خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه مديريت مشاركتی با رضایتمندی كاركنان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مديريت مشاركتی با رضایتمندی كاركنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۷۵کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۸| قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان

چکیده :پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مديريت مشاركت و رضایتمندی کارکنان اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي خراسان شمالی انجام شده است. فرضیه اصلی پژوهش تعیین رابطه بين مديريت مشاركت و رضایتمندی کارکنان می باشد.روش تحقیق توصیفی _ پیمایشی از نوع همبستگي  است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  خراسان شمالی است که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتربوده و تعداد آنها ۱۶۰ نفر می باشد. با استناد به جدول تعيين حجم نمونه کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۱۳ نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه مديريت مشاركت دكتر سينتيادي . اسكات  (۱۹۹۱) و پرسشنامه رضایت شغلی مارتین کانن كه هر دو پرسشنامه توسط كاركنان پاسخ داده شدند .  پژوهشگر جهت تعیین روایی هر دو پرسشنامه با توجه به استاندارد بودن آنها از نظر اساتید و متخصصان مدیریت بهره برده است و جهت تعیین اعتبار پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرنباخ استفاده نموده که در مورد پرسشنامه مديريت مشاركت  ۹/۹۵  در مورد پرسشنامه رضایت شغلی۵۶/۹۶  بدست آمده است که دال بر پایایی پرسشنامه های مذکور می باشد.برای جمع آوری داده ها از تحقیقات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار  توصيفي و ضريب همبستگي رگرسیون استفاده شده است .نتايج بدست آمده نشان داد كه بين مديريت مشاركت و رضایت شغلی كار كنان رابطه معنا دار وجود دارد .همچنين از نتايج فرعي پژوهش حاضر نتيجه گيري مي شود كه بين گروهای خودگردان ،ارتباطات ،نظام پيشنهادات ،تفويض اختيار ،كيفيت زندگي كاري و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه مديريت مشاركتی با رضایتمندی كاركنان  ارائه شده است.

۱-۱- مقدمه
مدﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻌﺎﺩ تلاش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮه روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ راهكارهائي ﺑـﺮاي ﺣـﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺪه اي از ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ آرﻣﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن آﻳﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎﺋﻴﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺧـﻮد ﮔـﺎﻣﻲ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﺎزﻣﺎن خویش ﺑﺮدارﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم، ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴـﺰ آن ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم از اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﻮﻳﺎ ﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺮ ﺑﺎﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ مجددا احیا شد. ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺭﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ، ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻛﺮﺕ ﻟﻮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﺁﻣﺪﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ دلپذير کمک می نماید.ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ نیز ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ که ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻮ -ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
۱-۲- بیان مسئله و اهمیت تحقیق
در دنياي كنوني سرعت تغييرات به حدي است كه آنچه تا ديروز انجام مي شده، نمي تواند فرمولي براي موفقيت درآينده به حساب آيد. امروزه وظيفه اصلي مديران روشن كردن نيروي محركه دروني انسانهاست كه اگر چنين اتفاقي بيفتد شوري بر پا خواهد شد كه به سادگي خاموش شدني نيست .كاركنان هرسازمان به دليل داشتن نظرات، افكار وخلاقيتهاي متنوع و متفاوت با ارزش ترين سرمايه ها به حساب مي آيند به همين منظور می توان گفت يكي از مديريت هايي كه مي تواند به اين سرمايه با ارزش ومتناسب با خصوصيات و روحيات آنها، هويت ببخشد مديريت مشاركتي است. مدیریت مشارکتی عبارتست از فرآیند همکاری و نفوذ کارکنان در درجات مختلف فرآیند تصمیم گیری سازمان به طور فعال وواقعی و به صورت درگیری ذهنی وفکری وداوطلبانه و آگاهانه درجهت اهداف گروهی که منجر به انگیزش کارکنان وتلاش به منظورتحقق اهداف ومسئولیت پذیری و آفریندگی آنان شود.(فیضی،۱۳۸۶).مديريت مشاركت براين اصل تاكيد دارد كه براي بالا بردن عملكرد و خشنودي كاركنان، مديران بايد آنان را در تصميم گيري خود سهيم سازند. به عبارت ديگر اقتدار، اطلاعات، پاداشها وآموزش هاي سازماني از بالابه پايين ترين رده‏هاي سازماني سرازير شود تا به افزايش توانمندي و بصيرت كاركنان بيانجامد ونهايتا ” بهره وري كلي سازمان افزايش يابد. اگر مديريت مشاركت را به سان رهيافتي جامع براي جلب مشاركت فردي وگروهي كاركنان درجهت حل مسائل و بهبود مستمر درتمام ابعاد تعريف كنيم و بر اين باور باشيم كه مديريت مشاركتي ارتباط دائم، متقابل و نزديك بين مديريت ارشد وكاركنان است، ميتوان گفت كه مديريت مشاركتي به معناي مشاركت افراد مناسب، در زمان مناسب و براي انجام كار مناسب است. چنانچه اجراي مديريت مشاركتي و نظام هاي تشكيل دهنده آن با موفقيت همراه باشد. از مزايا و پيامدهاي چشمگیری چون رضایتمندی كاركنان ، تقويت انگيزش در كاركنان، بهبود گردشكار درسازمان، بروز خلاقيت و نو آوري، تقليل هزينه هاي توليد كالا و خدمات، افزايش احساس تعلق سازماني در كاركنان و همسو شدن هدفهاي آنان با هدفهاي سازمان و در نهايت افزايش رضايتمندی مشتري و بدست آوردن سهم بيشتر در بازار را درپی خواهد داشت. (تفرجی،۱۳۸۸).

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مديريت مشاركتی با رضایتمندی كاركنان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه مديريت مشاركتی با رضایتمندی كاركنان

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه
۱-۲)بیان مسئله و اهمیت تحقیق
۱-۳) اهداف و فرضیه های تحقیق
۱-۴) فرضیه های تحقیق
۱-۵) متغیرهای پژوهش
۱-۶) تعاریف عملیاتی
۱-۷) پیشینه تحقیق
۱-۸) تعریف واژه های کلیدی

 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه
۲-۲- مفهوم مشاركت
۲-۳- تاريخچه مديريت مشاركت
۲-۴- مباني فلسفي مشاركت
۲-۵- فوايد اجراي نظام مشاركتي
۲-۶-چيستي مديريت مشاركتي
۲-۷- مفهوم مديريت مشاركتي
۲-۸–نظريه پردازان مديريت مشاركت
۲-۹- برنامه هاي راهبردي مشاركت در سازمان
۲-۱۰- موانع اجراي مشاركت
۲-۱۱- اصول ارزشي مشاركت
۲-۱۲- پیش نیازهای مشارکت
۲-۱۳- عوامل موثر در ایجاد ساختار مدیریت مشارکتی
۲-۱۴- پی آمد های مشارکت
۲-۱۵- تسهیل کننده های مدیریت مشارکت
۲-۱۶- اصول مدیریت مشارکت
۲-۱۷- انواع مشارکت
۲-۱۸- اصول مشارکت
۲-۱۹- ارزش های بنیادی مشارکت
۲-۲۰- نیروهای اثر گذار بر مشارکت
۲-۲۱- سطوح مشارکت
۲-۲۲- مزایای مشارکت
۲-۲۳- محدودیت های مشارکت
۲-۲۴- خواص مشارکت
۲-۲۵- شیوه های مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
۲-۲۶- توسعه مشارکت کارکنان به کمک اصول ۱۴ گانه دمینگ
۲-۲۷- دلایل عدم مشارکت کارکنان
۲-۲۸- الگوی مشارکت
۲-۲۹- متضیات مشارکت
۲-۳۰- رهنمود های برای اجرای موفقیت آمیز مشارکت
۲-۳۱- نقش ها در مدیریت مشارکتی
۲-۳۲- ویژگی های افراد مشارکت جو
۲-۳۳- ویژگی های سازمان مشارکت جو
۲-۳۴- آینده مدیریت مشارکت جو
۲-۳۵- پیشینه پژوهش های انجام شده پیرامون مدیریت مشارکت در داخل کشور
۲-۳۶- پژوهش های انجام شده پیرامون مدیریت مشارکت در داخل کشور
۲-۲- بخش دوم رضایتمندی
۲-۳۷- رضایت شغلی
۲-۳۸- تئوری های رضایت شغلی
۲-۳۹- تئور یهای فرآیند رضایت شغلی

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- جامعه آماری مورد مطالعه
۳-۳- حجم نمونه آماری (آزمودنیها)
۳-۴- روش های نمونه گیری
۳-۵- ابزار پژوهش
۳-۶- اعتبار و روايي ابزار پژوهش
۳-۷ – روش هاي تجزيه و تحليل آماري

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
آمار توصيفي
آمار استنباطی
آزمون فرضیات
آزمون فرضیه اصلی
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
فرضیه جانبی اول
فرضیه جانبی دوم

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتايج حاصل از فرضيه اصلي تحقيق
بحث و تفسير
۵-۲- نتايج حاصل از فرضيه اول
بحث و تفسير
۵-۳- نتايج حاصل از فرضيه دوم
بحث و تفسير
۵-۴- نتايج حاصل از فرضيه سوم
بحث و تفسير
۵-۵- نتايج حاصل از فرضيه چهارم
بحث و تفسير
۵-۶- نتايج حاصل از فرضيه پنجم
بحث و تفسير
۵-۷- نتيجه گيري
۵-۸- محدوديتها
۵-۹- پيشنهاد هاي تحقيق
۵-۹-۱- پيشنهاد هاي برگرفته از يافته هاي پژوهش
۵-۹-۲- پيشنهاد به ساير محققان
منابع
فهرست منابع و مأخذ فارسی
فهرست منابع و ماخذ لاتین
پیوست ها و پرسشنامه ها
چکیده به زبان انگلیسی

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۱۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

86 − 83 =