دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با رضایتمندی کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۷۵کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۸| قیمت : ۲۴۰۰۰ تومان

چکیده :پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مدیریت مشارکت و رضایتمندی کارکنان اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی خراسان شمالی انجام شده است. فرضیه اصلی پژوهش تعیین رابطه بین مدیریت مشارکت و رضایتمندی کارکنان می باشد.روش تحقیق توصیفی _ پیمایشی از نوع همبستگی  است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  خراسان شمالی است که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتربوده و تعداد آنها ۱۶۰ نفر می باشد. با استناد به جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۱۳ نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه مدیریت مشارکت دکتر سینتیادی . اسکات  (۱۹۹۱) و پرسشنامه رضایت شغلی مارتین کانن که هر دو پرسشنامه توسط کارکنان پاسخ داده شدند .  پژوهشگر جهت تعیین روایی هر دو پرسشنامه با توجه به استاندارد بودن آنها از نظر اساتید و متخصصان مدیریت بهره برده است و جهت تعیین اعتبار پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرنباخ استفاده نموده که در مورد پرسشنامه مدیریت مشارکت  ۹/۹۵  در مورد پرسشنامه رضایت شغلی۵۶/۹۶  بدست آمده است که دال بر پایایی پرسشنامه های مذکور می باشد.برای جمع آوری داده ها از تحقیقات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار  توصیفی و ضریب همبستگی رگرسیون استفاده شده است .نتایج بدست آمده نشان داد که بین مدیریت مشارکت و رضایت شغلی کار کنان رابطه معنا دار وجود دارد .همچنین از نتایج فرعی پژوهش حاضر نتیجه گیری می شود که بین گروهای خودگردان ،ارتباطات ،نظام پیشنهادات ،تفویض اختیار ،کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با رضایتمندی کارکنان  ارائه شده است.

۱-۱- مقدمه
مدﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻌﺎﺩ تلاش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮه روش ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ راهکارهائی ﺑـﺮای ﺣـﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺪه ای از ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ آرﻣﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن آﻳﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎﺋﻴﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧـﻮد ﮔـﺎﻣﻲ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﺎزﻣﺎن خویش ﺑﺮدارﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم، ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴـﺰ آن ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم از اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﻮﻳﺎ ﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺮ ﺑﺎﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ مجددا احیا شد. ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺭﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ، ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻛﺮﺕ ﻟﻮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﺁﻣﺪﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ دلپذیر کمک می نماید.ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ نیز ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ که ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻮ -ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
۱-۲- بیان مسئله و اهمیت تحقیق
در دنیای کنونی سرعت تغییرات به حدی است که آنچه تا دیروز انجام می شده، نمی تواند فرمولی برای موفقیت درآینده به حساب آید. امروزه وظیفه اصلی مدیران روشن کردن نیروی محرکه درونی انسانهاست که اگر چنین اتفاقی بیفتد شوری بر پا خواهد شد که به سادگی خاموش شدنی نیست .کارکنان هرسازمان به دلیل داشتن نظرات، افکار وخلاقیتهای متنوع و متفاوت با ارزش ترین سرمایه ها به حساب می آیند به همین منظور می توان گفت یکی از مدیریت هایی که می تواند به این سرمایه با ارزش ومتناسب با خصوصیات و روحیات آنها، هویت ببخشد مدیریت مشارکتی است. مدیریت مشارکتی عبارتست از فرآیند همکاری و نفوذ کارکنان در درجات مختلف فرآیند تصمیم گیری سازمان به طور فعال وواقعی و به صورت درگیری ذهنی وفکری وداوطلبانه و آگاهانه درجهت اهداف گروهی که منجر به انگیزش کارکنان وتلاش به منظورتحقق اهداف ومسئولیت پذیری و آفریندگی آنان شود.(فیضی،۱۳۸۶).مدیریت مشارکت براین اصل تاکید دارد که برای بالا بردن عملکرد و خشنودی کارکنان، مدیران باید آنان را در تصمیم گیری خود سهیم سازند. به عبارت دیگر اقتدار، اطلاعات، پاداشها وآموزش های سازمانی از بالابه پایین ترین رده‏های سازمانی سرازیر شود تا به افزایش توانمندی و بصیرت کارکنان بیانجامد ونهایتا ” بهره وری کلی سازمان افزایش یابد. اگر مدیریت مشارکت را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی وگروهی کارکنان درجهت حل مسائل و بهبود مستمر درتمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد وکارکنان است، میتوان گفت که مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظام های تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد. از مزایا و پیامدهای چشمگیری چون رضایتمندی کارکنان ، تقویت انگیزش در کارکنان، بهبود گردشکار درسازمان، بروز خلاقیت و نو آوری، تقلیل هزینه های تولید کالا و خدمات، افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان و همسو شدن هدفهای آنان با هدفهای سازمان و در نهایت افزایش رضایتمندی مشتری و بدست آوردن سهم بیشتر در بازار را درپی خواهد داشت. (تفرجی،۱۳۸۸).

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با رضایتمندی کارکنان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با رضایتمندی کارکنان

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه
۱-۲)بیان مسئله و اهمیت تحقیق
۱-۳) اهداف و فرضیه های تحقیق
۱-۴) فرضیه های تحقیق
۱-۵) متغیرهای پژوهش
۱-۶) تعاریف عملیاتی
۱-۷) پیشینه تحقیق
۱-۸) تعریف واژه های کلیدی

 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه
۲-۲- مفهوم مشارکت
۲-۳- تاریخچه مدیریت مشارکت
۲-۴- مبانی فلسفی مشارکت
۲-۵- فواید اجرای نظام مشارکتی
۲-۶-چیستی مدیریت مشارکتی
۲-۷- مفهوم مدیریت مشارکتی
۲-۸–نظریه پردازان مدیریت مشارکت
۲-۹- برنامه های راهبردی مشارکت در سازمان
۲-۱۰- موانع اجرای مشارکت
۲-۱۱- اصول ارزشی مشارکت
۲-۱۲- پیش نیازهای مشارکت
۲-۱۳- عوامل موثر در ایجاد ساختار مدیریت مشارکتی
۲-۱۴- پی آمد های مشارکت
۲-۱۵- تسهیل کننده های مدیریت مشارکت
۲-۱۶- اصول مدیریت مشارکت
۲-۱۷- انواع مشارکت
۲-۱۸- اصول مشارکت
۲-۱۹- ارزش های بنیادی مشارکت
۲-۲۰- نیروهای اثر گذار بر مشارکت
۲-۲۱- سطوح مشارکت
۲-۲۲- مزایای مشارکت
۲-۲۳- محدودیت های مشارکت
۲-۲۴- خواص مشارکت
۲-۲۵- شیوه های مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
۲-۲۶- توسعه مشارکت کارکنان به کمک اصول ۱۴ گانه دمینگ
۲-۲۷- دلایل عدم مشارکت کارکنان
۲-۲۸- الگوی مشارکت
۲-۲۹- متضیات مشارکت
۲-۳۰- رهنمود های برای اجرای موفقیت آمیز مشارکت
۲-۳۱- نقش ها در مدیریت مشارکتی
۲-۳۲- ویژگی های افراد مشارکت جو
۲-۳۳- ویژگی های سازمان مشارکت جو
۲-۳۴- آینده مدیریت مشارکت جو
۲-۳۵- پیشینه پژوهش های انجام شده پیرامون مدیریت مشارکت در داخل کشور
۲-۳۶- پژوهش های انجام شده پیرامون مدیریت مشارکت در داخل کشور
۲-۲- بخش دوم رضایتمندی
۲-۳۷- رضایت شغلی
۲-۳۸- تئوری های رضایت شغلی
۲-۳۹- تئور یهای فرآیند رضایت شغلی

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- جامعه آماری مورد مطالعه
۳-۳- حجم نمونه آماری (آزمودنیها)
۳-۴- روش های نمونه گیری
۳-۵- ابزار پژوهش
۳-۶- اعتبار و روایی ابزار پژوهش
۳-۷ – روش های تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
آزمون فرضیات
آزمون فرضیه اصلی
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
فرضیه جانبی اول
فرضیه جانبی دوم

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق
بحث و تفسیر
۵-۲- نتایج حاصل از فرضیه اول
بحث و تفسیر
۵-۳- نتایج حاصل از فرضیه دوم
بحث و تفسیر
۵-۴- نتایج حاصل از فرضیه سوم
بحث و تفسیر
۵-۵- نتایج حاصل از فرضیه چهارم
بحث و تفسیر
۵-۶- نتایج حاصل از فرضیه پنجم
بحث و تفسیر
۵-۷- نتیجه گیری
۵-۸- محدودیتها
۵-۹- پیشنهاد های تحقیق
۵-۹-۱- پیشنهاد های برگرفته از یافته های پژوهش
۵-۹-۲- پیشنهاد به سایر محققان
منابع
فهرست منابع و مأخذ فارسی
فهرست منابع و ماخذ لاتین
پیوست ها و پرسشنامه ها
چکیده به زبان انگلیسی

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۱۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *