دانلود پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۵۸۰کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۶۵| قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

چکیده:رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات  عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که  مدیریت سوداعمال شده  توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا  منافع شخصی آنها بیشینه گردد.هدف پژوهش  ، بررسی نوع  مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به  وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.از این رو از مجموع ۳۲۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال ۱۳۸۱ ، تعداد ۹۹ شرکت از طریق نمونه گیری به روش  حذف سیستماتیک در طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون  قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالکیت خانوادگی وپیش بینی  سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالکیت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه:

در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب  درآمد از طریق وصول مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه  مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی  برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز،   مورد  توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل  مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای  شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.

۲-۱ بیان مسأله

در اواخر دهه ۱۹۲۰ رایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد برون  از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر ونظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات ، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام «مدیریت سود»[۱] متولد ومطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح موردنظر تعریف شده است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری[۲] انجام می شود (ملانظری و کریمی زند، ،۱۳۸۶،ص۸۴)۳.سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت یک واحد اقتصادی است. درک و شناخت رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است. این امر از محدوده  اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است. با وجود این که نظریه فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، باز هم به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دست خوش تغییر کند نیز اهمیت می یابد . زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می شود و این مسئله، به ویژه ممکن است در بازارهای با کارآیی ضعیف سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد. رسوائی اخیر در انرون۴ و ورلدکام۵ و جاهای دیگر یک احساس عمومی ایجاد کرد که مدیریت سود به کار رفته توسط مدیران شرکت ها به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه، گرایش بیشتری دارد تا منفعت شخصی مورد انتظار مدیران تأمین شود، و این مدیران اهمیت کمی به منافع سهامداران قائل شــــده اند. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح هدف از طریق دستکاری انجام می شود. مدیران به دلایل و انگیزه های گوناگون از قبیل پاداش، بدهی و هزینه های سیاسی و غیره  دست به مدیریت سود و یا درمواردی هموارسازی سود۶ می زنند. حال اگر این مدیریت سود در جهت افزایش ارزش شرکت باشد به نوعی می توان گفت لا اقل از نظر سهامداران مورد قبول است، اما در بعضی مواقع مدیران به صورت فرصت طلبانه از این راهکار استفاده کرده و مطلوبیت خود را بیشینه  می کنند.اسکات[۳] (۲۰۰۰) مدیریت سود رابه دونوع مدیریت تقسیم بندی کرد(سیلویاورونیکا ، سیدهارتایودم ،  ۲۰۰۸،ص۲) [۴].

۱- مدیریت سود فرصت طلبانه[۵]: (یعنی مدیریت، سود را بصورت  فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین  منافع را برای خودش کسب کند.)

۲- مدیریت سودکارآ(سودمند)[۶] : (یعنی مدیریت ، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا بیشترین  منافع را برای سهامداران داشته باشد.

مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموما  متوجه اقلام تعهدی بوده است . اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل ازعملیات حاصل می گردد ، که شامل هزینه استهلاک ، تغییرات در دارائیها و بدهی های جاری به غیر از وجوه نقد (از قبیل حساب های دریافتنی ، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی ) می باشد . در نتیجه ،با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود ، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود ، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است . بسیاری از مطالعات دهه ۹۰ به بعد ، از روش شناسی ” جونز ” برای تخمیین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده کرده اند (مشایخی و دیگران ، ۱۳۸۵ ،ص ۳۸ )۵.یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها ، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است . بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود ، بیانگر وجود رویکرد های متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است . یکی از مهمترین این رویکردها ، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه پژوهشگران بوده است .

مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

چکیده:.. ۱

مقدمه:..۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه: ۴

۲-۱ بیان مسأله ۴

۳-۱ اهداف پژوهش.. ۷

۴- ا اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۷

۵-۱فرضیه پژوهش.. ۹

۶-۱ چارچوب نظری ومدل پژوهش.. ۹

۷-۱ متغیرهای پژوهش.. ۱۱

۸-۱ قلمرو پژوهش.. ۱۲

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی پژوهش.. ۱۲

۲-۸-۱- قلمرو مکانی پژوهش.. ۱۲

۳-۸-۱- قلمرو زمانی پژوهش.. ۱۲

۹-۱- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش..۱۲

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه : ۱۵

۲-۲ گفتار نخست:مدیریت سود ۱۶

۱-۲-۲ مفاهیم سود برای گزارشگری. ۱۶

۲-۲-۲   مفهوم مدیریت سود ۱۸

۳-۲-۲  انگیزه های مدیریت سود ۲۰

۴-۲-۲-   طبقه بندی مدیریت سود ۲۳

۱-۴-۲-۲ – انواع روشهای مدیریت سود: ۲۳

۲-۴-۲-۲ انواع مدیریت سود: ۲۷

۵-۲-۲- هموارسازی سود ۳۰

۳-۲  گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری. ۳۳

۱-۳-۲ حسابداری تعهدی و مدیریت سود ۳۳

۲-۳-۲ اقلام تعهدی : ۳۴

۳-۳-۲ کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری. ۳۶

۴-۲- گفتار سوم:ساختار مالکیت.. ۳۷

۱-۴-۲حاکمیت شرکتی. ۳۷

۱-۱-۴-۲مفهوم حاکمیت شرکتی : ۳۷

۲-۱-۴-۲ تئوری نمایندگی: ۳۸

۲-۴-۲- مالکیت نهادی. ۳۹

۱-۲-۴-۲نظارت نهادی و مدیریت سود: ۴۱

۳-۴-۲- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران. ۴۳

۴-۴-۲- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری. ۴۵

۵-۴-۲- مالکیت خانوادگی. ۴۶

۶-۴-۲ – ساختارمالکیت و مدیریت سود ۴۸

۵-۲ گفتار چهارم:اندازه شرکت.. ۵۰

۱-۵-۲ اندازه شرکت و مدیریت سود ۵۰

۲-۵-۲ شاخص های اندازه : ۵۲

۶-۲ گفتار پنجم :پیشینه پژوهش.. ۵۳

۱-۶-۲  پژوهش های مرتبط در برون کشور. ۵۳

۲-۶-۲ پژوهش های مرتبط در درون کشور.۵۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه : ۶۱

۲-۳ جامعه آماری. ۶۱

۳-۳ تعیین حجم نمونه ۶۲

۴-۳ فرضیه پژوهش.. ۶۳

۵-۳ روش پژوهش.. ۶۴

۶-۳ گردآوری اطلاعات.. ۶۴

۷-۳ تابع آماره ۶۵

۱-۷-۳ آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (ks ) 65

۲-۷-۳ آزمون دوربین – واتسون (DW) 65

۸-۳ رگرسیون چندگانه ومنطق آزمون فرضیه ۶۶

۱-۸-۳ آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون وتایید  یا  رد  فرضیه۶۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴-‏ مقدمه‏: ۶۹

۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۶۹

۴-۴ آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ ( وابسته ) ۷۴

۱-۴-۴ آزمون جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1. 74

۲-۴-۴آزمون سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1. 77

۳-۴-۴آزمون تغییرات سود در سال t+1. 79

۵-۴ آزمون فرضیه پژوهش.. ۸۱

۱-۵-۴ رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+1(CFOt+1) ۸۱

۲-۵-۴ رگرسیون چند گانه با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 (NDNIt+1) ۸۶

۳-۵-۴ از رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ تغییرات سود در سالt+1 ( EARNt+1∆) ۹۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۱۰۵

۲-۵ ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ۱۰۵

۱-۲-۵ ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با شاخص جریان وجوه نقدحاصل ازعملیات سال t+1(CFOt+1) ۱۰۵

۲-۲-۵ ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت و اندازه شرکت با شاخص سودخالص اقلام تعهدی غیراختیاری سال t+1 (NDNIt+1) ۱۰۶

۳-۲-۵ ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با تغییرات سودسال t+1 (EARNt+1 ∆) ۱۰۶

۴-۲-۵جمع بندی نتایج آزمون فرضیه بارهرسه شاخص سودآوری آتی. ۱۰۷

۳-۵-نتیجه گیری کلی پژوهش : ۱۰۸

۴-۵ پیشنهادها ۱۰۸

۱-۴-۵ پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. ۱۰۹

۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی : ۱۰۹

۵-۵ محدودیت های پژوهش : ۱۱۰

پیوستها:

پیوست شماره ۱. ۱۱۲

پیوست شماره ۲. ۱۱۴

پیوست شماره ۳. ۱۱۹

پیوست شاره ۴ : ۱۲۴

پیوست شماره ۵. ۱۴۱

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: ۱۵۹

منابع لاتین: ۱۶۲

چکیده انگلیسی ۱۶۴

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۶۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۱۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب
مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالكيت

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *