱برنامه ریزی مدیریت ریسک
۳-۱-۱شرح پروژه
۳-۱-۲هدف از اجرایی مدیریت ریسک و محدوده تحقیق
۳-۱-۳مقیاس های کمی سازی اثر ریسک احتمال وقوع
۳-۱-۴سازمان مدیریت ریسک
۳-۱-۵تعین ساختار پایگاه داده ریسک
۳-۱-۶ساختار شکست ریسک
۳-۲-برسی سوابق موجود پروژه ها و مشکلات پیش روی آنها
۳-۴-بررسی ادبیات تحقیق در بخش مدیریت ریسک پروژ
۳-۵-جامعه آماری تحقیق
۳-۶-جمع آوری اطلاعات
۳-۶-۱-آموزش و انگیزش پرسش شوندگان
۳-۶-۲-روش جمع آوری اطلاعات
۳-۷- پایایی ابزار:
۳-۸-شناسایی موارد ریسک و غیر قطعی در محیط داخلی و خارجی پروژه و ساختار بندی آن
۳-۸-۱تهیه ریسک های بالقوه:
۳-۸-۲شناسایی منشاهای ریسک و ایجاد ساختار ریسک پروژه الفین
۳-۸-۲-۱-روش دلفی سه مرحله ای
۳-۹-پرسشنامه:
۳-۹-۱تعاریف
۳-۹-۲-اطلاعات شخصی افراد
۳-۹-۳-معیار های کمی سازی احتمال و شدت اثر
۳-۹-۴-تعین احتمال وقوع ریسک
۳-۹-۵-تعین شدت اثر ریسک بر اهداف(زمان.هزینه .کیفیت .ایمنی)
۳-۹-۶-تعین میزات تاثیر هر دسته از متولیان ریسک بر پروژه
۳-۱۰-معیار های کمی سازی شدت تاثیر بر اهداف و احتمال وقوع ریسک
۳-۱۱-آنالیز کمی
۳-۱۲-اولویت بندی ریسک های مختلف
۳-۱۳-تحیلیل تاثیر ریسک های محدوده بر بحرانی مهم بر اهداف پروژه
۳-۱۴-رتبه بندی فاکتور تاثیر هر ریسک برکلیه اهداف پروژه
۳-۱۴-۱تعین اوزان نسبی اهداف پروژه با روش AHPگروهی
۳-۱۴-۲محاسبه تاثیر ریسک درپروژه
۳-۱۵-تعیین برنامه واکنش به ریسک
۳-۱۶-تعیین ملزومات برنامه های واکنشی
۳-۱۷-به روز رسانی اطلاعات مربوط به برنامه های واکنش و پایش اجرای آن
۳-۱۸ به روز رسانی برنامه مدیریت ریسک و برنامه مدیریت پروژه

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-نتایج پرسشنامه
۴-۱-۱-مشخصات پاسخ دهندگان
۴-۱-۲احتمال وقوع ریسک
۴-۱-۳-تاثیر ریسک بر هدف زمان
۴-۱-۴-تاثیر ریسک بر هدف هزینه
۴-۱-۵-تاثیر ریسک های بر هدف کیفیت
۴-۱-۶تاثیر ریسک های بر هدف ایمنی
۴-۱-۷تاثیر متولیان ریسک در هر یک از اهداف پروژه
۴-۱-۸-تاثیر ریسک بر پروژه
۴-۲-نتایج پایداری ابزار
۴-۳-نتایج پاسخ های پرسش شوندگان به تاثیر ریسک براهداف مختلف
۴-۴-نتایج اولویت بندی تاثیرات ریسک براهداف پروژه و تحلیل اثر آن
۴-۴-۱ریسک های بحران موثر بر اهداف زمان:
۴-۴-۲ریسک های بحران موثر بر اهداف هزینه :
۴-۴-۳ریسک های بحران موثر بر اهداف کیفیت:
۴-۴-۴ریسک های بحران موثر بر اهداف ایمنی:
۴-۵-نتایج پاسخ دهند گان به تاثیر متولیان ریسک
۴-۶-نتایج تاثیر ریسک ها به صورت توام بر اهداف پروژه
فصل پنچم:نتیجه گیری و پیشنهادات پروژهش
۵-۱-برنامه های واکنش یا پاسخ به ریسک بحرانی و مهم
۵-۱-۱-برنامه های واکنش محدوده ریسک های بحرانی
۵-۱-۲-برنامه های واکنش محدوده ریسک های مهم
۵-۲-ثبت نتایج اقدامات واکنشی و بازنگری در برنامه مدیریت ریسک
۵-۳-نمونه تکمیل شده ساختار بانک اطلاعاتی ثبت و کنترل اطلاعات ریسک
۵-۴-پیشنهادات جهت تحقیقات بعدی
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها

 

نوع فایل : (pdf)

تعداد صفحات : ۲۱۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان

چکیده:هدف از این تحقیق شناسایی رابطه پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *