دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک مدیریت مشارکتی و کارائی کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۳۲۹کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۱۶| قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان

چکیده:هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک  مدیریت مشارکتی و کارائی کارکنان  می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی-استنباطی بوده که به روش پیمایشی اجرا گردیده است، جامعه آماری این پژوهش تعداد ۱۱۳ نفر از کارکنان شعب اعم از زن و مرد می باشند. که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای متغیرها انتخاب شدند.روایی هر دو پرسشنامه از طریق اساتید تأیید شد و آلفای کرانباخ پرسشنامه کارایی ۵۴/۹۵ درصد بدست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آزمون سؤال اصلی (آیا بین مدیریت مشارکتی و کارائی کارکنان رابطه وجود دارد) تایید شد.این رابطه مثبت می باشد. همچنین یافته ­های پژوهش نشان داد که سؤال اول(آیا بین مشارکت در تصمیم گیری با کارائی کارکنان  رابطه وجود دارد)، تایید شد.آزمون سؤال دوم (آیا بین مشارکت در حل مشکلات با کارائی کارکنان  رابطه وجود دارد).تایید شد. همچنین سؤال سوم(آیا بین سهیم شدن در اطلاعات با کارائی کارکنان بانک ملت خراسان شمالی رابطه وجود دارد)تایید شد. سؤال چهارم(آیا بین کارگروهی با کارائی کارکنان  رابطه وجود دارد)تأیید شد، سؤال پنجم(آیا بین نظام پیشنهادات با کارائی کارکنان بانک  رابطه وجود دارد)تأیید شد و همچنین یافته های پژوهش نشان داد که فرضیه جانبی پژوهش، کارایی در بین کارکنان زن و مرد در مدارک تحصیلی مختلف، سوابق کاری و وضعیت تأهل تفاوت وجود ندارد و درنهایت متغیر مدیریت مشارکتی با شدت همبستگی ۸۰۹/۰ (شدت بسیار قوی) از متغیر وابسته(کارایی) را تبیین می کند.در ادامه بیان مسئله و ضرورت دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک مدیریت مشارکتی و کارائی کارکنان  ارائه شده است.

واژه های کلیدی: تصمیم گیری، مشارکت در حل مشکلات، سهیم شدن در اطلاعات، کارگروهی، نظام پیشنهادات و کارایی.

۱-۱- بیان مسأله

حدود ۵۰ سال است ( ۱۹۶۱ ) که در مراکز مهم صنعتی و تولیدی دنیا درباره مسئله ای بنام مدیریت مشارکتی وسیستم پیشنهادات[۱] بحث می شود.امروزه صاحبنظران واندیشمندان معروف ومعتبرجهان به صورت قاطع وتردید ناپذیربراین عقیده هستندکه مدیریت مشارکتی،تنهاروش مدیریت نوین ،مطلوب،کارسازونجات بخش درموسسات وسازمانهای گوناگون می باشد.(ذاکر ،۱۳۷۵: ۱۳)چنانکه می دانیم یکی از عوامل رشد و توسعه هر سازمانی ،‌نیروی انسانی آن است که در کنار مدیریت لایق و ساماندهی صحیح ، نقش اساسی را در پیشبرد اهداف آن سازمان ایفا مینماید بدیهی است که سازمانها هنگامی از شکوفایی واقعی برخوردار خواهد بود که به توسعه و سطح مطلوبی از عملکرد دست یافته باشند . بنابراین سازمان زمانی می تواند به کارایی مطلوب برسد که از یک طرف مدیران اثر بخش و کارآمد در رأس امور قرار گیرند و از طرف دیگر با بکارگیری سبک مطلوب مدیریت حداکثر بهره وری را از کارکنان سازمان حاصل نمایند . ( الوانی ، ۱۳۸۶: ۵۴)دراین میان کارایی یعنی خوب انجام دادن کارها یانسبت ستاده واقعی به ستاده مورد انتظار که افزایش این نسبت ونزدیک شدن آن به عدد یک ، افزایش کارایی نیروی انسانی وبهبود هرجه بیشتر ایفای وظایف سازمانی کارکنان رانشان می دهد.(ابطحی وکاظمی، ۱۳۷۸: ۳۲)نتایج پژوهشهای انجام شده دلالت بر آن دارد که مدیریت مشارکتی و یا دخیل کردن کارکنان در تصمیم گیری سبب افزایش کارایی ،‌بهبود کیفیت ،‌کاهش مقاومتهای منفی مثل غیبت ،‌کاهش تعارض ،‌تأخیر و کم کاری و در نهایت بهبود عملکرد سازمان خواهد شد . شاید بتوان ادعا کرد که مدیریت مشارکتی امروزه بعنوان یکی از جدیدترین و موثر ترین شیوه های مدیریت منابع انسانی می تواند مشکلات بسیاری را از سر راه بردارد . ( مقیمی ،۱۳۸۸ :۲۹)نظر به اینکه پژوهشگر نقش کارکنان را در پیشبرد اهداف سازمان با ارزش می داند از این رو این سوال مطرح می شود که آیا استفاده از سبک مدیریت مشارکتی باعث افزایش کارائی کارکنان بانک ملت خراسان شمالی می گردد ؟و لازم به ذکر است که این تحقیق قابلیت تعمیم به سایر سازمانها و ادارات و نهادهارا دارد . و امیدواریم برنامه ریزان ، مدیران ، صاحبنظران و پژوهشگران و… میهن مان  بتوانند از نتایج این تحقیق بهره لازم را ببرند.

۱-۲- اهمیت و ضرورت

مشارکت از دیرباز با زندگی انسان پیوند نزدیکی داشته و در مقاطع مختلف زمانی، راه تحول و تکامل را پیموده است. از دویست سال پیش مشارکت در نظام سیاسی کشورهای غربی راه یافت وآرام آرام راه تحول و دگرگونی راپیمود. مشارکت در پی جنگ جهانی دوم با آهنگی آهسته در پاره­ای از کشورهای صنعتی جهان بویژه آنها که در جنگ جهانی شکست خورده و ویرانی بسیاری متحمل شده بودند، آغاز گردید.بررسی های گوناگون و بیشمار نشان دادند که بدلیل گسترده کردن دامنه مشارکت در مدیریت نه تنها کیفیت کار بهبودمی­یابد بلکه پذیرش دگرگونی و سازگاری با دگرگونی­ها رو به فزونی می­گراید. (طوسی،­۱۳۷۰:­۲-۱)با توجه به اهمیت مشارکت و مشورت و همیاری جنبه­های انسانی و اجتماعی آن، ادیان الهی بدان توجه خاصی مبذول داشته و پیامبران این روش پسندیده را مورد تأیید و تشویق قرار داده و در کتب آسمانی نیز انسان­ها به همکاری و مشارکت دعوت شده­اند.مدیریت مشارکتی عبارت است از به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان و مشتریان و مشاوران یک سازمان در روند تصمیم­گیری و حل مسائل و مشکلات سازمان با مدیریت، همکاری و مشارکت جویند. مشارکت کارکنان در مدیریت، سازمان را توانمند می­کند که خود را با سرعت بیشتری با این تحولات هماهنگ نماید. مشارکت فکری کارکنان و مشتریان با مدیریت و بهبود مستمر در سازمان با پیاده­سازی «نظام پیشنهادها» قابل اجرا است بهترین راه­های استفاده از فکر بشر و این سرمایه بزرگ خلقت، اجرای نظام پی روحیه کنجکاوی و کنکاش در انسان، زمینه ساز روند و فرایند خلاقیت اوست.سازمان­ها پیونددهنده کارایی کارکنان و کارایی مدیران می­باشند. هر سازمان فرهنگ، سنتها، و روش­های کار خود را دارد. فضای سازمانی می تواند با انتخاب شیوه مدیریتی مطلوب و مناسب برانگیزش، کارایی، کارکرد، خشنودی شغلی، و رضایت کارکنان تأثیر بگذارد. شاید بتوان یکی از مهمترین فعالیت­­های زندگی اجتماعی امروز را مدیریت و سبکهای مؤثر مدیریتی سازمان دانست.کارایی سازمان نتیجه روابط تعاملی و متقابل عوامل تواناییهای انسان، سازمان و مدیریت اطلاعات و دانش فنی و در نهایت ماشین آلات و تجهیزات فنی می­باشد. در واقع اینها معیاری است جهت سنجش چگونگی استفاده بهینه از امکانات و عوامل مؤثر در چگونگی کارایی. اگر هر مسئله­ را در سازمان به طور عمیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، نهایتا به انسان و رفتارهای او برمی­خوریم.(حسنی رخ، ۱۳۸۰: ۳۵).

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک مدیریت مشارکتی و کارائی کارکنان

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک مدیریت مشارکتی و کارائی کارکنان 

فصل اول کلیات طرح

۱-۱-بیان مسأله
۱-۲-اهمیت و ضرورت
۱-۳-اهداف
۱-۴-سوالات تحقیق
۱-۵-تعریف تئوریک
۱-۶-تعاریف عملیاتی
۱-۷-متغیرها

فصل دوم ادبیات تحقیق

۲-۱-مقدمه
۲-۲-مشارکت
۲-۳-انواع مشارکت
۲-۴-تعاریف مشارکت
۲-۵-مفهوم کارایی
۲-۶-کارایی
۲-۷-تعاریف مشارکت از دیدگاه صاحبنظران
۲-۸-مدیریت مشارکت جو چیست
۲-۹-پیشینه مدیریت مشارکتی
۲-۱۰-بررسی مطالعات در خصوص مدیریت مشارکتی
۲-۱۱-دلایل مشارکت از دیدگاه اسلامی
۲-۱۲-قرآن کریم
۲-۱۳-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲-۱۴-نقش شورا در نظام مدیریت مشارکتی
۲-۱۴-۱-شورای مشارکت کارکنان در نظام ادواری ایران
۲-۱۵-پیش نیازهای مشارکت
۲-۱۶-سیر تکوین مدیریت مشارکتی
۲-۱۷-۱برای دست یابی به سازمان های
۲-۱۸-ویژگی های مدیریت مشارکتی
۲-۱۸-۱-مشخصات مدیریت مشارکت جو
۲-۱۸-۲ویژگی افراد مشارکت جو
۲-۱۹-محاسن مدیریت مشارکتی
۲-۲۰-ارزش های بنیادی مشارکت و نتایج آن
۲-۲۱-مشارکت و برنامه ریزی مدیریت
۲-۲۱-۱-برنامه ها و راهبردها ی مشارکت در سازمان
۲-۲۲-سطوح مشارکت
۲-۲۳-مبانی مدیریت مشارکتی
۲-۲۳-۱-مبانی فلسفی مشارکت در سازمان
۲-۲۳-۲-فلسفه استفاده از نظام پیشنهادها
۲-۲۴-مبانی اعتقادی و قانونی مشارکت
۲-۲۵-مبانی اقتصادی مدیریت مشارکتی
۲-۲۶-مبانی اجتماعی مشارکت
۲-۲۷-مبانی فرهنگی مدیریت مشارکتی
۲-۲۸-مبانی انسانی مدیریت مشارکتی
۲-۲۹-فرآیند مدیریت مشارکتی
۲-۳۰-فرآیند مدیریت مشارکتی
۲-۳۱-اهمیت ومبانی لزوم مشارکت کارکنان
۲-۳۲-اهداف مشارکت کارکنان
۲-۳۳-شیوه های مشارکت کارکنان در سازمان
۲-۳۴-فوائد مشارکت کارکنان
۲-۳۵-نتایج مثبت وکاربردی رشد و تفکر مشارکت در آموزش و پرورش
۲-۳۶-مسائل دشوار مشارکت و موانع رسیدن به مشارکت
۲-۳۷-موانع و دشواریها در راه توسعه مدیریت مشارکتی در سازمانهای دولتی ایران….
۲-۳۷-۱-موانع قانونی و ساختاری
۲-۳۷-۲-موانع اجتماعی و فرهنگی
۲-۳۸-زمینه های لازم برای اجرای موفقیت آمیز نظام مشارکت در سازمانهای ایران ….
۲-۳۹-راه بندهای مشارکت
۲-۴۰-راههای غلبه برموانع اجرای روشهای مدیریت مشارکتی
۲-۴۱-موافقین و مخالفین مشارکت کارکنان
۲-۴۲-راه های مشارکت و همکاری و عوامل مؤثر در ایجاد زمینه مشارکت کارکنان ……
۲-۴۳-پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان
۲-۴۴-چرا مشارکت در سازمان ها کمرنگ است
۲-۴۵-سنجش مشارکت پذیری سازمان
۲-۴۶-تاریخچه و تجربیات قرن اخیر در مشارکت
۲-۴۷-سابقه نظام پیشنهادها
۲-۴۸-سیستم پیشنهادات
۲-۴۹-مدیریت مشارکتی درایران
۲-۵۰-دست آوردها و مزیت های مدیریت مشارکتی
۲-۵۱-مقایسه شیوه مدیریت سنتی و مدیریت مشارکتی
۲-۵۲-مقایسه مدیریت سنتی و مدیریت مشارکتی
۲-۵۳-تعاونی ها و مدیریت مشارکتی
۲-۵۴-الگو های مدیریت مشارکتی
۲-۵۵-تحقیقات مربوط به سبک مدیریت مشارکتی
۲-۵۵-۱-خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور
۲-۵۵-۲-خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج کشور

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱-مقدمه
۳-۲-روش تحقیق
۳-۳جامعه آماری
۳-۴-حجم نمونه و روش نمونه گیری
۳-۵-ابزار گردآوری داده ها
۳-۶-پرسشنامه
۳-۷-روایی
۳-۸-پایایی
۳-۹-شیوه تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل

۴-۱-آمار توصیفی
۴-۲-آمار استنباطی

فصل پنجم نتیجه گیری و یافته های تحقیق

۵-۱-نتیجه گیری
۵-۲-یافته های پژوهش
۵-۳-محدودیت های پژوهش
۵-۴-پیشنهاد براساس یافته های پژوهش
۵-۵-پیشنهاد به سایر پژوهشگران
پیوست
منابع

 

[parspalpaiddownloads id=”228″]

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۱

قیمت : ۲۳۰۰۰تومان

 

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *