دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۲۲۴کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۵| قیمت : ۲۸۰۰۰تومان

چکیده:هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ می باشد.فرضیه اصلی پژوهش عبارتست از :بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجوددارد. پاسخگویی به فرضیات پژوهشی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.جامعه آماری جهت این پژوهش عبارتست از :کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد شامل ۹۸نفر است. برای آزمون سؤالات دو پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل جان سن و تعهد سازمانی آلن و مایر بکار برده شد. با توجه به کم بودن تعداد کارکنان از روش سرشماری استفاده شد ،بدین معنی که همه کارکنان در پژوهش شرکت داده شدند.پس ازتوزیع پرسشنامه ها ،تعداد ۸۴ پرسشنامه که بطور کامل تکمیل شده بودند،مورد تحلیل قرار گرفت. ضریب اعتبار برای پرسشنامه مدیریت دانش، ۹۸% و برای پرسشنامه تعهد سازمانی،۷۶% برآورد گردیده است.اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.بعلاوه نتایج فرعی پژوهش بیانگر آن است که بین نوآوری و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بین دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بین بینش و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بینش نقش بیشتری نسبت به نوآوری در تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد دارد. دانش نقش بیشتری نسبت به نوآوری در تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش ارائه شده است.

فرانسیس بیکن از دانش به عنوان قدرت یاد می کند.قدرت دانش یک منبع مهم برای حفظ میراث ارزشمند،یادگیری موارد نو و تازه،حل مشکلات و مسائل،ایجاد هسته های رقابت و بنیان نهادن موقعیتهای جدید برای فرد و سازمان در حال حاضر و همچنین برای آینده است.در دهه های پیشین با ظهور انقلاب صنعتی،تمامی توجهات معطوف به صنعت و تولید انبوه و ارائه راهکارها در جهت بهبود و توسعه آن بوده است،اما هم اکنون با انقلاب دیگری به نام انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات روبرو شده ایم که دریچه جدیدی را به روی ما گشوده و باعث تغییر نگرش ما شده است.در این نگرش،دانش به عنوان یک منبع ارزشمند در کنار منابعی که قبلا در اقتصاد مورد توجه قرار بود(کار،زمین،سرمایه)به عنوان یک دارایی ارزشمند مطرح می شود.در نگرش جدید،صنعت محوری جای خود را به دانش محوری داده است.حرکت به سوی جامعه های مبتنی بر دانش مقوله ای است که امروزه در همه جا مورد بحث واقع می شود.ظهور و بروز فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن به تمامی ابعاد زندگی بشر،پارادایم های جدیدی را پیش روی همگان قرار داده و زندگی بشر را متحول ساخته است.سازمانها نیز از این امر مستثنا نبوده و در همین راستا دچار تغییرات و تحولات زیادی شده اند.سازمانها نیز در عصر تحولات روزافزون و شتابان ،به منظور کسب مزیت رقابتی و جهت ادامه بقا و حیات و مقابله با شرایط متغیر محیطی،به استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین،تکنیکها و اصول نو روی آورده اند(نوروزیان،۱۳۸۵). .به طور کلی در عصر کنونی :الف)بیشتر کارها بر اطلاعات است.ب)سازمانها بر اساس دانش،قدرت رقابت پیدا می کنند.ج)اطلاعات به عنوان یک کالا درآمده است.د)سواد اطلاعاتی به عنوان یکی از ضروریات مطرح می شود.ه)صنایع،مراکز و متخصصان اطلاعات مدار اهمیت یافته اند(حسن زاده،۱۳۸۳).به دلیل اهمیت موضوع یاد شده،در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن بررسی مؤلفه ها و ابعاد مدیریت دانش ،به شناسایی رابطه هر یک از مؤلفه های آن با تعهد سازمانی پرداخته شود.

۱-۲)بیان مسئله:

امروزه سازمان دریافته اند که هیچ چیز اندازه دانش نمی تواند آنها را در دنیای رقابتی نگه دارد ، لذا  بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش ومهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند .مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گرد آوری  کرده و نظم و پویایی بخشد ودر کل سازمان اشاعه دهد  اهمیت یافته است. مدیریت دانش رویکرد سیستماتیک خلق ، دریافت ، دستیابی  و استفاده از دانش و آموخته ها در سازمان ها است  و از فواید آن می توان  به بهبود تصمیم گیری ، انعطاف پذیری بیشتر،افزایش سود،کاهش بارکاری ، افزایش بهره وری و بهبودانگیزه کارکنان اشاره کرد(اخوان و باقری، ۱۳۸۹ : ۱۵). تجربه چندین دهه سازمانها گواه است که مدیریت دانش تنها یک مد زودگذر مدیریتی نبوده است، مرحله مدبودن خود را پشت سر گذاشته و زمان آن رسیده که استقرار یابد.مدیریت دانش رویکرد نظام مند یافتن،درک کردن و استفاده از دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی است.مدیریت دانش از طریق کاهش زمان و هزینه آزمایش و خطا یا تکرار ایجاد ارزش می کند.منافع مدیریت دانش در یک سازمان دو سطح (فردی و سازمانی)دارد.در سطح فردی،مدیریت دانش به کارکنان امکان می دهد که مهارتها و تجربیات خود را از طریق همکاری با دیگران و سهیم شدن در دانش آنها و یادگیری ارتقاء دهند تا به رشد حرفه ای دست یابند. در سطح سازمانی،مدیریت دانش ۴ منفعت عمده برای یک سازمان دارد:ارتقای عملکرد سازمان از طریق افزایش کارآیی،بهره وری،کیفیت و نوآوری. سازمانهایی که دانش خود را مدیریت می کنند به سطح بالایی از بهره وری دست می یابند.سازمان ها با دسترسی بیشتر به دانش کارکنان خود می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند،فرایندها را بهینه سازی کنند،از تکرار کارها کاسته و بر نوآوریها بیافزایند و در نهایت،یکپارچگی و همکاری درون سازمانی را ارتقاء بخشند(حسن زاده، ۱۳۸۷ :۳۷).دردنیای پیچیده امروز ،دانش سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمان هاست.توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن ، شرایط مطلوبی را برای هر سازمانی به وجود می آورد تا علاوه بر اینکه در محیط رقابتی ، حیات مستمر داشته باشد ، بتواندسبقت را از سایرین ربوده و پیشتاز عرصه های مختلف فعالیت باشد .(خاتمی ، ۱۳۸۸ : ۹۳)سازمان ها  نظام های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهم ترین عامل برای اثر بخشی و کارآمدی آنهاست.سازمان ها بدون تلاش ها  و تعهد کارکنانشان موفق نمی شوند .تعهد کارکنان برای موفقیت سازمانی ضروری است، کارکنان دارای تعهد بالا احتمالا مشتاق  هستند به خاطر سازمان تلاش بیشتری انجام دهند ( قمری ،۱۳۹۰ : ۱۰۲)تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است و یک فرایند مستمر است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان وموفقیت وکارایی پیوسته آن نشان می دهند.در صورتی که در بین افراد تعهد سازمانی وجود داشته باشد : ۱- کارها بدون نقص  انجام خواهد شد۲-کارها به موقع انجام خواهد شد . ۳- کارها بدون نظارت و کنترل انجام خواهد شد .۴- افراد منافع سازمان را  به منافع خودشان ترجیح خواهند داد.( ناظم ،۱۳۸۷ : ۲۴).تعهد سازمانی ، یک مفهوم چند بعدی است که باعث چندین نتیجه شغلی مثبت شامل کاهش غیبت و جابجایی ، رفتار شهروندی ، تلاش کاری و بهبود  عملکرد شغلی می شود  .تعهد سازمانی  به نیرومندی هویت افراد  در درگیر شدن در یک سازمان مخصوص  اشاره دارد(توکلی  ،۱۳۸۸  :  ۱۰۵).لذا در این پژوهش  ، بر آنیم که پاسخ سئوال زیر را بیابیم :آیا بین مدیریت دانش وتعهد سازمانی کارکنان  اداره کل آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه ای وجود دارد ؟

۱-۳ )ضرورت و اهمیت پژوهش:

دانش همواره مهم بوده و هست اما در حال حاضر مهم تر و جالب تر شده است و آن ناشی از اعمال قدرت دانش برای کسب مزیت رقابتی پایدار است. (عدلی،۱۳۸۴ : ۳۱۲). از دهه ۱۹۷۰ با پیشرفت سریع فناوری برتر، به ویژه در زمینه های ارتباطات و رایانه، الگوی رشد اقتصادی جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانش به عنوان مهم ترین سرمایه جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد (قلیچ لی ۳:۱۳۸۸)مدیریت دانش در یک سازمان متشکل از راهبردها و فرایندهایی است که قادرند نیازهای دانش کل کارکنان، مشتریان و کارکنان را برآورده سازد. افزایش مشاغل مبتنی بر خلق واستفاده دانش، جهانی شدن، رقابت، نوآوری موفق، سازماندهی مجدد، کوچک کردن ساختار همه و همه و مواردی هستند که سازمان ها را به سوی پیاده سازی مدیریت دانش سوق خواهند داد. (قربانی،۳۱۶:۱۳۸۸).سازمان ها برای انجام ماموریت ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی های متعددی می باشند.برخی از این منابع و دارایی ها بسیار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب مزیت رقابتی سازمان نقش محوری دارند.دانش،برای تمام سازمان ها از جمله این منابع و دارایی ها است،بطوری که صاحبنظران علم مدیریت ،دانش را جایگزین نهایی تولید،ثروت و سرمایه پولی می دانند(تافلر[۱]،۱۹۹۰).هم چنین پیتر دراکر معتقد است که در اقتصاد امروز دنیا،دانش منبعی همانندو درعرض سایر منابع تولید مانند کار و سرمایه وزمین نیست،بلکه تنها منبع معنی دار عصر حاضر به شمار می رود(دراکر[۲]، ۱۹۹۲).در واقع دانش تنها منبعی در سازمان است که در اثر استفاده،نه تنها از ارزش آن کاسته نشده،بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می گردد)گلاسر[۳]، ۱۹۹۸). مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است.اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها،دانش خود را اندازه گیری می کنند و به منزله سرمایه فکری و نیز شاخصی برای درجه بندی شرکتها در گزارشهای خود منعکس می کنند(موسوی،۱۳۸۴ :۱۲).امروزه یکی از شاخصهای برتری یک سازمان به سازمان دیگر ،دارا بودن نیروی انسانی متعهد می باشد.وجود چنین نیروی متعهدی وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.برعکس نیروی انسانی با تعهد و تعلق اندک نه تنها خود در جهت نیل به اهداف سازمان حرکت نمی کند،بلکه در ایجاد فرهنگ بی تفاوتی نسبت به مسایل و مشکلات سازمان در میان سایر همکاران می تواند مؤثر باشد.مهمتر از این،سازمان را در تحقق اهداف و آرمان هایش ناکام می سازد.همچنین تعهد موجب بهره وری می شود،زیرا افزایش تعهد موجب ارتقای سازگاری فرد با سازمان ،بروز خلاقیت های فردی و نیز استفاده کارامد از منابع انسانی می شود که این همه خود افزایش بهره وری را در پی دارد(یادگاری،۱۳۸۸ :۹۶).بنابراین کارکنان متخصص،وفادار،سازگارباارزش ها واهداف سازمانی،دارای انگیزه قوی،متمایل ومتعهد به حفظ عضویت سازمانی،ازنیازهای اصلی وبسیارضروری هرسازمانی می باشد.زیرا سازمانی به کارکنانی نیازمند است که فراتر ازشرح وظایف مکررومعمول خودبه کار وفعالیت بپردازد.فهرست مطالب دانلود پایان نامه در زیر ارائه شده است.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش

 

چکیده ۲

فصل اوّل :کلیّات پژوهش ۳

۱-۱ )مقدمه: ۴
۱-۲)بیان مسئله: ۵
۱-۳ )ضرورت و اهمیت پژوهش: ۶
۱-۴)اهداف پژوهش: ۷
۱-۵)فرضیه های پژوهش: ۸
۱-۶)تعاریف اصطلاحات: ۹
۱-۶-۱) تعاریف نظری: ۹
۱-۶-۲)تعاریف عملیاتی: ۹

فصل دوّم :پیشینه پژوهش ۱۰

۲-۱)مبانی نظری ۱۲
۲-۱-۱)مدیریت دانش ۱۲
۲-۱-۲)تعاریف مدیریت دانش ۱۲
۲-۱-۳ ) تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش ۱۴
۲-۱-۴)نسل های مدیریت دانش ۱۵
۲-۱-۴-۱)نسل اول: ۱۵
۲-۱-۴-۲)نسل دوم: ۱۶
۲-۱-۴-۳)نسل سوم: ۱۶
۲-۱-۵)اصول مدیریت دانش ۱۶
۲-۱-۶) مراحل مدیریت دانش ۱۷
۲-۱-۷ ) رویکردهای مدیریت دانش ۱۸
۲-۱-۷-۱ ) رویکرد ماشینی به مدیریت دانش ۱۸
۲-۱-۷-۲ ) رویکرد فرهنگی یا رفتاری به مدیریت دانش ۱۸
۲-۱-۷ -۳) رویکرد سیستماتیک به مدیریت دانش ۱۹
۲-۱-۸ ) اهداف دانش: ۱۹
۲-۱-۹ ) عوامل موفقیت مدیریت دانش ۱۹
۲-۱-۱۰) بررسی چند مدل مدیریت دانش ۲۱
۲-۱-۱۰-۱) مدل« هیسیک»: ۲۱
۲-۱-۱۰-۲ ) مدل مارک«م.مک الروی»: ۲۱
۲-۱-۱۰-۳) «مدل بک من» ۲۲
۲-۱-۱۰-۴ ) مدل«هفت سی» ۲۳
۲-۱-۱۰-۵ ) مدل«بکووتیز»و«ویلیامز» ۲۴
۲-۱-۱۰-۶ ) مدل«نوناکا»و«تاکوچی»: ۲۵
۲-۱-۱۰-۷) مدل پایه های ساختمان دانش ۲۷
۲-۱-۱۰-۸ ) سایرمدلها: ۲۹
۲-۱-۱۱ ) دانش ۳۰
۲-۱-۱۲ ) کارکردهای دانش ۳۳
۲-۱-۱۳)مزایای مدیریت دانش: ۳۵
۲-۱-۱۴)ضرورت و اهمیت مدیریت دانش ۳۷
۲-۱-۱۵)چالش های مدیریت دانش ۳۹
۲-۱-۱۶) عوامل موثر بر مدیریت دانش ۳۹
۲-۱-۱۷ ) مدل های دانش ۴۱
۲-۱-۱۷-۱ ) مدل عمومی دانش ۴۱
۲-۱-۱۷-۲ ) مدل پیچیدگی دانش و جریان دانش ۴۱
۲-۱-۱۷-۳ ) معنا سازی و دانش آفرینی ۴۲
۲-۱-۱۸ ) ویژگی های علمی دانش فرایند دانش ۴۲
۲-۱-۱۹)راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ۴۴
۲-۱-۲۰)مؤلفه های اجرایی مدیریت دانش ۴۴
۲-۱-۲۱)استراتژی های مدیریت دانش ۴۵
۲-۱-۲۲)فرهنگ سازی مدیریت دانش ۴۶
۲-۱-۲۳)ابزارهای مدیریت دانش ۴۶
۲-۱-۲۴)موانع فرهنگی در مورد مدیریت دانش ۴۷
۲-۱-۲۵)زیر ساختهای لازم برای مدیریت دانش ۴۸
۲-۱-۲۷)دانش کالای خصوصی است یا عمومی؟ ۵۰
۲-۱-۲۸)حوزه های کلیدی مدیریت دانش ۵۰
۲-۱-۲۹)مهارتهای مورد نیاز برای مدیریت دانش ۵۱
۲-۱-۳۰)طرح کاری برای یک برنامه موثر مدیریت دانش ۵۲
۲-۱-۳۱ )آینده مدیریت دانش ۵۲
۲-۱-۳۲)دلایل عدم موفقیت پروژه مدیریت دانش در سازمان ها ۵۳
۲-۱-۳۳)عوامل انگیزشی در مدیریت دانش ۵۳
۲-۱-۳۳-۱- عوامل انگیزشی درونی و بیرونی ۵۳
۲-۱-۳۳-۲- عوامل انگیزشی مادی و معنوی در مدیریت دانش ۵۴
۲-۱-۳۴)فرایند مدیریت دانش ۵۵
۲-۱-۳۵ )منابع مدیریت دانش ۵۶
۲-۱-۳۶)ساختار مناسب سازمان های دانش محور ۵۷
۲-۲)بخش دوم-تعهد سازمانی ۵۸
۲-۲-۱)مقدمه ۵۸
۲-۲-۲)تعاریف و مفاهیم تعهدسازمانی ۵۹
۲-۲-۳ )ضرورت توجه به تعهدسازمانی ۶۱
۲-۲-۴)انواع تعهد ۶۱
۲-۲-۵)الگوهای چندبعدی ۶۲
۲-۲-۶)عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ۶۵
۲-۲-۶-۱)مدل«کوچ و استیرز» ۶۵
۲-۲-۶-۲)مدل مودی و همکاران: ۶۶
۲-۲-۶-۳)مدل ماتیو: ۶۸
۲-۲-۶-۴)مطالعه بارن و گرینبرگ ۶۸
۲- ۲-۷)دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهدسازمانی ۶۹
۲-۲-۸)مدل سه رکنی تعهد ۷۰
۲-۲-۹)ابعاد تعهد سازمانی ۷۰
۲-۲-۱۰)اهمیت تعهد سازمانی ۷۲
۲-۲-۱۱)دودیدگاه درباره تعهد سازمانی ۷۲
۲-۲-۱۲)تعهدات سازمانی در قرن بیست و یکم ۷۳
۲-۲-۱۳)راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ۷۴
۲-۲-۱۴)تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟ ۷۵
۲-۲-۱۵)پیش شرطهای تعهد سازمانی ۷۵
۲-۲-۱۶) فرآیند تعهد سازمانی ۷۶
۲-۳)پیشینه پژوهش های انجام شده به صورت میدانی ۷۶
۲-۳-۱) تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۶
۲-۳-۲)خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۷۹
۲-۳-۳)چهارچوب نظری پژوهش ۸۲
متغیر مستقل ۸۲
وابسته متغیر ۸۲

فصل سوّم :روش پژوهش

۱-۳ مقدمه ۸۴
۲-۳ روش تحقیق ۸۴
۳-۳) جامعه آماری ۸۴
۳-۴)نمونه و روش تعیین حجم نمونه: ۸۵
۳-۵ )روش جمع آوری داده ها و ابزار آن ۸۵
۳-۶) تعیین روایی و اعتبار ابزار پژوهش ۸۶
۳-۷ )روش آماری(توصیفی و استنباطی) ۸۷
۳-۷-۱ )آمار توصیفی ۸۷
۳-۷-۲) آمار استنباطی ۸۷

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸

۴-۱- مقدمه ۸۹
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۹
۴-۲-۱- شاخص‌های جمعیت شناختی ۸۹
۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها ۹۱
۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها ۹۲

فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری

۵-۱)نگاهی مختصر به روند تحقیق: ۹۹
۵-۲)نتیجه گیری بر اساس یافته های تحقیق ۹۹
۵-۲-۱)فرضیه اصلی: ۹۹
۵-۲-۱-۲)بحث و تفسیر ۱۰۰
۵-۲-۲)فرضیه فرعی اول: ۱۰۰
۵-۲-۲-۱)نتیجه: ۱۰۰
۵-۲-۲-۲)بحث و تفسیر ۱۰۰
۵-۲-۳)فرضیه فرعی دوم: ۱۰۱
۵-۲-۳-۱)نتیجه: ۱۰۱
۵-۲-۳-۲)بحث و تفسیر ۱۰۱
۵-۲-۴)فرضیه فرعی سوم: ۱۰۱
۵-۲-۴-۱)نتیجه: ۱۰۱
۵-۲-۴-۲)بحث و تفسیر ۱۰۱
۵-۲-۵)فرضیه فرعی چهارم: ۱۰۲
۵-۲-۵-۱)-نتیجه: ۱۰۲
۵-۲-۵-۲)بحث و تفسیر ۱۰۲
۵-۲-۶)فرضیه فرعی پنجم: ۱۰۲
۵-۲-۶-۱)نتیجه: ۱۰۲
۵-۲-۶-۲)بحث و تفسیر ۱۰۲
۵-۳)نتیجه گیری کلی ۱۰۳
۵-۴)محدودیتهای تحقیق ۱۰۳
۵-۵)پیشنهادات ۱۰۴
۵-۵-۱ )پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش ۱۰۴
۵-۵-۲)پیشنهادات به سایر محققین: ۱۰۵
منابع: ۱۰۶
پیوست ها ۱۱۴
پرسشنامه ها ۱۱۵

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۲۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۲۸۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *