دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۲.۵ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۰| قیمت : ۲۴۰۰۰ تومان [/box]

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی تفکر سیستمی در میان کارکنان استانداری خراسان شمالی می­باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان استانداری خراسان شمالی تشکیل داده ­اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، ۹۲ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر مدیریت کیفیت جامع تدارکات از پرسشنامه پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات ، که توسط هیلز (۲۰۰۱) تهیه شده بود و از پرسشنامه استاندارد ۳۰ سوالی جهت سنجش تفکر سیستمی استفاده شده که  قبلاً روایی و پایایی هر دو پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از شاخص ضریب همبستگی برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد،  بین مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکرسیستمی کارکنان رابطه منفی وعدم معنادار وجود دارد. و از سوی دیگر بین هریک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع آموزشی تنها مولفه میزان توجه به رهبری و میزان توجه به رضایت کارکنان با تفکرسیستمی رابطه مثبت و معنادار داشته و از طرف دیگر مولفه میزان توجه به فرایند  با تفکر سیستمی رابطه منفی و معنادار دارد. نتیجه آزمون رگرسیون و مقدار ضریب بتا نشان داد مولفه میزان توجه به میزان رهبری بیشترین تاثیر را بر روی تفکر سیستمی دارا می باشد.

۱-۱)مقدمه

 در سالهای اخیر، شرکتهای بزرگ دنیا برای رقابت در سطح بازار بین المللی و کاهش هزینه های تولید و ضایعات، و افزایش کارایی شیوه ها و سودآوری بیشتر، و در نتیجه ، رقابت پذیر ساختن قیمتها از روش جدیدی در مدیریت به نام مدیریت کیفیت جامع استفاده کرده اند. این روش مدیریت را در دهه ۱۹۵۰ دکتر ادوارد دمینگ و فیگن بام در امریکا ابداع کردند. اجرای این روش مدیریت، به علت نیاز به سرمایه گذاری در آموزش مدیران و مسئولان شرکتها، چندان مورد توجه صاحبان و مدیران کارخانه های امریکایی قرار نگرفت و دکتر دمینگ ، به درخواست جامعه مهندسان ژاپن، این روش را در آن کشور به کار برد که سبب افزایش سطح کارایی سازمانهای تولیدی و کیفیت کالاهای کارخانه های ژاپنی شد. سالهای ۱۹۸۰ همزمان با تسخیر بیشتر بازارهای بین المللی به دست ژاپنی ها شرکتهای امریکایی ، که بازار فروش خود را به تدریج از دست داده ، ومجبور به تعطیلی بسیاری از کارخانه های تولیدی خود شده بودند، برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع و ورشکستگی بیشتر کارخانه ها ، و برای رقابت پذیر کردن دوباره کالاهایشان به روش مدیریت کیفیت جامع رو آوردند. همزمان ، مدیران شرکتهای تولیدی دیگر با مطالعه شیوه های مدیریت شرکتهای ژاپنی ، روش مدیریت خود را به تدریج تغییر دادند و به اجرای روش مدیریت کیفیت جامع پرداختند.
کیفیت چیست ؟ کیفیت را به عنوان انجام کارها به طور درست و پیوسته در همه رده های سازمان می توان تعریف کرد. یعنی ، عاملی که بین نیاز مشتریان ، کارکنان ، وهدفهای مالی سازمان توازن به وجود می آورد . انجام کار درست به طور پیوسته ، یعنی تامین خواسته های مشتری.مدیریت کیفیت جامع چیست؟ با توجه به تعریفهای یاد شده ، مدیریت کیفیت جامع را باید سیستمی در مدیریت دانست که انجام کارها را به طور درست ، پیوسته ، و در همه رده های سازمان تضمین می کند.بنابر تعریفهای ارایه شده ، تحقق موارد بالا به استقرار سیستمی در سازمان نیاز دارد که بتواند به دو پرسش زیر پاسخ دهد، یعنی سیستم موجود باید پاسخ پرسشهای زیر را به طور پیوسته در بر داشته باشد :
۱-کارهای درستی که باید انجام شود، چیست ؟
۲-روش درست انجام آنها چیست ؟
نگاهی دقیقتر به این پرسشها نشان می دهد که برای انجام درست کارها، طرح زیر بنایی سیستم باید درست باشد، یعنی کیفیت طراحی سیستم ، و به طور کلی ، فعالیتهایی که در سازمان انجام می گیرد ، به گونه ای باشد که کارهای مربوط به کارکنان به طور سازمان یافته شناسایی شود و سیستم موجود رهنمودهای لازم را برای همه کارکنان در همه سطوح ارائه دهد تا روش انجام آن برای آنان روشن باشد.هدف کلیه تلاشهای مدیریت کیفیت جامع در سازمان در جهت بهبود و حفظ کیفیت، جلب رضایت کامل مشتری با کمترین هزینه است بهره وری را باید از مجرای اصلاح و بهبود کیفیت تولید، خدمات و همه فعالیتها ازجمله رضایت کارکنان، میزان مشارکت آنان و درگیرساختن آنها، اصلاح کرد.مدل مدیریت کیفیت جامع (TQM) روش متفاوتی را در نحوه نگرش به شیوه مدیریت فراهم می سازد و یک نوع فرهنگ مشارکتی را توسعه می بخشد که در آن هریک از کارکنــان می تواند مستقیماَ در حوزه های مرتبط با کارش و تصمیم سازی در این مورد مشارکت کند. این مدل از طریق چرخه های کیفیت سازمانــدهی می شود و نگرش مثبت در میان کارکنان نسبت به کیفیت و سازمان ایجاد می کند. و کارکنان بااحترام به یکدیگر می توانند یک محیط کاری بسیار جذاب برای خود فراهم سازند.  مدیریت کیفیت نگرشی نو به بهبود کارایی و انعطاف در سازمان است. اهداف اولیه آن درگیرکردن همه کارکنان در همه بخشهای سازمان به کار گروهی است تا خطا حذف شود و از ضایعات جلوگیری شود. درحقیقت فرهنگ سازمانی تضمین می کند که کارها در گام نخست صحیح انجام شود. انقلاب صنعتــی در قرن ۱۸ اتفــاق افتاد. می توان گفت »انقلاب کامپیوترٍ« حدود سال ۱۹۸۰ روی داد، اما اینک بدون شک ما در اواسط ٍِ»انقلاب کیفیت« هستیم. دوره ای که اثرات و تغییرات متهورانه ای را از یکسو در شرکتها و سازمانها و از سوی دیگر در افراد به وجود آورده است.

۱-۲)بیان مساله

مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه سازمانی و یک متدولوژی حل مساله است که به بهبود مستمرو سیستماتیک کیفیت محصولات و فرایندها و خدمات متمرکز می باشد.(کویز،۲۰۰۱)طبق تعریف سیستم  ،عبارتست از مجموعه ای از عناصر که بر روی یکدیگر تعامل دارند.مشکل از جایی شروع می شود که ما سیستم را به عوامل اول تجزیه می کنبم و با تمرکز بر جزییات در پی حل مشکل سیستم بر می آییم غافل از این نکته ، که سیستم تجزیه شده فقط مجموعه ای از عناصر تفکیک شده است و خاصیت سیستم اولیه را که همان تعامل اجزا می باشد دارا نیست . اینجاست که لزوم نگاه کل گرایانه به سیستم مشخص می شود . تفکر سیستمی یک نگاه کل گرایانه دارد مجموعه مطالبی در مورد روش تفکر بر مبنای درک روابط علت و معلولی ما بین پدیده های اطراف ما می باشد به کمک این تفکر درک بسیاری از وقایع اطراف ساده تر و آگاهانه تر می شود.کیفیت عبارت است از مطابقتکالا با خدمت  با کاربرد آن ، معنای دیگر ایت عبارت این است که استفاده کننده از کالا یا خدمت باید بتواند نیاز یا خواست خود را از آن کالا یا خدمت بر آورده سازد.(جوزف جوران، ۱۹۸۹)پیشینه مدیریت کیفیت جامع وارتقای مستمر کیفیت در زندگی انسان به آزادی دیرینه بشر برای تعالی و پیشرفت بر می گردد ولی بررسی آن به عنوان نیازی در زندگی روزمره و کار صنعت و خدمات آموزشی و…در قرن گذشته و عصر حاضر مطرح بوده و هست.(تورانی ، ۱۳۸۰ :۵۰)بسیاری از سازمان ها برای بهبود عملکرد سازمانی خود اقدام به بکار گیری اصول مدیریت کیفیت جامع نموده اند مدیریت کیفیت جامع روش مدیریتی است که به سازمان کمک می کند ت با عملکرد بهبود یافته سازمانی به اساس تقویت حل مساله بر مبنای کیفیت دست یابد .مدیریت کیفیت جامع یک سیستم مبتنی بر نیروی انسانی است که تلاش می کند با افزایش رضایت مشتری و کاهش هزیینه های عملیاتی بر بقای سازمان کمک کند یکی از اصول بنیادی مدیریت کیفیت جامع بهبود مستمر در تمام فرایند ها و بهبود کیفیت و خدمات وتمرکز بر بهبود فرایند ها به جای انتقاد از افراد و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها می باشد.(فلاین،۱۹۹۵)از آنجا که فناوری در جامعه امروز امری بسیار مهم است، ضرورت دارد که هر فرد از سواد فناوری به میزان لازم برخوردار شود و نیز از آنجا که هدف از آموزش فناوری ارائه دانش و اطلاعات فناوری به عنوان بخشی از آموزش های رسمی و پایه ای برای همه مردم است دوره های ضمن خدمت مناسبترین مکان برای ایجاد و گسترش سواد فنّاوری است. (یغما، عادل، ۱۳۸۰: ۱۸).

کارکنان در محیط های غنی تکنولوژی در تمام حوزه های اصلی موضوعی اثرات مثبت محیط را در پیشرفت کاری خود تجربه کرده اند. کارکناندر محیط های غنی تکنولوژی از طریق آموزش با فناوری سطح بالا، پیشرفت فزاینده ای در دوره های ضمن خدمت داشته اند. (جی سیوین- کاچا،۱۹۸۸: ۱۰۱)برای به نتیجه رسیدن در تجربه های جدید یادگیری به سطح بالاتری از استدلال و قدرت حل مسئله نیاز است. کاربرد تکنولوژی آموزشی اثر مثبتی بر نگرش دانش آموزان دارد و به تغییر شیوه های تدریس در جهت مشارکت، کار گروهی بیشتر و سخنرانی کمتر معلم در مکان آموزش می شود. (بیکر، گیرهارت و هرمن،۱۹۹۴)معلمان با استفاده از شیوه های تدریس و امکانات آموزشی سعی دارند از طریق انتقال محتوای این کتابها، معرفت و بینشهای جدیدی در افرادایجاد کنندکارکنان نیز از طریق خواندن، فهمیدن و درک محتوای کتابها به حقایقی پی می برند که در صورت به کارگیری آن اطلاعات می توانند کیفیت کاری خود را بهبود ببخشند. (یارمحمدیان، ۱۳۷۷: ۱۶).یادگیری امری بسیار پیچیده است و مستلزم دخالت عوامل متعدّد است. امر آموزش به طور اخص دارای اهمیّت و حساسیّت بیشتر است و محیط آموزشی به سبب تفاوت اساسی با محیط بیرونی نیازمند دقت و توجه فراوانتر است. در کلاس درس عوامل متعددی از جمله وضع جسمی، روحی، علمی و شخصیّتی معلم- فضای آموزشی و وسایل کمک آموزشی و… در امر یادگیری دخالت دارند. در بین این عوامل وسایل کمک آموزشی به دلیل اینکه تئولی و عمل را توأم و هماهنگ می سازد جایگاه ویژه ای دارد وکارکنان می توانند مطالب مطرح شده را با استفاده آموزش دهنده از وسایل کمک آموزشی در ساخت شناختی خود جای دهند و به یادگیری معناداری نائل شوند. (احدیان، محمد، مقدّمات تکنولوژی آموزشی، نشر بشر، چاپ هفتم، ۱۳۷۱)هنر تفکر سیستمی از آن است که ما را قادر می سازد تا از میان انبوه پیچیدگی ها به ساختار های اصلی مسایل دست یابیم و قوانین حرکت آن را بشناسیم تفکر سیستمی به معنی چشم پوشی از پیچیدگی ها نیست بلکه بر عکس به معنی چگونگی سازماندهی آن است که با این دیدگاه و تفکر سیستمی می توان مدیریت کیفیت جامعی را در سازمان پیاده ساخت و باعث تحول خوبی در سازمان شد.(بیرجندی، ۱۳۸۹)در تفکر سیستمی نیازمند به تغییر یکی از ویژگی های خاص مدیریت است بحث تغییر در مباحث مدیریت مطلب تازه ای نیست بلکه انچه جدید است درک و شناخت پیچیدگی تغییر و اجتناب ناپذیری آن است. (ساکی، ۱۳۷۹: ۱۷ )پیوند متفابل بین کارکنان مهم است از این رو جابه جایی و گردش شغلی محدودیت دارد . از سوی دیگر تاثیر یکی در گردش کلی کارهای سازمان اثر می گذارد آنچه مهم است نگرش و گرایش های فردی و گروهی است که در کیفیت کار موثرند. (خداوردی، ۱۳۸۰)مدیریت کیفیت جامع اقدامی است هوشمندانه، آرام و مستمر که تاثیری هم نیروزا در تامین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت مشتری، افزایش کارایی و بالا بردن توانایی رقابت در بازار ختم می­شود.  (وزارت تعاون معاونت تحقیقات آموزش و ترویج، دفتر آموزش؛ مدیریت کیفیت جامع؛ تهران؛ انتشارات تعاون؛ ۱۳۸۱: ۷).یکی از نظریه پردازان این نگرش هدف مدیریت کیفیت جامع ایجاد یک سیستم و نظام مدیریتی است که از بروز نا رسایی ها و مشکلات در چرخه عملکرد سازمان و توسعه جلوگیری می کند.( کرازبی، ۱۹۸۵).کیفیت عبارت است از مطابقت کالا یا خدمت با کاربرد آن، معنای دیگر این عبارت این است که استفاده کننده از کالا یا خدمت باید بتواند نیاز یا خواست خود را از آن کالا یا خدمت برآورده سازد. (جوزف جوران، ۱۹۸۹)نتایج حاصل از مطالعات مختلف بیانگر تاثیر بسیار مثبت تفکر سیستمی بر عملکرد فردی و سازمانی است از طرف دیگر مطالعات متعددی که صورت گرفته نشان می دهد که که یک عامل مهم و موثر دیگر در موفقیت سازمانها ،پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع است به طوری که استقرار این روش در سازمان باعث بهبود کارایی و اثر بخشی و در نهایت بهره وری سازمانی می شود اما این متغیییر تفکر سیستمی چگونه می تواند بر مدیریت کیفیت جامع تاثیر بگذارد مشخص نیست و در مطالعات دیگر کمتر به ان توجه شده در واقع آنچه که در حال حاضر به عنوان مساله اصلی پژوهش مطرح است عدم اگاهی از چگونگی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و تفکر سیستمی در سازمان است. پیوند بین کارکنان بر خلاف سایر مدیریت ها ضعیف است از این رو جابجایی و گردش شغلی محدودیت دارد.از سوی دیگر تاثیر یکی  در گردش شغلی کلی کارهای سازمان اثر گذار است آنچه مهم است نگرش و گرایش های فردی و گروهی است که در کیفیت کار موثر است.(خداوردی،۱۳۸۰)هرچه مرزها را بزرگتر بگیریم سیستمی تر فکر کرده  ایم اما نباید فراموش کنیم که گاهی بزرگتر کردن مرزها به این معنی است که مسئله به حدی دشوار می شود که عملا از حل آن ناتوان می شویم. هنر یک متفکر سیستمی آن است که مرزها را در حدی تعریف کند که نه آنقدر کوچک باشند که نگرش غیر سیستمی حاکم شود و نه آنقدر بزرگ که امکان ارایه راه حل وجود نداشته باشد .(شعبانعلی،۱۳۹۱)

اهمیت دیگر فرایند های تدارکات از آنجا ناشی می شود که تدارکات در رابطه مستمر و دائمی با تمامی بخشهای سازمان از جمله:مالی ،انبار داری، پرسنلی ،تعمبر و نگهداری ،طراحی و تحقیق و توسعه ،مهندسی و… بوده .رابطه کاری کم و بیش فعالی با تمامی ارکان سازمان دارد. چنین ارتباط هایی هنگامی اهمیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش خرید و تدارکات نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی یک سازمان ، یا بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را نیز ایفا می کند . علاوه بر بخش ها ،فرایند های بسیاری نیز در سازمانها به وسیله فرایند خرید و تدارکات به یکدیگر پیوند می خورند آموزش و رشد کارکنان و کارپردازان بخصوص افراد شایسته است. (صادقیان، ۱۳۸۸)در این پژوهش سعی شده است رابطه بین بررسی میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی در میان کارکنان استانداری را بررسی می کند. در تجزیه لغوی مدیریت کیفیت جامع با سه واژه می توان روبرو شد که عبارتند ازفراگیر- نشان دهنده همه گیر بودن آن است.کیفیت- درجه تطابق کالای تولید شده یا خدمات ارایه شده با نیاز مشتری را بیان می کند.مدیریت- روش مندی و فنون خاص در جهت هدایت ، کنترل و پیش بینی مطرح می کند. (احمدوند و دیگران، ۱۳۸۱: ۴)میزان تحقق  اهداف از پیش تعیین شده را اثربخشی می گویند .(اقتداری،۳:۱۳۶۹).تفکر سیستمی، چارچوب روش‌شناختی جهت تحقیق و بررسی ساخت و کارکرد یک سیستم را فراهم می‌آورد (شکویی، ۱۳۷۸: ۴۹)با توجه به نقش آموزش در ارتقای بهره وری و کارایی کارکنان و به طور کلی عملکرد کارکنان برگزاری و برنامه ریزی مناسب جهت پرورش مدیران و کارکنان محقق سعی نمود با انتخاب موضوعی مرتبط یعنی جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی به دنبال رسیدن به این سوال اصلی است که آیا بین بررسی میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی در میان کارکنان استانداری خراسان شمالی رابطه ای وجود دارد؟

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بیان مساله ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۱-۴) اهداف تحقیق ۱۱
۱-۴-۱) هدف کلی ۱۱
۱-۴-۲) اهداف فرعی ۱۱
۱-۵) فرضیه های تحقیق ۱۲
۱-۵-۱) فرضیه اصلی ۱۲
۱-۵-۲) فرضیه های فرعی ۱۲
۱-۶) تعاریف نظری و عملیاتی متغییر ها ۱۲
۱-۶-۱) تعاریف نظری ۱۲
۱-۶-۲) تعاریف عملیاتی ۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه ۱۹
۲-۱-۱) ادبیات و پیشینه موضوع ۱۹
۲-۱-۲) تاریخچه ۲۰
۲-۱-۳) تعریف TQM 21
۲-۱-۴) هدف مدیریت کیفیت جامع ۲۱
۲-۱-۵) اهمیت مدیریت کیفیت جامع ۲۲
۲-۱-۶) فرهنگ مدیریت کیفیت جامع ۲۳
۲-۱-۶) تواناسازی کارکنان ۲۳
۲-۱-۷) تحول مدیریت کیفیت جامع ۲۳
۲-۱-۸) مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی ۲۵
۲-۱-۹) معیارهای مدیریت کیفیت جامع ۲۵
۲-۱-۱۰) نظریات مدیریت کیفیت جامع ۲۶
۲-۱-۱۱) عناصر ساختاری مدیریت جامع کیفیت ۲۹
۲-۱-۱۱-۱) تعهد مدیریت ارشد ۲۹
۲-۱-۱۱-۲) ساختار حمایتی ۲۹
۲-۱-۱۱-۳) تیمهای ارتقا ۲۹
۲-۱-۱۱-۴) روش و ابزار ارتقا ۲۹
۲-۱-۱۱-۵) روشها و ابزار آماری ۲۹
۲-۱-۱۱-۶) مهارتهای انسانی ۲۹
۲-۱-۱۱-۷) مهندسی مجدد فرایند ۳۰
۲-۱-۱۱-۸) نظام ارتباطی موثر و کارآمد ۳۰
۲-۱-۱۱-۹) نظام تقدیر و تشویق ۳۰
۲-۱-۱۲) مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت ۳۰
۲-۱-۱۳) مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت ۳۱
۲-۱-۱۳-۱) مرحله آگاهی ۳۱
۲-۱-۱۳-۲) مرحله کسب دانش و مهارتها ۳۱
۲-۱-۱۳-۳) مرحله برنامه ریزی بلند مدت ۳۲
۲-۱-۱۳-۴) مرحله اجرا ۳۲
۲-۱-۱۳-۵) مرحله ارزشیابی ۳۳
۲-۱-۱۴) ضرورت به روز رسانی مدل کیفیت ۳۳
۲-۱-۱۵) شیوه تغییر سازمانی ۳۴
۲-۱-۱۶) استراتژیهایی در جهت مدیریت کیفیت جامع ۳۵
۲-۱-۱۷) استراتژی سازمان و مدیریت کیفیت جامع ۳۶
۲-۱-۱۸) بسترهای اجرای مدیریت استراتژیک ۳۷
۲-۱-۱۹) آموزش ۳۸
۲-۱-۱۹-۱) اهمیت و ضروریت تدارکات آموزشی ۳۹
۲-۱-۱۹-۱)تکنولوژی آموزشی ۴۰
۲-۱-۱۹-۲)کم رنگ شدن نقش وسائل کمک آموزشی در تدریس و یادگیری ۴۰
۲-۱-۱۹-۳) تغییر در شیوه معلمان با استفاده از تکنولوژی آموزشی ۴۱
۲-۲-۱) مفهوم تفکر سیستمی ۴۳
۲-۲-۲) تعریف سیستم ۴۵
۲-۲-۳) سازمان ها به عنوان سیستم ۴۵
۲-۲-۴) ویلفرد براون وانواع نظریه های سیستم سازمانی ۴۶
۲-۲-۵) اهمیت نگرش سیستمی ۴۶
۲-۲-۶) مشترکات یک سیستم ۴۸
۲-۲-۷) مبانی چهارگانه تفکر سیستمی ۴۹
۲-۲-۸) محیط ۵۰
۲-۲-۹) ویژگیهای سیستم ۵۰
۲-۲-۱۰) انواع سیستمها ۵۱
۲-۲-۱۰-۱) سیستمهای ذهنی و عینی ۵۱
۲-۲-۱۱) نظریه سیستم ۵۱
۲-۲-۱۲) نظریه های تفکر سیستمی ۵۲
۲-۲-۱۳) دو جنبش نگرش سیستم ۵۳
۲-۲-۱۵) نکات بارز سیستمهای حقیقی ۵۴
۲-۲-۱۵-۱) پیچیدگی هدف ۵۴
۲-۲-۱۵-۲) جزء‌نگری ۵۵
۲-۲-۱۵-۳) تمرکز بر وقایع ۵۶
۲-۲-۱۵-۴) فرافکنی ۵۷
۲-۲-۱۵-۵) دام تفکر دوگانه ۵۸
۲-۲-۱۵-۶) تفکر قالبی ۵۹
۲-۲-۱۵-۷) توجه به علائم به جای علل ۵۹
۲-۲-۱۵-۱۸) تفکر تحلیلی ۶۰
۲-۲-۱۵-۹) توجه به کمیت ۶۱
۲-۲-۱۶) انتقادات وارده بر نظریه سیستمی ۶۲
۲-۳) رابطه مدیریت کیفیت جامع و تفکر سیستمی در سازمان ۶۵
۲-۴) پیشینه تحقیقات انجام شده ۶۵
۲-۵) مدل مفهومی ۶۶
۲-۶) جمع بندی فصل ۶۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ۶۹
۳-۲) روش تحقیق ۶۹
۳-۳ ) ابزار گردآوری اطلاعات ۷۰
۳-۴) جامعه آماری ۷۱
۳-۵) تعیین حجم نمونه ۷۱
۳-۶ ) روایی و پایایی پرسشنامه ۷۱
۳-۶-۱) آزمون روایی ۷۱
۳-۶-۲) آزمون پایایی ۷۲
۳-۷) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۷۲
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ۷۵
۴-۲) بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی ۷۵
۴-۲-۱) جنسیت ۷۵
۴-۲-۲) تحصیلات ۷۶
۴-۲-۳) سابقه کاری ۷۷
۴-۳) آزمون فرضیات تحقیق ۷۸
۴-۳-۱) آزمون فرضیه اصلی پژوهش ۷۸
۴-۳-۲) آزمون فرضیه فرعی اول ۷۹
۴-۳-۳) آزمون فرضیه فرعی دوم ۸۰
۴-۳-۴) آزمون فرضیه فرعی سوم ۸۱
۴-۳-۵) آزمون فرضیه فرعی چهارم ۸۲
۴-۳-۶) آزمون فرضیه فرعی پنجم ۸۳
۴-۳-۷) آزمون فرضیه فرعی ششم ۸۴
۴-۳-۸) آزمون فرضیه فرعی هفتم ۸۵
۴-۴-۶) آزمون رگرسیون فرضیات تحقیق ۸۶
۴-۴-۷) رتبه‌بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی ۸۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ۹۰
۵-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۹۰
۵-۲-۱) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۹۰
۵-۲-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول ۹۱
۵-۲-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۲
۵-۲-۴) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۳
۵-۲-۵) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم ۹۳
۵-۲-۶) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم ۹۴
۵-۲-۷) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم ۹۴
۵-۲-۷) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هفتم ۹۴
۵-۳) نتیجه گیری نهایی ۹۵
۵-۴) پیشنهادات تحقیق ۹۵
۵-۴-۱) پیشنهادات کاربردی ۹۵
۵-۴-۲) پیشنهادات مبتنی بر فرضیات ۹۶
۵-۴-۳) پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ۹۷
۵-۵) محدودیت های تحقیق ۹۷
پیوست(پرسشنامه ها) ۹۸
منابع ۱۰۲
چکیده انگلیسی ۱۰۶

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۲۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۴۰۰۰تومان[/box]

 

۵/۵ - (۲ امتیاز)
بین هریک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع آموزشی تنها مولفه میزان توجه به رهبری و میزان توجه به رضایت کارکنان با تفکرسیستمی رابطه مثبت و معنادار داشته

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *