خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين سبك مديريت مشاركتي و كارائي كاركنان

دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين سبك مديريت مشاركتي و كارائي كاركنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۳۲۹کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۱۶| قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

چکیده:هدف از انجام این پژوهش، بررسي رابطه بين سبك  مديريت مشاركتي و كارائي كاركنان  می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی-استنباطی بوده که به روش پیمایشی اجرا گردیده است، جامعه آماری این پژوهش تعداد ۱۱۳ نفر از کارکنان شعب اعم از زن و مرد می باشند. که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای متغيرها انتخاب شدند.روایی هر دو پرسشنامه از طریق اساتید تأیید شد و آلفای کرانباخ پرسشنامه کارايي ۵۴/۹۵ درصد بدست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آزمون سؤال اصلی (آيا بين مديريت مشاركتي و كارائي كاركنان رابطه وجود دارد) تایید شد.این رابطه مثبت می باشد. همچنین یافته ­های پژوهش نشان داد که سؤال اول(آيا بين مشاركت در تصميم گيري با كارائي كاركنان  رابطه وجود دارد)، تایید شد.آزمون سؤال دوم (آيا بين مشاركت در حل مشكلات با كارائي كاركنان  رابطه وجود دارد).تایید شد. همچنین سؤال سوم(آيا بين سهيم شدن در اطلاعات با كارائي كاركنان بانک ملت خراسان شمالی رابطه وجود دارد)تایید شد. سؤال چهارم(آيا بين كارگروهي با كارائي كاركنان  رابطه وجود دارد)تأييد شد، سؤال پنجم(آيا بين نظام پيشنهادات با كارائي كاركنان بانک  رابطه وجود دارد)تأييد شد و همچنین یافته های پژوهش نشان داد که فرضیه جانبی پژوهش، کارايي در بین کارکنان زن و مرد در مدارک تحصيلي مختلف، سوابق کاري و وضعيت تأهل تفاوت وجود ندارد و درنهایت متغیر مديريت مشارکتي با شدت همبستگی ۸۰۹/۰ (شدت بسيار قوی) از متغیر وابسته(کارايي) را تبیین می کند.در ادامه بیان مسئله و ضرورت دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين سبك مديريت مشاركتي و كارائي كاركنان  ارائه شده است.

واژه های کلیدی: تصميم گيري، مشاركت در حل مشكلات، سهيم شدن در اطلاعات، كارگروهي، نظام پيشنهادات و کارايي.

۱-۱- بیان مسأله

حدود ۵۰ سال است ( ۱۹۶۱ ) كه در مراكز مهم صنعتي و توليدي دنيا درباره مسئله اي بنام مديريت مشاركتي وسيستم پيشنهادات[۱] بحث مي شود.امروزه صاحبنظران وانديشمندان معروف ومعتبرجهان به صورت قاطع وترديد ناپذيربراين عقيده هستندكه مديريت مشاركتي،تنهاروش مديريت نوين ،مطلوب،كارسازونجات بخش درموسسات وسازمانهاي گوناگون مي باشد.(ذاكر ،۱۳۷۵: ۱۳)چنانكه مي دانيم يكي از عوامل رشد و توسعه هر سازماني ،‌نيروي انساني آن است كه در كنار مديريت لايق و ساماندهي صحيح ، نقش اساسي را در پيشبرد اهداف آن سازمان ايفا مينمايد بديهي است كه سازمانها هنگامي از شكوفايي واقعي برخوردار خواهد بود كه به توسعه و سطح مطلوبي از عملكرد دست يافته باشند . بنابراين سازمان زماني مي تواند به كارايي مطلوب برسد كه از يك طرف مديران اثر بخش و كارآمد در رأس امور قرار گيرند و از طرف ديگر با بكارگيري سبك مطلوب مديريت حداكثر بهره وري را از كاركنان سازمان حاصل نمايند . ( الوانی ، ۱۳۸۶: ۵۴)دراين ميان كارايي يعني خوب انجام دادن كارها يانسبت ستاده واقعي به ستاده مورد انتظار كه افزايش اين نسبت ونزديك شدن آن به عدد يك ، افزايش كارايي نيروي انساني وبهبود هرجه بيشتر ايفاي وظايف سازماني كاركنان رانشان مي دهد.(ابطحي وكاظمي، ۱۳۷۸: ۳۲)نتايج پژوهشهاي انجام شده دلالت بر آن دارد كه مديريت مشاركتي و يا دخيل كردن كاركنان در تصميم گيري سبب افزايش كارايي ،‌بهبود كيفيت ،‌كاهش مقاومتهاي منفي مثل غيبت ،‌كاهش تعارض ،‌تأخير و كم كاري و در نهايت بهبود عملكرد سازمان خواهد شد . شايد بتوان ادعا كرد كه مديريت مشاركتي امروزه بعنوان يكي از جديدترين و موثر ترين شيوه هاي مديريت منابع انساني مي تواند مشكلات بسياري را از سر راه بردارد . ( مقیمی ،۱۳۸۸ :۲۹)نظر به اينكه پژوهشگر نقش كاركنان را در پيشبرد اهداف سازمان با ارزش مي داند از اين رو اين سوال مطرح مي شود كه آيا استفاده از سبك مديريت مشاركتي باعث افزايش كارائي كاركنان بانك ملت خراسان شمالي مي گردد ؟و لازم به ذکر است که این تحقیق قابلیت تعمیم به سایر سازمانها و ادارات و نهادهارا دارد . و امیدواریم برنامه ریزان ، مدیران ، صاحبنظران و پژوهشگران و… میهن مان  بتوانند از نتایج این تحقیق بهره لازم را ببرند.

۱-۲- اهمیت و ضرورت

مشارکت از دیرباز با زندگی انسان پیوند نزدیکی داشته و در مقاطع مختلف زمانی، راه تحول و تکامل را پیموده است. از دویست سال پیش مشارکت در نظام سیاسی کشورهای غربی راه یافت وآرام آرام راه تحول و دگرگونی راپیمود. مشارکت در پی جنگ جهانی دوم با آهنگی آهسته در پاره­ای از کشورهای صنعتی جهان بویژه آنها که در جنگ جهانی شکست خورده و ویرانی بسیاری متحمل شده بودند، آغاز گردید.بررسی های گوناگون و بیشمار نشان دادند که بدلیل گسترده کردن دامنه مشارکت در مدیریت نه تنها کیفیت کار بهبودمی­یابد بلکه پذیرش دگرگونی و سازگاری با دگرگونی­ها رو به فزونی می­گراید. (طوسی،­۱۳۷۰:­۲-۱)با توجه به اهمیت مشارکت و مشورت و همیاری جنبه­های انسانی و اجتماعی آن، ادیان الهی بدان توجه خاصی مبذول داشته و پیامبران این روش پسندیده را مورد تأیید و تشویق قرار داده و در کتب آسمانی نیز انسان­ها به همکاری و مشارکت دعوت شده­اند.مدیریت مشارکتی عبارت است از به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان و مشتریان و مشاوران یک سازمان در روند تصمیم­گیری و حل مسائل و مشکلات سازمان با مدیریت، همکاری و مشارکت جویند. مشارکت کارکنان در مدیریت، سازمان را توانمند می­کند که خود را با سرعت بیشتری با این تحولات هماهنگ نماید. مشارکت فکری کارکنان و مشتریان با مدیریت و بهبود مستمر در سازمان با پیاده­سازی «نظام پیشنهادها» قابل اجرا است بهترین راه­های استفاده از فکر بشر و این سرمایه بزرگ خلقت، اجرای نظام پی روحیه کنجکاوی و کنکاش در انسان، زمینه ساز روند و فرایند خلاقیت اوست.سازمان­ها پیونددهنده کارایی کارکنان و کارایی مدیران می­باشند. هر سازمان فرهنگ، سنتها، و روش­های کار خود را دارد. فضای سازمانی می تواند با انتخاب شیوه مدیریتی مطلوب و مناسب برانگیزش، کارایی، کارکرد، خشنودی شغلی، و رضایت کارکنان تأثیر بگذارد. شاید بتوان یکی از مهمترین فعالیت­­های زندگی اجتماعی امروز را مدیریت و سبکهای مؤثر مدیریتی سازمان دانست.کارایی سازمان نتیجه روابط تعاملی و متقابل عوامل تواناییهای انسان، سازمان و مدیریت اطلاعات و دانش فنی و در نهایت ماشین آلات و تجهیزات فنی می­باشد. در واقع اینها معیاری است جهت سنجش چگونگی استفاده بهینه از امکانات و عوامل مؤثر در چگونگی کارایی. اگر هر مسئله­ را در سازمان به طور عمیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، نهایتا به انسان و رفتارهای او برمی­خوریم.(حسنی رخ، ۱۳۸۰: ۳۵).

دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين سبك مديريت مشاركتي و كارائي كاركنان

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين سبك مديريت مشاركتي و كارائي كاركنان 

فصل اول کلیات طرح

۱-۱-بیان مسأله
۱-۲-اهمیت و ضرورت
۱-۳-اهداف
۱-۴-سوالات تحقيق
۱-۵-تعریف تئوریک
۱-۶-تعاریف عملیاتی
۱-۷-متغیرها

فصل دوم ادبیات تحقیق

۲-۱-مقدمه
۲-۲-مشاركت
۲-۳-انواع مشارکت
۲-۴-تعاريف مشاركت
۲-۵-مفهوم كارايي
۲-۶-كارايی
۲-۷-تعاريف مشاركت از ديدگاه صاحبنظران
۲-۸-مدیریت مشارکت جو چیست
۲-۹-پیشینه مدیریت مشارکتی
۲-۱۰-بررسي مطالعات در خصوص مديريت مشاركتي
۲-۱۱-دلایل مشارکت از دیدگاه اسلامی
۲-۱۲-قرآن كريم
۲-۱۳-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۲-۱۴-نقش شورا در نظام مديريت مشاركتي
۲-۱۴-۱-شورای مشارکت کارکنان در نظام ادواری ایران
۲-۱۵-پيش نيازهاي مشاركت
۲-۱۶-سیر تکوین مدیریت مشارکتی
۲-۱۷-۱براي دست يابي به سازمان هاي
۲-۱۸-ویژگی های مدیریت مشارکتی
۲-۱۸-۱-مشخصات مديريت مشاركت جو
۲-۱۸-۲ويژگي افراد مشاركت جو
۲-۱۹-محاسن مدیریت مشارکتی
۲-۲۰-ارزش هاي بنيادي مشاركت و نتايج آن
۲-۲۱-مشاركت و برنامه ريزي مديريت
۲-۲۱-۱-برنامه ها و راهبردها ي مشاركت در سازمان
۲-۲۲-سطوح مشاركت
۲-۲۳-مباني مديريت مشاركتي
۲-۲۳-۱-مباني فلسفي مشاركت در سازمان
۲-۲۳-۲-فلسفه استفاده از نظام پیشنهادها
۲-۲۴-مباني اعتقادي و قانوني مشاركت
۲-۲۵-مباني اقتصادي مديريت مشاركتي
۲-۲۶-مباني اجتماعي مشاركت
۲-۲۷-مباني فرهنگي مديريت مشاركتي
۲-۲۸-مباني انساني مديريت مشاركتي
۲-۲۹-فرآيند مديريت مشاركتي
۲-۳۰-فرآيند مديريت مشاركتي
۲-۳۱-اهمیت ومبانی لزوم مشارکت کارکنان
۲-۳۲-اهداف مشارکت کارکنان
۲-۳۳-شیوه های مشارکت کارکنان در سازمان
۲-۳۴-فوائد مشارکت کارکنان
۲-۳۵-نتايج مثبت وكاربردي رشد و تفكر مشاركت در آموزش و پرورش
۲-۳۶-مسائل دشوار مشارکت و موانع رسیدن به مشارکت
۲-۳۷-موانع و دشواريها در راه توسعه مديريت مشاركتي در سازمانهاي دولتي ايران….
۲-۳۷-۱-موانع قانوني و ساختاري
۲-۳۷-۲-موانع اجتماعي و فرهنگي
۲-۳۸-زمينه هاي لازم براي اجراي موفقيت آميز نظام مشاركت در سازمانهاي ايران ….
۲-۳۹-راه بندهاي مشاركت
۲-۴۰-راههای غلبه برموانع اجرای روشهای مدیریت مشارکتی
۲-۴۱-موافقین و مخالفین مشارکت کارکنان
۲-۴۲-راه های مشارکت و همکاری و عوامل مؤثر در ایجاد زمینه مشارکت کارکنان ……
۲-۴۳-پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان
۲-۴۴-چرا مشارکت در سازمان ها کمرنگ است
۲-۴۵-سنجش مشارکت پذیری سازمان
۲-۴۶-تاریخچه و تجربیات قرن اخیر در مشارکت
۲-۴۷-سابقه نظام پیشنهادها
۲-۴۸-سيستم پيشنهادات
۲-۴۹-مدیریت مشارکتی درایران
۲-۵۰-دست آوردها و مزيت هاي مديريت مشاركتي
۲-۵۱-مقايسه شيوه مديريت سنتي و مديريت مشاركتي
۲-۵۲-مقايسه مديريت سنتي و مديريت مشاركتي
۲-۵۳-تعاوني ها و مديريت مشاركتي
۲-۵۴-الگو هاي مديريت مشاركتي
۲-۵۵-تحقيقات مربوط به سبك مديريت مشاركتي
۲-۵۵-۱-خلاصه تحقيقات انجام شده در داخل كشور
۲-۵۵-۲-خلاصه تحقيقات انجام شده در خارج كشور

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱-مقدمه
۳-۲-روش تحقیق
۳-۳جامعه آماري
۳-۴-حجم نمونه و روش نمونه گيري
۳-۵-ابزار گردآوري داده ها
۳-۶-پرسشنامه
۳-۷-روایی
۳-۸-پایایی
۳-۹-شیوه تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل

۴-۱-آمار توصیفی
۴-۲-آمار استنباطی

فصل پنجم نتیجه گیری و یافته های تحقیق

۵-۱-نتیجه گیری
۵-۲-یافته های پژوهش
۵-۳-محدودیت های پژوهش
۵-۴-پیشنهاد براساس یافته های پژوهش
۵-۵-پیشنهاد به سایر پژوهشگران
پیوست
منابع

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۱

قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

 

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − = 6