خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۲۲۴کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۵| قیمت : ۸۰۰۰تومان

چکيده:هدف از اين پژوهش ،بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصيلي ۹۲-۹۱ مي باشد.فرضيه اصلي پژوهش عبارتست از :بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجوددارد. پاسخگویی به فرضیات پژوهشی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.جامعه آماري جهت اين پژوهش عبارتست از :کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد شامل ۹۸نفر است. براي آزمون سؤالات دو پرسشنامه مديريت دانش بر اساس مدل جان سن و تعهد سازماني آلن و ماير بکار برده شد. با توجه به کم بودن تعداد کارکنان از روش سرشماري استفاده شد ،بدين معني که همه کارکنان در پژوهش شرکت داده شدند.پس ازتوزيع پرسشنامه ها ،تعداد ۸۴ پرسشنامه که بطور کامل تکميل شده بودند،مورد تحليل قرار گرفت. ضريب اعتبار براي پرسشنامه مديريت دانش، ۹۸% و براي پرسشنامه تعهد سازماني،۷۶% برآورد گرديده است.اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.بعلاوه نتايج فرعي پژوهش بيانگر آن است که بین نوآوری و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بین دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بین بینش و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بینش نقش بیشتری نسبت به نوآوری در تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد دارد. دانش نقش بیشتری نسبت به نوآوری در تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش ارائه شده است.

فرانسيس بيکن از دانش به عنوان قدرت ياد مي کند.قدرت دانش يک منبع مهم براي حفظ ميراث ارزشمند،يادگيري موارد نو و تازه،حل مشکلات و مسائل،ايجاد هسته هاي رقابت و بنيان نهادن موقعيتهاي جديد براي فرد و سازمان در حال حاضر و همچنين براي آينده است.در دهه هاي پيشين با ظهور انقلاب صنعتي،تمامي توجهات معطوف به صنعت و توليد انبوه و ارائه راهکارها در جهت بهبود و توسعه آن بوده است،اما هم اکنون با انقلاب ديگري به نام انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات روبرو شده ايم که دريچه جديدي را به روي ما گشوده و باعث تغيير نگرش ما شده است.در اين نگرش،دانش به عنوان يک منبع ارزشمند در کنار منابعي که قبلا در اقتصاد مورد توجه قرار بود(کار،زمين،سرمايه)به عنوان يک دارايي ارزشمند مطرح مي شود.در نگرش جديد،صنعت محوري جاي خود را به دانش محوري داده است.حرکت به سوي جامعه هاي مبتني بر دانش مقوله اي است که امروزه در همه جا مورد بحث واقع مي شود.ظهور و بروز فناوري اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن به تمامي ابعاد زندگي بشر،پارادايم هاي جديدي را پيش روي همگان قرار داده و زندگي بشر را متحول ساخته است.سازمانها نيز از اين امر مستثنا نبوده و در همين راستا دچار تغييرات و تحولات زيادي شده اند.سازمانها نيز در عصر تحولات روزافزون و شتابان ،به منظور کسب مزيت رقابتي و جهت ادامه بقا و حيات و مقابله با شرايط متغير محيطي،به استفاده از ابزارهاي مديريتي نوين،تکنيکها و اصول نو روي آورده اند(نوروزيان،۱۳۸۵). .به طور کلي در عصر کنوني :الف)بيشتر کارها بر اطلاعات است.ب)سازمانها بر اساس دانش،قدرت رقابت پيدا مي کنند.ج)اطلاعات به عنوان يک کالا درآمده است.د)سواد اطلاعاتي به عنوان يکي از ضروريات مطرح مي شود.ه)صنايع،مراکز و متخصصان اطلاعات مدار اهميت يافته اند(حسن زاده،۱۳۸۳).به دليل اهميت موضوع ياد شده،در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن بررسي مؤلفه ها و ابعاد مديريت دانش ،به شناسايي رابطه هر يک از مؤلفه هاي آن با تعهد سازماني پرداخته شود.

۱-۲)بيان مسئله:

امروزه سازمان دریافته اند که هیچ چیز اندازه دانش نمی تواند آنها را در دنیای رقابتی نگه دارد ، لذا  بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش ومهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند .مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گرد آوری  کرده و نظم و پویایی بخشد ودر کل سازمان اشاعه دهد  اهمیت یافته است. مدیریت دانش رویکرد سیستماتیک خلق ، دریافت ، دستیابی  و استفاده از دانش و آموخته ها در سازمان ها است  و از فواید آن می توان  به بهبود تصمیم گیری ، انعطاف پذیری بیشتر،افزایش سود،کاهش بارکاری ، افزایش بهره وری و بهبودانگیزه کارکنان اشاره کرد(اخوان و باقري، ۱۳۸۹ : ۱۵). تجربه چندين دهه سازمانها گواه است که مديريت دانش تنها يک مد زودگذر مديريتي نبوده است، مرحله مدبودن خود را پشت سر گذاشته و زمان آن رسيده که استقرار يابد.مديريت دانش رويکرد نظام مند يافتن،درک کردن و استفاده از دانش براي دستيابي به اهداف سازماني است.مديريت دانش از طريق کاهش زمان و هزينه آزمايش و خطا يا تکرار ايجاد ارزش مي کند.منافع مديريت دانش در يک سازمان دو سطح (فردي و سازماني)دارد.در سطح فردي،مديريت دانش به کارکنان امکان مي دهد که مهارتها و تجربيات خود را از طريق همکاري با ديگران و سهيم شدن در دانش آنها و يادگيري ارتقاء دهند تا به رشد حرفه اي دست يابند. در سطح سازماني،مديريت دانش ۴ منفعت عمده براي يک سازمان دارد:ارتقاي عملکرد سازمان از طريق افزايش کارآيي،بهره وري،کيفيت و نوآوري. سازمانهايي که دانش خود را مديريت مي کنند به سطح بالايي از بهره وري دست مي يابند.سازمان ها با دسترسي بيشتر به دانش کارکنان خود مي توانند تصميمات بهتري اتخاذ کنند،فرايندها را بهينه سازي کنند،از تکرار کارها کاسته و بر نوآوريها بيافزايند و در نهايت،يکپارچگي و همکاري درون سازماني را ارتقاء بخشند(حسن زاده، ۱۳۸۷ :۳۷).دردنیای پیچیده امروز ،دانش سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمان هاست.توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن ، شرایط مطلوبی را برای هر سازمانی به وجود می آورد تا علاوه بر اینکه در محیط رقابتی ، حیات مستمر داشته باشد ، بتواندسبقت را از سایرین ربوده و پیشتاز عرصه های مختلف فعالیت باشد .(خاتمی ، ۱۳۸۸ : ۹۳)سازمان ها  نظام های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهم ترین عامل برای اثر بخشی و کارآمدی آنهاست.سازمان ها بدون تلاش ها  و تعهد کارکنانشان موفق نمی شوند .تعهد کارکنان برای موفقیت سازمانی ضروری است، کارکنان دارای تعهد بالا احتمالا مشتاق  هستند به خاطر سازمان تلاش بیشتری انجام دهند ( قمری ،۱۳۹۰ : ۱۰۲)تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است و یک فرایند مستمر است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان وموفقیت وکارایی پیوسته آن نشان می دهند.در صورتی که در بین افراد تعهد سازمانی وجود داشته باشد : ۱- کارها بدون نقص  انجام خواهد شد۲-کارها به موقع انجام خواهد شد . ۳- کارها بدون نظارت و کنترل انجام خواهد شد .۴- افراد منافع سازمان را  به منافع خودشان ترجیح خواهند داد.( ناظم ،۱۳۸۷ : ۲۴).تعهد سازمانی ، یک مفهوم چند بعدی است که باعث چندین نتیجه شغلی مثبت شامل کاهش غیبت و جابجایی ، رفتار شهروندی ، تلاش کاری و بهبود  عملکرد شغلی می شود  .تعهد سازمانی  به نیرومندی هویت افراد  در درگیر شدن در یک سازمان مخصوص  اشاره دارد(توکلی  ،۱۳۸۸  :  ۱۰۵).لذا در این پژوهش  ، بر آنیم که پاسخ سئوال زیر را بیابیم :آیا بین مدیریت دانش وتعهد سازمانی کارکنان  اداره کل آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه ای وجود دارد ؟

۱-۳ )ضرورت و اهمیت پژوهش:

دانش همواره مهم بوده و هست اما در حال حاضر مهم تر و جالب تر شده است و آن ناشی از اعمال قدرت دانش برای کسب مزیت رقابتی پایدار است. (عدلی،۱۳۸۴ : ۳۱۲). از دهه ۱۹۷۰ با پیشرفت سریع فناوری برتر، به ویژه در زمینه های ارتباطات و رایانه، الگوی رشد اقتصادی جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانش به عنوان مهم ترین سرمایه جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد (قلیچ لی ۳:۱۳۸۸)مدیریت دانش در یک سازمان متشکل از راهبردها و فرایندهایی است که قادرند نیازهای دانش کل کارکنان، مشتریان و کارکنان را برآورده سازد. افزایش مشاغل مبتنی بر خلق واستفاده دانش، جهانی شدن، رقابت، نوآوری موفق، سازماندهی مجدد، کوچک کردن ساختار همه و همه و مواردی هستند که سازمان ها را به سوی پیاده سازی مدیریت دانش سوق خواهند داد. (قربانی،۳۱۶:۱۳۸۸).سازمان ها براي انجام ماموريت ها و دستيابي به اهداف خود داراي منابع و دارايي هاي متعددي مي باشند.برخي از اين منابع و دارايي ها بسيار ارزشمند و راهبردي هستند که براي کسب مزيت رقابتي سازمان نقش محوري دارند.دانش،براي تمام سازمان ها از جمله اين منابع و دارايي ها است،بطوري که صاحبنظران علم مديريت ،دانش را جايگزين نهايي توليد،ثروت و سرمايه پولي مي دانند(تافلر[۱]،۱۹۹۰).هم چنين پيتر دراکر معتقد است که در اقتصاد امروز دنيا،دانش منبعي همانندو درعرض ساير منابع توليد مانند کار و سرمايه وزمين نيست،بلکه تنها منبع معني دار عصر حاضر به شمار مي رود(دراکر[۲]، ۱۹۹۲).در واقع دانش تنها منبعي در سازمان است که در اثر استفاده،نه تنها از ارزش آن کاسته نشده،بلکه بر ارزش آن نيز افزوده مي گردد)گلاسر[۳]، ۱۹۹۸). مديريت دانش سازماني يکي از مهم ترين عوامل موفقيت شرکت ها در شرايط رقابتي و عصر اطلاعات است.اهميت اين موضوع به حدي است که امروزه شماري از سازمانها،دانش خود را اندازه گيري مي کنند و به منزله سرمايه فکري و نيز شاخصي براي درجه بندي شرکتها در گزارشهاي خود منعکس مي کنند(موسوي،۱۳۸۴ :۱۲).امروزه يكي از شاخصهاي برتري يك سازمان به سازمان ديگر ،دارا بودن نيروي انساني متعهد مي باشد.وجود چنين نيروي متعهدي وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمينه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم مي كند.برعكس نيروي انساني با تعهد و تعلق اندك نه تنها خود در جهت نيل به اهداف سازمان حركت نمي كند،بلكه در ايجاد فرهنگ بي تفاوتي نسبت به مسايل و مشكلات سازمان در ميان ساير همكاران مي تواند مؤثر باشد.مهمتر از اين،سازمان را در تحقق اهداف و آرمان هايش ناكام مي سازد.همچنين تعهد موجب بهره وري مي شود،زيرا افزايش تعهد موجب ارتقاي سازگاري فرد با سازمان ،بروز خلاقيت هاي فردي و نيز استفاده كارامد از منابع انساني مي شود كه اين همه خود افزايش بهره وري را در پي دارد(يادگاري،۱۳۸۸ :۹۶).بنابراين كاركنان متخصص،وفادار،سازگارباارزش ها واهداف سازماني،داراي انگيزه قوي،متمايل ومتعهد به حفظ عضويت سازماني،ازنيازهاي اصلي وبسيارضروري هرسازماني مي باشد.زيرا سازماني به كاركناني نيازمند است كه فراتر ازشرح وظايف مكررومعمول خودبه كار وفعاليت بپردازد.فهرست مطالب دانلود پایان نامه در زیر ارائه شده است.

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش

 

چکيده ۲

فصل اوّل :کلیّات پژوهش ۳

۱-۱ )مقدمه: ۴
۱-۲)بيان مسئله: ۵
۱-۳ )ضرورت و اهمیت پژوهش: ۶
۱-۴)اهداف پژوهش: ۷
۱-۵)فرضیه های پژوهش: ۸
۱-۶)تعاریف اصطلاحات: ۹
۱-۶-۱) تعاریف نظری: ۹
۱-۶-۲)تعاریف عملیاتی: ۹

فصل دوّم :پیشینه پژوهش ۱۰

۲-۱)مبانی نظری ۱۲
۲-۱-۱)مدیریت دانش ۱۲
۲-۱-۲)تعاریف مدیریت دانش ۱۲
۲-۱-۳ ) تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش ۱۴
۲-۱-۴)نسل هاي مديريت دانش ۱۵
۲-۱-۴-۱)نسل اول: ۱۵
۲-۱-۴-۲)نسل دوم: ۱۶
۲-۱-۴-۳)نسل سوم: ۱۶
۲-۱-۵)اصول مدیریت دانش ۱۶
۲-۱-۶) مراحل مدیریت دانش ۱۷
۲-۱-۷ ) رویکردهاي مدیریت دانش ۱۸
۲-۱-۷-۱ ) رویکرد ماشینی به مدیریت دانش ۱۸
۲-۱-۷-۲ ) رویکرد فرهنگی یا رفتاری به مدیریت دانش ۱۸
۲-۱-۷ -۳) رویکرد سیستماتیک به مدیریت دانش ۱۹
۲-۱-۸ ) اهداف دانش: ۱۹
۲-۱-۹ ) عوامل موفقیت مدیریت دانش ۱۹
۲-۱-۱۰) بررسی چند مدل مدیریت دانش ۲۱
۲-۱-۱۰-۱) مدل« هیسیک»: ۲۱
۲-۱-۱۰-۲ ) مدل مارک«م.مک الروی»: ۲۱
۲-۱-۱۰-۳) «مدل بک من» ۲۲
۲-۱-۱۰-۴ ) مدل«هفت سی» ۲۳
۲-۱-۱۰-۵ ) مدل«بکووتیز»و«ویلیامز» ۲۴
۲-۱-۱۰-۶ ) مدل«نوناکا»و«تاکوچی»: ۲۵
۲-۱-۱۰-۷) مدل پایه های ساختمان دانش ۲۷
۲-۱-۱۰-۸ ) سایرمدلها: ۲۹
۲-۱-۱۱ ) دانش ۳۰
۲-۱-۱۲ ) کارکردهای دانش ۳۳
۲-۱-۱۳)مزایای مدیریت دانش: ۳۵
۲-۱-۱۴)ضرورت و اهمیت مدیریت دانش ۳۷
۲-۱-۱۵)چالش هاي مديريت دانش ۳۹
۲-۱-۱۶) عوامل موثر بر مدیریت دانش ۳۹
۲-۱-۱۷ ) مدل هاي دانش ۴۱
۲-۱-۱۷-۱ ) مدل عمومی دانش ۴۱
۲-۱-۱۷-۲ ) مدل پیچیدگی دانش و جریان دانش ۴۱
۲-۱-۱۷-۳ ) معنا سازی و دانش آفرینی ۴۲
۲-۱-۱۸ ) ویژگی های علمي دانش فرايند دانش ۴۲
۲-۱-۱۹)راهکارهاي پياده سازي مديريت دانش در سازمان ۴۴
۲-۱-۲۰)مؤلفه هاي اجرايي مديريت دانش ۴۴
۲-۱-۲۱)استراتژي هاي مديريت دانش ۴۵
۲-۱-۲۲)فرهنگ سازي مديريت دانش ۴۶
۲-۱-۲۳)ابزارهاي مديريت دانش ۴۶
۲-۱-۲۴)موانع فرهنگي در مورد مديريت دانش ۴۷
۲-۱-۲۵)زير ساختهاي لازم براي مديريت دانش ۴۸
۲-۱-۲۷)دانش کالاي خصوصي است يا عمومي؟ ۵۰
۲-۱-۲۸)حوزه هاي کليدي مديريت دانش ۵۰
۲-۱-۲۹)مهارتهاي مورد نياز براي مديريت دانش ۵۱
۲-۱-۳۰)طرح کاري براي يک برنامه موثر مديريت دانش ۵۲
۲-۱-۳۱ )آينده مديريت دانش ۵۲
۲-۱-۳۲)دلايل عدم موفقيت پروژه مديريت دانش در سازمان ها ۵۳
۲-۱-۳۳)عوامل انگيزشي در مديريت دانش ۵۳
۲-۱-۳۳-۱- عوامل انگيزشي دروني و بيروني ۵۳
۲-۱-۳۳-۲- عوامل انگيزشي مادي و معنوي در مديريت دانش ۵۴
۲-۱-۳۴)فرايند مديريت دانش ۵۵
۲-۱-۳۵ )منابع مديريت دانش ۵۶
۲-۱-۳۶)ساختار مناسب سازمان هاي دانش محور ۵۷
۲-۲)بخش دوم-تعهد سازماني ۵۸
۲-۲-۱)مقدمه ۵۸
۲-۲-۲)تعاريف و مفاهيم تعهدسازمانی ۵۹
۲-۲-۳ )ضرورت توجه به تعهدسازمانی ۶۱
۲-۲-۴)انواع تعهد ۶۱
۲-۲-۵)الگوهای چندبعدی ۶۲
۲-۲-۶)عوامل مؤثر بر تعهد سازماني ۶۵
۲-۲-۶-۱)مدل«کوچ و استیرز» ۶۵
۲-۲-۶-۲)مدل مودي و همکاران: ۶۶
۲-۲-۶-۳)مدل ماتيو: ۶۸
۲-۲-۶-۴)مطالعه بارن و گرينبرگ ۶۸
۲- ۲-۷)دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهدسازمانی ۶۹
۲-۲-۸)مدل سه رکني تعهد ۷۰
۲-۲-۹)ابعاد تعهد سازماني ۷۰
۲-۲-۱۰)اهميت تعهد سازماني ۷۲
۲-۲-۱۱)دودیدگاه درباره تعهد سازمانی ۷۲
۲-۲-۱۲)تعهدات سازماني در قرن بيست و يکم ۷۳
۲-۲-۱۳)راهکارهايي براي افزايش تعهد سازماني ۷۴
۲-۲-۱۴)تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟ ۷۵
۲-۲-۱۵)پيش شرطهاي تعهد سازماني ۷۵
۲-۲-۱۶) فرآیند تعهد سازمانی ۷۶
۲-۳)پيشينه پژوهش هاي انجام شده به صورت ميداني ۷۶
۲-۳-۱) تحقيقات انجام شده در داخل کشور ۷۶
۲-۳-۲)خلاصه تحقيقات انجام شده در خارج کشور ۷۹
۲-۳-۳)چهارچوب نظري پژوهش ۸۲
متغير مستقل ۸۲
وابسته متغير ۸۲

فصل سوّم :روش پژوهش

۱-۳ مقدمه ۸۴
۲-۳ روش تحقيق ۸۴
۳-۳) جامعه آماري ۸۴
۳-۴)نمونه و روش تعيين حجم نمونه: ۸۵
۳-۵ )روش جمع آوري داده ها و ابزار آن ۸۵
۳-۶) تعيين روايي و اعتبار ابزار پژوهش ۸۶
۳-۷ )روش آماري(توصيفي و استنباطي) ۸۷
۳-۷-۱ )آمار توصيفي ۸۷
۳-۷-۲) آمار استنباطي ۸۷

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸

۴-۱- مقدمه ۸۹
۴-۲- تجزيه و تحليل داده‌ها ۸۹
۴-۲-۱- شاخص‌های جمعیت شناختی ۸۹
۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها ۹۱
۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها ۹۲

فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری

۵-۱)نگاهي مختصر به روند تحقيق: ۹۹
۵-۲)نتيجه گيري بر اساس يافته هاي تحقيق ۹۹
۵-۲-۱)فرضيه اصلي: ۹۹
۵-۲-۱-۲)بحث و تفسير ۱۰۰
۵-۲-۲)فرضيه فرعي اول: ۱۰۰
۵-۲-۲-۱)نتيجه: ۱۰۰
۵-۲-۲-۲)بحث و تفسير ۱۰۰
۵-۲-۳)فرضيه فرعي دوم: ۱۰۱
۵-۲-۳-۱)نتيجه: ۱۰۱
۵-۲-۳-۲)بحث و تفسير ۱۰۱
۵-۲-۴)فرضيه فرعي سوم: ۱۰۱
۵-۲-۴-۱)نتيجه: ۱۰۱
۵-۲-۴-۲)بحث و تفسير ۱۰۱
۵-۲-۵)فرضيه فرعي چهارم: ۱۰۲
۵-۲-۵-۱)-نتيجه: ۱۰۲
۵-۲-۵-۲)بحث و تفسير ۱۰۲
۵-۲-۶)فرضيه فرعي پنجم: ۱۰۲
۵-۲-۶-۱)نتيجه: ۱۰۲
۵-۲-۶-۲)بحث و تفسير ۱۰۲
۵-۳)نتيجه گيري کلي ۱۰۳
۵-۴)محدوديتهاي تحقيق ۱۰۳
۵-۵)پيشنهادات ۱۰۴
۵-۵-۱ )پيشنهادات مبتني بر يافته هاي پژوهش ۱۰۴
۵-۵-۲)پيشنهادات به ساير محققين: ۱۰۵
منابع: ۱۰۶
پيوست ها ۱۱۴
پرسشنامه ها ۱۱۵

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۲۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۸۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 9 = 54